Forum IV/4 - 650

650 LET CESTY ZA POZNÁNÍM A VZDĚLANOSTÍ

Vážení čtenáři,

nastává nejvýznamnější událost moderní éry života Univerzity Karlovy. Dne 17. listopadu 1997 budou oficiálně zahájeny oslavy 650. výročí založení Univerzity Karlovy. O všem podstatném, co se v souvislosti s jubileem děje, vás budeme pravidelně informovat na této slavnostní stránce.


Moje desatero

Oslavy očima prof. Josefa Kouteckého

V jednom jarním sobotním dopoledni roku 1949 jsem poprvé v životě vstoupil na akademickou půdu Univerzity Karlovy, přesněji její pražské lékařské fakulty. Bylo to krátce po hrubě pokažených oslavách šestistého výročí založení univerzity. Jak by mě tehdy mohlo napadnout, že s lékařskou fakultou a zejména s Univerzitou Karlovou spojí osud v podstatě celý můj pracovní život a že o půl století později budu mít dokonce čest organizovat oslavy při 650. výročí jejího založení! Jeden a půl roku trvající oslavy budou pro mne padesátiletým výročím úcty a lásky k pražskému vysokému učení. Akademická obec, ale i široká mimouniverzitní veřejnost, očekávají jistě oslavy důstojné, které by navíc měly v jistém smyslu odčinit křivdy spáchané před padesáti lety. Dovolte mi heslovitě vyjádřit ideje, které moji mysl, moje srdce a moji snahu připravit oslavy hodné významu takového výročí naplňují. Seřadil jsem je do desatera:

 1. Důstojnost.
  Instituce tak významná pro stát a pro rozvoj národní vzdělanosti, jakou představuje po 650 let Univerzita Karlova, spolupodílející se na úrovni všeobecné kultury státu, si zaslouží důstojné oslavy. Nepochybuji, že se jí takové důstojnosti dostane.
 2. Tradice.
  Vnímám ji v Chestertonově pojetí: "Tradice neznamená, že žijící lidé jsou mrtví, nýbrž že mrtví jsou naživu." Svými zásadami, skutky, odkazem. Nejen univerzita, ale celý národ by si měl při takové příležitosti, jako je její významné výročí, uvědomit, že bez tradice není možné pokračovat. Rozpětí oslav zaručuje zdůraznění významu dávných tradic univerzity a jejích osobností v míře, která by měla národ oslovit.
 3. Současnost.
  Univerzita Karlova není ústavem, který se pyšní jenom dlouhou historií. Současná univerzita je tvůrčím organismem, který patří v České republice k největším a který má zásadní význam pro výchovu nové generace vzdělanců a spoluvytváření vědy v rozměru národním i mezinárodním. Spolupodílí se na tvorbě moderních vzdělávacích systémů i na tvorbě fondu světové vědy. V rámci oslav to doloží uspořádáním více než stovky kongresů, konferencí a sympozií (většinou mezinárodních rozměrů) i vydáním řady odborných publikací.
 4. Budoucnost.
  Jedním z nejvýznamnějších cílů oslav univerzitního výročí je výhled do blízké i vzdálenější budoucnosti, navíc symbolicky zdůrazněné blížícím se zlomem tisíciletí. Globální problémy světa nemohou řešit a už vůbec ne vyřešit jenom politikové. Význam univerzit při řešení nesčetných potíží světa je nepochybný. Některé akce oslav se týkají vizí do budoucnosti. Zviditelní je a pokusí se hledat přijatelná řešení.
 5. Představení Univerzity Karlovy světu.
  Oslavy univerzitního výročí jsou jedinečnou příležitostí dokázat kulturnímu světu, že Česká republika je jeho významnou, nezanedbatelnou a rovnoprávnou součástí, že patří plným právem do jeho společenství. Která instituce to může dokázat lépe a v náležitém rozsahu, než Univerzita Karlova? Příležitostí, často exkluzivních, k tomu bude od listopadu 1997 do dubna 1999 víc než dost.
 6. Představení Univerzity Karlovy národu a státu.Mohlo by se to zdát zbytečné. Ale upřímně - kolik našich občanů a kolik státních činitelů Univerzitu Karlovu vůbec vnímá a kolik z nich si uvědomuje její význam? Velice se obávám, že objektivní statistické údaje by vyzněly žalostně. Máme mimořádnou příležitost k nápravě a nesmíme ji promarnit.
 7. Význam vzdělanosti.
  Zmíněná, ne právě povzbuzující skutečnost mě přivádí k výzvě využít oslav ke zdůraznění významu všeobecné vzdělanosti pro národ a stát. Není pochyb, že vzkvétat může jenom stát, jehož občané jsou vzdělaní. I v tomto směru se mohou stát univerzitní oslavy významným podnětem pro vedení státu.
 8. Věda a umění.
  Lidskou kulturu nevytváří jenom věda. Má na ní rovnocenný podíl i umění. Proto se budou celým průběhem oslav věda s uměním prolínat, představujíce dva ze tří základních principů dobré a šťastné existence lidstva.
 9. Dokonalé vzájemné vztahy.
  Mezilidské vztahy, ale i vztahy k přírodě, ke zvířatům a rostlinám, k věcem a místům, ke všemu, co spoluvytváří šťastné lidské bytí. Jsem upřímně přesvědčen, že doložit tuto skutečnost je jedním z prvořadých úkolů univerzity, který může v průběhu oslav demonstrovat mnohým způsobem.
 10. Úcta a láska.
  Snad není ani možné, aby celé oslavy 650. výročí založení a trvání Univerzity Karlovy nebyly vyznáním hluboké úcty a lásky nás všech k ní. Příliš racionální současnost neoplývá právě citovými vztahy. A přece právě jejich absencí se člověk i lidstvo ochuzují a vnímání světa je omezené. Musíme dokázat, že svoji univerzitu ctíme a milujeme, že je pro nás skutečně onou "milostivou, dobrotivou matkou" (alma mater), bez které bychom nebyli takovými, jací jsme a tam, kde jsme.

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
prorektor UK pro vnější záležitosti

Foto pro Forum: z archivu


Velký zájem tisíců našich i zahraničních turistů budí Langweilův model Prahy s areálem Karolina, unikátní a zároveň jediné trojrozměrné svědectví o tom, jak město s univerzitou vypadalo v roce 1826. Zahájení oslav 650. výročí založení UK upoutá pozornost naší a zahraniční veřejnosti nejen na současnou podobu Karolina, ale především na současné pedagogické a vědecké úsilí celé Univerzity Karlovy.

Foto pro Forum: Jiří PloyharNové medaile - nové symboly univerzity

Nové medaile k 650. výročí existence Univerzity Karlovy, významné symboly této kulturní události, budou uděleny mnoha českým i zahraničním osobnostem vědy a kultury. První nová medaile je Jubilejní pamětní medaile k 650 výročí UK pro významné české i zahraniční reprezentanty, kteří prospěli UK. Její výtvarná stránka symbolizuje nejen akt založení univerzity v roce 1347, ale zejména úlohu, kterou během uplynulých staletí univerzita naplňovala. Soutěž o nejlepší návrhy na tuto medaili vypsal rektorát UK před dvěma lety a za několik měsíců poté vyhlásila soutěžní porota vítěze. Stal se jím prof. Jiří Harcuba, bývalý rektor UMPRUM v letech 1991-1994, významný sklář a medailér.

Prof. Harcuba (1928) zakomponoval do medaile svůj vztah k univerzitě a ke vzdělání vůbec. Rub a líc mince tvoří portrét Karla IV., gotická iniciála "K" tvarově přejatá ze zakládací listiny Karlovy a řada jmen významných rektorů, pedagogů i studentů, kteří spoluvytvářeli tradici univerzity. "Medaili jsem na obvodu doplnil výpověďmi, které jsou podle mého esencí veškerého vědění: krása myšlení, úžas nad objevem, hledání pravdy a nakonec oběť pravdě a poznání." Prof. Harcuba zastává názor, že univerzita by měla vytvářet univerzální pohled na svět. Vrcholem poznání pravdy je pro něj umění. "Člověk jako součást celku neustále naráží na tajemství, které ho přesahuje, zůstává pro něj nedostupné." Univerzita příštího tisíciletí by neměla podporovat lidstvo v jeho přehnaných představách o všemohoucnosti a neměla by dopustit "nadvládu obchodníků nad filozofy a básníky". Prof. J. Harcuba se desítky let úspěšně zúčastňuje všech soutěží na výtvarné zpracování českých mincí. Důležité pro něj je, aby téma zakázky přijal za své. "V zakázce je dána technika i forma a hodně lidí to pokládá za omezení. Člověk si ale může zachovat maximální svobodu řešení a nemusí ustupovat nátlaku zadavatele. Já sám to nepociťuji jako handicap. Naopak mě zajímá, jak stejné zadání řeší různí autoři. Je to vlastně věčná škola."

Autorem druhé nové medaile,nazvané Pamětní medaile UK za zásluhy pro vynikající pracovníky UK k 650. výročí je výtvarník prof. Jozef Soukup (1919). Jednu stranu mince tvoří portrét mladé ženy, současné studentky, která dokončuje vzdělání na univerzitě. Její hlava je symbolicky okřídlena myšlenkou. Na rubu ztvárnil prof. J. Soukup žezla všech současných fakult UK, lipový list jako symbol češství a vavřín - znamení slávy. Medaile symbolizující slavnou českou univerzitu by podle něj měla být nadčasová. "Může být moderní kompozicí a typem písma, ale musí vydržet déle, musí být víc, než odpovědí na současný trend požadavků obchodníků s kumštem," vysvětluje svůj přístup. Na UMPRUM strávil prof. Soukup celých pětatřicet let (k jeho prvním posluchačům patřil i prof. Harcuba), vedl oddělení skla a glyptiky a vytvořil řadu medailí, rytin a šperků. Spolupracoval nejen s Univerzitou Karlovou. Pro některé další vysoké školy vytvářel od roku 1952 žezla a rektorské řetězy. Významné jsou i jeho práce v areálu Pražského hradu.

Jana Bačová


UNIVERZITA KARLOVA DŘÍVE A NYNÍ

V této fotorubrice budeme v průběhu oslav založení UK přinášet archivní i současné fotografie, které by mohly zaujmout. Fotografické dokumenty přesně odrážejí, jak se v průběhu různých dob měnila podoba exteriérů a interiérů některých univerzitních budov.

Vchod do Karolina z doby před započetím rekonstrukce, zahájené v roce 1948. Snímek je z roku 1946.

Foto pro Forum: ARCHIV UKZáběr současné podoby čestného vchodu do Karolina. Rekonstrukce byla provedena podle návrhu architektaJaroslava Fragnera a dokončena v roce 1959. Fotografie byla pořízena v letošním roce.

Foto pro Forum: ARCHIV UKVyjde IV. díl Dějin UK (1918 - 1990)

Během univerzitního jubilea bude vydán čtvrtý a závěrečný díl souhrnné práce o historii Univerzity Karlovy. Autory publikace Dějiny Univerzity Karlovy IV (1918 - 1990), kterou vydává Karolinum - Nakladatelství Univerzity Karlovy (a tiskne pražská tiskárna Calamarus), jsou pod redakčním vedením PhDr. Zdeňka Pousty a vedle pracovníků Ústavu dějin UK a Archivu UK i autoři z některých fakult UK. Tematicky je dílo svou syntetickou částí i specializovanými kapitolami, věnovanými jednotlivým fakultám UK, zaměřeno na nejnovější dějiny Univerzity Karlovy, to znamená na období od vzniku Československé republiky v roce 1918 do listopadu roku 1989. Částečně věnuje pozornost i historickým faktům roku 1990. Publikace má přes 400 stran, více než 200 fotografií, je doplněna přehledy v té době působících rektorů, prorektorů, děkanů a proděkanů, obsahuje údaje o počtu studentů. Nechybí ani speciální kapitola Obnova Karolina a dalších historických budov UK. Vydáním čtvrtého a současně nejobsáhlejšího svazku Dějin Univerzity Karlovy se tak završí úsilí UK zevrubně zpracovat vlastní minulost (dílo vyjde na jaře roku 1998).

(jak)KALENDÁRIUM OSLAV - LISTOPAD

HLAVNÍ AKCE
17. 11. Tisková konference k zahájení oslav
Slavnostní zasedání rozšířené VR UK v Karolinu
Setkání rektora UK s nejlepšími studenty v Karolinu
21. 11. Reprezentační ples na Žofíně
KONGRESY, KONFERENCE, SYMPOZIA, SEMINÁŘE
3. - 6. 11. 1997 XIV. biologické dny (PřF UK)
6. - 9. 11. 1997 XI. Meeting of European Society of Phenylketonuria (3. LF UK)
15. - 16. 11. 1997 Forum ophthalmologicum (3. LF UK)
21. 11. 1997 Konference Prevence kuřáctví a podpora odvykání kouření (LF UK Plzeň)
19. 11. 1997 (vernisáž) - 30. 11. 1997, výstavní prostory Karolina Výstava fotografií J. Reischiga Pohled do mikrosvěta. Skrytá krása stvoření