Forum IV/6

Ohlédnutí

Poté, co jsme koncem loňského listopadu předali poslední číslo Forum zimního semestru do tisku, se na akademické půdě univerzity (i mimo ní) odehrálo mnoho významných událostí. Chtěli bychom vás o nich - byť s dvouměsíčním odstupem - alespoň telegraficky informovat.

V roce 1978 založil americký učenec, průmyslník a filantrop Obert Clark Tanner neziskovou korporaci The Tanner Lectures on Human Values. Její poslání spatřoval v podpoře uskutečňování přednášek významných intelektuálů na prestižních světových univerzitách či v kulturních a duchovních evropských a světových centrech. Stále přednášky (Tanner lectureships) se konají každoročně na devíti univerzitách, například v Clare Hall Cambridge nebo University of California. Mezinárodní Tanner Lectures se konají příležitostně v institucích vybíraných správní radou. Pro rok 1997 se správní rada Tanner Lectures on Human Values rozhodla uskutečnit 27. listopadu 1997 přednášku v Praze na Karlově Univerzitě, přičemž konstatovala, jak uvedl v úvodním projevu rektor UK prof. Karel Malý, že "jako jedna z nejstarších univerzit v Evropě i ve světě je místem vhodným k úvahám o budoucí vizi Evropy na pozadí porozumění její minulosti". Přednášku na téma Směr evropské historie pronesl britský politolog Timothy Garton Ash, člen St. Anthony˙s College v Oxfordu, korespondent předních světových listů (The Independent, Times, Spectator), "komentátor roku 1989", který se věnuje problematice zemí střední Evropy a je i autorem řady publikací s touto tematikou (například The Revolution of ˙89 witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague, vydanou v roce 1990). Profesor Ash se v přednášce zabýval především významem politických změn ve střední Evropě a jejich vlivem na další politický, hospodářský i morální vývoj Evropy a světa ve smyslu liberálního pořádku, který je mu jednotou dvou primárních hodnot - míru a svobody. Na závěr slavnostního shromáždění byla ve Velké aule historické budovy Karolina předána rektorem UK prof. Karlem Malým Timothy Gartonu Ashovi pamětní medaile UK za "mimořádný příspěvek k emancipaci a zásluhy o rozvoj nezávislého myšlení v zemích střední Evropy." Přednášky se zúčastnili některé osobnosti českého politického života, mezi nimi Petr Pithart, předseda Senátu České republiky.Dne 1. prosince 1997 bylo ve Velké aule Karolina na návrh vědeckých rad českých vysokých škol a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jmenováno prezidentem republiky Václavem Havlem s účinností od 10. listopadu 1997 dvaasedmdesát nových vysokoškolských profesorů. Slavnostního ceremoniálu se účastnili ministr školství ČR Jiří Gruša, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Ivan Medek, předseda Akreditační komise vlády ČR prof. Jaroslav Kurzweil, rektor Univerzity Karlovy prof. Karel Malý a její prorektor doc. Ivan Wilhelm, prezident Akademie věd ČR prof. Rudolf Zahradník, rektoři a děkani českých vysokých škol a někteří další představitelé akademického, vědeckého a politického života.

Úvodní slovo pronesl ministr školství Jiří Gruša. Vyjádřil potěšení nad dalším rozšířením "personální unie profesorů", jejíž povinností je udržovat a prohlubovat historickou kontinuitu nejen vzdělanosti české, ale i evropské a světové. Připomněl, že činnost vysokoškolského pedagoga spočívá v úzkém spojení práce pedagogické, vědecké a výzkumné. Vysokoškolský profesor musí umět pro svůj obor nadchnout a měl by být i výjimečnou osobností, neboť "nadšení a velké výkony se rodí ve styku s osobností."

Diplom vysokoškolského profesora převzalo z rukou ministra školství také šestnáct pedagogů Univerzity Karlovy: doc. PhDr. Marie Bláhová, CSc., doc. RNDr. Petr Hájek, DrSc., doc. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc., doc. RNDr. Jiří Horáček, DrSc., doc. PhDr. Marie Hrušková, DrSc., doc. MUDr. Roman Kodet, CSc., doc. PhDr. Jan Kuklík, CSc., doc. RNDr. Eva Kvasničková, CSc., doc. RNDr. Vladimír Molín, DrSc., doc. Ing. Michal Mejstřík, CSc., doc. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., doc. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., doc. RNDr. Karel Procházka, DrSc., doc. MUDr. Jaroslav Racek, CSc., doc. PhDr. Antonín Rychetský, DrSc. a doc. RNDr. Tomáš Trnka, CSc.

Za nově jmenované vysokoškolské profesory na závěr promluvil pedagog DAMU, divadelní režisér Miloš Horanský. "Předáváme nejenom vědomosti, ale i ducha poznání," prohlásil,... "přičemž duchem naší cesty je kritické myšlení spjaté s kritickou vírou."Dne 9. prosince 1997 byl v prostorách Karolina slavnostně zakončen již čtvrtý ročník Pawlíkovy ceny, vyhlášené výborem České gynekologicko-porodnické společnosti se sponzorskou spoluprací Nadace Janssen-Cilag. Ze šesti prací přiznala komise pro udělení ceny (pod předsednictvím prof. MUDr. E. Čecha, DrSc.) Pawlíkovu cenu MUDr. Zdeňce Ulčové-Gallové, DrSc., z Gynekolologicko-porodnické kliniky LF UK Plzeň za práci Ulčová-Gallová, Z., Mardešič, T.: Does In Vitro Fertilization (IVF) Influence the Levels od Sperm and Zona Pellucida (ZP) Antibodies in Infertile Women?, která vyvolala i mezinárodní ohlas (American Journal of Reproductive Immunology, 1996). Čtvrý ročník byl ukončen pod záštitou děkana 1. LF UK doc. MUDr. Petra Hacha, CSc. Název ceny připomíná významného představitele českého porodnictví a gynekologie prof. Karla Pawlíka (1849 - 1914), který "proslavil české jméno po celém širém světě a který českou gynekologii pozvedl k vysokému stupni dokonalosti a k nebývalému rozkvětu."Před téměř čtyřmi léty se konala v pražském Karolinu mezinárodní konference na téma Trh v meziválečné střední Evropě 1918 až 1938 - Trh kapitálu, zboží a práce. Obsah jednání byl shrnut do anglicko-německé publikace, kterou pod názvem Der Markt in Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit vydalo Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy. Kniha zabývající se problematikou mezí trhu v širších souvislostech a podstatnými otázkami trhu kapitálu, zboží a práce v Rakousku, Maďarsku a Československu, byla veřejnosti představena 9. prosince 1997 v rezidenci velvyslanectví Rakouské republiky v Praze. Prezentace se zúčastnili ti, kteří připravili publikaci do tisku: prof. Alois Mosser z Ekonomické univerzity ve Vídni, prof. Dr. h. c. Alice Teichová (Girton College, Cambridge) prof. RNDr. Libor Pátý, CSc.a český autorský kolektiv (prof. PhDr. Z. Jindra a prof. PhDr. J. Pátek). Pozvání na prezentaci přijal též prof. Herbert Schambeck, prezident Spolkové rady Rakouské republiky. Všechny hosty přivítal rakouský velvyslanec Dr. Peter Niesner, který vyjádřil potěšení nad vznikem publikace a poděkoval všem, kdo se na jejím vzniku podíleli.Vysoké rakouské vyznamenání Velký zlatý čestný odznak za zásluhy o Rakouskou republiku, propůjčené prezidentem Rakouské republiky Thomasem Klestilem, přijal 10. prosince 1997 z rukou velvyslance Rakouské republiky Dr. Petera Niesnera v rakouské rezidenci v Praze rektor Univerzity Karlovy prof. Karel Malý. Byla tak oceněna vědecká práce a pedagogická činnost rektora UK, stejně jako jeho angažovanost v oblasti navazování, rozvíjení a prohlubování styků mezi českými a rakouskými vysokými školami. "Touto činností," uvedl prof. Dr. Herbert Schambeck, prezident Spolkové rady Rakouska, "vydobyl prof. Malý Univerzitě Karlově velký respekt u rakouské akademické veřejnosti a zasloužil se o vysoké hodnoceni současné práce UK". V odpovědi za poctu, kterou se mu prezidentem Rakouské republiky dostalo, rektor Univerzity Karlovy řekl, že udělení vysokého rakouského vyznamenání chápe jako podporu ideji univerzit jako "mostů porozumění" a impuls k dalšímu prohlubování pedagogické a vědecké spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a rakouskými vzdělávacími a vědeckými institucemi.

Slavnostního předání Velkého zlatého čestného odznaku za zásluhy o Rakouskou republiku se zúčastnili také prof. Rudolf Zahradník, předseda Akademie věd ČR, dále byli přítomni prorektoři UK, kvestor UK a další čestní hosté.Varhany ve Velké aule si ve čtvrtek 11. prosince 1997 nezahrály Gaudeamus igitur, ale neméně tradiční Rybovu Českou mši vánoční - Hej, mistře! Kdo přišel s úmyslem vychutnat si předvánoční atmosféru, určitě nebyl zklamán. Prof. J. Koutecký, prorektor pro vnější vztahy UK, pozdravil všechny příchozí jménem rektora a prohlásil, že "letošní vánoční koncert není jen obvyklým přáním univerzity, je totiž navíc ozdobený skutečností jejího 650. výročí a 649. Vánoc, které dokládají a oslavují její vznik." Nakonec prorektor popřál do karolinského roku s letopočtem 1998 úspěch ve všem konání. Pak nastoupil Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy s uměleckým vedoucím A. Melicharem. Nejprve své posluchače (kteří tentokrát Velkou aulu přeplnili) naladil na správnou adventní notu melodickou a procítěnou Vánoční muzikou od Adama Michny zpívanou a capella. U českého repertoáru zůstal program i následující skladbou Reges de Saba od F. X. Brixiho, na níž se již podílela kromě sboru i čtveřice sólistů spolu s orchestrem Musici di Praga. Po přestávce se oranžové řízy v kombinaci s černými fraky znovu objevily před publikem a konečně se rozezněly důvěrně známé tóny Rybovy České mše vánoční interpretované odpovídajícím způsobem - s nadšením i pokorou."Kladu si otázku, zda-li podruhé už je tradice", řekla 16. prosince 1997 prof. Soňa Hermochová, proděkanka Filozofické fakulty UK při druhém vyhlašování a předání Ceny profesora Matějčka. Poprvé hodnotila rada Nadace prof. Matějčka nejlepší diplomové práce studentů z oboru psychologie dítěte v roce 1996. V roce 1997 se rozhodovala mezi patnácti předloženými diplomovými pracemi a jak našemu časopisu sdělila PhDr. Lenka Šulová, CSc., členka hodnotící komise, nebylo to rozhodování jednoduché. Diplomové práce měly vesměs velmi dobrou úroveň. Nakonec bylo z hodnocených diplomek navrženo k ocenění sedm prací (z toho na 5. místě tři ex aequo). Komornímu, ale důstojnému slavnostnímu aktu byl přítomen i prof. Zdeněk Matějček.

Ceny (spolu s celkovou částkou 20000 Kč) byly rozděleny mezi Mgr. Zbyňka Gavlase (1. místo) za práci na téma Psychologické aspekty umírání a smrti, Mgr. Ludmilu Šturmovou (2. místo) za práci na téma Montessoriovská terapie u dětí s mentálním a kombinovaným postižením, Mgr. Tomáše Rodného (3. místo) za práci K psychologické problematice apalického syndromu dětí, Mgr. Ludmilu Malinovou (4. místo) za práci Návrh programu kurzů rozvoje psychosociálních dovedností u nezaměstnaných nebo nezaměstnaností ohrožených adolescentů. Pátým místem byly ohodnoceny práce Mgr. Evy Bidlové (Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich rozvíjení), Mgr. Andrey Neumannové (Některé zkušenosti z tříleté praxe s psychoterapií dětí ve věku 5 - 15 let) a Mgr. Ireny Kukačkové (Možnosti rozvoje sebepojetí u adolescentů).Na vědecké radě UK 18. prosince 1997 převzal u příležitosti svých neuvěřitelných 70. narozenin děkan Právnické fakulty UK prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. Zlatou medaili Univerzity Karlovy. Z jeho laudatia vyjímáme několik životopisných údajů: první desetiletí života prožil v Mostě a pak se přestěhoval s rodiči do Prahy. Gymnaziální studia ukončil v roce 1948, kdy také zahájil studium na Právnické fakultě. V té době byl již členem Národně socialistické strany. Když se rozhodovalo o jeho nástupu do praxe (1951), uznal tehdejší režim za nutné převychovat mladého právníka prací ve Vagonce Smíchov...

Vlastní právnickou práci zahájil JUDr. Dušan Hendrych na Ministerstvu strojírenství. Již tehdy zaměřil svůj zájem na otázky teoretické a publikoval svůj první příspěvek O hospodářských smlouvách. Mnohem později, po úspěšném konkursu na místo v Ústavu státu a práva, začala jeho pedagogická dráha externím vyučováním na PF UK. Od roku 1990 vede prof. Hendrych katedru správního práva. V roce 1994 byl zvolen děkanem Právnické fakulty UK. Do svého zvolení děkanem působil v Akreditační komisi vlády ČR. I při své práci děkana prof. Hendrych nepřestává vědecky pracovat a publikovat. Medaili jubilantovi předal rektor UK Karel Malý. Prof. Hendrych v poděkování vyjádřil, že udělení medaile je vlastně poctou celé Právnické fakultě UK. "Vždy jsem usiloval a budu i nadále ve své praxi usilovat o to, aby se snížilo velké napětí mezi strohou literou zákona a spravedlností," uzavřel prof. Hendrych své krátké vystoupení.První bod vědecké rady UK 18. prosince 1997 byl slavnostní. Vědecké radě byli představeni a byli odměněni laureáti Ceny rektora pro nejlepší absolventy UK za škol. rok 1997 a laureát Mimořádné ceny rektora. Na návrhy fakult vyhodnotily komise práce kandidátů o Ceny rektora pro nejlepší absolventy UK a návrh na udělení mimořádné ceny UK.

  1. Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů získala MUDr. Andrea Vítová - 3. LF UK.
  2. Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů převzala Mgr. Žofie Chromcová - PF
  3. Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského určenou nejlepším absolventům přírodovědních oborů získal Mgr. Luboš Motl - MFF.
  4. Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů získal Mgr. Šimon Polívka - KTF
  5. Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia byla udělena Mgr. Lence Stracené.

Vybraným laureátům předal rektor UK diplom spolu s finančním oceněním.

Mimořádnou cenu rektora za rok 1997 získal absolvent oboru ekonomie z FSV UK Mgr. Vladimír Kreidl. V doporučení zazněla slova o výborných studijních výsledcích kandidáta - navíc jeho magisterská práce byla již přímo použita v praxi! V. Kreidlovi byla předána cena rektora za jeho vynikající výsledky spolu s blahopřejným dopisem.

Rektor UK ocenil práci všech šesti výborných absolventů UK, popřál jim mnoho dalších úspěchů a vyjádřil přání, aby zůstali věrni zásadě kvalitní práce jak v praxi, tak i ve vědecké práci...Dne 25. prosince 1997 se u hrobu Karla Čapka na vyšehradském hřbitově konal pietní akt, tradičně v tento den pořádaný Společností bratří Čapků. Připomínka úmrtí českého spisovatele Karla Čapka (zemřel 25. 12. 1938) byla spojena i s připomenutím 650. výročí založení Univerzity Karlovy, protože Karel Čapek je jedním z jejích slavných absolventů (1914). Tuto skutečnost, ale především spisovatelovy nadčasové úvahy o nezastupitelném poslání a významu univerzit a univerzitního vzdělání, které Karel Čapek chápal jako "porozumění" či "vhled" do řádu věcí, zmínil během pietního aktu ředitel Ústavu dějin UK a Archivu UK prof. Josef Petráň. Herec Ondřej Kepka poté přečetl Čapkovu úvahu na téma Věda a život. "Nežijeme ve světě, nýbrž ve svých profesionálních oborech. Odvrat od univerzalismu je jev obecný, ale domyšlen do svých konců znamená úpadek kultury. Specializace, jež jednostranně zdokonalí jednu schopnost, se nesmí stát regresí nebo recesí druhých schopností; jinak bychom přes všechno zvyšování výkonů postupovali od desíti k pěti," napsal předvídavě Karel Čapek již v roce 1934.

Ředitel Ústavu dějin UK a Archivu UK prof. Josef Petráň při projevu k účastníkům pietního aktu. Uprostřed prof. František Černý, předseda Společnosti bratří Čapků.


Snímky: Michaela Vlčková, Michaela Zindelová a archiv UK
Texty: Karel Janků, Barbora Zindelová, Michaela Zindelová, Martin Bartůněk a Jan Martinek

Univerzita se představila v Irské republice

Slavnostní vernisáží byla v prosinci zahájena česko-irská výstava, věnovaná se zajímavé historické epizodě působení irských studentů a lékařů na pražské lékařské fakultě v 17. a 18. století. Dokumentováno je zde 61 studentů, počínaje rokem 1675. Jacobus Smith of Balroe se stal dokonce děkanem lékařské fakulty a rektorem Univerzity. William MacNeven byl v letech 1754-1784 prvním direktorem lékařské fakulty a jako takový provedl osvícenské reformy Marie Terezie a významně přispěl ke zrodu novodobé české medicíny.

První část výstavy probíhá v prestižním Long Room na Trinity College v Dublinu. Slavnostní vernisáže se zúčastnil první místopředseda irské vlády a český velvyslanec. Irská část výstavy se šířeji zabývá i Univerzitou Karlovou a jejím představením v Irské republice. K výstavě byl vydán odborný katalog a předpokládá se její multimediální charakter s využitím reprodukované hudby českých autorů 17. a 18. století a videoprogramy. Je dokončován hodinový videofilm o místech spjatých s pobytem Irů v českých zemích.

Druhá část výstavy se uskuteční jako oficiální součást oslav 650. výročí Univerzity Karlovy v Praze 25. září - 16. října 1998. Zajímavá expozice byla iniciována 1. lékařskou fakultou UK a lékařskou fakultou Dublinské univerzity mezi nimiž se rozvíjí užší spolupráce. Na přípravě výstavy spolupracovaly kromě 1. lékařské fakulty a Ústavu dějin Univerzity Karlovy i Muzeum zdravotnictví, knihovna Strahovského kláštera a další instituce.

Dokladem vztahů vzájemné úcty se stalo i udělení čestných doktorátů Dublinské univerzity rektorovi UK profesoru Karlu Malému a děkanovi 1. lékařské fakulty UK docentu Petru Hachovi.

(bar)


Program spolupráce do roku 2000

V prosinci 1997 uvítala Univerzita Karlova delegace ze dvou partnerských německých univerzit. Důvodem návštěv bylo uzavření pracovních programů na další období s uvedením konkrétních projektů vědecké spolupráce.

S viceprezidentem Univerzity v Hamburku prof. Dr. Wilfriedem Hartmannem a Dr. Rolandem Schallerem, vedoucím zahraničního oddělení. Byl podepsán program spolupráce na léta 1998-2000 a protokol o podmínkách výměn vědeckých pracovníků a studentů. Nový program spolupráce zahrnuje téměř čtyřicet společných projektů v různých studijních oborech.

Z Univerzity Saarbrückenu navštívil UK prof. Dr. Gert Hummel, koordinátor spolupráce, který dlouhodobě aktivně spolupracuje s HTF UK. Prof. Hummel přijel ve své funkci koordinátora na UK bohužel naposledy, neboť končí svoji činnost v oboru evangelické teologie na univerzitě v Saarbrückenu na jaře 1998, kdy bude emeritován. Z tohoto důvodu přijel do Prahy se svojí nástupkyní - prof. Dr. Heidrun Gerzymisch-Arbogast.

Oficiální partnerská dohoda s univerzitou v Saarbrückenu byla podepsána v roce 1991. Pracovní programy na jednotlivá léta zahrnují společné projekty v četných studijních oborech (např. dějiny, archeologie, lingvistika, farmacie, právo, sport atd.) Od navázání přímé spolupráce vyjelo na studijní pobyty do Saarbrückenu celkem 115 profesorů a docentů z Prahy, ze Saarbückenu přijelo 73 osob. Jedno- až tříměsíčních studijních pobytů se zúčastnilo 39 mladých vědeckých pracovníků z UK a 15 z univerzity v Saarbrückenu. Třicet pět studentů z UK si zdokonalovalo své znalosti němčiny na letních kurzech německého jazyka v Saarbrückenu a 22 německých studentů se učilo česky na LŠSS FF UK. Každoročně probíhala studentská stipendijní výměna.

Univerzita v Saarbrückenu poskytla fakultám UK i technické vybavení (kopírky, diaprojektory) a knihy. Vzájemná spolupráce je tak rozsáhlá díky tomu, že je financována nejen ze státních prostředků, ale i ze sponzorských zdrojů, které obstarával prof. Hummel osobně. Finanční náklady partnerské strany činily za uvedené období cca 800000 DEM, z toho DAAD uhradila 35 procent, univerzita v Saarbrückenu 10 procent a na 55 procent nákladů byly poskytnuty sponzorské dary.

Zahraniční odbor RUK


Návštěva na elitních čínských univerzitách

Dosavadní spolupráce Univerzity Karlovy s čínskými vysokými školami byla založena (kromě partnerské dohody s metropolitní Pekingskou univerzitou) na mezistátní kulturní dohodě, která umožňuje každoroční výměnu deseti českých a čínských studentů. Dvousemestrální pobyt v Číně je nezbytný především pro studium sinologie a klasické východoasijské medicíny, ale zájemci se hlásí i z dalších oborů. Vzhledem k tomu, že z kulturní dohody nečerpá pouze UK, vzniká v posledních letech stále větší rozpor mezi poptávkou u nás a nabídkou z čínské strany. Řešení tohoto problému bylo jedním z hlavních cílů cesty rektora UK prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., a prorektora pro zahraniční vztahy prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., do Číny, konané ve dnech 4.- 12. listopadu 1997.

Delegace UK navštívila tři z nejvýznamnějších univerzit v ČLR: Čínskou lidovou univerzitu v Pekingu (Renmin, založenou roku 1937), jež byla hlavním hostitelem, Pekingskou univerzitu (1898) a Fudanskou univerzitu v Šanghaji (1905). Tyto univerzity patří mezi zhruba tisíc vysokých škol v ČLR, z nichž naprostá většina podléhá resortním, provinčním nebo místním úřadům. Pouze kolem třiceti vysokých škol řídí Státní komise pro vzdělávání, což je výsadou nejen v administrativním, ale také ve finančním smyslu. Ačkoli všechny navštívené univerzity patří mezi nejpřednější v Číně, mají v porovnání s evropskými či americkými protějšky poměrně nízký počet studentů (vždy pod dvacet tisíc). Je to podmíněno pojetím čínských univerzit jako ucelených sociálních institucí, zajišťujících vedle vzdělávání také levné ubytování, stravování a další služby všem řádným studentům a učitelům (včetně zvláštních prodejen, mateřských a základních škol pro děti učitelů atd.). Ačkoli je tento sociální limit obcházen přijímáním externích studentů, zůstává stále překážkou pro rychlé zvyšování podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva na celkové čínské populaci.

Elitní vysoké školy v ČLR překonaly neblahé dědictví kulturní revoluce, kdy byly uzavřeny nebo i devastovány, a těší se velkorysé podpoře státu i zahraničních sponzorů (již před připojením k ČLR to byl Hongkong, dnes proudí obrovské částky zvláště z Tchajwanu a USA). Pekingská a Fudanská univerzita, částečně i Renmin, budují nové fakulty a moderně vybavené ústavy mimořádným tempem, odpovídajícím obrovskému ekonomickému rozvoji ČLR a vysokým ambicím této mocnosti na prahu třetího tisíciletí. Za všechny ostatní příklady lze uvést skvěle vybavené a velmi bohaté Archeologické muzeum Pekingské univerzity, či ústavy pro politologii a amerikanistická studia na Fudanu, které jsou důstojným protějškem hospodářského a kulturního "zázraku" současné Šanghaje.

Jednání s představiteli všech tří univerzit ukázala další možnosti pro rozšíření výměny studentů i pro vědeckou spolupráci s UK. Nejde jen o sinologii a medicínu, ale také o historii, archeologii, právo, politologii, ekonomii a snad i další obory. Pro současný stav poznání je příznačná oboustranně malá informovanost. Na čínské straně se často omezuje na vědomosti z padesátých a šedesátých let, kdy na právnické, matematicko-fyzikální a dalších fakultách naší univerzity studovala řada čínských studentů, z nichž někteří dnes zaujímají vysoké postavení ve veřejném dění ČLR. Tím větší je oboustranný zájem na výměně vědeckých poznatků (přednášky hostujících profesorů, společné projekty a konference), jež by vzájemně zprostředkovaly hlubší informace o partnerské oblasti.

Čínské univerzity, které dnes mají velmi rozsáhlé kontakty s asijskými, americkými a západoevropskými univerzitami, chápou UK jako přední reprezentantku vysokých škol v prostoru středovýchodní Evropy a očekávají od ní zprostředkování poznatků o moderních dějinách, makroekonomických, sociálních a politických procesech v postkomunistických zemích. Naproti tomu jsou ochotny poskytnout podporu při obohacování klasických sinologických studií o moderní areální výzkum se zaměřením na Dálný východ. V tomto směru se otvírají makroekonomům, historikům a politologům - a nejen jim - obrovské možnosti, jejichž využití by mohlo podstatně přispět k naší vědecké interpretaci pacifického prostoru jakožto jednoho z nejperspektivnějších světových regionů.

prof. JUDr. Karel Malý, prof. PhDr. Jaroslav Pánek


Přijímací řízení na CERGE-EI

CERGE-EI (Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute) je výzkumným centrem a školou pro postgraduální vzdělávání. Základními cíli CERGE-EI je vychovávat vědecké pracovníky v oblasti teorie a v metodách a aplikacích moderní analytické ekonomie, stimulovat ekonomický výzkum, rozšiřovat informace o výzkumu a ekonomické politice prostřednictvím seminářů, sympozií, konferencí, pracovních materiálů a publikací. V neposlední řadě pak přenášet nejvyšší úroveň vědecké práce do ekonomické praxe a obchodní výuky v České republice, Slovenské republice a v ostatních středoevropských zemích.

Studijní program je koncipován podle západního modelu a nabízí čtyřleté studium ukončené doktorátem z ekonomie.

Studenti jsou přijímáni výběrově na základě svých znalostí. Při přijímacím řízení se bere do úvahy výsledek žadatelova vysokoškolského studia a doporučující dopisy, neboť pro úspěšné studium je velmi podstatná dobrá znalost matematiky a angličtiny (výuka probíhá v angličtině). Studenti vybraní do přípravného letního semestru absolvují přednášky z mikroekonomie a makroekonomie, matematiky, statistiky a angličtiny. Ti, kteří úspěšně dokončí letní semestr, jsou přijati do čtyřletého studijního programu, v jehož rámci v prvních dvou letech absolvují nejrůznější ekonomicky orientované přednášky, například ekonomie práce, mezinárodní obchod, teorie veřejné volby, veřejné finance, idustrial organization, aplikovaná ekonometrie a v následujících dvou letech píší disertační práci. Pro výborné a velmi dobré studenty jsou během studia určeny s delší pobyty na některé západní univerzitě nebo ve výzkumném centru.

Zájemci o studium na CERGE mohou další informace a přihlášku ke studiu získat na adrese
CERGE-EI
Politických vězňů 7
111 21 Praha 1
tel. (4202)24230288, (4202)24005111
na e-mailové adrese grad.stud@cerge.cuni.cz
nebo na http://www.cerge.cuni.cz.
Termín uzávěrky přihlášek je 15. března 1998.