Forum III/12 - Fakultní forum

První schůze EASAS

Ve dnech 18. a 19. dubna 1997 se na FF UK konala první schůze předsednictva nově založené Evropské asociace pro studium jižní Asie (EASAS). Asociace vznikla s podporou Evropské nadace pro vědu a hodlá sdružovat badatele zabývající se nejrůznějšími aspekty studia jižní Asie. Nejedná se jen o tzv. moderní studia a na moderní společnost zaměřené humunitní vědy, nýbrž o komplexní pohled zahrnující i klasické disciplíny, jako jsou literatura, jazyky a nejstarší historie.

V desetičlenném výboru mají po dvou zástupcích badatelé z Německa, Anglie a Francie, po jednom zástupci pak vědci z Holandska, Ruska, Itálie a České republiky.

Výbor na svém prvním zasedání zvolil předsedu (je jím prof. Dr. D. Rothermund z univerzity v Heidelbergu), místopředsedu (prof. Dr. J. Vacka, ředitele Indologického ústavu FF UK) a tajemníka (prof. Dr. D. H. A. Kolffa, z univerzita v Leidenu). Volba vycházela z počtu hlasů, které jednotliví členové obdrželi na základě korespondenčních voleb, proběhnuvších v minulých měsících po celé Evropě.

Výbor, kromě jiného, posoudil možnosti dalšího rozvoje a podpory komplexního studia otázek jižní Asie na evropské akademické scéně. Zabýval se také náměty konferencí o otázkách nacionalismu a demografického vývoje v zemích oblasti. Rovněž vyslechl zprávu o přípravě 15. evropské konference moderních jihoasijských studií, která proběhne na UK v září 1998 a je také zařazena jako oficiální součást oslav 650. výročí UK.

Význam studia jižní Asie, stejně jako ostatních oblastí Orientu, je stále zjevnější všem, kdož se dnes, v době tzv. globalizace, dobře dívají kolem sebe na to, jak se proměňuje svět. Přestože Evropa je zatím zahleděna především sama do sebe, je jasné, že nebude-li schopna pochopit kulturní, politický, hospodářský a demografický vývoj v jiných častech světa a nebude-li s to najít k těmto zemím svůj vlastní osobitý přístup, bude jen velmi obtížně hledat své místo v moderním světě. To, že pro Evropu je prioritní otázkou její vlastní integrace, neznamená, že by musela zapomínat na oblasti ostatního světa. Evropa žije v prostředí určité hospodářské, mocenské i kulturní konkurence a musí být náležitě vybavena, aby mohla obstát. A do této výbavy neodmyslitelně patří také důkladná znalost a pochopení ostatních částí světa.

Proto je dobře, že vznikla celoevropská profesní organizace s touto orientací a že se na jejím vzniku a aktivitách podílí také UK.

Mgr. Jan Dvořák
Indologický ústav FF UK

Zleva: prof. Dr. D. Rothermund (předseda VEASAS) a prof. Dr. J. Vacek (místopředseda EASAS)

Foto pro Forum: z archivuTřikrát letní školy na UK

Letní škola slovanských studií

Na Filozofické fakultě UK se bude ve dnech 1.- 28. srpna 1997 konat v pořadí již 41. běh LŠSS. Připravuje jej Ústav bohemistických studii FF UK. Program zahrne již tradiční a osvědčené formy výuky české jazyka, literatury, kultury a historie, přičemž letošní běh počítá se specializovaným seminářem rusko-české lexikální konfrontace. Ten povede prof. Milan Friščak z univerzity v New Yorku, čelný představitel bohemistiky a slavistiky v USA. V přednáškovém programu, sestaveném do tří paralelních přednáškových cyklů, se objeví atraktivní témata. Budou věnována problematice česko-německých vztahů, současné situaci v jazykovědném a literárněvědném bohemistickém bádání a také uzlovým bodům české historie. Se zvláštní pozorností program 41. běhu LŠSS připomene zahraničním bohemistům a slavistům život a dílo (i úmrtí) Bohumila Hrabala. Uvidí cyklus filmových představení - adaptací Hrabalových literárních děl a s osobním hrabalovským vyznáním vystoupí Hrabalův životní přítel prof. Ivo Tretera u Ústavu filozofie a religionistiky FF UK.

Tradičně bohatý bude kulturní a společenský program. Jeho účastnící se mohou těšit na koncerty v Zrcadlové kapli Klementina a v hradní kapli na Křivoklátě. Účastníky přijme primátor hl. města Prahy RNDr. Jan Koukal a na závěr, v Karolinu, i rektor Univerzity Karlovy prof. Karel Malý. Bude-li počet přihlášek stoupat tak rychle, jako v posledních dnech, může letošní ročník LŠSS počítat s tím, že se počet účastníků vyšplhá k magické hranici dvou set. Tu už ovšem, jestliže si chce uchovat svou kvalitu a intenzitu výuky, překročit nemůže. Navíc je kapacita LŠSS v letošním roce omezena i tím, že hlavní budova FF UK bude během prázdnin v rekonstrukci a výuka a celý program se přesune do univerzitních prostor v Celetné ulici. Ale to není důvod pochybovat o úspěšnosti tradiční akce.

doc. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
ředitel LŠSS

Kontakt:
Ústav bohemistických studií
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel.: (+420 2) 21619235, (+420 2) 21619236, (+420 2) 21619262
fax: (+420 2) 2319 645
e-mail: ubohstud@ff.cuni.cz

Jubilejní pátý ročník letní školy FSV

Univerzita Karlova, Georgetown University a The Fund for American Studies (dobročinná vzdělávací organizace se sídlem ve Washingtonu, D. C.), převzaly i letos patronaci nad již pátým - tedy jubilejním - ročníkem letní školy nazvané The American Institute on Economic and Political Systems, kterou pořádá Fakulta sociálních věd UK. Letošní ročník se uskuteční ve dnech 12. července až 3. srpna 1997. Účastníci budou opět moci navštívit celou řadu přednášek, vedených předními odborníky, z oblasti ekonomie a politických věd z USA i České republiky. Předpokládá se, že jubilejního pátého běhu letní školy se zúčastní mnoho studentů z řady evropských zemí i ze Spojených států. Místem konání letní školy je opět Praha, jako jedno z evropských sídel kultury a vzdělanosti. Účastníkům se tak nabízí i široké spektrum kulturních, historických a společenských možností.

(red)

Kontakt:
Oddělení zahraničních styků a vědy FSV UK
Cyril Šimsa
Smetanovo nábřeží 995/6
110 01 Praha 1
tel.: (+420 2) 24810804, l. 228
e-mail: SVOZ@box.fsv.cuni.cz

Letní kurzy češtiny ÚJOP UK

Ústav jazykové a odborné přípravy UK pořádá od 14. července do 8. srpna 1997 již osmý ročník letních kurzů češtiny (dále jen LKČ). V průběhu let tyto kurzy, které se konají pod záštitou rektora Univerzity Karlovy, nabývají na popularitě, o čemž svědčí stále se zvyšující počet účastníků LKČ (v posledních letech překračující číslo sto). Kurzy, konající se v Praze a Poděbradech, jsou určeny pro cizince, zajímající se o český jazyk. Výuka je vedena zkušenými pedagogy z oddělení češtiny a ze studijních středisek ústavu. Praktické jazykové kurzy (především pro začátečníky a pro mírně a středně pokročilé) mají intenzivní charakter -- pět vyučovacích hodin češtiny každý pracovní den dopoledne. Odpoledne se konají fakultativní konzultace, speciální semináře a přednášky z českých reálií v češtině a v angličtině. Program LKČ doplňují rozmanité kulturní akce (vlastivědné vycházky, výlety, exkurze). Na závěr vydává ÚJOP UK účastníkům osvědčení o absolvování příslušného kurzu češtiny.

PhDr. Milada Čadská, CSc.
vedoucí oddělení češtiny ÚJOP UK

Kontakt:
Ústav jazykové a odborné přípravy UK
dr. M. Čadská
Jindřišská 29
110 00 Praha 1
Tel.: (+420 2) 24398485

Přehlídka podruhé

Studenti a absolventi Matematicko-fyzikální fakulty UKse podíleli na úspěšné akci, která se konala 12.června 1997 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Šlo již o 2. přehlídku studentských a doktorandských prací z oboru krystalografie a strukturní analýzy. Byly na ní předneseny práce vypracované na vysokých školách a ústavech v Praze (MFF UK, ČVUT), Plzni, Ostravě, Brně a Bratislavě. Z MFF UK vystoupili Ing. D. Janeba se sdělením Studium struktury interkalovaných montmorillonitů, Mgr. J. Kopeček hovořil na téma Uspořádání a mechanické vlastnosti ve slitině Fe3Al a J. Lhotka se zabýval tématem Studium tenkých vrstev TiN. Přehlídku společně uspořádaly Krystalografická společnost, Regionální komitét IUCr, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

(jak)


Archeologické výzkumy v Pistiru

Na pozvání bulharské strany se Ústav pro klasickou archeologii FF UK účastňuje již čtyři sezóny výzkumů nově objeveného řeckého města Pistiros ve středním Bulharsku, západně od Plovdivu. Pistiros, jehož jméno známe z dlouhého řeckého nápisu týkajícího se smluv mezi jeho občany a thráckými králi, je prvním známým řeckým městem situovaným daleko od pobřeží jak Egejského, tak Černého moře. Sídlili tu obyvatelé řeckých měst Thasu, Apollonie, Maroneie a druhého Pistiru, který ležel při pobřeží Egejského moře proti Thasu. Mohutné opevnění města, připomínající hradby Thasu, vzniklo krátce po polovině 5. století př. n. l. Město bylo zničeno při vpádu Keltů okolo roku 280 př. n. l. Jeho hradby byly několikrát obnovovány, ale přestavby už nedosáhly nikdy monumentality první fáze.

Pistiros byl říčním přístavem na Marici, v něm patrně tenkrát plavba po řece končila. Město ale mělo s řeckým pobřežím Egejského moře spojení i přes hory: okolo východní brány vede cesta s vyjetými kolejemi vozů, jejichž kola měla rozpětí asi jeden a půl metru. Četné jsou importy jemné keramiky z Athén. Amfory se značkovým vínem byly dováženy především z Thasu. Z města zatím známe lépe jen obvodové části na východě a na západě, protože jeho střední část je skryta pod několikametrovými náplavy, které vznikly denudací po odlesnění krajiny někdy ve 2. století př. n. l.

Některé výstavné domy ve městě měly dvory s kolonádami a vyrovnaly se předním domům ve vlastním Řecku, jiné byly stavěny skromněji, ale všechny měly střechy pokryté pálenými taškami (někdy korintského, ale častěji lakónského typu). Dlouhý nápis hovoří o podmínkách smlouvy mezi thráckými (odryskými) králi, kteří nesměli zasahovat do vnitřních poměrů města, ale patrně jim za to Pistirští platili daně z výtěžku své obchodní činnosti. Z nápisů na drobných předmětech víme, že v Pistiru uctívali zejména Apollóna a Dionýsa (na něj se odvolávají i obě strany ve smlouvě na dlouhém nápisu). Další dedikace zmiňují Velkou matku bohů a Hérakla, snad i Dia. Střepy s osobními jmény byly používány jako volební lístky a dosvědčují, že i v Pistiru se konaly volby do městské rady. Město mělo tedy svou vlastní samosprávu, i když - jak víme z nápisu - jeho občané si současně ponechávali občanství těch měst, ze kterých do Pistiru přišli.

Smlouva s Bulharskou akademií věd a s městem Septemvri (s muzeem se na výkopech podílí, jsou v něm uloženy nálezy z Pistiru) byla vloni uzavřena na dalších pět let. Grantem GA ČR je zajištěno pokračování výzkumu na další dva roky. Každé sezóny se pravidleně účastní několik pracovníků a posluchačů našeho ústavu, získávají zde dobré zkušenosti i pro další zahraniční aktivity: Univerzita Karlova tak dohání, co za minulého režimu nebylo možné, a staví se po bok obdobným vysokým školám. Bulharsko-české vztahy v kultuře a ve vědě byly vždy tradičně dobré, mnozí čeští specialisté patřili k zakladatelům bulharské archeologie. Jsme rádi, že i tímto způsobem pomáháme udržovat vztahy se zemí, kde žije mnoho přátel i bývalých absolventů a kde spolupráci umožňuje i jazyková příbuznost obou národů.

prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Ústav pro klasickou archeologii FF UK


Na počátku bylo slovo

Na počátku bylo úvodní slovo doc. PhDr. Jiřího Štikara, CSc., v němž seznámil přítomné s nápadem katedry psychologie FF UK pořádat "pravidelně nepravidelná, nebo nepravidelně pravidelná" setkání nad novými knihami těch autorů, kteří jsou buď členy katedry psychologie nebo jejími externími spolupracovníky či příznivci. Jak uvedl, vytvořila by se tak "šňůra setkání" lidí, kteří mají blízko k autorovi nové publikace nebo k tématu, o němž kniha pojednává. Při těchto setkáních by se měla vést na odborné bázi diskuse mezi lidmi z různých vědních oblastí, spojených tématem knihy. Setkání by zároveň mohlo poskytnout autorům možnost doříci ještě to, co v jejich nové knize není nebo se do ní nevešlo. Autor také může, pokud uzná za vhodné, přizvat svého spolupracovníka, konzultanta, oponenta. První takové setkání se konalo 6. května 1997 nad novou knihou doc. PhDr. Slávky Fraňkové, DrSc., z katedry psychologie FF UK. Kniha - pod názvem Výživa a psychické zdraví - vyšla v psychologické řadě nakladatelství ISV. Nutno říci, že setkání bylo zajímavé, pro poučené publikum přínosné, a to zvláště proto, že autorka publikace nespekuluje z módní vlnou zájmu o tzv. zdravou výživu a diety nejrůznějšího druhu (a tudíž nenabízí banální poznatky nebo žurnalistické spekulace). Její poznatky ze vztahu výživy a psychického zdraví, resp. duševní činnosti vůbec (s některými v úvodním představení své knihy přítomné seznámila), se opírají o řadu vlastních výzkumů, které prováděla také v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze a na Cornellově univerzitě v USA. Kniha je částečně i výsledkem grantu, který projektu udělil Fond rozvoje vysokých škol pro rok 1997. Živá diskuse během setkání potvrdila, že úmysl katedry psychologie spojovat nad jedním tématem odborníky a zájemce různého zaměření je nápad dobrý, protože interdisciplinární přístupy bývají většinou plodné nebo inspirativní. Na počátku bylo tedy úvodní slovo "zakladatelů". Doufejme, že to bylo úvodní slovo u příležitosti narození dlouhé tradice.

Karel Janků


Nový fakultní časopis

Nedávno jsme přinesli zprávu o vzniku časopisu studentů katedry psychologie Filozofické fakulty UK. Časopis se jmenoval PROPSY. Náš časopis o něm na svým stránkách několikrát informoval, přičemž si všímal vysoké úrovně tohoto "jen" studentského časopisu. Snaha jeho tvůrců, především studenta psychologie Tomáše Rodného, vedla na univerzitě dosud k nevídané skutečnosti. Ze studentského časopisu se stal časopis "veřejný", který si dnes lze již běžně koupit na novinových stáncích, v knižních obchodech nebo objednat v distribuci časopisu. Mezera, která po tomto časopise zůstala, však nezůstala dlouhá. V květnu se na katedře psychologie FF UK objevil časopis nový. Jmenuje se Kerberos. V úvodní poznámce popisuje důvod a mechanismus svého vzniku a formuluje svůj cíl: "Na stránkách Kerbera bychom chtěli pravidelně informovat o aktuálním dění na katedře psychologie i mimo ni, rádi bychom formou rozhovoru vždy představili některého z přednášejících, chceme podněcovat diskusi, recenzovat knihy, filmy i přednášky, které stojí za to." K tomu lze jen dodat, že by bylo dobré, kdyby Kerberos dosáhl úrovně svého předchůdce (nulté číslo nasvědčuje, že je to víc, než reálné), zdárně se vyvíjel a na půdě katedry psychologie zůstal co nejdéle.

Karel JankůProgram AKTION prodloužen

AKTION Rakousko - Česká republika je společným programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Spolkového ministerstva vědy, dopravy a umění Rakouské republiky. Po vypršení první pětileté etapy byl program nyní prodloužen na další etapu od roku 1997 do roku 2001.

Úkolem programu AKTION Česká republika - Rakousko je podporovat spolupráci mezi univerzitami, vysokými školami a vzdělávacími institucemi v oblasti vědy, výzkumu a vysokoškolské pedagogiky formou projektů spolupráce a poskytování stipendií studentům a pracovníkům univerzit a vysokých škol.

AKTION působí v těchto oblastech:
Poskytování stipendií studentům, doktorandům a pracovníkům VŠ, podpora uskutečňování projektů spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a výuky na VŠ,vědecké exkurze studentů, letní kolegia a Summer schools.

Bližší informace:
Dům zahraničních služeb - DZS MŠMT ČR
Mgr. Maria Maier
Ing. Helena Hanžlová
Senovážné náměstí 26
111 21 Praha
tel. (+420 2) 24230069, (+420 2) 24398234, (+420 2) 24398202
fax: (+420 2) 24229697
e-mail: aktion@dzs.cz