Forum III/12 - Kaleidoskop

Z partnerských časopisů

Vita nostra servis - informační týdeník 3.LF pravidelně přináší svým pracovníkům a studentům praktické informace a vždy i "něco navíc". V čísle 24 její děkan prof. M. Anděl oznamuje "že název oboru studia na 3. lékařské fakultě byl změněn z <všeobecného lékařství s preventivním zaměřením> na <lékařství>." V  čísle 26 proděkan prof.C.Höschl v souvislosti s vyplňováním formulářů pro zahraniční služební cesty upozorňuje na to, že zaměstnavatel musí každopádně znát jméno jejího ev. sponzora. "3. LF UK by např. nepovolila cestu sponzorovanou Le Penovými nacionalisty nebo tabákovým průmyslem." Něco navíc je vždy pravidelný citát týdne. Tentokrát zní: "If men knew how women pass the time they are alone, they'd never marry." V čísle 27 je uveřejněn přehled českých časopisů s impact factorem, jsou to: Acta Vet Brno, Acta Virologica, Folia Biologica Praha, Folia Microbiologica, Neoplasma, Physiol.Research a Veterinary Medicine Czech.

FACULTAS NOSTRA - Zpravodaj Lékařské fakulty UK v Plzni uveřejňuje úvodník pod názvem "100 dnů hájení se nekoná". Nový děkan LF UK v Plzni, doc. MUDr. Boris Kreuzberg, v něm sumarizuje naléhavé úkoly, které musí spolu se svými kolegy řešit." Jen další léta ukážou," píše doc. Kreuzberg, "jak budu schopen v dané těžké, dynamické době vypořádat se s nadcházejícími úkoly a problémy. Samozřejmě sám bych nezvládl nic. Věřím v pomoc vás všech i ve vaše pochopení" obrací se v závěru na čtenáře tohoto velmi dobře dělaného periodika, tentokrát s přílohou Retraktor, což je studentská část časopisu.

UNIVERZITNÍ NOVINY - List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana, měsíčník zdárně se ucházející o to, aby se stal univerzitním časopisem nejvyšší úrovně, uveřejňuje čísle 3/97 mj. tři velmi zajímavé rozhovory: s prof. L. Páčem, proděkanem a přednostou AÚ LF UM, s PhDr. J. Vítkem o filozofu Janu Patočkovi a s doc. J. Vieweghem o jeho knize "Sebevražda v literatuře". J. Vítek v rozhovoru o J. Patočkovi řekl: "Patočkovo rozhodnutí pro disent, jeho účast v Chartě 77, pronásledování a smrt jsou logickým završením jeho pojetí filozofova života jako života v pravdě, tj. ve službě a pomoci bližnímu, v obětavosti pro druhé." Také v posledním čísle, která má redakce k dispozici (4/97), pokračuje Vojtěch Mornstein v nesmírně záslužné, ale sysifovské práci v pravidelných rubrikách Utopený Archimédes a Vyhozené peníze.

PROPSY - časopis pro moderní psychologii, který se z "katedrového" časopisu studentů psychologie FF UK stal od začátku letošního časopisem celostátně distribuovaným, přináší ve svém 3. čísle rozhovor s prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., proděkanem 3. LF UK Prof. Höschl v rozhovoru uvedl: "Existuje prostě něco mezi uměním a vědou, co se právě týká, staročesky řečeno, dušezpytu, ale týká se to kupodivu i medicíny jako celku. Největší omyl praktických lékařů je, když se domnívají, že jsou vědci, protože oni jsou ve skutečnosti něco mezi vědci, šarlatány (akupunkturisty a homeopaty) a faráři." PROPSY pravidelně přináší recenze významnějších nových psychologických nebo psychologii příbuzných publikací. V posledním 4.čísle (květen 1997), např. recenzi knihy Karla R. Poppera a Konrada Lorenze Budoucnost je otevřená. Recenzent, prof. J. Hoskovec, zmínil mj. také jednu Popperovu myšlenku: "Ve skutečnosti říkáme a musíme mít možnost říkat velmi mnoho nevědeckého - jen to nesmíme vydávat za vědu."

Informační bulletin Rektorátu ČVUT v dubnovém čísle přináší zevrubnou zprávu z inaugurace nového rektora prof. Ing. Petra Zuny,CSc. a jeho kontemplativně zaměřený projev. Část projevu je věnována zamyšlením nad existencí a posláním elit. "Máme-li patřit mezi elitu, musíme umět na jedné straně naslouchat druhým, ale na straně druhé se umět postavit opozici na jakékoliv úrovni, pokud jsme přesvědčeni o nesprávnosti jejího stanoviska, a hájit své názory, pokud jsme přesvědčeni o jejich správnosti. Hřešíme-li mlčením, kde máme protestovat, stávají se z nás zbabělci."

scan - časopis Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové je časopis vysoké úrovně, s pěknými fotografiemi a velmi kvalitními příspěvky. V letošním druhém čísle je zajímavý článek psychiatra MUDr. L. Hosáka (Ze stáže v USA). Je plný výborných postřehů a důkladných informací. "Psychiatrie,", píše MUDr. Hosák, "není v rámci americké medicíny příliš atraktivním oborem, preferovány jsou chirurgické obory pro jejich vyšší finanční a společenské ohodnocení. Proto imigrant má jen malou šanci stát se chirurgem, rezidentská místa obsazují většinou jen rodilí Američané."

Žurnál UP - týdeník Univerzity Palackého v Olomouci v 19. čísle na předposlední straně otiskuje pravidelnou rubriku Mezi námi vzdělanci. Je psaná inteligentně, vždycky je zajímavá. Jiří Fiala v ní tentokrát mapuje německé vysoké školství a v článku mj. uvádí: "Zcela jinak než v České republice se však v Německu řeší sociální záležitosti studentů. Těmi se zabývá na 60 organizací nazvaných souhrnně Studentenwerk (Studentské dílo). Jsou zcela nezávislé na vysokých školách, s nimiž je pojí jen osoba studenta, a rektoři vysokých škol nemají žádný vliv na jejich činnost - ani personální ani finanční. Úkolem vysoké školy je přece vzdělávat a vést vědecká bádání, nikoli zabývat se studentovým ložním prádlem, které si ostatně každý německý student vozí z domova a sám o ně pečuje."

INFORMATORIUM FAKULTY PEDAGOGICKÉ UK ve dvojčíslí 11-12/97 představuje nové vedení fakulty. Její znovuzvolený děkan prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., řekl, že členové vedení jsou osobnostmi, které vidí do spleti problémů, v nichž se odehrává život fakulty, a jejichž řešení je ustavičným hledáním dramaticky se vychylující rovnováhy. "Na nové období se těším, i když si nedělám iluze: bude náročné, obávám se, že ještě náročnější, než to předchozí."

PEDAGOGIKA - Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, který vydává PedF UK, vzdor potížím, které redakci trápí a o nichž v č. 1/97 píše v úvodníku doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc., je časopis, který by neměl žádný pedagogog přehlížet. Hlavní stati a výzkumná sdělení mají vysokou vědeckou úroveň, představují pedagogiku jako moderní vědeckou disciplínu. Přinejmenším zajímavý je příspěvek J.Jedličky a J. Koti Sebezničující tendence a sebevražedné jednání u dospívajících.

Akademický bulletin AV ČR 5/97 - zevrubně informuje (ve své příloze) o X. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. V plném znění přináší projev předsedy vlády ČR prof. V. Klause a projev předsedy AV ČR prof. R. Zahradníka, ve kterém řekl: "Úmyslně až nakonec připomenu to, co nás stojí nejvíce sil a dobré nálady, co je zdrojem trvalého napětí. Ač zásadně odmítám vznášet nepřiměřené požadavky, příští Akademická rada a její předseda budou muset znovu a znovu energicky upozorňovat na to, že Česká republika nemůže v oblasti vývoje a výzkumu stát na okraji zemí OECD."

Karel Janků