Forum IV/8-9

Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy

Duben

Vědecké publikace

Dějiny Univerzity Karlovy IV (ed. Z. Pousta)
Čtvrtý svazek završuje celé dílo a zabývá se obdobím let 1918 - 1990.

Dějiny hmotné kultury II/2 (ed. J. Petráň)
Poslední svazek se zabývá problematikou kulturní každodennosti v našem středoevropském okruhu v 16.- 17. stol.

Rataj, J.: O autoritativní národní stát
Historická publikace analyzuje nepříliš připomínané období novodobých dějin - budování autoritářského Česko-Slovenska po Mnichovu 1938.

Chomsky, N.: Perspektivy moci
Sbírka přednášek významného lingvisty, zaměřených jak na obor, tak na obecné problémy postavení člověka ve světě.

Bourdieu, P.: Teorie jednání
Úvod do sociologické problematiky uznávaného autora, určený hlavně studentům sociologie i ostatních společenských věd.

Přibáň, J.: Suverenita, právo a legitimita
Dílo zpřístupňuje teze tří směrů právně-filozofického myšlení, a to teorií společenské smlouvy, analytické jurispendence a teorií sociologicko-právních.

Masopust, J.: Vybrané kapitoly z patobiochemie orgánů
Při sestavování souhrnného a prakticky zaměřeného výkladu patobiochemie imunitního systému vycházel autor ze svých bohatých pedagogických zkušeností.

Hagege, C.: Člověk a řeč
Kniha francouzského lingvisty přináší ojedinělý pohled na lingvistiku jako na vědu o jedinečné schopnosti lidí dorozumívat se prostřednictvím jazyků.

Weingreen, J.: Učebnice biblické hebrejštiny (dotisk)
Učebnice klasické hebrejštiny obsahuje mluvnici, překladová cvičení, mluvnické tabulky, přehled nepravidelných sloves a slovníček.

Sborník k 400. výročí narození J. M. Marciho (ed. P. Svobodný)
Sborník prací autorů různých profesí postihuje život a dílo významné osobnosti z mnoha úhlů a zasazuje je do kontextu evropského vývoje. (v angličtině)

Moldan, B. a kol.: Economics Aspects of Environment Protection
Do angličtiny přeložený sborník Ekonomické aspekty životního prostředí.

Issues of Valency and Meaning (ed. Hajičová, E.)
Sborník na počest J. Panevové je rozčleněn do tří okruhů: Větná struktura; Morfologie a fronologie; Sémantika a promluva.

Köpplová, B.: Analýza obsahu mediálních sdělení
Kniha podává ucelenou informaci o funkci masmédií v  souvislosti s volbami.

Miltner, V.: Old Hindi Reader
Obsahem publikace jsou vybrané texty významných starohindských básníků a myslitelů.


Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy se letos poprvé zúčastní 4. mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy ´98, který se koná ve dnech 21.- 24. května 1998 na pražském Výstavišti. V pravém křídle Průmyslového paláce, jež je vyhrazeno odborné a naučné literatuře, bude nakladatelství vystavovat a prodávat publikace ze své produkce. Součástí účasti UK na veletrhu budou i dvě přednášky spojené s diskusí se čtenáři. Proběhnou v Křižíkově pavilonu.

Na první přednášce, která se uskuteční 21. 4. 1998 (13.30 h) představí autoři z Ústavu dějin UK čtyřdílné Dějiny Univerzity Karlovy, vydané k 650. výročí založení UK.

Tématem druhé přednášky, konané 22. 4. 1998 (14.30 h) je publikace Dějiny hmotné kultury II/2, o které bude hovořit prof. Josef Petráň.

(min)