Forum IV/4 - Granty

PROREKTOR UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
vyhlašuje
výběrové řízení na udělení
interních grantů Univerzity Karlovy pro rok 1998

6. kolo

Vědecká rada Univerzity Karlovy se na základě doporučení KR UKdne 17. 9. 1997 usnesla na zásadách grantové politiky UK pro rok 1998. Cílem GA UK je umožnit především mladším pracovníkům UKzapojení do vědecké činnosti. Proto VR UK doporučuje, aby při projednávání grantových návrhů byla dávána přednost projektům, kde věkový průměr řešitelských kolektivů nepřekračuje hranici 35 let.

VR UK dále ukládá předsednictvu a oborovým radám Grantové agentury UK, aby při rozhodování o přidělení grantů přihlédly především: ke kvalitě projektu; ke kooperaci více pracovišť na jednom projektu; k zapojení doktorandů.

Na základě rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Karlovy budou v souladu s možnostmi rozpočtu Univerzity Karlovy vyčleněny v příslušném termínu pro GA UK finanční prostředky.
(V současné době činí celková požadovaná výše těchto prostředků 45 mil. Kč.)

O udělení interních grantů má právo se ucházet každý zaměstnanec nebo pracovní kolektiv Univerzity Karlovy (tvořený i zaměstnanci více fakult nebo různých oborů), a to prostřednictvím odpovědného řešitele.

Grantová přihláška se předkládá písemně na formulářích (předepsanou formou), a to pro nové projekty ve čtyřech vyhotoveních, pro pokračující projekty ve třech vyhotoveních a zároveň je odevzdána na disketě 3.5" (Microsoft Word) Grantové agentuře UK, RUK, Ovocný trh 3-5116 36 Praha 1 (pro evidenci GA UK a pro oponentní řízení).

Formuláře grantových přihlášek pro nově podávané projekty i pro další řešení projektů, pokračujících od roku 1996 (4. kolo grantové soutěže) nebo od roku 1997 (5. kolo), jsou žadatelům k dispozici v Grantové agentuře UK a na odděleních vědy jednotlivých fakult UK.

Konečné termíny pro podání grantových přihlášek:

Grantové přihlášky s neúplnými údaji nebo jinak formálně nevyhovující, případně předložené po konečném termínu, nebudou moci být do výběrového řízení zahrnuty a budou žadatelům vráceny.

Podrobnější informace týkající se GA UK lze získat na adrese:
Rektorát Univerzity Karlovy - odbor vědy
Grantová agentura UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
Mgr. R. Mošnová: 24 491 293
J. Kramulová: 24 491 222
E. Šímová: 24 491 295
přímé telefonní číslo: 24 22 77 99
fax/zázn.: 24 491 629