Forum IV/4 - Seznam rubrik

logo časopisu


TAJNÁ SPOLEČNOST
NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ

Při svých redakčních návštěvách nejrůznějších kateder, ústavů a fakult Univerzity Karlovy mám možnost stýkat se s mnoha lidmi. Vzdor tomu, že pocházejí z rozmanitých a spolu celkem nesouvisejících univerzitních pracovišť, je až zarážející, jak podivuhodně obdobné bývají jejich názory. Stejně tak je udivující, že tyto názory nehlásají veřejně, spíše je smlčují. Navzájem se většinou znají, na dálku o sobě tuší. Zdá se, že se na Univerzitě Karlově vytvořila tajná společnost (snad podle vzoru zednářských lóží) znalců Velkých Pravd. Zatím nebylo vyzrazeno, zda má jejich učení ucelenou a jednotnou teorii, nicméně je známo, že charakter jejich úvah má sociální podtext i kontext. Nekloní se například k názoru, že nejdůležitějšími a základními hybnými silami společenského pohybu jsou finanční a bankovní operace nebo síla makroekonomických ukazatelů. Stejně tak okrajová je pro ně třeba problematika optimální metodiky výběru daní. Jsou zastánci myšlenky, že stát kvete tehdy, pokud se maximální úsilí jejich zasvěcenců zaměří na výzkum zaniklých semitských jazyků či harappské kultury, na první roky života Muhammadova, na židovskou mystiku, dokonalou znalost starých právních kodexů, na mechaniku kontinua, slovinskou literaturu, systém a fylogenezi bezobratlých, na znalost barokních kancionálů a mimoevropské muzikologie, na vztah dítěte a pohádky. Jsou zastánci cesty hledání univerza tohoto světa. Právě proto velmi lnou k univerzitní půdě, kde své Pravdy mohou předávat svým příznivcům a nástupcům. Toto lpění na univerzitě, stejně jako jejich nezájmem o čísla kupecká a kupecký stav vůbec, z nich činí v očích nezasvěcenců kuriózní a podivné bytosti. V účtárnách a podobných prostředích je jejich učení neznámé, své příznivce v nich nemají. Na výplatních páskách je to znát. Oni sami si však nadále sdělují nové poznání Pravdy v dílech, která tvoří v době, kdy se nezasvěcenci věnují svým hmotařským požitkům. Věří ve vítězství lidského rozmyslu nad hrubou pragmatičností, nepřesným uvažováním, předstíráním vzdělanosti a nezájmem o vše lidsky bolestivé. Prohlubují sebe i své Dílo a stále a těsněji se stmelují. Vědí, že již 650 let trvání jejich organizace jim dává naději na konečné vítězství. Jsou podpořeni zkušeností svých členů, že obcování s univerzitou vytváří v mozcích lidí jejich species zázračné katecholaminy, opiáty vydestilované z plodné symbiózy genia loci univerzity a jejich organizace. Závislost na nich je nutí ze dne na den, z roku na rok, z věku do věku dbát o to, aby jejich lóže, tak důležitá pro nezasvěcence, nezanikla. Ti ještě nevědí, že to dělají pro jejich prospěch. Ještě stále to nevědí...


PhDr. Karel Janků
redaktor FORUM UK


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Vedoucí oddělení vnějších vztahů a šéfredaktorka: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Editor: PhDr. Karel Janků.
 • Redakce:Jan Martinek.
 • Grafická úprava tištěné podoby:Jiří Maleninský a Jiří Staněk.
 • Sekretariát: Michaela Vlčková.
 • Číslo IV/4 vychází 14. 11. 1997.
 • Uzávěrka čísla 27. 10. 1997.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" nebo na adrese forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje nakladatelství Hermes(R).
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.