Forum IV/5 - Seznam rubrik

logo časopisu


Pokoj lidem dobré vůle...

Před více než deseti lety byla z dalekohledu na jihočeské observatoři Kleť, kde v čtyřčlenném týmu pracovali dva pracovníci Astronomického ústavu UK, objevena nová planetka (nese číslo 4339). Objevitelé mají právo jí navrhnout, po posouzení objevu Mezinárodní astronomickou asociací, jméno. A tak byla planetka 4339 před několika týdny pojmenována - Alma Mater UK. Je krásná věc, náš milý čtenáři, že se někde ve vesmíru potuluje planetka s tak pěkným názvem. Pohled vzhůru k nebesům - řečeno s klasikem - je pro svou vzdálenost jistě útěšnější, nežli hled na pozemský svět na sklonku roku 1997. Podívám-li jen na aktuální svodku tisku, týkající se školství, pak koláž titulků není právě optimistická - po vraždě súdánského studenta Hassana Elamina Abdelradiho prohlašuje senát VŠE přítomnost osmnácti mluvčích na shromáždění za politickou exhibici. V předvečer univerzitního jubilea prof. Zdeněk Pavlík rozhojnil další reakcí současnou diskusi o stavu vysokých škol. Mimo jiné nesmyslně prohlašuje, že by tři mimopražské fakulty UK významně posílily dvě regionální univerzity, Východočeskou a Západočeskou. Kabinet od školného neustoupil, hlásí zpravodajové další den. Hojivě v této směsici komentářů, zpráv a zpráviček zaznívají slova o tom, že nestor české psychiatrie bude nadále obdarovávat vysokoškoláky. Nadace prof. Venclovského bude rozdávat peníze potřebným studentům i po jeho smrti. Tradičně v závěru roku přibývá cen pro nadějné studenty a absolventy - předány byly Ceny B. Bolzana pregraduantům i doktorandům UK, podle geniální závěti Josefa Hlávky získalo cenné dotace několik desítek vysokoškoláků, začátkem prosince zatleskala vědecká rada UK výkonům studentů, odměněných Cenou rektora UK...

Zvažme všechno to negativní i pozitivní co se událo kolem našeho školství jen v posledních týdnech. A nezapomeňme položit na misku s plusovým znaménkem zprávu o tom, že jedna z tisíců planetek nad námi nese název Alma Mater UK. Osobně bych pod ni připsala malým písmem podstatné motto pro nadcházející dny - Pokoj lidem dobré vůle.

PhDr. Michaela Zindelová
šéfredaktorka Forum
a vedoucí oddělení vnějších vztahů

Foto Forum: Michaela Vlčková

Iluminace Adorace děcka z Graduálu Mistra Václava, profesora teologické fakulty pražské univerzity (14./15.stol.), zobrazuje tradiční vánoční motiv vyzařující klid, mír a pohodu. Takové vánoce přeje redakce FORUM všem svým čtenářům, v roce 1998 pak také úspěchy ve studiu i v pedagogické a vědecké práci.

FOTO PRO FORUM: JIŘÍ PLOYHAR


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Vedoucí oddělení vnějších vztahů a šéfredaktorka: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Editor: PhDr. Karel Janků.
 • Redakce:Jan Martinek.
 • Grafická úprava tištěné podoby:Jiří Maleninský a Jiří Staněk.
 • Sekretariát: Michaela Vlčková.
 • Číslo IV/5 vychází 12. 12. 1997.
 • Uzávěrka čísla 29. 11. 1997.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" nebo na adrese forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje nakladatelství Hermes(R).
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.