Forum III/12 - Seznam rubrik

logo časopisu


Všem čtenářům - studentům, pedagogům i našim abonentům z řad Spolku absolventů a přátel Carolinum přejeme krásné léto. Forum chystá digest letního semestru v anglické mutaci a mimořádné číslo věnované výjezdnímu nymburskému zasedání. Na začátku nového akademického roku se setkáte s univerzitním časopisem v předvečer výročí v poněkud změněné podobě. Doufáme, že vás vzhled i obsah IV. ročníku potěší...

Redakce Forum


Po výjezdním zasedání

V polovině května 1997 (víkend 16. - 18.) se ve Sportovním centru v Nymburku konalo výjezdní zasedání téměř stočlenného grémia, složeného z členů kolegia rektora, vědecké rady a Akademického senátu UK.

Moderně řešené Sportovní centrum v Nymburku s bazénem, tenisovými kurty a halami pro volejbal a basketbal, poznali účastníci setkání během slunného víkendu jen v minutách vyhrazených krátkému odpočinku. Ve velkém zasedacím sále i všude jinde se živě diskutovalo celý víkend - oba dny končila jednání kolem deváté večer. Jak řekl v úvodním slově předseda AS UK, prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., toto reprezentativní grémium Univerzity Karlovy se sešlo kvůli "aktuálním záležitostem života UK, kvůli návrhu nové koncepce rozvoje univerzity..."

Hned po přivítání všech účastníků prof. Bednářem vystoupil v krátkém úvodním slově rektor UK, prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. "Naším cílem", řekl auditoriu, "je prosperující fungující moderní univerzita, odpovídající přinejmenším evropským standardům". Problémy, které v současné chvíli UK musí řešit, rozdělil na krátkodobé a dlouhodobé. K těm prvním patří další osud vysokoškolského zákona, existující otazníky nad fakultními nemocnicemi, finanční problematika související s novými ekonomickými opatřeními vlády a oslavy 650. výročí UK. K úkolům s dlouhodobým řešením náleží především: systemizace Univerzity Karlovy, její restrukturalizace a dlouhodobá spolupráce s Akademií věd ČR. "Univerzita Karlova je náš společný zájem a všichni musíme vykonat maximum pro její vývoj"... "směrem ke kvalitě", zdůraznil prof. Malý v závěru svého vystoupení. Pak se již diskutovalo především k předložené zprávě o koncepci rozvoje UK i k dalším připraveným materiálům. Na návrh z pléna se organizačně posunul harmonogram jednotlivých jednání ve prospěch větší platformy obecné diskuse. Velkou část sobotních jednání tvořila panelová diskuse a následovala zasedání v sekcích. Rozšířené nedělní plenární zasedání projednalo a schválilo navržené závěry.

Reprezentativní fórum se mimo jiné vyjádřilo k vládnímu návrhu vysokoškolského zákona, který považuje za vhodné východisko k legislativní úpravě vysokoškolského studia. Zároveň odmítlo politizování návrhu zákona ze strany opozičních i koaličních stran.

Téměř stočlenné grémium jednalo v plénu i v sedmi specializovaných sekcích. Fórum kritizovalo systém rozpočtových pravidel Ministerstva školství, který  v této podobě existuje již několik let a neumožňuje tak realizaci aktivní rozvojové politiky UK. Grémium si současně uvědomuje, že setrvávání na dosavadní struktuře univerzitních pracovišť brání extenzivnímu růstu počtu studentů. Účastníci výjezdního zasedání se shodli na potřebě dalšího zvyšování počtu studentů. V roce 2010 počítá UK zhruba s 40000 vysokoškoláky (oproti současným 33000).

Fórum také deklarovalo zájem na zvyšování úrovně vědecké práce tak, aby byly vytvořeny podmínky pro vznik tzv. excelentních center výzkumu na UK zejména v oborech, které pro to mají předpoklady. Zahraniční vztahy naší největší univerzity se budou rozvíjet jako zcela otevřené vůči světu a budou směřovat k upevnění postavení UK v síti světových univerzit. UK bude vytvářet podmínky mj. pro rozšíření studia a působení zahraničních studentů a učitelů na UK. K udržení a získání prestiže UK doma i v zahraničí budou využity připravované oslavy výročí 650 let založení Univerzity Karlovy, jejichž financování je plně pokryto sponzorskými dary.

Komplexnímu hodnocení společného výjezdního zasedání s otištěním závěrů pracovních sekcí bude věnováno samostatné číslo časopisu Forum.

Pohled na předsednický stůl v Nymburku - zleva: Mgr. David Tonzar, předseda Studentské komory AS UK, předseda AS UK prof. Jan Bednář, rektor UK prof. Karel Malý a prorektor UK prof. Josef Koutecký.

Text a foto Forum: Michaela ZindelováNa různých místech Prahy probíhal ve středu 14. května Rektorský sportovní den. Jeho organizace se zúčastnila většina pražských vysokých škol, včetně Univerzity Karlovy. Na UK jej zahájil ve sportovní hale Sportovního centra UK v Hostivaři a popřál mnoho úspěchů ve sportovním klání rektor univerzity prof. Karel Malý. Celý den mohli studenti všech fakult UK, na mnoha sportovištích po celé Praze i mimo ni, využít možnosti a změřit síly se svými kolegy a spolužáky v několika sportovních disciplínách: basketbalu, fotbalu, tenise, volejbale, hokejbale, triatlonu, cyklistice, plavání. Mohli závodit na kajacích a zacvičit si aerobic. Zvláštní pozornost si zasloužili i studenti zdravotně postižení, kteří - i přes svůj handicap - skvěle zdolávali nástrahy sportu. Bylo možné vidět ukázku utkání v košíkové, minikurz v plavání, v tenise i cyklojízdy na dvoukolech.

Studentům přálo i počasí - teplého slunečného volného dne využili nejen ke sportování, ale někteří doháněli zameškané studium. Sportovní den byl ukončen v půl páté přátelským setkáním s malým občerstvením.

Foto pro Forum: Milan Jílek


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce: PhDr. Karel Janků, Alice Kupčeková.
 • Sekretariát: Michaela Vlčková.
 • Číslo III/12 vychází 16. 6. 1997.
 • Uzávěrka čísla 29. 5. 1997.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" a systémem E - mail forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje nakladatelství Hermes(R).
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.