Forum IV/6

Financování univerzitních oslav

Dne 17. listopadu loňského roku se oficiálně rozběhly oslavy 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Časopis Forum tentokrát zajímalo vše, co souvisí s financováním celého obsáhlého projektu, a na všechny naše dotazy nám podal odpovědi kvestor UK Ing. Josef Kubíček:

Mohl byste nám přiblížit jak celý projekt zajištění průběhu oslav 650. výročí vznikal? Po roce 1989 se konalo tzv. malé univerzitní jubileum (1993), 645. výročí založení UK. Ale "velké" se už paralelně chystalo a mělo svůj vývoj...
Na samém začátku, když byl projekt jubilea ještě v přípravné fázi, stálo rozhodnutí, jakou časovou dimenzi si pod slovem oslavy představujeme. Pokud se stanou pouze týdenní záležitostí a půjde jen o několik akcí kolem sedmého dubna, bude to zcela odlišné, než když se bude jednat o časově delší akci, která osloví nejen tuzemskou, ale i evropskou a případně světovou veřejnost. Fakulty projevily zájem o pořádání mezinárodních kongresů v Praze a ukázalo se, že několik dní kolem sedmého dubna nebude zdaleka stačit. Právě v té době se rozhodlo, že kalendárium oslav naplní celý rok s gradací v dubnu 1998. Objevil se výčet akcí, kterými chtěla oslovit veřejnost univerzita sama, vlastními akcemi se začaly hlásit i jednotlivé fakulty. V okamžiku, kdy se veškeré aktivity "účetně" sečetly, se ukázalo, že náklady přesahují ne několik desítek, ale několik stovek milionů korun. Bylo jednoznačné, že nalézt a vynaložit tak velkou částku pouze z centra nelze. Proto se na univerzitě začaly objevovat první myšlenky o několika zdrojovém financování...

Jak zněly hlavní zásady, na kterých se přípravný výbor shodl?
Jedním z pojítek všech jubilejních akcí se stalo logo oslav. Důležitý byl od počátku zdůrazňovaný postoj, že všechny pořádané akce jsou samofinancovatelné, nemuseli jsme se tedy bát případných pozdějších nedorozumění s pořadateli jednotlivých akcí. Všichni zúčastnění od počátku znali princip samofinancování jednotlivých akcí. Z hlediska financování byly akce rozděleny do dvou skupin: takzvané hlavní doprovodné akce, a fakultní akce. Hlavní doprovodné akce, které pořádá univerzita, byly nabídnuty generálním sponzorům. Ostatní, tedy fakultní, nesou logo oslav a prezentují generální sponzory a mediální partnery oslav určeným způsobem. Logo oslav mohou dále využít, a tím získat vlastní sponzorské peníze, protože jejich akce není v této věci vázána exkluzivní smlouvou s generálními sponzory. Hlavní doprovodné akce by měly prezentovat univerzitu mediálně. Proto byl sponzory celý projekt 650. výročí rozdělen na jednu část tzv. mediální reklamy, a druhou polovinu vlastního plnění jednotlivých akcí. Mediální prezentace je především zajištěna čtyřmi mediálními partnery, s nimiž byl uzavřen tzv. barterový obchod. Složitá jednání vyvrcholila až sedmnáctého listopadu 1997, kdy byly podepsány sponzorské smlouvy.

Prosím, zastavte se u finančních částek...
Celkový rozpočet donátorských prostředků nyní tvoří řádově čtyři desítky milionů korun. Z toho asi dvě desítky spadají na technické zajištění mediální reklamy. Více než tři čtvrtiny zbylé částky se vynakládá na realizaci hlavních doprovodných akcí, kterých je celkem třicet jedna. Každá akce si s sebou nese své "náklady", přesný rozpočet všech finančních položek. Zbývající částka, kterou chceme udržet na "fond mobility" pro studenty a pedagogy, tvoří jakousi rezervu, která by se měla rozrůstat o zpětné příjmy z mnoha akcí, například z reprezentačního plesu na Žofíně. Tento fond by měl po oslavách - pokud všechno dobře dopadne - dosáhnout výše až deseti milionů korun.

Odehrává se "předehra" oslav. Chystá se náročná, mnohovětá symfonie dalších akcí, a její finále se zdaleka nekoná v dubnu 1998! Jak tedy vypadá běžná realita fakultní akce a jak si mají odpovědní garanti vést?
Pokud spočítáte výdaje a náklady o nichž jsme mluvili, stojí v současné době řádově patnáct miliónů korun proti jednatřiceti akcím. V tento okamžik ale mohu říct, že rozpočet s přesnou kalkulací je hotový. A co začínající akce jednotlivých fakult? Během letošního roku převzaly fakulty logo a úspěšně realizovaly jeho komerční využití dalším sponzorům, tak se nejen zaplatila akce samotná, ale pro fakulty se jedná v mnoha případech také o zdroj finančních prostředků. Ještě bych dodal, že některé univerzitní akce, které se rozběhnou během roku, jsme schopni průběžně dofinancovávat...

Michaela Zindelová, Jan Martinek

Foto Forum: Michaela Vlčková

Manželé Coriovi - jediní nositelé Nobelovy ceny za medicínu z Prahy

Jedním z úvodních článků dlouhého řetězce oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy se stal seminář Manželé Coriovi - jediní nositelé Nobelovy ceny za medicínu z Prahy, uspořádaný 5. prosince 1997 3. lékařskou fakultou UK. Seminář se konal v den 101. narozenin Carla Ferdinanda Coriho, připomínal 40. výročí smrti Gerty Coriové a 50. výročí udělení Nobelovy ceny oběma manželům.

Vedle učitelů a studentů pořádající fakulty se semináře účastnili biochemici z České republiky a Slovenska, historikové z ČR a Slovinska, čeští literární vědci a publicisté, zástupci velvyslanectví USA, Itálie a Rakouského kulturního institutu. Hostem semináře byl i jediný syn manželů Coriových Carl Thomas, který vystoupil s osobními vzpomínkami na rodiče. Těžištěm programu semináře byly příspěvky zaměřené na rodopis obou Coriových a přednášky věnované pražskému kulturnímu a politickému ovzduší na přelomu století, vynikajícím představitelům pražské německé lékařské fakulty, osudu jednotlivých nominací zdejších rodáků na Nobelovu cenu a vlastnímu oboru Coriových - biochemii. Účastníci semináře byli seznámeni se souborem shromážděných historických dokumentů, s konečnou identifikací obou rodných domů a s nelichotivou skutečností, že Praha dosud netuší, jací jedineční lidé se zde narodili a žili. Proto nechávali jejich rodné domy a působiště v anonymitě a zanedbává tím výchovu občanů ke zdravé hrdosti.

Všechny přednesené i vystavené příspěvky budou zveřejněny v připravovaném sborníku.

MUDr. Pavel Čech
3. LF UK


Finis coronat opus

Definitivní tečkou za rekonstrukcí Karolina byl slavnostní akt, který se konal na Univerzitě Karlově 8.ledna 1998. Na stěně vstupní haly Karolina byla rektorem UK prof. Karlem Malým za přítomnosti vedení UK, zhotovitele rekonstrukce, hlavního architekta, členů historické komise UK a řady významných hostů odhalena bronzová pamětní deska. Deska připomíná obnovu areálu Karolina architektem Jaroslavem Fragnerem a jeho spolupracovníkem Marianem Bělohradským z let 1945 - 1948 a jeho rekonstrukci provedenou Konstruktivou Group a. s. v letech 1996 - 1997 (na níž se výrazně podílel její hlavní projektant arch. Tomáš Šantavý). Pamětní deska má "na věky připomínat místo, odkud vycházely a vycházejí generace těch, kteří se podílejí na rozvoji vzdělanosti a kultury nejen své země, ale i lidstva" a zároveň být i připomínkou všech, kteří se svou dokonalou prací podíleli na současné podobě Karolina, architektonické perly Univerzity Karlovy.

(jak)

Rektor UK prof. Karel Malý při rozhovoru s Hanou Bělohradskou.
Foto pro Forum: z archivu UK


Expozice o historii i současnosti UK

V rámci oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy byla 8. ledna 1998 v historických prostorách Karolina otevřena stálá výstava o vývoji UK. V prostoru zahloubených přízemí starobylých domů ze 13.- 14. století nabízí výstava nejreprezentativnější soubor exponátů z majetku UK, který kdy byl široké veřejnosti zpřístupněn. Expozice je členěna tematicky, přičemž každá z jejích čtyř částí tvoří obsahový celek. Návštěvník se může seznámit s listinnými dokumenty, vztahujícími se k založení univerzity a k proměnám jejího právního stavu, s vlastními dějinami Karolina, s první či Velkou kolejí a i s dalšími univerzitními budovami, včetně těch, které vznikly teprve nedávno. Součástí expozice jsou ukázky dokládající starší výsledky činnosti univerzitních profesorů a způsoby výuky upozorňující na některé světově významné osobnosti, které na univerzitě působily (Ernst Mach, Albert Einstein), či na zakladatele moderní české vědy (J. Gebauer, J. Goll, A. Randa, J. Thomayer). Poslední tematický celek mapuje úzké souvislosti mezi životem univerzity a historií českého národa. Koncepce výstavy tak poskytuje možnost uceleného poznání jednotlivých oblastí života a působení univerzity a zároveň zdůrazňuje její roli v české vědě a kultuře i v národních dějinách. Mezi desítkami exponátů jejichž rozmístění plně respektuje vnitřní architekturu Karolina, jsou tak k vidění například pečetidla univerzity, index studenta Filozofické fakulty Jana Palacha či dokumenty o studentských aktivitách v době zhroucení totalitního režimu.

Na ojedinělost projektu upozornil na slavnostní vernisáži rektor UK prof. Karel Malý, který v hlavním slově uvedl: "Myslím, že se nejedná pouze o výpověď o Univerzitě Karlově, ale i o národních a státních dějinách, o hledání a nalézání pravdy."

Ředitel Archivu UK prof. Josef Petráň poté zrekapituloval dosavadní snahy o rekonstrukci Karolina a jeho využití pro potřeby univerzity a o výstavě samé řekl: "Nejde jen o sumu exponátů, ale o to, aby si návštěvník připomněl události, jimiž Univerzita Karlova vstupuje do obecného povědomí".

Současně s otevřením stálé expozice byla v Křížové chodbě Karolina zahájena i první ze čtyř proponovaných částí výstavy jednotlivých univerzitních fakult. Vývoj i svůj současný život představují do 18. února 1998 1., 2. a 3. lékařská fakulta UK, Lékařská fakulta UK a Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Lékařská fakulta v Plzni a Fakulta tělesné výchova a sportu UK. O jejich vzniku hovořil na vernisáži děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové prof. Ivo Šteiner. Na závěr řekl: "Ze sedmi vystavujících fakult se šest stará o tělo nemocné a jen jedna o tělo zdravé. Věřím, že v době oslav 750. výročí založení univerzity bude tento poměr obrácený."

Matěj Bartošek, Štěpán Filípek
studenti FSV UK

Hosté vernisáže při prohlídce stále expozice.
Foto pro Forum: z archivu UK


Slavná Libuše pro univerzitní jubileum

Zvláštní představení věnované oslavám 650. výročí založení Univerzity Karlovy uvedla opera Národního divadla dne 21. ledna 1998 na naší první scéně. Celé hlediště zaplnili členové akademické obce Univerzity Karlovy a její absolventi. V auditoriu nechyběli ani představitelé vlády (ministr školství, mládeže a tělovýchovy Jan Sokol, ministryně zdravotnictví Zuzana Roithová), členové Parlamentu ČR (Michal Prokop), senátoři (Richard Salzmann) a sponzoři - za Českou spořitelnu, a. s., Jaroslav Klapal, její generální ředitel a předseda představenstva. Na začátku představení posluchače a hosty přivítal spolu s rektorem UK, prof. JUDr. Karlem Malým i generální ředitel Národního divadla JUDr. Jiří Srstka. Pak už se rozezněly první tóny opery (dirigent Oliver Dohnányi), určené pro slavnostní chvíle českého národa, a za potemnělým obrysem tváře dávného keltského předka, se připravovalo první jednání opery. Po tříhodinnovém představení hlediště pochvalně aplaudovalo - vynikající výkony podaly vedle představitelky titulní role také Jiří Sulženko, Miloslav Podskalský a Vladimír Okénko. V první přestávce opery přijal rektor UK spolu s ředitelem Národního divadla v prezidentském salonku sopranistku světového renomé Evu Urbanovou a dirigenta Olivera Dohnányiho. Po finále s očekávaným Libušiným proroctvím, které ukázalo lesk a možnosti tříoktávového sopránu E. Urbanové, a děkovném potlesku se setkali vzácní hosté - zástupci sponzorů a mediálních partnerů s vedením UK a zástupci jednotlivých fakult na neformální recepci ve foyeru ND. Jedinečnost vystoupení naší prvotřídní sopranistky vynikne při pohledu do jejího pracovního diáře - pro české publikum zazpívá letos Eva Urbanová již pouze 27. června (v Litomyšli) a 28. října 1998 v Národním divadle - podvakrát vystoupí jako česká kněžna Libuše.

(mich)

Foto pro Forum: archiv RUK

UNIVERZITA KARLOVA DŘÍVE A NYNÍ

V pravidelné rubrice dnes porovnáme dřívější a současnou podobu budovy Filozofické fakulty. Vlevo je pohled fotografa firmy Štenc na rozestavěnou budovu fakulty z roku 1926. Vpravo Filozofická fakulta v záři letošního lednového slunce.

Foto pro Forum: Jan Smit

Na Slavnostní večer k poctě 650. výročí Univerzity Karlovy odjela tříčlenná delegace univerzity - rektor UK prof. Karel Malý, prorektor pro zahraniční styky prof. Jaroslav Pánek a kvestor UK Ing. Josef Kubíček. Během jednodenního pobytu ve Vídni se v pondělí 26. ledna 1998 podepsala dohoda o spolupráce mezi UK a Technickou univerzitou Vídeň - smlouvu signovali rektor UK prof. Karel Malý a rektor TU Vídeň prof. Peter Skalicky. Večer uspořádalo velvyslanectví České republiky slavnostní večer k univerzitnímu jubileu, vzácné hosty uvítal na české ambasádě Jeho excelence Ing. P. Jajtner, český velvyslanec v Rakouské republice. Poté pronesli přednášky rektor UK prof. Karel Malý a prof. Jaroslav Pánek. Za rakouskou stranu vystoupil rektor Univerzity Vídeň prof. Alfred Ebenbauer. Po oficiálních projevech následoval koncert z děl Dvořáka a Martinů - v provedení posluchačů a pracovníků Janáčkovy akademie v Brně jako dar Univerzitě Karlově k jejímu výročí.

Jednomu z příspěvků slavnostního večera přihlížejí v auditoriu (zprava): český velvyslanec v Rakouské republice Ing. P. Jajtner, prof. Alfred Ebenbauer, rektor Univerzity Vídeň a prof. Karel Malý, rektor UK.

(mich)

Foto Forum: z archivu UK

NEPŘEHLÉDNĚTE

(jak)


O novém lékařském curriculu mezinárodně

Na 3. lékařské fakultě bylo v září 1996 spuštěno nové curriculum po způsobu "skoku do hluboké vody", takže nyní běží již ve 2. ročníku. Iniciátoři vycházejí z přesvědčení, že všechny obtíže se zavedením nového curricula spojené se podaří lépe překonat úpravou za pochodu a bezprostřední zpětnou vazbou, než nekonečným teoretickým diskutováním možných komplikací.

Po jedenapůleté zkušenosti se ukazuje, že největším problémem vůbec je vžitý způsob uvažování a pedagogický styl učitelů střední a starší generace, z nichž někteří nejsou vůbec schopni pochopit hlavní myšlenky curricula a de facto je aktivně či pasivně sabotují. Naproti tomu problémy, které byly anticipovány (přestup mezi fakultami, mezinárodní kompatibilita aj.), jsou řešitelné snadněji, než by se zdálo (i klasické fakulty se mezi sebou liší, takže způsob započítávání různých způsobů výuky je zcela běžný, různé lékařské fakulty ve světě se liší diametrálně a přesto s tím nemají absolventi potíže atd.).

Nové curriculum také mění hromadnou výuku ("church-like") ve výuku více individuální, která by v ideální podobě měla připomínat spíše přenášení znalostí a dovedností z učitele na žáka jako je tomu u uměleckých oborů ("ars medicína"). Problémy spjaté s uvedením nového curricula vedly vedení 3. lékařské fakulty UK, zejména pak nynějšího (prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.) a bývalého (prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.) děkana fakulty k uspořádání první mezinárodní konference o této problematice. Konference se konala 9.- 10. ledna 1998 na 3. lékařské fakultě UK ve spolupráci se soukromou klinikou Prague Hospital of General Health Care Corporation k 650. výročí založení UK pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiřího Gruši a rektora Karlovy univerzity Prof. JUDr. Karla Malého. O významu tématiky konference svědčí jména těch, kteří se na přípravě konference podíleli anebo se konference se aktivně zúčastnili. Byli mezi nimi např. Arie Kruseman, od ledna 1998 rektor University v Maastrichtu, prof. Hans Sonntag, děkan jedné z nejslavnějších lékařských fakult, LF Univerzity v Heidelbergu, Erling Norrby, bývalý děkan lékařské fakulty Karolinska institutu a generální sekretář Švédské královské akademie věd, tedy institucí, které se m.j. podílejí na udílení Nobelových cen, prof. Dr. Norman Sartorius, prezident Světové psychiatrické asociace a profesor lékařských fakult v Ženevě a v Praze, prof. David Hill, který zavádí praktickou problémově orientovanou výuku v Sydney (Austrálie), prof. Hans Ludwig ze Švýcarska a další.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
3. LF UK