Forum IV/6 - Seznam rubrik

logo časopisu


Akademická půda versus tržní hospodářství

Jistě si ještě vzpomínáte na oslovení soudruhu vedoucí nebo soudruhu řediteli (případně na ženské ekvivalenty téhož). Někteří si tuto socialistickou titulaturu bezmyšlenkovitě osvojili, někdo ji nepřišel na chuť nikdy. Někomu bylo jedno, kdo mu určuje úkoly, kdo ho hodnotí, kdo a podle jakých kritérií mu určuje například výši prémií. Bylo mu lhostejné, jestli s ním někdo neomaleně manipuluje. Někomu došlo, že "pracovní zařazení" soudruh (soudružka) vedoucí - samozřejmě že mutatis mutandis - znamená, že dotyčný zastává svou funkci díky stranickému nepotismu, leštěním klik patřičných sekretariátů - nebo ji získal zvýšenou aktivitou na poli ideologickém a nikoliv patřičnou kvalifikací, poctivou prací, slušným chováním a přirozenou autoritou u svých spolupracovníků.

Potom "čas oponou trhnul" a místo soudruhů (soudružek) vedoucích bylo zapotřebí, aby pracovní kolektivy vedli ti, kteří splňovali požadavky, dříve zhusta opomíjené. Stalo se tak ve všech organizacích, které chtěly pracovat efektivněji, udržet se v tlaku konkurence a nebát se o svou budoucnost. Začalo se volat po manažerech, jako po kompetentních osobách, kteří spojí umění vedení a řízení pracovních kolektivů a jsou s to, spolehlivě kormidlovat svá pracoviště v rozbouřených vodách tržního hospodářství. Tento požadavek se nevyhnul pouze organizacím, s nimiž je existence managementu evidentně asociována (organizacím hospodářským a výrobním), ale neobešel ani organizace vědecké, kulturní a vzdělávací. Tedy ani Univerzitu Karlovu. I na její půdě vznikají pracoviště, která - zjednodušme v této souvislosti slovo management - si musí "na sebe vydělat", ať už máme na mysli útvary, které tak činí stále, nebo vznikají ad hoc (např. výzkumné nebo autorské týmy), jež musí kvůli zachování své existence (či posílení vědecké reputace) respektovat pojmy z teorie managementu, jako marketing, sponzoring, nabídka-poptávka, klient-zákazník či umění nabídnout a prodat (se praxi). Nová skutečnost je samozřejmě velmi náročná pro všechny, kteří musí k vědecké kvalifikaci přidat navíc ještě kvalifikaci manažerskou, oblast specifickou a obtížnou, aplikovanou na specifické podmínky univerzitní. Zatím žádná škola totiž profesní vysokoškolské manažery nevychovává. POdle mého názoru by si i pracovníci Univerzity Karlovy měli stále více vzít za své, že manažerská činnost není nic, co by stálo za zdmi univerzity, nebo se týkalo jen jejího "vedení". Že patří do kvalifikační struktury všech vedoucích pracovníků fakult, kateder i dalších univerzitních pracovišť.

Možná, že v budoucnosti bude i některá z fakult Univerzity Karlovy (snad nová "sedmnáctá", na jejímž vzniku se pracuje), která pomůže dobré manažery připravit: odborníky znalé specifického života Univerzity Karlovy, vychované na její půdě, vybavené všemi potřebnými znalostmi pro pomoc, ve složitých podmínkách postmoderní společnosti, v níž i vzdělání je zboží (byť specifické). Měli by dovést Univerzitu Karlovu k prosperitě nejen duchovní, ale i ekonomické...


PhDr. Karel Janků
redaktor FORUM UK


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Vedoucí oddělení vnějších vztahů a šéfredaktorka: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Editor: PhDr. Karel Janků.
 • Redakce:Jan Martinek.
 • Grafická úprava tištěné podoby:Jiří Maleninský a Jiří Staněk.
 • Sekretariát: Michaela Vlčková.
 • Číslo IV/6 vychází 20. 2. 1998.
 • Uzávěrka čísla 26. 1. 1998.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" nebo na adrese forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje nakladatelství Hermes(R).
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.