Forum IV/6

Na prahu roku 1998

V tomto roce, díky standardní délce trvání magisterského a doktorandského studia, odcházejí po více než osmi letech z řad studentů poslední pamětníci listopadových událostí roku 1989. Střídání generací je přirozené. Tyto změny jako by předznamenaly i dění v celé společnosti, kde rovněž dochází k významným posunům. Studenti samozřejmě chtějí být zase vpředu, zejména svými myšlenkami či zápalem pro věci nové, třeba i nevyzkoušené.

Vstupujeme do roku 650. výročí založení naší almae matris, jsme už téměř na prahu milénia a samozřejmě nás čeká spousta práce - ať už při přípravě nového vysokoškolského zákona, při zavádění evropského kreditního systému a dalších krocích, usnadňujících naše rychlé začlenění do Evropské unie a do kulturního světa západní civilizace vůbec.

Jsem představitelem generace, která disertační prací letos ukončuje svá léta studentská a definitivně odchází do dalších oblastí společenského života. Doufám, že v započaté práci naši následníci budou úspěšně pokračovat. Věřím, že i oni budou ze všech sil naplňovat své ideály demokratické společnosti a začnou svět přetvářet k obrazu třetího tisíciletí.

Všem studentům přeji v novém roce 1998 hodně zdaru.

Vítězslav Babický
předseda Studentské komory
Akademického senátu MFF UK


Mezinárodní studentská soutěž

U příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy vypsal její rektor prof. Karel Malý dne 7. ledna 1998 mezinárodní studentskou soutěž Univerzity po roce 2000 .

Jejím smyslem je zjistit - a případně po jejím ukončení zveřejnit - zajímavé názory vysokoškolských studentů na budoucnost klasických univerzit na počátku třetího tisíciletí.

Soutěž se řídí těmito pravidly:

 1. Soutěž vyhlašuje rektor Univerzity Karlovy v lednu 1998.
 2. Soutěže se mohou účastnit řádní vysokoškolští studenti a doktorandi z kterékoliv vysoké školy (univerzity) na světě.
 3. Soutěžní práce mohou být psány v libovolném žánru, který je ve vědeckém světě obvyklý (esej, stať, studie, rozprava, empirická analýza atd.). Minimální rozsah práce je 10, maximální rozsah 25 normalizovaných stran (včetně případného seznamu použité literatury). Práce může být koncipována jako obecnější zamyšlení nad budoucností univerzity jako klasické, tradiční vzdělávací a vědecké instituce nebo jako konkrétní úvaha o budoucnosti jednotlivého konkrétního vědního oboru nebo skupiny oborů ve struktuře univerzity budoucnosti.
 4. Práce mohou být předkládány v jazyce českém nebo slovenském nebo anglickém. Předpokladem zařazení práce do soutěže je to, že dosud nebyla jako celek publikována.
 5. Do soutěže mohou být přihlášeny části prací bakalářských, magisterských nebo doktorských.
 6. Práce musejí být odevzdány nejpozději do 30. června 1998. Jejich posouzení provede do 15. srpna 1998 odborná mezinárodní porota, kterou jmenuje rektor Univerzity Karlovy. Měřítkem hodnocení bude kvalita a původnost předložených prací.
 7. Výsledky soutěže vyhlásí rektor Univerzity Karlovy (nebo jím pověřený mluvčí) nejpozději 31. srpna 1998.
 8. Nejlepší tři práce budou finančně odměněny a vítězové soutěže budou pozváni na konferenci Univerzita a její studenti, konanou ve dnech 9.-12. září 1998 a přijati rektorem, který jim finanční cenu předá.
 9. Výše finanční odměny bude následující:
  • 1. cena - 30 tisíc Kč
  • 2. cena - 20 tisíc Kč
  • 3. cena - 15 tisíc Kč.
 10. Shledá-li odborná porota, že nebyly splněny podmínky pro udělení některé z cen, cenu neudělí.