Forum III/11 - Kaledisokop

Mužské a ženské tělo na Internetu

V pondělí 17. února 1997 byla na milánské Polytechnické univerzitě oficiálně zpřístupněna Milan Mirror Site s nejrozsáhlejší databází zobrazení člověka - Visible Human Dataset. Mezi firmami, které se podílely na vzniku tohoto projektu byla i společnost Imation. Díky novému Milan Mirror Site (http://www.cilea.it/VHD/) mají evropští uživatelé snazší, rychlejší a levnější přístup k více než 20 000 horizontálních průřezů mužským a ženským tělem. Databáze obsahuje tři sekce: fotografie, zobrazení magnetickou rezonancí (MR) a počítačovou tomografii (PT). Průměrná doba přístupu a nahrávání je nyní pro Evropany až desetkrát kratší než při použití americké databáze.

Databáze byla přístupná na Internetu a sloužila sedmi stovkám uživatelů v šestadvaceti zemích již jako součást americké Národní lékařské knihovny ve městě Bethesda. Tato knihovna je jednou z nejvýznamnějších v oblasti ukládání a distribuce biologických a lékařských dat. Národní lékařská knihovna také financovala a propagovala projekt Visible Human Project, v současné době nejvýznamnější a nejkompletnější sbírku počítačového zobrazení lidské anatomie na světě.

Mužské tělo patřilo Paulu Jerniganovi, odsouzenému k smrti ve státě Texas, žena zemřela na selhání srdce. Oba se rozhodli věnovat svá těla vědě, a to z nich učinilo dva první "virtuální" jedince na světě. Každý detail jejich těla byl pečlivě vyfotografován, byly pořízeny MR a PT snímky a tato data byla uložena do počítače. Úplnou novinkou je možnost porovnání fotografií jednotlivých částí těla se snímky získanými různými technikami.

Výjimečná sbírka biosnímků je nyní k dispozici vědcům a studentům, kteří mají možnost vidět každý detail lidské anatomie, radiologům, kteří mohou detailně zkoumat a porovnávat anatomickou strukturu, což jim usnadní stanovení diagnózy, odborníkům a firmám, schopným vytvořit z jednotlivých částí lidského těla podrobné trojrozměrné modely lidské anatomie, což je první krok k vytvoření interaktivních simulátorů, kterých se může využít například při komplikovaných chirurgických operacích.

Michael J. Ackerman, Ph. D., zástupce ředitele pro výpočetní techniku v Národní lékařské knihovně, k zahájení provozu dodal: "Databáze snímků lidského těla bude sloužit jako soubor pro testování různých lékařských algoritmů. Bude rovněž modelem pro tvorbu počítačových knihoven. "Širším a dlouhodobým cílem projektu Visible Human Project je spojit knihovnu strukturálně - anatomických znalostí v jeden společný zdroj lékařských informací."

Společnost Imation se rozhodla oficiálně sponzorovat databázi snímků lidského těla Milan Mirror Site, protože tento projekt zcela odpovídá jejím aktivitám v oblasti ukládání dat a lékařského zobrazování. Imation Medical Imaging také nabízí nové služby v oblasti zobrazovacího managementu, které úzce souvisejí s tímto projektem. Cílem společnosti Imation je také podílet na školení lékařů.

PhDr. František Choc
Ústav vědeckých informací 1. LF UK

Kontakt:
Interel Praha
Markéta Schätzová
Tel.: 232 1411, 232 0998
Fax: 232 1178

Z partnerských časopisů

HIC SALTA jsou noviny FTVS UK (s podtitulem Lidé čtěte!). V jejich dubnovém čísle děkan fakulty doc. PhDr. Jan Karger krátce hodnotí dosavadní plnění svého volebního programu. "Začal rovněž pracovat Akademický senát," píše mj."Bohužel jsem opět zaregistroval jakousi nekonstruktivní snahu po konfrontačním přístupu k řešení některých problémů, předkládaných senátem k posouzení."

Vita nostra servis - informační týdeník 3. LF pravidelně přináší svým pracovníkům praktické informace a vždy i něco navíc. V čísle 24 její děkan prof. M. Anděl oznamuje "že název oboru studia na 3. lékařské fakultě byl změněn z 'všeobecného lékařství s preventivním zaměřením' na 'lékařství'". V  čísle 26 proděkan prof. C. Höschl v souvislosti s vyplňováním formulářů pro zahraniční služební cesty upozorňuje na to, že zaměstnavatel musí každopádně znát jméno jejího ev. sponzora. "3.LF UK by např. nepovolila cestu sponzorovanou Le Penovými nacionalisty nebo tabákovým průmyslem." Něco navíc je vždy pravidelný citát týdne. Tentokrát zní. "If men knew how women pass the time they are alone, they'd never marry."

FACULTAS NOSTRA - Zpravodaj Lékařské fakulty UK v Plzni uveřejňuje úvodník pod názvem 100 dnů hájení se nekoná. Nový děkan LF UK v Plzni, doc. MUDr. Boris Kreuzberg, v něm sumarizuje naléhavé úkoly, které musí spolu se svými kolegy řešit." Jen další léta ukážou," píše doc. Kreuzberg, "jak budu schopen v dané těžké, dynamické době vypořádat se s nadcházejícími úkoly a problémy. Samozřejmě sám bych nezvládl nic. Věřím v pomoc vás všech i ve vaše pochopení" obrací se v závěru na čtenáře tohoto velmi dobře dělaného periodika, tentokrát s přílohou Retraktor, což je studentská část časopisu.

UNIVERZITNÍ NOVINY - List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana, měsíčník zdárně se ucházející o univerzitní časopis nejvyšší úrovně, uveřejňuje tři velmi zajímavé rozhovory: s prof. L. Páčem, proděkanem a přednostou AÚ LF UM, s PhDr. J. Vítkem o filozofu Janu Patočkovi a s doc. J. Vieweghem o jeho knize "Sebevražda v literatuře". J. Vítek v rozhovoru o J. Patočkovi řekl: Patočkovo rozhodnutí pro disent, jeho účast v Chartě 77, pronásledování a smrt jsou logickým završením jeho pojetí filozofova života jako života v pravdě, tj. ve službě a pomoci bližnímu, v obětavosti pro druhé."

PROPSY - časopis pro moderní psychologii, který se z "katedrového" časopisu studentů psychologie FF UK stal od začátku letošního roku časopisem celostátně distribuovaným, přináší ve svém posledním čísle rozhovor s prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., proděkanem 3. LF UK. Prof. Höschl v rozhovoru uvedl: "Existuje prostě něco mezi uměním a vědou, co se právě týká, staročesky řečeno, dušezpytu, ale týká se to kupodivu i medicíny jako celku. Největší omyl praktických lékařů je, když se domnívají, že jsou vědci, protože oni jsou ve skutečnosti něco mezi vědci, šarlatány (akupunkturisty a homeopaty) a faráři."

Informační bulletin Rektorátu ČVUT v dubnovém čísle přináší zevrubnou zprávu z inaugurace nového rektora prof. Ing. Petra Zuny, CSc. a jeho z části kontemplativně zaměřený projev. Část je věnována zamyšlením se nad existencí a posláním elit. "Máme-li patřit mezi elitu, musíme umět na jedné straně naslouchat druhým, ale na straně druhé se umět postavit opozici na jakékoliv úrovni, pokud jsme přesvědčeni o nesprávnosti jejího stanoviska, a hájit své názory, pokud jsme přesvědčeni o jejich správnosti. Hřešíme-li mlčením, kde máme protestovat, stávají se z nás zbabělci."

Žurnál UP - týdeník Univerzity Palackého v Olomouci v 19. čísle na předposlední straně otiskuje pravidelnou rubriku Mezi námi vzdělanci. Je psaná velmi inteligentně, vždycky je zajímavá. Jiří Fiala v ní tentokrát mapuje německé vysoké školství a v článku uvádí: "Zcela jinak než v České republice se však v Německu řeší sociální záležitosti studentů. Těmi se zabývá na 60 organizací nazvaných souhrnně Studentenwerk (Studentské dílo). Jsou zcela nezávislé na vysokých školách, s nimiž je pojí jen osoba studenta, a rektoři vysokých škol nemají žádný vliv na jejich činnost - ani personální ani finanční. Úkolem vysoké školy je přece vzdělávat a vést vědecká bádání, nikoli zabývat se studentovým ložním prádlem, které si ostatně každý německý student vozí z domova a sám o ně pečuje."

Karel Janků


Blíží se prázdniny!

Chcete strávit dva srpnové týdny v Anglii?
Zdokonalit si své znalosti angličtiny a prohlédnout si Cambridge a Londýn?
Pak pro vás máme zajímavou nabídku:
anglická rodina nabízí dvoutýdenní pronájem svého domu v Cambridge rodině z Čech výměnnou za pronájem domu (bytu) u nás. Vzájemný doplatek není žádoucí.

Jedná se velkou příležitost, jak strávit letošní prázdniny jinak - cestou za poznáním.

Kontakt:
Mrs. Michele Irvine
c/o ABC Language Academy
George IV Street
Cambridge
CB2 1HH
England
nebo:
Miss E. Glasgow
E-mail: elma@CB1.com.uk

Redakce časopisu FORUM UK přijme eléva pro školní rok 1997/98.
Jednoroční působení v univerzitním časopisu může být dobrou zkušeností pro ty, kteří u přijímacích zkoušek na FSV UK neuspěli, ale chtějí se znovu ucházet o přijetí na katedru žurnalistiky.

Bližší informace v redakci časopisu.
Kontakt:
Tel.: 02/ 24491248, 02/ 24491348
Fax.: 02/ 24491609