Forum IV/6

Psychologie v ekonomické praxi

V roce 1997 vstoupil časopis Psychologie v ekonomické praxi, vydávaný od samého začátku Univerzitou Karlovou v Praze, již do 32. ročníku. Od roku 1990 vyvíjí redakce značné úsilí kombinovat originální práce českých a slovenských autorů s překlady studií jiných zahraničních autorů, psaných přímo pro tento časopis a zabývajících se problematikou, která až dosud nebyla v České republice dostatečně zpracována. Tak byly uveřejněny práce od autorů z Velké Británie, Nizozemí, Dánska, Rakouska a dalších evropských i zámořských zemí, zejména z USA a JAR. Častěji se také vyskytují studie, které srovnávají zkušenosti zkušenosti z různých zemí.

Časopis je určen pro rozvíjení oboru psychologie práce a organizace. Přináší články z oblasti výzkumu, teorie, metodologie i aplikace, vzniklé na pracovištích vysokých škol, ale i v rezortních pracovištích. Publikovány jsou též zkušenosti odborníků z praxe, působících v regionálních podnicích.

Časopis se zaměřuje na psychologické aspekty rozvoje tržní ekonomiky, problematiku osobnosti a stylu práce vedoucích pracovníků, vedení pracovníků a pracovních skupin. Zvláštní pozornost se věnuje psychické zátěži, úpravě pracovních podmínek, výběru, rozmisťování a hodnocení pracovníků, uplatnění psychologů v podnikání, bankovnictví, státní správě, průmyslu, dopravě a ve službách.

Redakce vychází z názoru, že obor psychologie práce a organizace může zvyšovat svou úroveň užitím tzv. silných metod. Proto jsou uváděny příspěvky metodologické s údaji o platnosti a spolehlivosti metod. Nechybí ani kritické recenze nových knih českých i zahraničních a zprávy o vývoji oboru psychologie práce a organizace v České republice i v zahraničí.

Přestože v časopise dominuje problematika psychologická, řešená na FF UK, je časopis otevřen i odborníkům jiných profesí, z jiných fakult (například problematika sociologická a lékařská).