Forum IV/7

Ceny rektora

Na únorovém zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy předal rektor UK prof. Karel Malý ceny rektora za vědecké publikace a učební texty vydané roce 1997.

Za učební texty v oboru přírodovědním byl oceněn prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc., za knihu Jak porozumět chemii, v oboru lékařsko-farmaceutickém kolektiv autorů pod vedením prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc., za skriptum Vnitřní lékařství I - IV. Za vědecké publikace v oboru společenskovědním byl oceněn kolektiv autorů pod vedením prof. PhDr. Miloslava Petruska, DrSc., za monografii Velký sociologický slovník I - II a v oboru lékařsko-farmaceutickém prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc. za publikaci Anatomie 3.

(red)

Cenu rektora za nejlepší učební text v roce 1997 v oboru přírodovědním přebírá prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc.
Foto Forum: Michaela Vlčková


Novinky Karolinum - nakladatelství UK

leden - únor 1998

 • Biologie člověka pro bakalářské studium (kol. aut.)
  I. Základy genetiky
  II. Vývoj a růst člověka

  Ucelený výukový text určený pro posluchače bakalářského studia 1. LF UK a pro studenty PedF UK, kteří na 1. LF UK navštěvují kurs genetiky.
 • Bittnerová, D., Schindler, F.: Česká přísloví
  Soudobý stav konce 20. století
  Publikace obsahuje 5700 přísloví, která jsou řazena podle zjištěné frekvence, odrážející jejich současný repertoár u nás. Dobrou orientaci poskytuje rozsáhlý rejstřík, který navíc umožňuje seskupovat přísloví do nových souborů podle jednotlivých shodných klíčových slov.
 • Čilayun-u bičig
  Studia orientalia pragensia XX (eds.: Lubsangdorji, J., Vacek, J.)
  Zpracování a edice unikátního mongolského textu z  první pol. 19. stol. V úvodu je kriticky zhodnocen text rukopisu, jeho zvláštnosti grafické a jazykové.
 • Formánek, J.: Úvod do relativistické kvantové mechaniky a kvantové teorie pole I.
  Text vznikl na základě přednášek z relativistické kvantové teorie, které autor koná pro studenty se zaměřením na teoretickou fyziku na MFF UK od poloviny 70. let.
 • Hýbnerová, S.: Mezinárodní vztahy po roce 1945
  Učební text poskytuje pomůcku posluchačům právnických fakult. Obsah se věnuje především otázkám vývoje a průběhu mezinárodních vztahů v období studené války.
 • Klener, P. a kol.: Vnitřní lékařství díl IV.
  Učební text napsaný předními odborníky-lékaři z klinik Univerzity Karlovy. Obsah: endokrinologie - nefrologie - onemocnění z poruch metabolismu - akutní otravy - látková závislost - poškození z fyzických příčin - klinická farmakologie.
 • Kočová, M. - Nováková, M.: Vybrané úlohy ke cvičením z genetiky
  Cvičení z genetiky, směřující k řešení úloh ze všech oblastí genetiky klasické i moderní, představují nejen doplněk výuky soustředěné do přednášek obecné genetiky, ale tvoří samostatnou část výuky. Text pokrývá modelovými úlohami všechny oblasti oboru.
 • Mlčoch, L.: Zastřená vize ekonomické transformace
  Česká ekonomika mezi minulostí a budoucností (Institucionální pohled)
  Zvolená "česká cesta" byla špatně pochopeným liberalismem: "cenou" za pokus o rychlou změnu je povrchnost vlastnických institucí, narušení řádu a nedostatečně morální a kulturní ukotvení právního rámce ekonomiky.
 • Pavlovský, P.: Soudní psychiatrie pro právníky
  Učební text prezentuje pražskou a českou psychiatrickou školu s jejími standardně kvalitními psychopatologickými znalostmi. Rozsah je dán potřebami výuky studentů PF UK.
 • Šlesinger, M.: Základy latinského jazyka pro posluchače teologie. Tvarosloví
  Učební text, určený pro základní kurs latiny v rámci studia teologie na KTF UK, je pomůckou ke studiu latiny na základě slovní zásoby vhodné pro potřeby teologů. Obsah je zaměřen především na morfologii.
 • Strádalová, J.: Úvod do teorie systémů
  Učební text odpovídá semestrálnímu kursu "Úvod do teorie systémů" se zaměřením na studium ekonomie na FF UK. Při nedostatku studijních pramenů v této oblasti může být užitečný i pro posluchače jiných fakult.
 • Štverák, V.: Obecná a srovnávací pedagogika
  Text je určen především studentům Husitské teologické fakulty UK, zaměřeným na specializaci učitelství, a může posloužit i účastníkům doškolovacího kursu tohoto oboru.
 • Tichý, J. a kol.: Neurologie
  Jednotlivé kapitoly se zabývají neuroanatomií, neurofyziologií, obecnou a speciální neurologií a pomocnými vyšetřovacími metodami. Text je utříděn tak, aby seznámil lékaře se současným způsobem vyšetřování neurologicky nemocného, s příslušnými odkazy na nejúčelnější terapii.
 • Vavřinec, E.: Vybrané partie z fyziky po posluchače přírodních věd
  Učební text je koncipován jako studijní pomůcka pro druhou část základního kursu pro studenty odborného studia chemie na PřF UK.
 • (jm)


  Psychologie v ekonomické praxi

  V roce 1998 vstoupil časopis Psychologie v ekonomické praxi, vydávaný od samého začátku Univerzitou Karlovou v Praze, již do 32. ročníku. Od roku 1990 vyvíjí redakce značné úsilí kombinovat originální práce českých a slovenských autorů s překlady studií zahraničních autorů, psaných přímo pro tento časopis a zabývajících se problematikou, která až dosud nebyla v České republice dostatečně zpracována. Tak byly uveřejněny práce od autorů z Velké Británie, Nizozemí, Dánska, Rakouska a z dalších evropských i zámořských států, zejména z USA a JAR. Častěji se také vyskytují studie, srovnávající zkušenosti z různých zemí.

  Svou podstatou je časopis plně orientován na zkoumání a řešení praktických problémů: zaměřuje se na psychologické aspekty rozvoje tržní ekonomiky, problematiku osobnosti a stylu práce vedoucích pracovníků, vedení pracovníků a pracovních skupin. Zvláštní pozornost se věnuje psychické zátěži, úpravě pracovních podmínek, výběru, rozmisťování a hodnocení pracovníků, uplatnění psychologů v podnikání, bankovnictví, státní správě, průmyslu, dopravě a ve službách. Přestože v časopise dominuje problematika psychologická, řešená na FF UK, je časopis otevřen i odborníkům z jiných profesí a z jiných fakult (například problematika sociologická a lékařská).

  prof. PhDr. Jiří Hoskovec
  FF UK