Forum III/11 - SAP UK

Setkáme se...

Již čtyři společné akce z našeho letošního spolkového kalendária proběhly. Těm, kteří se jich nemohli zúčastnit, je - jak jsme slíbili - přibližujeme v příspěvcích této spolkové přílohy. Zároveň upozorňujeme na další nejbližší společnou akci. Nezapomeňte přijít!

Červen

Předsednictvo Spolku Carolinum


Letos poprvé

První letošní setkání členů spolku Carolinum se uskutečnilo 20. března 1997. Bylo ozvláštněné tím, že se konalo již v nově rekonstruované budově Karolina, v její Velké aule. V úvodním vystoupení přiblížil a popsal člen předsednictva Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy Ing. Josef Svoboda některé zajímavé historické detaily, související s rekonstrukcí a současnou podobou auly. Tentokrát se členů spolku sešlo velké množství. Velká aula Karolina byla plná, mnozí museli stát. Jistě byli přilákáni možností opět se po delší době sejít v historické části univerzitního areálu. Lákalo je však i vystoupení orchestru AULOS, orchestru dětí a rodičů se zobcovými flétnami. Jeho vedoucím a dirigentem je prof. Václav Žilka, dnes již legendární a průkopnická osobnost na poli domácího muzicírování a v propagování hry na zobcovou flétnu. Jeho krédem je myšlenka, že výchova k hudebnosti je přínosem pro zušlechťování člověka i národa. Hezky o tom dokáže hovořit a neopomenul několikrát podotknout, jak pozitivně působí vliv hudby a jejího společného provozování v rodině na upevnění rodinných vztahů i na vlastní rozvoj dítěte. "Investice do domácího muzicírování se vám tisíckrát vrátí," zdůraznil během koncertu na adresu dospělých přítomných, "a to tak, že z vašich dětí vyrostou slušní a zodpovědní lidé, kteří vám jistě jednou poděkují za to, že jste jim umožnili věnovat se hudbě a našli si čas hudbu s nimi provozovat." Koncert uspořádal orchestr AULOS pod názvem Hudbou ke zdraví. Se skladbami J. S. Bacha. G .F. Händela, A. Vivaldiho, B. Martinů, J. Haydna, J. Ježka, Michny z Otradovic a dalších komponistů vystoupilo více než osmdesát členů souboru spolu s některými absolventy cyklů Dřevěná píšťalka a Pražská píšťalka, kterých je prof. Václav Žilka také duchovním otcem. Setkání členů Spolku Carolinum s orchestrem prof. Žilky se konalo již potřetí. Příznivé příjetí dosvědčil dlouhotrvající potlesk i spokojené tváře účastníků.

Profesor Václav Žilka před svým více než osmdesátičlenným orchestrem.

Text a foto: Karel JankůValná hromada Spolku Carolinum

Dne 7. dubna 1997 se konala VII. valná hromada Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum. Téměř stovka členů, kteří se valné hromady zúčastnili, vyslechla projev rektora UK a předsedy Spolku Carolinum prof. Karla Malého, který informoval přítomné o současných i nadcházejících úkolech Univerzity Karlovy. Mimo jiné hovořil o tom, že "z vnějšku", tj. po rekonstrukci, se Karolinum stalo ideálním centrem pro významná setkání členů akademické obce a Pražanů vůbec.V současnosti vedení univerzity usiluje o to, aby univerzita byla proměněna i "zevnitř". To znamená permanentní zvyšování kvality vzdělávání a vědecké práce. Cílem je vytvoření takové univerzitní instituce, která se neuzavírá světu a je připravena pro činnost v příštím století. Prof. K. Malý se také zmínil o participaci UK na přípravě nového vysokoškolského zákona, připomněl a zdůraznil evropský rozměr cyklu přednášek o česko-německých vztazích, nazvaného Hovory o sousedství a konaného v loňském roce. Připomněl i nově koncipovaný cyklus Hovorů o Evropě (který právě v den konání Valné hromady byl zahájen přednáškou ministra zahraničí ČR Josefa Zieleniece) a představil nově zvolené prorektory UK. Výroční zprávu Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum přednesl jeho úřadující místopředseda PhDr. Michal Svatoš, CSc. Informoval členy o novém určení působnosti jednotlivých členů předsednictva a vymezení činnosti sekcí. Seznámil s rozhodnutím předsednictva využít platformu univerzitního časopisu Forum k tomu, aby v jeho příloze (která by postupně měla nabýt měsíční periodicity) "spolek informoval nejen o připravovaných akcích nebo referoval o uplynulé činnosti, aby naplňoval základní poslání spolku, jimž je pěstování vzájemného pouta dnešních i minulých příslušníků akademické obce Univerzity Karlovy. Spolkovou přílohu by měli podstatným způsobem formovat samotní členové spolku svými příspěvky". Spolek nově disponuje také vlastní internetovskou stránkou, která poskytuje základní informace o spolku, umožňuje získat členskou přihlášku nebo si objednat některý ze spolkových upomínkových předmětů. Významným činem uplynulého roku se stalo uzavření smlouvy o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Spolkem Carolinum, která zajišťuje administrativní a hospodářský chod spolku. Na závěr se Dr. M. Svatoš zmínil o nutnosti včasné přípravy na oslavy 650 let od založení UK, které mají - z hlediska spolku - zahrnout setkání absolventů pražské univerzity, setkání partnerských univerzitních spolků a přípravu propagačních a informačních materiálů. Prorektor UK pro vnější vztahy prof.Josef Koutecký podrobně seznámil účastníky valné hromady s nejdůležitějšími akcemi, které UK v souvislosti s oslavami 650. výročí svého založení připravuje. Oslavy začnou v listopadu 1997 a skončí v dubnu 1999. Zahrnují celou škálu akcí, například slavnostní koncert v Rudolfinu, slavnostní shromáždění akademické obce a hostů ve Vladislavském sále Pražského hradu, přijetí delegace UK u prezidenta republiky, ale také řadu vědeckých sympozií, konferencí, výstav, sportovních podniků a studentských aktivit. Valná hromada byla ukončena přijetím usnesení (přinášíme na jiném místě).

Krásným závěrem setkání členů Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy bylo vystoupení sólistky opery Národního divadla Evy Urbanové, které se konalo u příležitosti VII. valné hromady Spolku Carolinum. Zcela zaplněnou Velkou aulu Karolina nadchla tato vynikající česká operní pěvkyně áriemi z oper B. Smetany a A. Dvořáka a osobitým podáním českých národních písní.

Konání VII. valné hromady Spolku Carolinum bylo příležitostí k mnoha přátelským i pracovním setkáním. Na našem snímku zahraniční člen spolku MUDr. Norbert Kazdan z montrealské univerzity při jednom z mnoha rozhovorů.

Text a foto Karel JankůUsnesení VII. valné hromady

Účastníci VII. valné hromady Spolku Carolinum


Přednáška prof. Dienstbiera

Celkem dobrá byla účast na letošní třetí společné akci Spolku Carolinum - na přednášce prof. MUDr. Zdeňka Dienstbiera, DrSc., člena předsednictva spolku a předsedy Ligy proti rakovině. Prof. Dienstbier je světově uznávaným odborníkem v oblasti onkologie, muž s bohatými zkušenostmi s léčby a výzkumu této zhoubné nemoci. A protože je i dobrým řečníkem, působí jeho vystoupení velmi sugestivně a nepřeslechnutelně. Vzdor velmi smutným skutečnostem, se kterými auditorium seznamuje, jsou jeho věcně podávávané informace také věcně přijímány. Název přednášky prof. Dienstbiera, která se konala 29.dubna 1997 byl Nádorová prevence. Kromě většinou známých (ale nerespektovaných!) poznatků z oblasti prevence onkologických onemocnění (nekouřit, omezit alkohol, jíst více čerstvého ovoce a zeleniny, sebepozorovat se a pravidelně navštěvovat lékaře apod.) poukázal v diskusi, která byla velmi živá, na složitost, nepřesnost či nepravdu některých informací, které v této souvislosti lidé běžně přijímají. Například vztah mezi stresem a vznikem rakoviny není nijak prokázán, znečištěné životní prostředí sice hraje úlohu při vzniku karcinogenního onemocnění, ale menší, než se má všeobecně za to apod. Dienstbierova přednáška byla doplněna filmovými ukázkami souvisejícími s onkologickým onemocněním a jeho léčbou a velkým množstvím propagačního materiálu. Výše vzpomenutá živá diskuse vedla k závěru, že přednáška měla smysl a že zdravotnická tematika by mohla být tématem i některého dalšího setkání členů spolku (např. na téma zdravé výživy).

(jak)


Šátek obohatí nabídku

Dosavadní kolekci upomínkových předmětů (kravata univerzitní, kravata spolková, pamětní medaile a odznak) Spolku Carolinum brzy obohatí kašmírový šátek. Bude připravený na začátku nového akademického roku jako dárek nejen pro zajímavé osobnosti, dámy, které navštíví akademickou půdu...

První dialogy ve spolku na toto téma vznikly po dobrém nápadu předsedy SAP UK, rektora UK. Když se prof. K. Malý zmínil o šátku na Radě vysokých škol, doc. Kunz z Technické univerzity Liberec, nabídl pomoc svých odborníků i možnou výrobu v Textilaně Liberec. Z původní čtveřice návrhů, připravených ak. malířem Svatoslavem Krotkým, vedoucím jednoho z ateliérů TUL, připravil autor podle připomínek návrh konečný, který je nyní ve výrobě. Na půdě šátku o rozměrech 90 x 90 cm v přírodních tónech je pečeť UK a gotické C, znak SAP UK. V okrajích lemu jsou vetkány verzálkami názvy Univerzity Karlovy a Spolku absolventů Carolinum. Zajímavý a dobře výtvarně řešený šátek bude připraven pro zájemce v dárkové etuji.

(mich)


VÍTE, ŽE....

Kontaktní adresa:
CAROLINUM - SAP UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
tel.: +420/2/24491 326
(sekretariát)
fax: +420/2/26 38 71
E-mail: sapuk@ruk.cuni.cz