Forum III/12 - Ad hoc

Vážení čtenáři,

také toto číslo pokračuje v "tradici" letošního ročníku časopisu Forum UK, tedy v hlubším představování jednotlivých fakult Univerzity Karlovy. Tentokrát jde hned o fakulty tři, jež spojuje jeden společný fenomén: jsou to fakulty, sídlící mimo území Prahy.

Vzhledem k jejich loňským výročím jsme o činnosti těchto fakult obšírně informovali již v ročníku minulém. Tentokrát jsme jejich děkanům položili několik otázek, s cílem získat co možná nejrozměrnější obraz dnešního stavu fakult. Na anketní otázky odpovídali: děkanka FaF UK doc. RNDr. Eva Kvasničková, CSc., děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. Boris Kreuzberg a děkan LF UK v Hradci Králové doc. MUDr. Karel Barták, CSc.

 1. Čím je Vaše fakulta nezastupitelná ve svazku šestnácti fakult UK?
 2. V čem spatřujete největší klad a současný největší nedostatek v činnosti Vaší fakulty?
 3. Můžete zmínit některé výhody a nevýhody mimopražského umístění fakulty?
 4. Jaké jsou priority Vaší činnosti ve funkci děkana (děkanky) a jaká starost Vás v této chvíli v souvislosti s prací fakulty tíží? Máte po ruce řešení problému?
 5. Jakým konkrétním způsobem přispíváte k přípravě oslav 650. výročí založení UK?

Ad 1)
Naše fakulta je, podle mého názoru, nezastupitelná svou tradicí. Předmětem své pedagogické a vědecké činnosti, kterým je léčivo (léčivý přípravek, lék). Ke zvládnutí předmětu studia využívá znalostí chemických disciplín (organické, anorganické, analytické chemie, biochemie a fyzikální chemie, zaměřených na problematiku biologického systému), biologie, botaniky (včetně pěstování léčivých rostlin), dále se zabývá řadou oborů lékařské propedeutiky - od 3. ročníku se vyučují specializované předměty jako je farmaceutická chemie, farmakognosie, farmakologie, farmaceutická technologie a soubor disciplin klinické a sociální farmacie. Studium je doplněno povinně výběrovými a nepovinnými předměty, které umožňují studentům získat znalosti pro směr svého budoucího profesionálního zaměření a, během studia, pro volbu studentské vědecké činnosti a diplomové práce.

Farmacie je definována v magisterském diplomu z roku 1778 jako věda, "která vykládá vše, co ve vzduchu létá, leze po zemi nebo se skrývá v hlubinách moře či klínu země pomocí chemie a botaniky a jiné vědy k užitku, zdraví a útěše člověka".

Svou tradicí je svázána s Univerzitou Karlovou od jejího počátku. Vždyť v univerzitních statutech, vzniklých nejspíše v roce 1368, se stanoví "...omnes ...apotecarii...subditi sint rectori et iurent eidem..." Nebylo to ještě studium, ale jen ověřování odbornosti a aprobace lékárníků k vedení lékáren v Pražských městech. Rektorovi skládali lékárníci přísahu poslušnosti a slib řádného výkonu své funkce. Pak byli zapsáni do univerzitní matriky a stali se členy univerzitní obce, rektor jim poskytoval ochranu, ale také na ně dohlížel. Od roku 1651 museli majitelé lékáren skládat na lékařské fakultě zkoušku a po jejím absolvování obdrželi diplom magistra, který byl vydáván do roku 1953. V letech 1812-1860 získávali doktorát chemie, od roku 1860/61 doktorát farmacie, od roku 1890/91 doktorát filozofie, od roku 1920 doktorát přírodních věd. Čtyřleté studium bylo zavedeno v roce 1948, na pět let prodlouženo od školního roku 1954/55. V té době byla farmacie součástí Masarykovy univerzity v Brně, po jejím zrušení a ustavení jediné fakulty v Československu byla součástí Komenského univerzity v Bratislavě. V roce 1969 byla zřízena, jako druhá fakulta v republice, v Hradci Králové a opět se stala součástí UK.

Ad 2)
Přínosem pro naši fakultu je v současné době stabilizovaný pedagogický sbor odborníků včetně těch, kteří jsou kvalifikovaní v disciplinách, které jsou v univerzitním studiu jedinečné. Dalším přínosem je postupné, i když pomalé, snižování věkového průměru pedagogů, odpovídající počet interních i externích doktorandů, dobře fungující systém studentských vědeckých kroužků (40 prací prezentovaných na letošní studentské vědecké konferenci) a dobře pracující Spolek českých studentů farmacie.

Zcela jistě patří k výhodám naší fakulty velký zájem o její absolventy. Na studijním oddělení je mnohastránková kniha volných míst, včetně nabídek stipendií pro poslední dva studijní roky.

Výhodou je i blízkost některých dobře vybavených pracovišť fakultní nemocnice, se kterými spolupracují nejen naši pracovníci, ale i studenti jako studentské vědecké síly, diplomanti nebo studenti postgraduálního studia.

Dalším přínosem pro fakultu je mimořádně dobře rozvinutá a fungující počítačová síť, využívaná ke komunikaci uvnitř fakulty i s vnějším světem, umožňující rychle získávat informace a navazovat nové kontakty.

Mezi nedostatky řadím zastaralé přístrojové vybavení praktikáren a laboratoří pro diplomanty. I když máme v letošním roce docela slušný počet grantů, přesto v mnoha z nich jsou peníze na investice omezené, anebo nejsou vůbec.

Skutečnou noční můrou je obava z postupně chátrajících částí dvou fakultních objektů, které nejsou staré (20-25let), ale patřily do staveb minulého období, kdy nebyl kvalitní materiál ani odborná práce.

Dalším problémem, nejen naším, je skutečnost, že nemáme možnost nabídnout mladým pracovníkům a kvalifikovaným odborníkům, které bychom chtěli mít na fakultě, byt a přiměřený plat. Proto jsme o některé přišli a považuji to za velkou ztrátu.

Nedostatky v práci vědecké, pedagogické i organizační si uvědomujeme, postupně je řešíme, ale objevují se další. Práce je stále dost...

Ad 3)
Výhodou mimopražského umístění fakulty je příjemné prostředí menšího města s dobrým kulturním zázemím, přitom v blízkosti Prahy, ale i hor, lesů a velkého počtu vodních ploch, tedy prostředí pro zimní i letní sporty. Pro studenty máme dobré podmínky pro ubytování. Koleje i menza jsou dostupné pěšky. Vedení města je příznivě nakloněno všem svým vysokým školám a na přítomnost dvou fakult Univerzity Karlovy je hrdé.

Pro někoho jsou nevýhody možná v tom, co bylo uvedeno jako výhoda. Hradec Králové není Praha, dnešní evropské kulturní a společenské centrum s mnohem větší studentskou i vědeckou komunitou, než jakou představuje komunita hradecká. Navíc tušíme a někdy shledáváme, že větší vzdálenost od vedení a "jádra" univerzity nedovoluje udržovat každodenní osobní kontakty a být u všeho, co je zajímavé a prospěšné pro fakultu.

Ad 4)
Uvedu jen takové úkoly, které chceme dokončit do začátku nového školního roku. Nejprve jsme se zaměřili na úkoly související s pregraduálním studiem a na některé problémy mladých, začínajících vědeckých a pedagogických pracovníků. Chceme vybavit studovnu a čítárnu novými učebnicemi, některými monografiemi, atlasy, slovníky a lékopisy, které jsou finančně náročné, pro většinu studentů nedostupné a přitom pro výuku důležité. Díky našim sponzorům se nám podařilo získat finance na nákup první části a v hledání financí pro tyto účely pokračujeme. Totéž platí pro obtížně dostupná skripta, alespoň do doby jejich reedice.

Pro mladé pracovníky do 33 let vyčleníme určitou částku z jednoho sponzorského daru na podporu krátkodobé zahraniční stáže se zcela konkrétním cílem: naučit se metodiku nezbytnou pro další práci nebo měřit vzorky na přístrojích, které nejsou v republice dostupné apod. Uvedené krátkodobé úkoly jsou spíše potěšením, starosti jsou jen s hledáním potřebných financí.

Podstatně složitější je rychlé vyřešení vnitřní reorganizace jednoho z účelových zařízení fakulty tak, aby sloužila k většímu odbornému i ekonomickému prospěchu. Na tomto úkolu pracujeme.

Ad 5)
Pořádáme několik konferencí a sympozií, z nichž bych jmenovala ty, které budou celostátní a s mezinárodní účastí: Etika a farmakoekonomika ve farmakoterapii (5. - 7. 6. 1998), Technologie 1998 (1. 6. - 3. 6. 1998), Cadiso (9. 10. 1998), Sjezd Československé mikrobiologické společnosti s mezinárodní účastí 6.- 10. 9. 1998).

doc. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
děkanka Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové


Ad 1)
Plzeňská lékařská fakulta (51 let od založení) je jediným zástupcem Univerzity Karlovy v západočeském regionu. Zároveň je jedinou vysokou školou v této oblasti, poskytující lékařské vzdělání. Svojí těsnou spjatostí s Fakultní nemocnicí v Plzni, jejíž odborná úroveň dosahuje v řadě oborů špičkové úrovně, je jediným garantem pro poskytování nejvyšší lékařské péče nejen ve městě, ale v celém regionu a v mnoha případech i v regionech sousedních (zejména jihočeském, částečně i severočeském a středočeském).

Ad 2)
Kromě klasického systému výuky všeobecného a stomatologického směru zde v angličtině probíhá i výuka zahraničních studentů, samoplátců.

V Plzni byly vytvořeny podmínky pro bakalářské studium oborů ošetřovatelství a zdravotně sociální a geriatrická péče. Bakalářské denní studium trvá 3 a externí studium 4 roky. Jeho absolvováním jsou vytvořeny kvalifikační předpoklady pro pozdější možné vykonávání sesterských řídících funkcí, ale i v sociální péči a péči o staré, dlouhodobě nemocné a handicapované osoby. Tímto studiem se rovněž přizpůsobujeme trendům většiny vyspělých států.

V rámci programu TEMPUS, který je podporován Evropskou unií, byly učiněny prví kroky k evaluaci kvality výuky na fakultě tak, aby se úroveň blížila úrovni západoevropské. To časem povede k možnosti recipročního studia našich studentů v cizině a naopak (v časových intervalech jeden rok nebo jeden semestr). Tak se budeme moci zapojit i do programu ERASMUS.

Za nedostatek považuji jednak poněkud nižší úspěšnost i aktivitu v grantech, jednak poměrně vysoký průměrný věk profesorů (64 let) a docentů (54 let).

Myslím, že v současné době je vynakládáno velké úsilí o zlepšení výsledků v oblasti grantů. Na fakultě je podporován vědecký růst mladších kolegů s cílem celkově snížit průměrný věk profesorů a docentů.

Ad 3)
Výhodou (a zároveň nevýhodou) mimopražské polohy Lékařské fakulty v Plzni je její určitá výlučnost jako reprezentanta Univerzity Karlovy v regionu.

V Plzni je umístěna velmi rychle se rozvíjející Západočeská univerzita. Naše vztahy s touto institucí nejsou konkurenční, ale partnerské.

Ve stávající situaci je však zapotřebí naši fakultu zviditelňovat vůči některým lokálním institucím, např. magistrátu, kdy se lze někdy setkat s postojem, naznačujícím, že Lékařská fakulta (a zrovna tak Fakultní nemocnice) jsou čímsi cizorodým, řízeným centrálně z Prahy. Je tedy třeba tyto názory vyvracet tak, aby si region uvědomil, že i naše fakulta je zde především pro občany Plzně a západočeského regionu a že nejsme jakýmsi exotickým, izolovaným ostrůvkem.

Ad 4)
Při nástupu do funkce začátkem února 1997 jsem jako priority vytyčil stálé zkvalitňování výuky, větší rozvoj vědeckovýzkumné činnosti a stálou podporu mladých a mladších kolegů v jejich individuálním vědeckém a pedagogickém růstu. Shrnutím tohoto snažení by mělo být přibližování pedagogické úrovně školy kvalitě vysokých škol ve vyspělých evropských státech a vznikající vzájemná kompatibilita výuky.

Proti těmto snahám stojí aktuální ekonomická situace fakulty. Tak se v současné době mým hlavním úkolem jeví udržení hospodaření školy v únosném stavu nezadlužení (vyrovnaný rozpočet). Bez restriktivních opatření však k tomuto nedojdeme. Vypracovali jsme několik variant řešení problému. Jedním ze základních prvků (ostatně jako i v předchozích letech) je získávání provozních prostředků z výuky zahraničních studentů.

Do jaké míry budou naše ekonomické varianty realizovány a jak je pozmění opatření tzv. "balíčku", ukáže blízká budoucnost.

Ad 5)
LF UK v Plzni připravuje v rámci oslav 650. výročí založení UK tyto akce:

 1. Sborník významných osobností: v současné době pracujeme na přípravě asi 40 medailonků významných osobností naší fakulty.
 2. Výstava v Karolinu: fakulta připravuje exponáty unikátních přístrojů vyvinutých u nás, modelů, mikrofotografií, fotodokumentace aj.
 3. Je připraveno celkem 17 akcí - vědecké konference, mezinárodní sympózia, Den otevřených dveří, ples aj., které byly zařazeny do kalendáře oslav.
 4. Bylo navrženo udělení dvou čestných doktorátů
  (prof. Hillschmann, prof. Rösch)

doc. MUDr. Borise Kreuzberg
děkan Lékařské fakulty UK v Plzni


Ad 1)
Na naší fakultě studují již od roku 1951 studenti, kteří se připravují pro práci vojenských lékařů. V současnosti výuka probíhá na základě smlouvy rektora Univerzity Karlovy a rektora Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Naše fakulta pro ně komplexně zajišťuje pregraduální studium medicíny v rozsahu a za podmínek studia posluchačů civilních. V postgraduální výuce doktorandů a při lékařském výzkumu fakulta s VLA JEP úzce spolupracuje.

Ad 2)
V činnosti naší fakulty by bylo možné nalézt řadu pozitivních vkladů ve všech oblastech činnosti. Otázka, tak, jak je položená, nás nutí vybrat největší vklad, což má za následek velké zjednodušení práce fakulty. Za důležitý vklad, charakteristický pro naši fakultu, považujeme systém vzájemné spolupráce, vzájemné informovanosti a průběžné koordinace všech aktivit mezi fakultou a fakultní nemocnicí. Dobrým příkladem úzké spolupráce z poslední doby je například koordinace podávání grantových návrhů. Obdobné propojení existuje také při vykazování činností pracovišť a jejich hodnocení. Vkladem, který odráží tuto mnohostrannou spolupráci, je i systém postgraduálního studia v klinických oborech. Ten pracuje již čtyři roky, a tak je možné již dnes hodnotit kvalitu prvních absolventů PGS - klinických lékařů. Ti prokázali, že vědecká kvalita jejich disertačních prací je vynikající a nic na tom nemění fakt, že se jedná o vědecké práce s klinickým zaměřením. Naším cílem je vychovávat absolventy PGS, kteří uspějí v jakémkoliv srovnání, proto obhajoby disertačních prací probíhají vždy za účasti předních mimohradeckých odborníků. Jsme přesvědčeni, že tento systém prokázal svoje opodstatnění a doufáme, že připravovaný vysokoškolský zákon nám umožní pokračovat ve vědecké výchově klinických pracovníků.

Ad 3)
Výhody mimopražského umístění fakulty jednoznačně převažují: obtížné období přechodu ze střední na vysokou školu se lépe zvládá v menším městě, kde nehrozí tolik "svodů" a v pozdějších letech studia je zde klidnější prostředí pro studium; existuje výrazně větší šance získat ubytování v kolejích; menší vzdálenosti představují úsporu času i nákladů na dopravu; náklady na živobytí jsou zde nižší než v Praze; panuje bližší vztah mezi učiteli a studenty, více "rodinné" poměry; bližší kontakty lze navazovat i s kolegy - studenty, vznikají celoživotní přátelství; pro vyznavače zimních sportů je blíže na hory.

Za nevýhody lze považovat menší možnost kulturního i sportovního vyžití a nemožnost event. navštěvovat výuku i na jiných fakultách.

Ad 4)
Ve své děkanské funkci věnuji největší pozornost mezilidským vztahům. Konkrétně vztahu vedení fakulty - učitelé (zaměstnanci), učitel - student, lékař - pacient, mezilidským vztahům uvnitř akademických orgánů, ale i mimo fakultu. Tyto vztahy totiž neřeší žádný zákon, vyhláška nebo statut, ačkoliv právě ony podstatnou měrou rozhodují o výsledku a celkovém klimatu práce na fakultě.

Mou největší současnou starostí je zabezpečit chod fakulty za podmínek, kdy se rok od roku snižuje reálný finanční příspěvek státu na pedagogickou i vědeckou činnost fakulty. Řešení vidím v plnění jedné ze základních povinností státu - v umění vybrat zákonné daně. Teprve v okamžiku, kdy se "táborská káď" naplní, můžeme politickými prostředky diskutovat o tom, jak budou tyto prostředky cestou státního rozpočtu přerozdělovány.

Ad 5)
U příležitosti oslav 650. výročí založení UK se bude konat v Hradci Králové ve dnech 13. 6. - 17. 6. 1998 Symposium of International Society for Clinical Electrophysiology of Vision se slavnostním zakončením ve velké aule Karolina. Ve dnech 9. 6. - 10. 6. 1998 bude uspořádána v Hradci Králové celostátní konference Environmentální zdraví. Kromě toho fakulta uskuteční šest akcí s mezinárodní účastí a bilaterálních akcí a tři akce s celostátním významem. Ze společenských akcí to bude koncert Filharmonie Hradec Králové dne 21. 5. 1998, pořádaný společně s Farmaceutickou fakultou. Pro připravovanou výstavu jsme pro centrální komisi připravili osmistránkový výčet priorit a významných vědeckých přínosů, jimiž se naše fakulta podílela na rozvoji naší i světové medicíny. Připravujeme představení naší fakulty v rámci prezentace jednotlivých fakult, pokud se tato akce uskuteční. Pro sborník významných osobností lékařských fakult jsme připravili medailonky významných vědeckých vědeckých pracovníků a pedagogů naší fakulty.

doc. MUDr. Karel Barták, CSc.
děkan LF UK v Hradci Králové


Osobnosti mimopražských fakult UK

Na doporučení děkanů mimopražských fakult UK vám představujeme osobnosti, které významně zasáhly (nebo dosud zasahují) do vědeckého a pedagogického života nejen vlastní fakulty.

LF UK v Hradci Králové

Profesor Jan Bedrna (1897 - 1956) se významně zasloužil o zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové. Je pokládán za zakládajícího člena československé kardiochirurgie. Některé ze srdečních operací, jako operaci otevřené dučeje, vrozené stenózy plícnice a zúžení dvojcípé srdeční chlopně provedl jako první v našem státě. Zasloužil se o vznik samostatné kliniky neurochirurgické, kardiochirurgické a urologické.

Profesor Jan Baštecký (1899 - 1979) je zakladatelem československé radiologie. Ve fakultní nemocnici vybudoval renomované radiodiagnostické a onkologické pracoviště. Patřil k průkopníkům intravenózní cholecystografie, bronchografie a splenoportografie. První v našem státě ozařoval kobaltovou bombou a betatronem.

Profesor Antonín Fingerland (1900) je zakladatelem hradecké patologie. V rámci Spolku lékařů zavedl již v roce 1932 klinicko-patologické konference. Významně se podílel na založení Lékařské fakulty a vybudoval moderní patologicko-anatomický ústav. Světově prioritní je jeho identifikace herpetické ezofagitidy. Vychoval šest profesorů patologie. Za své celožitvotní dílo byl v roce 1996 jmenován rytířem českého lékařského stavu a čestným občanem města Hradec Králové.


FaF UK v Hradci Králové

Mimořádnou osobností, která svým významem přesahovala rámec FaF byl prof. MUDr. Ivo Hais. Byl světově uznávaným odborníkem v chromatografických metodách a jejich využití v biomedicinském výzkumu. Jeho znalosti byly rozsáhlé i ve fyziologii, farmakologii, chemických disciplinách, věnoval se lingvistice, politice, byl velkým znalcem umění. Po léta ovlivňoval naše postoje, názory i zájmy. Mnoho kolegů, žáků a následovníků měl i v době, kdy byl z politických důvodů zbaven možnosti oficiálně komunikovat se studenty. V odborném a kulturním světě Hradce Králové byste stěží potkali člověka, který by ho neznal a nevážil si jeho znalostí, názorů, postojů a chování. Jednoho říjnového večera minulého roku odešel z fakulty po pilné celodenní práci a už se mezi nás nevrátil...


LF UK v Plzni

Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. se narodil v Lokti u Karlových Varů v roce 1926. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, potom Lékařskou fakultu UK v Plzni. Byl zaměstnán v histologicko-embryologickém ústavu. V letech 1962-66 byl vedoucím ústavu mikroskopické anatomie na lékařské fakultě v iráckém Bagdádu.

Profesor Slípka téměř 50 let přednáší histologii a embryologii pro posluchače prvních dvou ročníků všeobecného i stomatologického směru. Oba obory také v angličtině pro zahraniční studenty. Je školitelem doktorandů v rámci postgraduálního studia. Na fakultě vede Univerzitu třetího věku pro studenty - seniory a Klub aktivních seniorů. Věnuje se popularizaci vědy v tisku, rozhlase a na přednáškách pro veřejnost. Odborně se orientuje na výzkum vrozených vývojových vad, vývoj imunitních orgánů a některých dalších orgánových systémů. Celkem publikoval přes 200 vědeckých prací a přednesl několik set přednášek na odborných sjezdech. V roce 1989 byl zvolen předsedou Čs. anatomické společnosti a předsedou Spolku lékařů v Plzni. Je také sekretářem Evropské společnosti morfologů a členem redakčních rad některých časopisů našich i zahraničních, jakož i spolků charitativních. Je čestným členem pěti anatomických společností a čestným výzkumným pracovníkem Anatomického ústavu Univerzity v Londýně. Mluví anglicky, německy, francouzsky a rusky.