Forum IV/5 - Ex libris

Vyšla encyklopedie o starověkém Egyptě

Od začátku listopadu je na knižních pultech k dostání nová a bezesporu velmi důkladně provedená Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta. Podepsal se pod ni kolektiv autorů pod vedením prof. Miroslava Vernera, egyptologa světového jména, který působí při Českém egyptologickém ústavu Univerzity Karlovy. Encyklopedie je koncipována jako soubor hesel, který je doplněn vynikajícími fotografiemi Milana Zeminy. Jedním z mnoha kladů publikace je i konečné vyřešení transkripce původních pojmů a názvů. O mimořádnosti encyklopedie vypovídá i to, že podle ní Česká televize natočila patnáctidílný dokumentární seriál s názvem V zemi faraónů, který bude vysílán od začátku příštího kalendářního roku.

Slavnostní prezentace knihy se konala 3. listopadu v reprezentačních prostorách Karolina za účasti rektora UK prof. Karla Malého. Rektor vyjádřil svůj obdiv k této encyklopedii a konstatoval, že tak mimořádně úspěšný výsledek našich egyptologů ho velmi těší, zvlášť proto, že jde teprve o druhou publikaci svého druhu ve světě. Profesor Verner pak v krátké řeči poděkoval svým spolupracovníkům a všem, kteří jeho práci podporovali. Zároveň vyslovil potěšení nad tím, že vychází právě v předvečer tak významného jubilea jako je 650. výročí založení Univerzity Karlovy.

Cena Ilustrované encyklopedie starověkého Egypta je 1670 Kč.

Markéta Živná


Jak porozumět organické chemii

Již z názvu nové publikace vydavatelství Karolinum vyplývá, že záměrem autora prof. RNDr. Josefa Pacáka, DrSc. bylo podat učební látku srozumitelně, uceleně a přehledně tak, aby čtenář pochopil, že organická chemie je zajímavá a logická. Na základě vlastních pedagogických zkušeností vytvořil netradičně pojatou univerzální neboli integrovanou učebnici, vhodnou pro studenty různých typů středních a některých typů vysokých škol. Respektoval přitom nejen rozdílnou úroveň vstupních znalostí organické chemie, se kterými studenti na školu přicházejí, ale také různé požadavky na úroveň znalostí výstupních. Ukázal, že organickou chemii je možné poznávat po stupních tak, že základní poznatky jsou postupně doplňovány, prohlubovány a rozvíjeny. Toto pojetí má mimořádný význam nejen pro studenty, ale především pro jejich učitele, kteří tak mohou podle celkového zaměření školy a podle schopností studentů usměrňovat výběr požadovaných znalostí a dovedností. Učebnice je rozdělena na tři části. Základní část představuje první stupeň, to je základní látku z organické chemie, určenou studentům gymnázií a požadovanou u přijímacích zkoušek na vysoké školy. Výběrová část přináší několik kapitol, které navazují a rozšiřují učivo základní části a zároveň umožňují přijatelným a srozumitelným způsobem nahlédnout hlouběji do zákonitostí a dějů organické chemie. Na závěr učebnice zařadil autor kontrolní část obsahující 300 úloh z organické chemie, které poskytují vyučujícím mnoho námětů pro přípravu písemných testů i ústní zkoušení. Bezprostředně navazující řešení kontrolních úloh pak umožní studentům samostatně si ověřit správnost a kvalitu získaných znalostí a dovedností při přípravě ke zkoušce z chemie, maturitě či přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Publikace vyšla v roce, kdy bývalý prorektor UK Prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc. oslavil své významné životní jubileum.

Cena publikace 190,- Kč