Forum IV/3 - Infoforum

Univerzita "nadoraz"?

Tisková konference k zahájení letošního akademického roku se konala 1. října 1997 v Císařském sále Karolina. Před více než dvě desítky novinářů a televizní štáby předstoupili rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., prorektor pro studijní záležitosti prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., prorektor pro sociální péči o studenty prof. RNDr. Petr Čepek, CSc., prorektor pro rozvoj UK doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a kvestor UK Ing. Josef Kubíček (na snímku spolu s tiskovým mluvčím UK Martinem Bartůňkem). Rektor UK ve svém úvodním slovu novináře informoval, že univerzita otevřela nové studijní obory a na všechny fakulty přijala zvýšený počet posluchačů (pro letošní akademický rok bylo na Univerzitu Karlovu přijato 8694 studentů, což je téměř o tisíc víc než v roce minulém). Téměř všechny fakulty UK se tak - vzhledem k současnému počtu studentů, učitelským i prostorovým kapacitám - dostaly na hranici svých možností. Univerzita řeší také mnoho dalších problémů, souvisejících s důsledky restriktivních ekonomických opatření. Jen v tomto roce bude UK scházet asi dvě stě miliónů korun. Stále se s obtížemi potýká ubytování mimopražských studentů. Do nového akademického roku vstoupila UK s takřka stejným množstvím lůžek na kolejích jako vloni a ke konci září ještě nebylo ubytováno 1720 studentů. Část z dosud neubytovaných studentů získá kolej v průběhu prvního semestru. Cena za ubytování na pražských vysokoškolských kolejích se pohybuje měsíčně od 315 do 815 korun, dle jeho kvality. Posluchači UK, jejichž rodiny byly postiženy záplavami, mohou získat tzv. povodňové stipendium, tzn. po jistou dobu nebudou muset platit kolejné. Jediným řešením bolestné "kauzy koleje" by bylo zvýšení jejich kapacity, které však zatím naráží na množství překážek. Rektor UK prof. Malý také informoval o záměru univerzity otevřít v příštím akademickém roce sedmnáctou fakultu. Jednalo by se o bakalářské studium zaměřené na výchovu budoucích pracovníků v sociálních službách - pracovní název zní Fakulta sociálních služeb (po upřesnění její studijní orientace přineseme více informací).

Na tiskové konferenci přišla v živé diskusi na přetřes celá řada problémů, které momentálně Univerzitu Karlovu sužují. Tak například univerzitě chybí mladá generace pedagogů, kteří by přispěli k omlazení profesorského sboru UK. "Učitelé se dělí na fanatiky a pragmatiky," okomentoval v lehké nadsázce situaci prorektor M. Petrusek, "za současný profesorský plat však půjde učit jen fanatik. Běžněji si pedagogové volí druhá zaměstnání, nebo opouštějí učitelství vůbec." Prorektor I. Wilhelm dodal, že k získání nových mladých posil patří samozřejmě nabídka zajímavých pracovních podmínek.
"Univerzita Karlova je v nesmírně vážné finanční situaci," zdůraznil rektor UK prof. K. Malý, "její budovy jsou bezezbytku plné a dá se říci, že pracuje nadoraz. Univerzita Karlova má samozřejmě zájem o každého uchazeče, v žádném případě se však nesmí stát továrnou na výrobu diplomů."

(jam, mich)

Foto Forum: Michaela Vlčková


První návštěva

Při své první návštěvě v České republice zavítala náměstkyně generálního tajemníka OSN a výkonná ředitelka Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Elizabeth Dowdeswellová také na Univerzitu Karlovu. Dne 3. října 1997 jí rektor UK prof. Karel Malý udělil Pamětní medaili Univerzity Karlovy za její přínos k ochraně životního prostředí v globálním měřítku.

Elizabeth Dowdeswellová má velkou zásluhu o to, že ekologická výchova se stala nedílnou součástí vzdělávacích programů všech států světa, neboť jako vysokoškolská pedagožka, vládní činitelka či v současné době jeden z nejvyšších představitelů Organizace spojených národů vyvíjí v tomto ohledu velké úsilí. Její zásluhou upevňuje UNEP své vedoucí postavení při koordinaci globálních a regionálních akcí na ochranu životního prostředí. Ve spolupráci s Programem OSN pro životní prostředí, v jejímž čele E. Dowdeswellová stojí, bylo v České republice při Ministerstvu životního prostředí zřízeno kontaktní centrum pro informační systém Infoterra - informační středisko UNEP. Udělení pamětní medaile doporučil mimo i jiné Ing. Jiří Skalický, místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí.

(jak)

Paní Elizabeth Dowdeswellová při přijetí na Univerzitě Karlově.

Foto Forum: Michaela VlčkováCIVILIZACE SE MAJÍ POZNÁVAT

Podnět k dalšímu rozvoji čínských studií v ČR a Evropě

Dne 1. října 1997 navštívil Univerzitu Karlovu profesor kulturní antropologie Národní tchajwanské univerzity v Taipei Li Yih-yuan, člen Akademia Sinica a prezident nejvýznamnější tchajwanské nadace, podporující studia čínské kultury na celém světě. Nadace nese jméno po bývalém prezidentovi Čínské republiky na Tchaj-wanu Chiang Ching-kuovi, který se významně zasadil o její zřízení. The Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange vznikla v roce 1989 a od té doby vydává ročně 6 milionů USD na podporu čínských studií a výzkumu v USA, Evropě, v oblasti Asie a Pacifiku a v Čínské republice na Tchaj-wanu. Prezident nadace se setkal s rektorem UK, aby společně podepsali dokument stvrzující založení Mezinárodního sinologického centra při Univerzitě Karlově. Toto centrum se tak stane trvalou základnou podpory rozvoje čínských studií v celém evropském regionu. Činnost pražského univerzitního centra má zmenšit zaostávání evropské sinologie za sinologií americkou a přispět k jejímu oživení v univerzitních centrech střední a východní Evropy. Zřízení Mezinárodního centra čínských studií při Univerzitě Karlově je velkým úspěchem současné generace českých sinologů i uznáním vysoké úrovně české sinologie, která má na UK své místo již od konce minulého století. Podepsaný dokument je zároveň, jak uvedl rektor UK prof. Karel Malý, "výrazem nutnosti reagovat na problémy globalizace tohoto světa i vzájemným uznáváním a poznáváním minulých i současných hodnot různých civilizací".

(jak)

Profesor Li Yih-yuan a rektor UK Karel Malý při podpisu smlouvy.

Foto Forum: Michaela VlčkováJeště k platům

(tentokrát v číslech)

V minulém čísle časopisu Forum jsme vám slíbili komentář k platům na Univerzitě Karlově. Svůj slib plníme a necháme mluvit jasnou řeč čísel. Připomínáme jen, že značný rozruch kolem výše zveřejněných platů vznikl na základě stručné tiskové zprávy, která proběhla denním tiskem. Jednalo se ovšem o čísla celorepublikového průměru... O komentář k přehledu průměrných platů pedagogických pracovníků Univerzity Karlovy za první pololetí 1997 jsme požádali kvestora UK, Ing. Josefa Kubíčka. Ten v uplynulých dnech zpracoval výsledky analýzy týmu univerzitních ekonomů do přehledných tabulek. Z tabulky č. 1 je patrný průměrný plat profesorů, docentů a odborných asistentů, který se skládá z tarifu, osobního ohodnocení a příplatku za vedení. Tabulka č. 2 ukazuje průměrný příjem těchto tří kategorií pracovníků UK, a to včetně ostatních osobních nákladů, rozpočtových grantů, odměn, zvláštních (např. rizikových) příplatků, dalšího - tedy třináctého platu, přesčasových a ostatních příplatků - soboty, neděle, noční služba, svátky) a příjmů z hospodářské činnosti.


Tabulka 1

PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT

tarif osobní ohodnocení příplatek za vedení celkem průměrný měsíční plat průměrný počet pracovníků
profesor 12 273 2 511 1 400 16 184 16 169 288
docent 11 261 1 964 800 14 025 13 961 727
odb. asistent 9 036 1 104 500 10 640 10 227 1 899

Tabulka 2

PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM

průměrný měsíční příjem
profesor 21 314
docent 18 056
odb. asistent 13 233

(mich)

Ilustrační foto Forum: Michaela Vlčková


PRVNÍ SCHŮZE AS UK
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

Aktualitou jednání Akademického senátu se stal návrh vysokoškolského zákona - o něm informoval prorektor UK a předseda RVŠ doc. Ing. I. Wilhelm. AS UK konstatoval, že ve stávajícím návrhu vysokoškolského zákona se nacházejí tři zásadní problémové okruhy, které přinášejí podstatné změny oproti dosavadnímu stavu a v nichž text návrhu zákona neposkytuje dostatečně přesná řešení. Jde o nové rozlišení vysokých škol na tzv. univerzitní a neuniverzitní, o postavení akreditační komise, její rozhodování a případně jeho opravné mechanismy a konečně o změnu majetkoprávního statutu vysokých škol z příspěvkových organizací na veřejnoprávní korporace (volně disponující se svým majetkem). V uvedených bodech pokládá AS UK dikci zákona za nedostatečnou a pověřil proto svoji legislativní komisi, předsednictvo a zástupce dalších pracovních komisí, aby v souladu se stanoviskem AS UK přijatým v červnu 1997 vypracovali kritické stanovisko pro RVŠ.

S uznáním vyslechlo plénum informaci o aktivitách studentského povodňového centra, které v osmitýdenním nonstop provozu vyslalo do postižených oblastí 2061 dobrovolníků. Více než polovina z nich byla studenty Univerzity Karlovy. Všemi hlasy prošel návrh rektora UK na osvobození studentů, kteří byli postiženi povodněmi, od platby kolejného. Definitivně byly schváleny ceny ubytování na kolejích UK v Hradci Králové i ceník za používání elektrických spotřebičů na kolejích. Závěry ekonomické komise schválil AS UK navzdory tomu, že z důvodů nutných úspor obsahovaly např. i zrušení čtrnáctého platu. Bez vážnějších problémů byly schváleny i předložené nájemní smlouvy. Dobře míněná připomínka, nižší počet přítomných senátorů a masivní skupina těch, kteří se zdrželi hlasování způsobilo, že neprošla novela studijního a zkušebního řádu PF UK. A tak bude znovu předložena na příštím zasedání 28. listopadu 1997. Dále bylo kolegům z PedF uloženo, aby na této schůzi podali vysvětlení k upozornění právního oddělení UK, že jejich fakulta používá studijní a zkušební řád ve znění neschváleném AS UK. K přípravě tohoto zasedání se sejde předsednictvo 7. listopadu 1997 - a do té doby bude mít jistě dost impulzů k naplnění programu dalšího jednání akademických senátorů.

(šob)