Forum III/mimořádné - Seznam rubrik

logo časopisu


Proč mimořádné číslo?

Vážení čtenáři,

poprvé během existence univerzitního časopisu FORUM UK dostáváte do rukou jeho mimořádné číslo (a navíc v době prázdnin). Je to proto, že až koncem akademického roku se uskutečnily významné akce a došlo k takovým rozhodnutím, jež nebylo možné v posledních číslech časopisu Forum UK z časových důvodů zveřejnit. A protože počátkem nového akademického roku bude redakce již naplno zpracovávat materiály o přípravách oslav 650. výročí založení UK, bylo jediným možným řešením, jak vám tyto informace co nejrychleji zprostředkovat, vydat mimořádné letní číslo. Informace, které v něm přinášíme, mají trvalý a dlouhodobý význam. Pokud toto číslo dostanete do rukou až po dovolených, prázdninách, služebních nebo studijních cestách, jejich hodnotu to nijak nesníží.

Prostřednictvím závěrů z jednání jednotlivých oborových sekcí Vás zde komplexně chceme seznámit s konkrétními závěry výjezdního zasedání kolegia rektora UK, vědecké rady UK a Akademického senátu UK, které se konalo v květnu 1997 v Nymburku. Přinášíme také výtah z důležitého univerzitního dokumentu Hlavní směry rozvoje UK, charakterizujícího nové rozvojové trendy UK.

Redakce


OSLAVY SE BLÍŽÍ

Po mnohaměsíčním maratonu příprav schválil na konci června 1997 Přípravný výbor oslav 650. výročí založení UK definitivní a konečnou verzi rozsáhlého projektu kalendária oslav. Více než šedesátistránkový dokument obsahuje podrobný výčet všech akcí, které se budou v rámci jubilea konat, včetně publikační činnosti a mediálních aktivit. Obsahuje též časový harmonogram všech akcí. Vzhledem k tomu, že s definitivní verzí kalendária oslav by měla být dobře seznámena celá akademická obec, zveřejníme tu část materiálu, která má těsnou vazbu na přípravy oslav především v souvislosti s činností jednotlivých fakult Univerzity Karlovy.
 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce: PhDr. Karel Janků .
 • Sekretariát: Michaela Vlčková.
 • Mimořádné číslo vychází v červenci 1997.
 • Uzávěrka čísla 14. 7. 1997.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" a systémem E - mail forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje nakladatelství Hermes(R).
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.