Forum III/12 - Spolek absolventů a přátel UK

Setkáme se

Zanedlouho

Jak jsme uvedli ve Spolkové příloze, která vyšla v minulém čísle Forum, hledal se pro členy Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy vhodný termín pro návštěvu výstavy Rudolf II. a Praha. Ten se konečně našel. Prohlídka části výstavy (koná se v době od 30. května do 7. září 1997), která probíhá v několika pražských výstavních síních a seznamuje s dobou panování Rudolfa II. z různých pohledů (např. vedle výstav výtvarného umění je její součástí i řada koncertů, divadelních představení a festivalů) se pro členy spolku Carolinum uskuteční 20. června 1997 ve 13.30 hod. Setkáme se u Matyášovy brány na Pražském hradě.
(Vstupné 200 Kč, důchodci a studenti do 16ti let 100 Kč.) Předsednictvo spolku zajistilo pro své členy speciální odborný výklad předních znalců rudolfinské doby a umění. To je již samo o sobě zárukou, že si výstavu budeme moci pořádně vychutnat. Takže - nezapomeňte přijít!

Předsednictvo spolku Carolinum


A po prázdninách

První setkání Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum se po prázdninách uskuteční 2. října 1997. Důvod setkání může být pro mnoho z členů spolku více než zajímavý. Bude jím totiž přednáška profesora W.M.S. Russella z Oxfordu na téma "A festival of Animals". Přednáška bude jedinečnou příležitostí seznámit se s osobností, která v padesátých letech stála u zrodu moderní etologie a u zrodu hledání podložených alternativ k pokusům na laboratorních zvířatech. Profesor Russell publikoval spolu s R. L. Burchem v roce 1959 knihu The Principles of Human Experimental Technique, ve které zformulovali dnes velmi známý princip 3R (Replace, Reduce, Refine). Touto prací zahájili systematickou studii laboratorních technik z hlediska etických aspektů. Profesor Russell je dodnes vědecky činný (edituje např. časopis Social Biology and Human Affairs). Jeho přednáška jistě přispěje ke tříbení názorů na dnes tak diskutovaný problém používání zvířat v biomedicínském výzkumu. V této oblasti jsou názory stále velmi protichůdné, jako o tom svědčí mj. monotematické číslo časopisu Scientific American z února letošního roku.

doc. RNDr. MUDr. M. Červinka, CSc.
LF UK Hradec Králové