Forum IV/6

Jak získat v Bruselu zlatou medaili

Vždyť je to asi tak snadné, jako létat podle klasika Ivana Vyskočila. To se sejde parta nadšenců a vymyslí akceleranty transdermální penetrace. Stačí na tom pouze pracovat nějakých deset let a prokázat (včetně několika málo patentů), že takové látky urychlují (tedy akcelerují) průnik (tedy penetraci) kůží (tedy transdermálně). Teď jsem to snad správně vyložil.

Správně si to vyložili i v Bruselu na světové výstavě patentů a vynálezů EUREKA 97 a kolektivu autorů z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové udělili zlatou medaili (jedinou z celé UK). Pokud někoho z nás, občas nemocných, zajímají detaily, tak to znamená vyloučení častých injekcí, nebolestivé podání léku kůží. Kdo z nás pacientů by si to nepřál?

Páni doktoři a magistři Hrabálku, Doležale, Farso, Krebsi, Kroutile, Romane, Šklubalová, máte mou úctu. Úctu mnoha pacientů jistě také. Ale i úctu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy jaksi "an sich". Teď už jen zbývá, aby se objevu někdo ujal a ve prospěch nemocných ho začal průmyslově vyrábět.

prof. MUDr. Peter Višňovský
FaF UK v Hradci Králové


Slavík z Indie

Indologický ústav FF UK ve spolupráci se Sdružením přátel Indie uspořádal 15. ledna 1998 literární večer k 200. výročí narození indického básníka Mírzy Asadulláha Chána GHÁLIBA (1797 - 1869).

Představení nazvané Slavík z Indie se konalo v příjemném prostředí pražského kina Ponrepo v rámci oslav 50. výročí nezávislosti Indické republiky za účasti představitelů indického i pákistánského velvyslanectví. Večer zahájil krátkým proslovem zástupce velvyslance Indické republiky Deepak Bhojwani a o významu tohoto výročí promluvil předseda Sdružení přátel Indie prof. Dr. Ctibor Dostálek, DrSc.

Poutavý literární pořad o Ghálibově díle připravil zástupce ředitele Indologického ústavu FF UK doc. PhDr. Jan Marek, CSc., který zdůraznil, že Mírza Ghálib ztělesňoval smutné časy neodvratného zániku indického feudalismu a nástupu cizí koloniální nadvlády, stejně jako neochvějné odhodlání nepodlehnout frustraci, nenechat se zdeptat nepřízní osudu a i na hranici dvou epoch žít plným životem svobodného člověka. Ghálibovy líbezné gazely pak zazněly ve zpěvných českých překladech Dr. Mileny Hübschmannové, CSc., z Indologického ústavu FF UK.

Úspěšný večer doplnily tři životopisné ukázky z oblíbeného seriálu indické televize Mírza Ghálib, v němž básníkovu postavu přesvědčivě ztělesnil jeden z nejvýznamnějších indických herců Nasíruddín Šáh.


doc. PhDr. Jan Marek, CSc.
INDÚ FF UK


Programování na světové úrovni

Společnost ACM (The Association of Computing Machinery) pořádá již dvaadvacet let vrcholnou celosvětovou soutěž posluchačů vysokých škol v programování nazvanou "The ACM International Collegiate Programming Contest". Každoročně se jí účastní prakticky všechny světové univerzity, které mají studijní program zaměřený na informatiku a programování. Každá má možnost vyslat dvě tříčlenná soutěžní družstva do některého regionálního kola, dvě nejlepší družstva z každého regionu pak postupují do světového finále, které se koná vždy v únoru nebo v březnu v USA.

Univerzita Karlova je v soutěži ACM tradičně reprezentována nejlepšími studenty Matematicko-fyzikální fakulty. Do letošního ročníku jsme na základě interního pražského předkola vybrali družstva ve složení:
Vít Novák (4. ročník oboru informatika), Jan Kotas (6. ročník oboru informatika), Michal Koucký (6. ročník oboru informatika) Martin Mareš (3. ročník oboru informatika), Pavel Machek (3. ročník oboru informatika), Jiří Hájek (3. ročník oboru matematika).

V listopadu 1997 jsme se zúčastnili regionálního kola soutěže ACM Programming Contest v regionu jihozápadní Evropy. Soutěž se konala v německém Ulmu na místní univerzitě. V konkurenci nejlepších univerzit z Německa, Itálie, Švýcarska, Francie, Španělska a Portugalska obsadila naše dvě družstva 2. a 8. místo v celkovém pořadí (z 36 zúčastněných družstev), čímž jsme získali první místo v neoficiálním pořadí univerzit. Vynikající vystoupení českých studentů v Ulmu bylo doplněno ještě třetím místem družstva z ČVUT Praha. Svým druhým místem ve výsledném pořadí regionálního kola si navíc reprezentační družstvo UK Praha ve složení M. Mareš, P. Machek a J. Hájek vybojovalo postup do prestižního světového finále soutěže ACM, které se bude konat na konci února 1998 v Atlantě.

doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
MFF UK


Nový studijní obor na FF UK

Ve školním roce 1998/1999 bude na Filozofické fakultě UK otevřen nový studijní obor - čeština v komunikaci neslyšících. Jeho garantem je katedra českého jazyka FF UK. Obor se soustřeďuje na češtinu a její užívání v komunikaci neslyšících, studentům poskytne také informace z obecné lingvistiky, sociolingvistiky a psycholingvistiky. Přiblíží jim i charakteristické rysy dorozumívání českých neslyšících, kde se vedle češtiny, zvláště psané, uplatňuje vlastní jazyk neslyšících - znakový jazyk. Během studia se studenti naučí tímto jazykem dorozumívat a rozumět jeho stavbě. Seznámí se s historií české komunity neslyšících i s otázkami vzdělávání neslyšících. Během studia si budou moci vybrat specializaci učitelskou, odbornou nebo tlumočnickou.

Obor se bude studovat jako magisterský, či jako bakalářský. Magisterské (pětileté) studium bude v příštím školním roce možné v kombinaci s oborem český jazyk a literatura (je třeba obstát v obou oborech!) Bakalářský (čtyřletý) program je určen především pro neslyšící, resp. sluchově postižené absolventy středních škol mající maturitu. Absolventi tohoto programu budou vůbec prvními lingvisticky vzdělanými sluchově postiženými lidmi u nás - po absolvování studia budou moci působit na školách pro sluchově postižené děti a mládež jako asistenti učitelů, resp. učitelé, nebo se věnovat výzkumu českého znakového jazyka.

(ulam)

Kontakt:
Filozofická fakulta UK
Nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1
Tel.: 02 / 21619210
(je možné si domluvit i osobní konzultace).

Vlastimil Kybal a HTF UK

V rámci oslav 650. výročí UK uspořádala Husitská teologická fakulta UK své první odborné kolokvium na téma Vlastimil Kybal a Univerzita Karlova. Konalo se v budově fakulty 27. listopadu 1997. Během zasedání zaznělo několik přednášek týkajících se Kybalovy interpretace Husa a husitství, jeho doposud nevydané monografie o sv. Anežce České a hlavně jeho akademického působení a sporů na univerzitě. Jednotlivá pracoviště Husitské teologické fakulty UK pěstují čilé styky s univerzitami nejen v Evropě, ale také v zámoří. Jednou z kontaktních osob v zámoří je i syn Vlastimila Kybala prof. Dr. Ing. Dalimil Kybal, který ovšem není historikem jako byl jeho otec, ale významným leteckým a raketovým odborníkem. Akce uspořádané v Praze na počest jeho otce se zúčastnil osobně a přednesl krátký projev. Český historik Vlastimil Kybal zemřel v emigraci ve Washingtonu v roce 1958 a tělesné pozůstatky jeho i jeho manželky byly uloženy za organizační pomoci HTF UK, osobní účasti kardinála Miloslava Vlka a děkana HTF UK prof. Z. Kučery v září 1997 do rodinného hrobu na Vyšehradském hřbitově.

Během fakultního kolokvia, navštíveného několika předními odborníky, byla také prezentována nová ediční řada Centra pro náboženský a kulturní dialog při HTF UK Pontes Pragenses, v jejímž rámci vyšla i monografie ThDr. Jaroslava Hrdličky Vlastimil Kybal a Univerzita Karlova.

(ph)


Expedice Africká mozaika

V lednu 1998 proběhla ve výstavních prostorách Novoměstské radnice výstava fotografií pořízených během expedice Africká mozaika. Protože členy expedice byli především studenti a pedagogové Přírodovědecké fakulty UK, požádali jsme o bližší informaci o celém projektu jejího organizačního vedoucího RNDr. Zdeňka Klimenta, CSc., z katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK. "Příprava expedice začala již na podzim roku 1995. Název Africká mozaika byl zvolen proto, že země, jež jsme měli navštívit, připomínaly svou obrovskou rozmanitostí mozaiku národů, jazyků, kultur, vyznání, krajiny, flóry i fauny. Expedice byla věnována 150. výročí narození Dr. Emila Holuba (1847 - 1902). Cílem však nebylo jít po jeho stopách, spíše šlo o to připomenout jeho jméno a vzdát čest českému cestovateli, jenž v druhé polovině minulého století významně přispěl k průzkumu jižní Afriky.

Badatelská činnost expedice se soustředila (vzhledem k odbornému zaměření členů expedice) do sféry geografie a biologie. Jednotlivé aktivity jsme soustředili do zhruba tří tematických oblastí: 1) Dokumentovat život afrického obyvatelstva ve vztahu k místní politické, hospodářské a národnostní situaci, sledovat problematiku vzdělávání, zdravotní péče, životní styl. 2) Sledovat stav a narušenost africké krajiny, dokumentovat hlavní způsoby využití a degradace krajiny. 3) Dokumentovat africkou přírodu (flóru a faunu) se zaměřením na přírodní rezervace a národní parky.

Z hlediska studia života afrického obyvatelstva jsme věnovali pozornost zejména africkému venkovu, jmenovitě u oblastí Transkei, Kwa-Kwa a Venda v Jihoafrické republice, v Lesothu a v oblasti delty Okavanga v Botswaně. Zpracování poznatků o obyvatelstvu se dokonce stává předmětem diplomové práce.

Naše cesta v rozsahu od téměř 35° do 8° jižní zeměpisné šířky nám umožnila poznat různé přírodní typy krajin, resp. geobiony. Většinu expedičního času jsme trávili v geobionu savan. Právě africkým savanám, jejich typizaci, antropogennímu ovlivnění jednotlivých ekosystémů bude opět věnována diplomová práce dalšího ze členů expedice. Dokumentovali jsme i způsoby využívání krajiny v jednotlivých přírodních zónách - od tradičního farmaření v Jihoafrické republice a Zimbabwe, plantážnictví v Malawi (čajovník, kávovník) až po velice skromné formy hospodaření v některých částech Zambie a Botswany. Navštívili jsme množství menších rezervací i plošně rozsáhlých národních parků. Měli jsme tak možnost dokumentovat zástupce africké flóry a fauny v jejich přirozeném prostředí. Současně jsme získali poznatky o organizaci ochrany přírody a o problémech zdejších chráněných území. Během cesty jsme také kontaktovali odborná pracoviště univerzit navštívených zemí. Z průběhu expedice Africká mozaika vznikla videodokumentace a hlavně bohatá fotodokumentace, z které byla uspořádána poutavá fotografická výstava."

(red)

Pro obyvatelstvo národa Tswana je charakteristický usedlý zemědělský způsob života. V Botswaně žije pouze čtvrtina celkové populace, další tři miliony obývají území Bophuthatswany v Jihoafrické republice. (Shorobe, Botswana)
Foto pro Forum: Jiří Plecitý


125 let Ústavu pro klasickou archeologii
a antické sbírky FF UK

Na podzim roku 1872 byla zřízena na ještě nerozdělené pražské univerzitě stolice pro klasickou archeologii, a již v následujícím roce byla při ní otevřena veřejnosti Císařská a královská archeologická sbírka, vystavená v pražském Klementinu až do padesátých let. Dnes je přístupna veřejnosti ve dvou expozicích, a to v Litomyšli a v Hostinném.

Prvním profesorem klasické archeologie se stal Otto Benndorf (jeho žákem byl i Jaroslav Vrchlický). Sbírka se hned po svém otevření stala pramenem inspirace pro největšího českého sochaře 19. století, Josefa Václava Myslbeka. Antické umění v ní studoval také Miroslav Tyrš, první profesor dějin umění na české větvi rozdělené univerzity. Tyrš přednášel za svého krátkého působení na univerzitě výhradně o antickém umění, svém vzoru pro výchovu spoluobčanů ve smyslu ideálu kalokagathie, všestranného rozvoje sil duševních i fyzických.

Ideje, ke kterým vedl Tyrš českou společnost zejména v tělovýchovném spolku Sokol (založil jej spolu se svým tchánem J. Fügnerem), vyjádřené také známým heslem "Ni zisk, ni slávu" mohou vzbudit u někoho snad dnes posměch. Ovšem úsilí o morální vzestup člověka je spojené i s výchovou estetickou, jak o ně usilovalo vzdělávání starého Řecka i mnoho významných osobností u nás v době obrození. Je cestou, která může vést ke kulturnímu i hospodářskému vzestupu i dnes...

V roce 650. výročí svého založení by si Univerzita Karlova měla připomínat pozitivní stránky svého dědictví, hodné pokračování. Uvedení studia antického umění jako samostatného oboru ve školním roce 1872/73 na Univerzitu Karlovu a působení Miroslava Tyrše, započaté o deset let později, k nim patří. Zprostředkování poselství ideálů antického umění a péče o duši podle antické kultury zůstává trvale důležitou součástí úsilí o vzdělání a o rozvoj svobodné lidské osobnosti.

prof. PhDr. Jan Bouzek
ÚKAR FF UK