Forum III/12 - Grantové agentury

Aktuálně z interní grantové agentury UK

Odbor vědy RUK předkládá v tomto čísle údaje, týkající se v  letošním roce uzavřeného kola grantového řízení GA UK a informace o požadavcích Univerzity Karlovy na Fond rozvoje VŠ pro příští kalendářní rok.

Materiál byl připraven k otištění již před několika týdny, ale vzhledem k mnoha zásadním událostem, které se v poslední době odehrály na univerzitě, nepodařilo se ho do časopisu umístit. Měli jsme samozřejmě zájem na tom, aby byl podán uceleně a přehledně, nikoli jako torzo (existovala možnost tisknout ho po částech). A to je důvod, proč naše informace vychází až nyní.

JUDr. Jiřina Potočná
vedoucí odboru vědy RUK


GA UK

Dne 3. dubna 1997 proběhlo zasedání předsednictva GA UK, které na základě podkladů oborových komisí ukončilo výběrové řízení pro získání interních grantů v roce 1997, a to jak pro nové projekty, tak pro pokračující projekty z roku 1996 a 1995.

Projednáno bylo i zpracování přehledu přidělení finančních prostředků pro jednotlivé fakulty a součásti UK (tabulka č. 2) a současně vypracování seznamu přijatých grantových projektů podle fakult a součástí. Tyto přehledy byly postoupeny ekonomickému odboru RUK, proděkanům pro vědu, vědeckým oddělením a součástem UK. Děkanům (ředitelům) byla zaslána smlouva o využití finančních prostředků vyčleněných pro interní granty UKv roce 1997, uzavřená mezi UK a fakultou (samostatnou součástí UK) spolu s tabulkou č. 1.

V návaznosti na konečné rozhodnutí o podaných nových a pokračujících projektech byly rozeslány dopisy úspěšným i neúspěšných navrhovatelům a vypracovány tyto přehledy:

Předsednictvo GA UK též posoudilo zaslané žádosti o posunutí termínu předložení závěrečné zprávy a v odůvodněných případech prodloužení termínu schválilo. Jednotliví řešitelé již byli o konkrétním vyřízení svých požadavků informováni.

Předsednictvo GA UK projednalo všechny připomínky vzešlé ze zasedání jednotlivýchoborových rad. Některé z nich budou předmětem dalších jednání o celkové koncepci GA UK.

V současné době zpracováváme závěrečné zprávykončících grantových projektů - roky 1994, 1995 a 1996.

Mgr. Renata Mošnová
GA UK


Tabulka č. 1
GA UK - počty grantových projektů podaných, přijatých, končících a nepřijatých - stav v roce 1997

199519961997celkem přijato grantových projektů
FAKULTA SOUČÁST podaný přijatý závěrečná zpráva (končící projekt) nepřijatý projekt podaný přijatý závěrečná zpráva (končící projekt) nepřijatý projekt podaný přijatý nepřijatý projekt
1.LF 21 19 2 - 18 16 2 - 51 30 21 65
2.LF 4 45 - - 6 6 - - 14 6 8 16
3.LF 3 34 - - 6 5 1 - 8 2 6 10
CERGE - - - - 1 1 - - 1 1 - 2
CTS 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - 3
ETF 1 1 - - 1 1 - - 7 6 1 8
FaF 10 9 1 - 13 12 1 - 26 16 10 37
FF 25 20 5 - 26 23 3 - 28 18 10 61
FSV 5 3 2 - 2 2 - - 3 3 - 8
FTVS 3 1 2 - 2 2 - - 11 4 7 7
LF HK 3 3 - - 3 3 - - 6 4 2 10
LF PL 4 3 1 - 2 2 1 - 9 3 6 8
MFF 23 16 6 1 44 42 2 - 52 41 11 99
PedF 8 7 1 - 3 1 2 - 7 4 3 12
PřF 38 30 8 - 44 41 3 - 88 53 35 124
PF - - - - - - - - 7 2 5 2
ÚDA 1 1 - - - - - - - - - 1
ÚVT 1 - 1 - - - - - 1 - 1 -
CELKEM 151 121 29 1 172 158 14 - 320 194 126 473

Tabulka č. 2
Grantová agentura UK - přidělené finance v roce 1997
FAKULTA
SOUČÁST
r. 1995r. 1996r. 1997 CELKEM
r.95,96,97
N
1.LF     M
C
2.435.000 2.201.000 3.453.700 8.089.700
267.000 221.000 400.500 888.500
2.702.000 2.422.000 3.854.200 8.978.200
N
2.LF     M
C
657.250 653.000 819.000 2.129.250
88.000 72.000 128.000 288.000
745.250 725.000 947.000 2.417.250
N
3.LF     M
C
512.000 573.000 238.000 1.323.000
50.000 55.000 32.000 137.000
562.000 628.000 270.000 1.460.000
N
CERGE   M
C
- 39.000 184.000 223.000
- 15.000 20.000 35.000
- 54.000 204.000 258.000
N
CTS     M
C
45.000 45.000 45.000 135.000
5.000 5.000 5.000 15.000
50.000 50.000 50.000 150.000
N
ETF     M
C
160.000 29.000 457.000 646.000
12.000 11.000 51.000 74.000
172.000 40.000 508.000 720.000
N
FaF     M
C
926.000 1.282.500 1.635.000 3.843.500
99.000 140.500 188.000 427.500
1.025.000 1.423.000 1.823.000 4.271.000
N
FF      M
C
1.231.000 1.480.000 1.005.500 3.716.500
161.000 199.000 137.400 497.400
1.392.000 1.679.000 1.142.900 4.213.900
N
FSV     M
C
240.200 108.000 165.000 513.200
27.800 12.000 15.000 54.800
268.000 120.000 180.000 568.000
N
FTVS    M
C
70.000 86.000 262.500 418.500
10.000 9.000 33.000 52.000
80.000 95.000 295.500 470.500
N
LF HK   M
C
453.000 310.500 518.000 1.281.500
47.000 34.500 62.000 143.500
500.000 345.000 580.000 1.425.000
N
LF Pl    M
C
397.000 315.000 594.000 1.306.000
46.600 35.000 66.000 147.600
443.600 350.000 660.000 1.453.600
N
MFF     M
C
1.358.300 2.786.000 2.925.000 7.069.300
94.700 306.000 312.000 712.700
1.453.000 3.092.000 3.237.000 7.782.000
N
PedF    M
C
735.695 60.000 303.000 1.098.695
72.000 6.000 31.000 109.000
807.695 66.000 334.000 1.207.695
N
PřF     M
C
1.878.595 2.680.750 3.977.510 8.536.855
207.100 277.600 413.300 898.000
2.085.695 2.958.350 4.390.810 9.434.855
N
PF      M
C
- - 134.000 134.000
- - 16.000 16.000
- - 150.000 150.000
N
ÚDA     M
C
36.000 - - 36.000
4.000 - - 4.000
40.000 - - 40.000
CEL.    N
A,B     M
C,D     C
11.135.040 12.648.750 16.716.210 40.500.000
1.191.200 1.398.600 1.910.200 4.500.000
12.326.240 14.047.350 18.626.410 45.000.000

Tabulka č. 3
Věková struktura hlavních řešitelů nově podaných projektů v roce 1997 ve srovnání s přijatými grantovými projekty
SEKCEVĚK
do 40 let 41 - 60 let nad 60 let
r.97 přijatý r.97 přijatý r.97 přijatý
A 11 8 40 23 13 9
B 55 33 92 64 14 9
C 42 23 44 21 9 4
CELKEM 108 64 176 108 36 22

FRVŠ 1998

Ke 30. dubnu 1997 byly prostřednictvím odboru pro vědu RUK odevzdány Radě VŠ nové projekty pro FRVŠ na rok 1998, které předkládají jednotlivé fakulty a součásti Univerzity Karlovy. Pro rok 1998 bylo pro získání rozvojových grantů vypsáno celkem 8 tematických okruhů, a to:

Vzhledem k šíři problematiky TO F a TO G byly oba tematické okruhy rozděleny ještě do 5 souborů podle zaměření, a to:

Obdobně členěny byly i obory v TO G na G 1 až G 5.

Podrobná specifikace všech návrhů za Univerzitu Karlovu v členění podle jednotlivých fakult a tematických okruhů je obsažena v tabulce.

FRVŠ - požadavky na rok 1998 - Univerzita Karlova
FAKULTATÉMATICKÉ OKRUHYCELKEM
A B C D E F G H
1.LF 4 - 1 1 - 11 8 2 27
2.LF - - - - - 10 1 2 13
3.LF 2 - - - - 11 1 1 15
LF HK 2 1 - - 1 1 2 - 7
LF Pl 6 - 1 - 2 10 2 2 23
FaF HK - 1 - - 1 7 6 2 17
PřF 2 4 1 1 2 7 40 2 59
MFF - 3 1 - - 5 12 1 22
FF 1 5 - - - 5 3 1 15
PedF - 8 1 1 1 6 2 2 21
FSV 2 - 1 - 1 5 2 - 11
FTVS 1 4 1 - 1 9 1 2 19
KTF - - - - 1 1 - - 2
HTF - - - - - 2 - - 2
ETF - - - - 1 - - - 1
IZV - - - - - 2 - - 2
ÚVT 2 - - - - - - - 2
Ústřední knihovna - - - - 1 - - - 1
RUK - - 1 - - - - - 1
CELKEM 22 26 8 3 12 92 80 17 260

Detail TO F a TO G dle fakult a souborů:

FRVŠ - požadavky na rok 1998 - Univerzita Karlova
(detail TO F a TO G)
FAKULTATO FTO GCELK.
F1 F2 F3 F4 F5 F6 G1 G2 G3 G4 G5
1.LF - - 11 - - - - - 8 - - 19
2.LF 1 - 9 - - - - - 1 - - 11
3.LF - - 9 - 1 1 - - 1 - - 12
LF HK - - 1 - - - - - 2 - - 3
LF Pl - - 10 - - - - - 2 - - 12
FaF HK - 1 3 3 - - - - 2 4 - 13
PřF - - - 7 - - - - 2 38 - 47
MFF - - - 5 - - 1 - - 10 1 17
FF - - - - 5 - - - - - 3 8
PedF - 2 - - 4 - - - - - 2 8
FSV - - - - 5 - - - - - 2 7
FTVS 1 - 5 1 2 - 1 - - - - 10
KTF - 1 - - - - - - - - - 1
HTF - - - - 2 - - - - - - 2
ETF - - - - - - - - - - - -
IZV - - - - 2 - - - - - - 2
ÚVT - - - - - - - - - - - -
Ústřední knihovna - - - - - - - - - - - -
RUK - - - - - - - - - - - -
CELKEM 2 4 48 16 21 1 2 - 18 52 8 172

Celkově Univerzita Karlova pro rok 1998 předkládá 260 rozvojových projektů, což zůstává zhruba na úrovni návrhů v roce 1997, poměrné zastoupení požadavků v jednotlivých TO se též pohybuje v rozmezí návrhů v minulé roce.

Jak vyplývá ze souhrnných tabulek, největší zájem řešitelů projektů se soustředil na TO F a TO G, počet předložených návrhů projektů v těchto dvou okruzích představuje přibližně 66 procent z celkového množství návrhů.

Z hlediska jednotlivých fakult a součástí UK pak nejvíce nových projektů předkládají Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta.

Jana Kramulová
GA UK