Forum IV/7

Chvilka ve středověku

Středověkými liturgickými zpěvy byl 17. února 1998 ve Velké aule Karolina zahájen první z cyklu sedmi koncertů dobové hudby. Jak řekl rektor UK prof. Karel Malý, "hudba podává výmluvné a přesné svědectví o době, kultuře a myšlení těch, kteří ji tvořili i těch, kteří ji vnímali". Soubor Schola Gregoriana Pragensis, který vystoupení zahájil zpěvem písně Ora pro nobis, založil David Eben roku 1987. Jeho členy jsou především absolventi konzervatoře a AMU. Kvalitu sboru zajišťují - kromě značné Ebenovy erudice v oblasti gregoriánského chorálu - i jeho dirigentské zkušenosti. Činnost souboru je záslužná rovněž pro hudební teorii a historii, neboť díky důkladnému studiu pramenů se v programech Scholy vyskytují i nově objevené skladby. Únorový koncert provedl posluchače hudbou deseti století a zazněly v něm jednohlasé i vícehlasé skladby se zvláštním důrazem na gregoriánský chorál. Návštěvníci Velké auly se tak na necelé dvě hodiny "ponořili" do hlubin historie, k jejím středověkým počátkům.

Je zajímavé, že na jubileu Univerzity Karlovy se podílí téměř celá Ebenova rodina: Davidův bratr, herec a moderátor Marek Eben, nedávno natáčel v Karolinu další díl pořadu České televize O poklad Anežky české, věnovaný univerzitnímu jubileu. Dílo hudebního skladatele a čestného doktora UK Petra Ebena, Davidova a Markova otce - Pocta Karlu IV. - bude mít svou premiéru při slavnostním koncertu České filharmonie pořádanému pro Univerzitu Karlovu dne 5. dubna 1998.

Barbora Zindelová

Foto pro Forum: archiv UK


V duchu univerzitních tradic

V rámci oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy, pod záštitou jejího rektora prof. K. Malého, děkana 3. LF UK prof. M. Anděla a ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze doc. MUDr. Bohuslava Svobody uskuteční se ve dnech 14. - 16. května 1998 2. středoevropský kurz a celostátní sympozium s mezinárodní účastí na téma plastická chirurgie. Mezinárodní význam této události dokládají přední světoví odborníci, kteří již potvrdili svou účast (např. Helga Ederová z Belgie, Marita Eisenmann - Kleinová z Německa, Marco Gasparotti z Itálie či John Little III a Thomas Roberts III z USA). Zároveň jde o uznání, které světoví odborníci projevují zakladateli evropské plastické chirurgie Františku Burianovi a univerzitní praktické a teoretické tradici v té oblasti medicíny, jež je s to ovlivnit vnější vzhled člověka. Ten - vedle mnoha dalších kritérií - je faktorem, umožňujícím nejen psychickou pohodu, ale i společenský a profesionální růst. Všichni zájemci o účast na této významné akci, či o jiný druh participace na ní (účast na technicko-komerční expozici apod.) mohou kontaktovat 3. LF UK.

Kontakt:
MUDr. Markéta Dušková, PhD.
fax.: +420 2 67163041
tel.: +420 2 67163030
e-mail:aestetic.surgery@lf3.cuni.cz

(red)


Zítra může být pozdě!

tak naléhavě zní prohlášení účastníků celostátní konference, která se konala 15. - 16. ledna 1998 v aule PedF UK pod názvem Výchova k evropskému demokratickému občanství - výchova k přerodu společnosti ČR z postkomunistické v demokratickou.

Konferenci pořádalo v rámci oslav 650. výročí založení UK Evropské hnutí v České republice, Univerzita Karlova a dalších 25 významných organizací (např. Český svaz bojovníků za svobodu, Klub Milady Horákové, Konfederace politických vězňů, společnosti TGM a E. Beneše, Sdružení československých zahraničních letců, Penklub, Česká obec sokolská, Junák aj.). Záštitu nad konferencí převzali rektor UK prof. Karel Malý, předseda AV ČR prof. Rudolf Zahradník a ministři vlády ČR Vlasta Parkanová, Jan Sokol a Martin Stropnický.

Hlavním smyslem konference bylo uzavřít přípravu stejnojmenného projektu řešitelských prací a občanských iniciativ, započatou již pracovními semináři v roce 1997. Hlavními tematickými okruhy jednání konference byly metodologie výchovy k demokratickému občanství, teorie a praxe školní výchovy k demokratickému občanství, filozofické a historické předpoklady výchovy k demokratickému občanství, pluralitní mimoškolní výchova k demokratickému občanství, rodinná výchova k demokratickému občanství a širší kulturní a osvětová spolupráce a legislativní problémy výchovy k demokratickému občanství. Na závěr konference bylo vydáno Prohlášení k 50. výročí uchopení moci komunisty - Zítra může být pozdě!

Eduard Pachmann
garant konference EHČR a PedF UK


NEPŘEHLÉDNĚTE

(jak)