Forum IV/4 - Infoforum

Čestná vědecká hodnost doktora honoris causa filologických věd byla 21. října 1997 rektorem UK prof. Karlem Malým udělena Siru Charlesi Randolphu, Lordu Quirkovi, emeritnímu profesoru University College v Londýně. Badatel světového jména především v oblasti současného anglického jazyka je hlavním autorem dosud největší anglické gramatiky A Comprehensive Grammar of the English Language. Jeho jméno je nerozlučně spjato s průzkumem jazykového úzu. Zabýval se výukou angličtiny jako cizího i mateřského jazyka, vztahy mezi britskou a americkou angličtinou a mnoha dalšími problémy. Profesor Quirk je členem vědeckých učených společností, držitelem čestných doktorátů z univerzit v Anglii, USA, Paříži, Uppsale, Lutychu, Poznani a jinde. Jeho zásluhou byly vybudovány a prohlubovány vztahy mezi anglickými a českými moderními anglisty, přerušené po roce 1948. Zároveň s udělením čestného doktorátu přijal z rukou rektora UK Lord Quirk i zlatou pamětní medaili UK (na snímku).

(jak)

Foto Forum: Michaela VlčkováModels of the Lexicon bylo tématem přednášky prof. Dr. Gabriely Steinové, Lady Quirk, kterou 20. října 1997 v Zelené posluchárně Karolina uspořádal Kruh moderních filologů společně s Ústavem anglistiky a amerikanistiky FF UK. Profesorka G. Steinová je vedoucí anglického semináře na Ruprecht-Karls Universität v Heidelbergu a spoluautorkou knihy English In Use, kterou napsala společně se svým manželem Sirem Charlesem Randolphem, Lordem Quirkem. Ten přednášel na Univerzitě Karlově ve stejný den.

(jam)

Foto Forum: Michaela VlčkováZa pedagogické i vědecké zásluhy

Dne 20. října 1997 byla za účasti rektora UK prof. Karla Malého a prorektora UK prof. Pavla Klenera předána Pamětní medaile Univerzity Karlovy PhDr. Irině Mesnjankinové, CSc.(na našem snímku), v současné době odborné asistentce Ústavu filozofie a religionistiky FF UK. Ve společném rozhovoru po malé slavnosti, který se týkal především intelektuální a politické situace současného Ruska, vyjádřili všichni přítomní přesvědčení, že neexistuje žádný důvod k tomu, aby kontakty mezi českou a ruskou vědou a filozofií (tedy i mezi Univerzitou Karlovou a jejími ruskými partnery) nenabývaly na intenzitě.

(jak)

Foto pro Forum: Jan SmitBěhem třídenní státní návštěvy v České republice navštívil prezident Maďarské lidové republiky Árpád Göncz také Středisko maďarských studií Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky Filozofické fakulty UK. Sympatického pana prezidenta, který 15. října 1997 diskutoval s pedagogy i studenty, přivítal na fakultní půdě děkan FF UK doc. PhDr. František Vrhel, CSc., ředitel Střediska maďarských studií prof. Petr Rákos a PhDr. Evžen Gál.

(jam)

Foto Forum: Michaela VlčkováSoudce = základ cesty ke spravedlnosti

Třetí setkání předsedů ústavních a nejvyšších soudů zemí střední a východní Evropy, konané na téma "Nejvyšší soud a ústavní soud: vyjádření rolí, pravomocí a odpovědností", bylo zahájeno v pondělí 20. října 1997 ve Velké aule Karolina. Předseda Nejvyššího soudu ČR Otakar Motejl přivítal v naplněném auditoriu právníky, kteří "zasvětili život spravedlnosti" a vzácné hosty úvodního třídenního zasedání - prezidenta ČR Václava Havla, předsedu PS ČR Miloše Zemana, zástupkyni Senátu a zástupkyni vlády ministryni spravedlnosti Vlastu Parkanovou, náměstka generálního tajemníka Rady Evropy Hanse-Christiana Krügera i děkany právnických fakult v Olomouci a Brně. "Spravedlnosti se spíše dobere dobrý soudce ve světě nedokonalých zákonů, nikoliv však špatný soudce, byť by zákon byl sebelepší," řekl prezident Václav Havel ve svém projevu, ve kterém zdůraznil osobnost soudce jako základ cesty ke spravedlnosti. Upozornil, že úkol, před nímž stojí justice zemí tohoto regionu, musí vzít za svůj i celá společnost.

(mich)

Foto Forum: Michaela VlčkováEiseltův večer

Na počest zakladatele VFN uspořádal Spolek lékařů dne 13. října v prostorách pražského Lékařského domu přednášku spojenou s prezentací výsledků aktuální vědecké činnosti. Večer zahájil prorektor UK prof. Pavel Klener, který se zaměřil na důležitou kontinuitu nejstarší české "Eiseltovy" kliniky (obdivuhodných 126 let!). Jak zdůraznil prof. P. Klener, podává toto prvotřídní pracoviště mimořádné vědecké výkony, získává například největší počet grantů. Na malé výstavce knih (viz foto) se účastníkům večera představilo hned třináct vědeckých monografií a osm učebních textů.

Foto Forum: Michaela VlčkováNávštěva z Mexika

Ve dnech 30. září až 6. října 1997 navštívili Univerzitu Karlovu zástupci Universidad Michoacana v Morelii - prorektor M. C. José Napoleon Guzmán Avila a kvestor lic. Javiér Arroyo Nuňez. Praha byla první zastávkou na jejich cestě po středoevropských univerzitních městech. Při přijetí u rektora UK prof. Karla Malého se obě strany dohodly na užitečnosti cest svých pracovníků a na pobytech studentů. V následné přednášce o studiu historie na univerzitě v Morelii informovali hosté studenty FF UK o prioritách výzkumu svých historických ústavů a michoacanské univerzitě vůbec. Při návštěvě ve Středisku iberoamerických studií se seznámili s činností tohoto pracoviště FF UK a věnovali jeho knihovně několik publikací. Rozhovor s kvestorem Vysoké školy ekonomické otevřel možnost spolupráce univerzity v Morelii i s touto pražskou vysokou školou.

prof. PhDr. Josef Opatrný
FF UK

M. C. José Napoleon Guzmán Avila (druhý zleva) a lic. Javiér Arroyo Nuňez (třetí zleva) při přijetí rektorem UK.

Foto pro Forum: Jan SmitKultura z Durynska

Od 9. září tohoto roku až do 13. ledna roku příštího probíhají v Praze Dny Durynska. Jejich cílem je přispět k prohloubení česko-německých styků především v oblasti kulturní a vzdělávací. V bohatém programu jsou akce pořádané na základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Friedricha Schillera v Jeně (1992). Výsledky vědecké a pedagogické spolupráce obou institucí byly představeny na výstavě, zahájené dne 3. 10. 1997 za účasti rektorů obou univerzit - prof. Karla Malého a prof. Georga Machnika.

(hal)

Foto Forum: Michaela VlčkováPodtrženo a sečteno

Ke 22. září 1997 bylo přijato ke studiu na fakulty UK pro školní rok 1997/98 celkem 8694 uchazečů, z toho do denního studia 7325 a do externího studia 1369. Z celkového počtu přijatých připadá na magisterské studium 6856 uchazečů, na bakalářské 1432 a na tzv. další studium (doplňující, rozšiřující) 406 uchazečů.

Odvolací řízení na RUK proběhlo letos poprvé podle pravidel stanovených Řádem odvolacího řízení rektora UK. Přezkoumáno bylo přes 5600 odvolání. Rektor UK z toho vyhověl 258 uchazečům o řádné studium na naší vysoké škole.

(Bi)Nepřehlédněte

(jak)


Podpora CERGE odstartovala

Začátkem letošního října oznámila společnost Philip Morris Inc., reprezentovaná firmami Tabák a. s. a Kraft Jacobs Suchards, že věnují prvních 50000 dolarů z celkové částky 250000 USD, která bude postupně předávána během dalších pěti let Centru pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání při Univerzitě Karlově - CERGE-EI. Na tiskové konferenci, konané 10. října 1997 v pražském hotelu Renaissance, předal první šek řediteli CERGE, doc. RNDr. Ing. Františku Turnovci, CSc., generální ředitel Ian Fergusson z firmy Philip Morris (na snímku vlevo). Jak zdůraznil ve svém projevu doc. F. Turnovec, poskytuje CERGE nejvyšší stupeň ekonomického vzdělání v doktorandském studiu. Od svého startu v roce 1991 poskytuje vzdělání nejen českým studentům - v současné době je, ze stovky externích a interních studentů, sedmdesát procent ze zemí střední a východní Evropy. Z absolventů institutu odcházejí odborníci na národní hospodářství, často jejich jména nacházíme ve špičkách finančních sfér. Velkorysou podporu využije CERGE-EI nejen na stipendia svých studentů, ale také pro tvorbu infrastruktury, zlepšení knihovnického systému a počítačové sítě.

(mich)

Foto pro Forum: Petr Matička


CO SE ČTE V OXFORDU

Oxfordský žebříček bestsellerů se mění každým dnem, první pozice však zůstávají už nějaký ten týden neotřeseny. Ve fyzikálních vědách zaznamenala postup publikace Rogera Penrose The Large, The Small And The Human Mind (z pátého místa na druhé) a na třetím a pátém stupni se objevily zcela nové tituly. Úspěchy na akademické půdě v Oxfordu sklízí autobiografie Richarda Forteyho, nazvaná lapidárně Life. Také v přírodních vědách se za čtrnáct dní pohnula škatulata, první tři místa však zůstávají pevně obsazena. Na pátou příčku se vyšvihla publikace zabývající se problémem dlouhověkosti Why We Age, napsaná biologem Stevenem Austadem.

Fyzikální vědy:

  1. Simon Singh: Fermath˙s Last Theorem
  2. Roger Penrose: The Large, The Small And The Human Mind
  3. Richard Fortey: Life
  4. David Deutsch: The Fabric Of Reality
  5. Alan Guth, Jonathan Cape: The Inflationary Universe

Přírodní vědy:

  1. Susan Greenfield: The Human Brain: A Guided Tour
  2. Robert Silvers: Hidden Histories Of Science
  3. Jared Diamond: Why Is Sex Fun?
  4. Robert Sapolsky: Junk Food Monkeys
  5. Steven Austad: Why We Age

(jam)


Dětský lyžařský kurz

Odborová organizace rektorátu UK připravuje i pro rok 1998 lyžařský kurz, který se bude konat ve dnech 3. - 10. ledna 1998 na Patejdlově boudě v Krkonoších pro děti věku od 8 do 15 let zaměstnanců všech fakult UK. Sportovní výcvik povedou osvědčení instruktoři lyžování. Zvláštní pojištění na cestu a dobu lyžařského výcviku si zajistí sami rodiče. Děti mají k dispozici po celou dobu pobytu vlek u chaty.

Předpokládaná cena kurzu: 2100,- Kč.

Písemné přihlášky přijímá Mgr. Jana Rakičová, RUK, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1, do 15. prosince 1997 na formuláři, který je k dispozici na všech fakultách.
Další informace:
doc. P. Malý - tel. 991 2220 (po 20.00 hodině);
prof. Č. Čepelka - tel. 401 6935 (po 20. hodině)