Forum IV/8-9

Nový univerzitní komplex

Na malé slavnosti dne 6. března 1998 došlo (na základě rozhodnutí ministra školství o bezúplatném převodu) k oficiálnímu předání provozně administrativní budovy v Praze 5 - Jinonicích Univerzitě Karlově. Dohodu podepsali za MŠMT ČR ministr školství Jan Sokol, za Univerzitu Karlovu rektor UK Karel Malý. Ministr školství v krátkém úvodním slově charakterizoval tuto událost jako "příjemnou příležitost", která se může pěkně využít i v době univerzitního jubilea, a "oslavy tak získají hmotnější a odlišný charakter, než jaký mají univerzitní ceremoniály". Rektor UK ve své krátké odpovědi označil kapacitu nového objektu za velmi podstatnou pro Univerzitu Karlovu, "která navýšila počet studentů od roku 1990 o více než jednu třetinu". Především pro fakulty s humanitním zaměřením je nová budova důležitá, protože prožívají stav nouze. Na závěr prof. Karel Malý ujistil ministra školství, že nový komplex v Jinonicích univerzita náležitě využije. O převodu objektu rozhodl již bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Gruša a podpořil jej současný ministr Jan Sokol s ohledem na to, že by MŠMT ČR nově vystavěné prostory komplexu budov nemohlo plně využívat. Objekt o celkové čisté užitkové ploše 4600 m2 (zastavěná plocha 2862 m2) se nachází v těsné blízkosti stanice metra B - Jinonice a je součástí nového komplexu několika budov soustředěných kolem kruhového náměstíčka s dokončenými komunikacemi a zasazenou zelení. Objekt se skládá ze dvou budov o třech a šesti nadzemních podlažích propojených přízemní halou.

Nový univerzitní komplex má hodnotu přes 250 milionů korun. Náklady na jeho dostavbu si vyžádají ještě okolo 60 milionů korun - poskytne je MŠMT ČR z fondu svých účelových prostředků na dostavbu objektů. Rozestavěnost objektu je ve fázi, která umožňuje provést takové změny v projektu, aby i vnitřní členění a zařízení mohlo plně a odpovídajícím způsobem sloužit výukovým potřebám univerzity. Termín dokončení celé stavby je plánován na konec letošního roku tak, aby již od letního semestru 1998/1999 mohl sloužit svým budoucím uživatelům.

Převedený objekt výrazně napomůže řešení dislokačních problémů především humanitních oborů na UK, kde je již tradičně největší nárůst počtu studentů. Své učebny zde najdou zejména studenti sociologie, politologie a sociálních oborů, tedy studenti Filozofické fakulty, Fakulty sociálních věd, Institutu základů vzdělanosti a pracovníci Centra pro otázky životního prostředí. Předpokládá se, že během jediného dne se v novém univerzitním objektu vystřídá přes 2500 studentů a 350 pedagogů.

Univerzita počítá také s dodatečným vybudováním velké posluchárny asi pro 250 lidí a přibližně 60 malých poslucháren, velké specializované knihovny a řady speciálních jazykových a počítačových učeben. Původní stravovací zařízení se rozšíří tak, aby celková kapacita představovala více než 450 jídel denně. Součástí objektu je i menší ubytovací kapacita, kterou využijí především hostující zahraniční profesoři, lektoři a začínající pedagogové.

(mich)

Foto Forum: Michaela Vlčková


Pamětní medaile UK putuje na Ukrajinu

Vlastenecký sál Karolina zažil 9. března 1998 další předání pamětní medaile - předal ji prorektor UK pro vnější vztahy, prof. Josef Koutecký ministrovi zahraničních věcí Ukrajiny a prezidentu 52. zasedání Valného shromáždění OSN, Henadiji Udovenkovi. Osobnost tohoto významného ukrajinského diplomata, zastupujícího svou zemi po mnoho let v Organizaci spojených národů v New Yorku a v Ženevě, představil prorektorům a děkanům Univerzity Karlovy, členům pražského diplomatického sboru a dalším vzácným hostům, děkan FSV UK, prof. Ing. Lubomír Mlčoch. Připomenul dlouholetou významnou diplomatickou službu H. Udovenka, jeho publikační činnost, zaměřenou jak na problematiku zahraniční politiky Ukrajiny, tak na mezinárodní témata. V závěru vyjádřil děkan FSV UK přesvědčení, že v blízké budoucnosti se "prohloubí spolupráce mezi Českou republikou a Ukrajinou a především mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Tarase Ševčenka v Kyjevě". Henadij Udovenko získal pamětní medaili UK jako ocenění zásluh o rozvoj a porozumění mezi národy. V úvodu své přednášky vyjádřil hluboké pohnutí nad poctou, kterou na půdě jedné z nejslavnějších evropských univerzit získává, a řekl, že "vysoké ocenění přijímá zároveň jako závazek". V zajímavých poznámkách se pak pokusil přítomným osvětlit postoj Ukrajiny k důležitým evropských otázkám, k reformě své země i začlenění Ukrajiny do evropských struktur. Henadij Udovenko se po slavnostním ceremoniálu zapsal do pamětní knihy. V rámci slavnostního setkání byla podepsána také dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Tarase Ševčenka v Kyjevě. Smlouvu signoval za ukrajinskou stranu rektor kyjevské univerzity Viktor Skopenko.

(mich)

Ministr zahraničních věcí Ukrajiny H. Udovenko převzal pamětní medaili UK za zásluhy o rozvoj a porozumění mezi národy.

Foto Forum: Michaela Vlčková


Noví členové jsou i z UK

Dne 7. března 1998 byli v Salzburgu na slavnostním zasedání Evropské akademie věd a umění přijati za její nové členy také pracovníci Univerzity Karlovy. Z 3. LF UK prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. a prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., z FF UK prof. PhDr. Tomáš Halík. Slavnostnímu shromáždění Evropské akademie věd byl přítomen rakouský kancléř V. Klima. Shromáždění vzdalo čest svým nedávno zesnulým členům - Siru Johnu Ecclesovi a Viktoru Franklovi. Členem Evropské akademie věd a umění je mj. i prezident České republiky Václav Havel.


Helen Greer Memorial Prize

Evropská informační asociace (EIA), mezinárodní sdružení, jeho členy jsou jednotlivci i instituce působící v oblasti informací o evropské integraci, udělila na své výroční konferenci v Londýně 18. března 1998 cenu Heleny Greerové PhDr. Jitce Hradilové, vedoucí Evropského dokumentačního střediska UK.

(red)


Rektoři v Karolinu

Poněkud slavnostnější ráz něž obvykle mělo zasedání České konference rektorů (ČKR), které se konalo 5. března 1998 v Malé aule Karolina v rámci oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Na jeho počátku předal rektor UK prof. Karel Malý všem rektorům českých vysokých škol jubilejní medaili Univerzity Karlovy. Konferenci s názvem Současná i budoucí úloha univerzit zahájil předseda ČKR a rektor Zemědělské univerzity v Praze prof. Jan Hron. Se zajímavým projevem vystoupil ministr školství mládeže a tělovýchovy ČR Jan Sokol, který přítomným rektorům přislíbil, že se v rámci svých možností zasadí o získání dalších finančních prostředků pro vysoké školy a vědecký výzkum, vyslovil se pro zkvalitnění spolupráce mezi Akademií věd ČR a vysokými školami, zdůraznil nutnost zlepšení komunikace studentů a pedagogů včetně větší podpory společenských projektů.

Panelovou diskusi zahájil kriticky laděným příspěvkem na téma Poslání tradičních univerzit rektor UK prof. K. Malý, který za největší problémy univerzit označil jejich vnitřní divergenci a nedostatek smyslu pro vnitřní jednotu. Kriticky se vyjádřil i k přetrvávající uzavřenosti univerzit, malé prostupnosti fakult a jednotlivých oborů. Rolí technických univerzit v současném světě se zabýval rektor Českého vysokého učení technického prof. Petr Zuna. Poslání uměleckých vysokých škol a regionálních univerzit se věnovali rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové prof. Josef Hlaváček a rektor Technické univerzity v Liberci prof. David Lukáš. Odpolední diskuse byla věnována nejen předneseným tématům, ale i aktuálním otázkám, např. projednávání vysokoškolského zákona v Poslanecké sněmovně, vztahu Akademie věd a vysokých škol a dalším tématům.

(bar)

Rektor Univerzity J. E. Purkyně prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc., si prohlíží diplom, který spolu s jubilejní medailí obdrželi všichni rektoři VŠ v ČR.

Foto Forum: Michaela Vlčková


Mezinárodní centrum v Tübingenu informuje

Mezinárodní centrum v Tübingenu sdružuje ke spolupráci devatenáct univerzit z deseti států. Kooperace se týká převážně oblasti sociálních, humanitních a přírodních věd. Centrum bylo založeno v roce 1991 jako mezinárodní konsorcium, hlavní myšlenkou byla aktivace vědecké výměnné spolupráce mezi Východem a Západem. Dosud se jeho aktivit zúčastnilo kolem dvou tisíc postgraduantů, vědeckých a pedagogických pracovníků. V současnosti Mezinárodní centrum funguje jako platforma pro mezinárodní vědecká setkávání formou společných účastí na kolokviích, kongresech, konferencích, sympoziích a seminářích. Každoročně pořádá Mezinárodní centrum 10-12 seminářů na členských univerzitách, a to od května do konce září běžného roku. Semináře trvají nejméně 1 týden, maximálně jeden měsíc. Počet účastníků jednoho semináře zpravidla nepřesahuje 25 osob. Podle zaměření je cílen na učitele nebo postgraduální studenty.

Veškeré aktivity, které Mezinárodní centrum ve spolupráci s členskými univerzitami nabízí, jsou hrazeny převážně z německých zdrojů, a to jak z univerzitních (univerzita v Tübingen), tak z různých nadací, např. DAAD, Volkswagen-Stiftung, Fritz-Thyssen-Stiftung atd. Na financování se každoročně pravidelně podílejí i některé členské univerzity z USA a Dánska. Protože v roce 1994 a 1995 zaznamenalo Mezinárodní centrum nízký zájem o nabízené kurzy ze strany potenciálních zájemců ze střední a východní Evropy zaměřila Výkonná rada Mezinárodního centra další kurzy velmi specifickým směrem a přizpůsobila se zcela konkrétním požadavkům této části Evropy. Výsledkem je nová orientace centra, zaměřená především na programy pro postgraduální studenty s cílem internacionalizace postgraduálního vzdělávání ve vybraných oblastech a na pořádání vzdělávacích kurzů pro studenty za účasti expertů. Aktivity se soustředily do pořádání letních akademií a vědeckých návštěv na zahraničních členských univerzitách. V tomto duchu se nese i letošní nabídka:

  1. Flexibility and Social Security. A Comparative Approach to Prospects of Welfare State Reform (Varšavská univerzita/Polsko, 16. - 21. 6.1998)
  2. Communitarianism, Liberalism and Democratic Reforms in Post-Communist Societies (Státní univerzita v  St.Petěrburku/Rusko, 16. - 21. 6. 1998)
  3. Environmental Health (Státní zdravotní ústav v Praze/ČR, 5. - 18. 7. 1998)
  4. Institutional Requirements of Emerging Market Development in Russia, Eastern Europe and the CIS (Yale University, New Haven/USA, 19. 7. - 1. 8. 1998)
  5. Deutsche Philosophie seit 50 Jahren (mit Sprachkurs) Tübingen, 19. - 25. 7. a 26. 7. - 9. 8. 1998 (seminář)
  6. Research Strategies in New Institutional Economics (Washington University v St.Louis/USA, 2. - 14. 8. 1998)

Přihlásit se mohou postgraduanti a vědečtí pracovníci UK, kteří se odborně zajímají o problematiku nabízených seminářů a ovládají jednací jazyk (angličtinu, v případě semináře č. 5 němčinu). Kromě vyplněné přihlášky musejí zájemci předložit seznam publikací za poslední tři roky.

Podrobné informace k jednotlivým seminářům Letní akademie 1998 Mezinárodního centra v Tübingenu včetně přihlášek jsou k dispozici na zahraničních odděleních fakult (FF, FSV, PF, PedF, 3. LF), CERGE a na zahraničním odboru RUK.

Výdaje za ubytování a stravování převezme zahraniční strana, v odůvodněných případech uhradí i cestovné.

Termín odevzdání vyplněných přihlášek na zahraniční odbor RUK je nejpozději 25. 3. 1998 (pro seminář č. 1 a 2) a 6. 4. 1998 (pro semináře č. 3, 4, 5 a 6).

Ing.Ivana Halašková
vedoucí zahraničního odboru RUK


Expolangues '98

Již tradičně se v některém z jarních čísel časopisu Forum objevuje stručná informace o reprezentaci UK na pařížském salonu Expolangues. Univerzita Karlova se představila letos (ve dnech 28. 1. - 1. 2. 1998) široké francouzské veřejnosti již počtvrté, tentokrát ve velice pěkném stánku (na snímku), který upozorňoval na významné univerzitní výročí. Hodně zájemců o naši expozici vyjádřilo nepokrytě překvapení, že Praha, které spousta z nich vyznávala lásku a pěla o její kráse ódy, má také jednu z nejstarších univerzit na světě. Tak jsme se chlubili a chlubili a dělalo nám to moc dobře. Kromě chlubení a poslouchání chvály Prahy jsme také zaregistrovali mnoho nového - zájem o předmět studia u nás se podstatně posunul, již neláká pouze čeština či ruština, ale přírodovědní obory, žurnalistika, politologie, studium na Matematicko-fyzikální fakultě, naše arabistika, obrovsky se zvýšil zájem o postgraduální studium. Informace jsme podávali i o jiných českých vysokých školách, zejména VŠCHT, VŠE a uměleckých školách (se zaměřením především na hudbu).

Pracovní den nám začínal ráno v 8 hodin a končil o dvanáct hodin později. Z Paříže jsme si dokonale užili metra (stále není moc krásné), zjistili jsme, že přes noční mrazy (- 5 °C) na Montmartru mají narcisy poupata a kolem kostela sv. Eustacha již kvetou forzýtie, lýkovec a krokusy a voda v Seině má stále tu svou zvláštní šedo-béžovo-zelinkavou barvu. A snad jsme tam i dost lidí uvědomili, že v centru Evropy žije národ, který se již 650 let ubírá cestou za poznáním a vzdělaností.

(ju)

Foto pro Forum: Helena Justová

Hodinový dokumentární pořad Kámen a poznání v režii Pavla Štingla, který přibližuje nejen důležité historické okamžiky a osobnosti UK, ale také dotyky s dějiny země koruny české bude mít premiéru na ČT 2 dne 2. dubna 1998 ve 20 hodin.

Snímek vznikl u příležitosti 650. výročí UK ve spolupráci Univerzity Karlovy a České televize.