Forum IV/7

Několik poznámek k habilitačnímu a jmenovacímu řízení

Univerzita Karlova patří bezesporu k nejstarším evropským univerzitám. Významné postavení, které si vydobyla v kontextu evropských univerzit, však není neměnnou konstantou a nelze je pojistit ani sebedokonalejším scénářem oslav 650. výročí jejího založení. Úroveň každé univerzity lze posuzovat z různých hledisek. Jedním z nich zůstává úroveň absolventů, která je pochopitelně těsně svázána s úrovní učitelského sboru. To je důvod, proč univerzity věnují mimořádnou pozornost výběru svých učitelů, především docentů a profesorů. Vedení naší univerzity se vyrovnalo s křivdami minulosti urychleným jmenováním nových docentů a profesorů v rámci rehabilitačního řízení. Po skončení rehabilitací bylo nutné jasná pravidla habilitačních a jmenovacích řízení nově stanovit. Pokud pohlížíme na titul docenta a profesora jako na titul vědeckopedagogický, je zřejmé, že uchazeč musí naplňovat oba atributy. Posoudit kvalitu i kvantitu obou činností bývá ovšem mimořádně obtížné zejména proto, že vysokoškolský zákon žádná detailní kritéria pro habilitační či jmenovací řízení nestanoví. Záleží tedy výhradně na každé vysoké škole, jaká pravidla pro jmenování svých docentů a profesorů přijme. I v zahraničí je běžné, že prestižní univerzity kladou mimořádně vysoké nároky jak na své studenty, tak na ustanovení svých učitelů. Domácí zvláštností je pouze skutečnost, že titul získaný na kterékoliv vysoké škole v České republice má celostátní platnost, a tak se opakovaně stalo, že uchazeč, jehož vědecká či pedagogická činnost byla na UK posouzena jako nedostatečná, získal požadovaný titul na jiné vysoké škole, aniž by současně musel na této škole působit. Bohužel, nebylo vyhověno ani naší žádosti (adresované Kanceláři prezidenta republiky), aby na jmenovacím dekretu bylo uvedeno, na které vysoké škole uchazeč titul získal. Nevyřešené problémy nesmí odradit vedení UK a vědeckou radu od snahy o objektivní a přísné posuzování uchazečů o vědeckopedagogické tituly. Kritéria pro posuzování žádostí, opakovaně diskutovaná na poradách proděkanů pro vědu a posléze schválená VR, byla přijata některými fakultami se značnými rozpaky a stala se i předmětem kritiky. Většina výhrad však pramenila z nedostatečné informovanosti a nepochopení záměru, pro který byla určena.

Pokusím se proto vysvětlit stanoviska, která se stala podkladem pro formulaci zmíněných kritérií:

Omezený rozsah mého příspěvku neumožňuje podrobný rozbor všech problémů spojených s habilitačním a jmenovacím řízením. Nová kritéria, formulovaná na základě připomínek proděkanů pro vědu, děkanů všech fakult a členů VR, byla znovu diskutována a schválena VR UK dne 29. ledna 1998. V průběhu první poloviny února byla rozeslána na všechny fakulty a součásti UK děkanům, ředitelům součástí, proděkanům i na oddělení vědy. Jsou k dispozici na odboru vědy rektorátu UK a jeho pracovníci jsou připraveni podat všem zájemcům doplňující informace.

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
prorektor UK pro vědu a výzkum