Forum III/11 - Infoforum

Čestný doktorát pro nejlepšího ekonoma

Za jednoho z nejvýznamnějších ekonomů druhé poloviny 20. století lze označit nositele Nobelovy ceny profesora Miltona Friedmana. Pravděpodobně neexistuje nikdo jiný, kdo by tak zásadním způsobem zasáhl do tolika oborů ekonomie jako on - ovlivnil uvažování ekonomů na celém světě, svých stoupenců i svých odpůrců. Celoživotní práci prof. Friedmana ocenila i Vysoká škola ekonomická v Praze - ve Velké aule Karolina mu byl ve čtvrtek 17. dubna 1997 udělen čestný doktorát. Diplom předalo vedení VŠE v čele s rektorem prof. Ing. Janem Segerem, CSc. Slavnostnímu aktu byl přítomen a krátký projev pronesl i předseda vlády ČR prof. Václav Klaus.

Foto Forum: Michaela VlčkováRozhovory o sousedství

Nová publikace Nakladatelství Karolinum

jsou výpravnou publikací, kterou v minulých dnech vydala Univerzita Karlova ve Nakladatelství Karolinum. Její význam spočívá především v tom, že přispívá k právě probíhajícímu dialogu o česko-německém usmíření a vychází v těsné blízkosti termínu vystoupení prezidenta České republiky Václava Havla v německém Bundestagu (24. dubna 1997) a prezidenta SRN Romana Herzoga (29. dubna 1997) na Pražském hradě k Česko-německé deklaraci. V publikaci jsou přetištěny myšlenky českých a německých politiků, v nichž se snažili najít duchovní platformu pro zdůvodnění definitivního přikročení k dílu česko-německého usmíření. Svá stanoviska formulovali během šesti setkání, která probíhala v roce 1995 v rámci Rozhovorů o sousedství ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy. Knihou Rozhovory o sousedství (Gespräche mit dem Nachbarn) jsou tato setkání, připravovaná a organizovaná Univerzitou Karlovou a mediálním koncernem Bertelsmann AG, připomenuta a v české i německé verzi zveřejněny projevy všech jejích účastníků: prezidenta ČR Václava Havla, bývalého spolkového prezidenta Richarda von Weizsäckera, místopředsedkyně Spolkového sněmu Antje Vollmerové, ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zielenience, ministerského předsedy spolkové země Sasko Kurta Biedenkopfa a kardinála Miroslava Vlka, arcibiskupa pražského.

Karel Janků


První mediální partnerství

Tisková skupina Ringier, která v České republice mj. vydává Lidové noviny, Reflex či Profit, se stala 10. dubna 1997 prvním oficiálním mediálním partnerem UK pro oslavy 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Malé slavnosti se v přijímacích místnostech Karolina zúčastnili rektor UK prof. Karel Malý, kvestor UK Ing. Josef Kubíček a prorektor UK pro vnější vztahy prof. Josef Koutecký. Za společnost Ringier, a. s., byli přítomni generální ředitel Christian Műller, vedoucí kanceláře GŘ Ing. Milan Kopecký a poradce GŘ JUDr. Milan Budovič.

Jen o několik dní později (17. dubna) se dalším mediálním partnerem oslav stala společnost MaFra, a. s. - vydavatel deníku Mladá fronta Dnes. Slavnostního podpisu smlouvy v Karolinu se za MaFra, a. s., zúčastnili generální ředitel Clemens Bauer a Ing. Hana Zavadilová. Generální ředitel MaFra, a. s., vyjádřil potěšení z podpisu smlouvy a živě se zajímal o celý průběh oslav. Rektor UK mu po oficiálním přípitku předal novou publikaci Rozhovory o sousedství a pan Clemens Bauer potvrdil svým dopisem účast v čestném výboru oslav UK. Obě smlouvy i připravované mediální partnerství s Českou televizí a Českým rozhlasem by měly Univerzitě Karlově zajistit tolik potřebnou mediální podporu v období oslav 650. výročí jejího založení. Oslavy, jež budou komplexem několika desítek vědeckých, kulturních a společenských akcí, se stanou bezesporu jednou z nejvýznamnějších společensko-kulturních událostí roku 1998.

Martin Bartůněk

Rektor UK prof. Karel Malý při podpisu smlouvy o mediálním partnerství s generálním ředitelem společnosti Ringier, a. s., Christianem Müllerem.
Dalším oficiálním mediálním partnerem UK pro oslavy jejího 650. výročí založení se stala společnost MaFra, a. s. Na snímku s rektorem UK generální ředitel Clemens Bauer.

Foto Forum: Michaela Vlčková


DAAD opět v Praze

Téměř čtyřicet zástupců zahraničních oddělení německých univerzit z Berlína, Bonnu, Dortmundu, Heidelbergu, Mnichova, Pasova, Postupimi, Stuttgartu a jejich protějšků z českých vysokých škol se ve dnech 19.- 23. dubna 1997 sešlo na semináři Německo-česká spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program semináře vypracoval, ve spolupráci s významnou německou organizací DAAD (DeutscherAkademischer Austauschdienst, která mj. financuje meziuniverzitní spolupráci německých univerzit), odbor pro zahraniční styky Univerzity Karlovy. Organizátorem semináře se stala Univerzita Karlova, v jejíchž prostorách (Malá aula Karolina a prostory některých fakult, kolejí a menz) se seminář konal, spolu s DAAD, která - s Ministerstvem pro vzdělání, vědu, výzkum a technologii SRN - hradila náklady spojené s pobytem účastníků.

Hlavním tématem semináře bylo seznámení s českým vysokoškolským vzdělávacím systémem (struktura, financování, právní aspekty, akreditace) a výměna zkušeností z mobility studentů, pedagogů či vědeckých pracovníků - tedy například obsah, délka, náplň, financování - mezi německými a českými vysokoškolskými pracovišti. V průběhu setkání zástupců českých a německých vysokých škol došlo k výměně konkrétních fakt o teoretických i praktických stránkách fungování českého vysokého školství, o jeho vývojových trendech i záměrech v mezinárodních vztazích. Zahraniční účastníci měli možnosti prohlédnout si nejen pracoviště UK, ale i další české vysoké školy a univerzity. Potřeby české strany byly vyslechnuty s velkou pozorností, stejně jako vystoupení Hanse Golombka o možnostech podpory DAAD pro česko-německou vysokoškolskou spolupráci a o nových programech DAAD určených a směrovaných na země Střední a Východní Evropy, resp. do České republiky. Zástupce českých vysokých škol velmi zaujalo seznámení se způsobem, jakým německá vláda prostřednictvím svého Ministerstva zahraničních věcí uplatňuje zahraniční politiku v oblasti školství, konkrétně financování meziuniverzitní spolupráce. Z prostředků přidělených vládou organizaci DAAD jsou plně hrazeny cestovní náklady německých účastníků a pobytové náklady hostů ze zahraničí (studentů, učitelů). Podobné pomoci se našim vysokoškolákům od vlády nedostává a jistě by stála za úvahu. Seminář měl i svou část společenskou, mezi níž patřilo přijetí účastníků velvyslancem SRN Dr. Antonem Rossbachem na německém velvyslanectví. Konkrétní výstupy z dobře připraveného semináře budou zpracovány a v nejbližší době vyjdou ve speciální brožuře.

Ing. Ivana Halašková
Karel Janků

Kontakt:
DAAD, referát 217 a 218
(Informace, publikace pro cizinceke studiu v Německu)
Tel.: 0228/882-0
Fax.: 0228/882-553
e-mail:postmaster@daad.de
internet:http://www.daad.de
Generální tajemník DAAD Dr.Christian Bode v rozhovoru s rektorem UK prof. Karlem Malým před slavnostním zahájením semináře.

Foto Forum: Michaela VlčkováDějiny UK potřetí!

V rámci výročí založení UK vydalo Vydavatelství Karolinum již třetí díl rozsáhlé tetralogie Dějiny Univerzity Karlovy. Obsahem "trojky" jsou chronologicky uspořádané historické události, související s naší nejstarší vysokou školou v rozmezí let 1802-1918. Knihu představil a přivítal na zasedání vědecké rady UK (24. dubna 1997) rektor univerzity prof. Karel Malý. Poděkoval celému autorskému kolektivu a novému dílu Dějin UK popřál "stejně úspěšnou cestu k veřejnosti, jakou jsme popřáli dílu prvnímu a druhému". Při této příležitosti připomenul i jiný vydavatelský počin Vydavatelství Karolinum - knihu Rozhovory o sousedství, kterou Univerzita Karlova "nastoupila cestu k vzájemnému porozumění".

Poté účastníci prezentace - autorský kolektiv, zástupci Bertelsmann - AG, pracovníci redakce, sponzor Česká spořitelna - byli seznámeni s podrobnostmi vzniku Dějin UK. Podle ředitele Ústavu dějin a Archivu UK prof. Josefa Petráně se na vzniku knihy podílelo dvaadvacet autorů, přičemž jeden z nich, Dr. Miroslav Truc, se této slavnostní chvíle, bohužel, nedožil. Prof. Petráň poděkoval všem autorům i hlavnímu sponzorovi České spořitelně.

Čtvrtý díl Dějin UK existuje zatím v rukopisu a podle autorů byl největším úskalím celé práce. Resumé prvních dvou svazků Dějin Univerzity Karlovy vyjde v anglickém jazyce.

(alk)

Členové autorského kolektivu - zleva prof. František Kavka, prof. Jan Havránek, prof. Josef Petráň.

Foto Forum: Michaela VlčkováSoutěž Nadace Medicom

Soutěž o nejlepší vědeckou studentskou práci v oblasti medicíny vyhlásila farmaceutická společnost Medicom International s.r.o., jejíž nadace (Nadace Medicom) si vytyčila za cíl podporovat vzdělání, výzkum a vědu v oblasti zdravotnictví. Soutěž byla vypsána pro studenty pregraduálního a postgraduálního studia medicíny a předložené práce hodnoceny oponenty, kteří byli vybráni proděkany pro vědeckou činnost ze všech lékařských fakult. V kategorii prací studentů pregraduálního studia byla nejlépe hodnocena práce studenta 1. lékařské fakulty UK Pavla Klenera za práci Metabolismus cyklické adenosindifosfát ribózy v ledvině krysy. V kategorii postgraduálních studentů získala první cenu MUDr. Milana Beranová z Lékařské fakulty UK v Plzni za práci Příspěvek k problematice imunoneuroendokrinních vztahů v ontogenezi. Ceny autorům vítězných prací dne 24. března 1997 na zasedání vědecké rady UK předal ředitel firmy Medicom International, s. r. o. RNDr. Jan Blatný, CSc. a prorektor UK prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

(jak)

Student 1. lékařské fakulty Pavel Klener přijímá od ředitele firmy Medicom International, s. r. o. RNDr. Jana Blatného, CSc., ocenění za nejlepší studentskou práci.

Foto Forum: Michaela VlčkováRUFIS '97

Po tzv. velkém Fóru Evropské unie a zemí střední a východní Evropy o informační společnosti, uskutečněném v loňském září na Pražském hradě, bude naše hlavní město opět hostit významnou mezinárodní akci konanou k danému tématu. Na 24. až 27. září 1997 se připravuje konference nazvaná Úloha univerzit v budoucí informační společnosti (RUFIS '97). Jde o akci pořadatelsky garantovanou česko-slovenským programovým výborem (za českou stranu Českým vysokým učením technickým a za Slovensko Slovenskou technickou univerzitou), ve kterém jsou - vzhledem k šíři a nikoli právě jen technické povaze tématu - účastny svými zástupci i další naše vysoké školy, včetně Univerzity Karlovy.

Vloni se na mezivládní úrovni a za přítomnosti vládních delegací zúčastněných zemí jednalo o otázkách vstupu lidstva do 21. století jako do vývojové etapy společnosti označované epitetem "informační" všeobecně. Univerzita Karlova tehdy prostřednictvím Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty koordinovala účast pražských studentů a obsahovou přípravu témat diskuse.

Konference RUFIS '97 se zcela soustředí na problémy spojené s funkcí vysokých škol, a to v prostředí, které bude stále více ovlivňováno informačními technologiemi. Převažovat budou otázky diskutované v posledních letech zejména z iniciativy příslušných orgánů Evropské unie. Určitou platformu zde představuje například Bílá kniha Evropské komise o výchově a vzdělávání, předložená veřejnosti komisařkou Edith Cressonovou a podpořená komisařem Evropské komise pro průmysl, informatiku a telekomunikační technologie Martinem Bangemannem. Vychází se ze skutečnosti, že nastupující technologie sice zlepšují přístup k informacím, ale současně vyžadují nezanedbatelné dovednosti a pracovní nasazení. Uvádí se, že tento trend zvyšuje obecnou nejistotu a může vést až k pocitu vyloučení jedince ze společnosti. Postavení každého občana ve společnosti stále více závisí na tom, jaké znalosti a dovednosti si v prostředí informatizovaného světa osvojí.

Konference RUFIS '97 je projektována s cílem oslovit nejen evropskou akademickou obec. Prozatím jsou vypsány tři širší tematické okruhy, kterými jsou: Základní vize a programy informační společnosti, Nové informační a telekomunikační technologie a jejich použití ve vzdělávání a Informační systémy, Internet a Intranet.

Konference bude rozdělena na část česko - slovenskou (pro niž bude vyhrazen první den - 24. září) a na část mezinárodní (25. až 27. září 1997). Celá organizační, ale i věcná (diskusní) příprava však už probíhá od 1. března 1997 na Internetu.Závažnost témat, kterým se bude připravovaná konference RUFIS '97 věnovat, je z řady aspektů, a to zejména na koncepční úrovni dalšího vývoje výchovy a vzdělávání na univerzitách a také jiných typech našich škol, nesporná.

doc. PhDr. Rudolf Vlasák
ředitel ÚISK FF

Kontakt, podrobnější informace, přihlášky <http://www.cvut.cz/iso-8859-2/cc/icsc/NII/index.html>.

Přihlášky na česko - slovenskou část obdrží zájemce po zaslání prázdné e-mailové zprávy na adresu:<rufisCS-call@mail.vc.cvut.cz>,na mezinárodní část se zájemce může přímo registrovat odesláním prázdné e-mailové zprávy na adresu:<rufis-call@mail.vc.cvut.cz>.

Poznámka:
Jeden se zástupců programového výboru konference, doc. Ing. Karel Květon, DrSc., z ČVUT, řekl časopisu Forum UK, že důležitým výsledkem konference by měl být návrh koncepce národní informační politiky ve vzdělávání. Zároveň projevil víru v navázání úzkého styku v oblasti informací jak se zeměmi EU, tak se zeměmi Východu. Doc. Květoň nás také upozornil na internetové adresy, na nichž lze získat doplňující (nebo zajímavé) informace související s chystanou konferencí nebo její tematikou. Jsou to:

Karel Janků