Forum IV/8-9

Časopis Forum připomíná významná dubnová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50
23. 4. doc. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (MFF)
1. 4. doc. MUDr. Alena Černá, CSc. (1. LF)
55
8. 4. prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. (FF)
20. 4. doc. MUDr. Karel Urban, CSc. (LF HK)
21. 4. prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. (1. LF)
23. 4. doc. RNDr. Karel Pivnička, DrSc. (PřF)
24. 4. doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc. (LF HK)
24. 4. doc. MUDr. Jana Vránová, CSc. (FTVS)
26. 4. doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. (2. LF)
60
8. 4. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (MFF)
13. 4. prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.(PF)
16. 4. doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc. (MFF)
18. 4. prof. RNDr. Marie Tichá, CSc. (PřF)
25. 4. doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc. (1. LF)
25. 4. doc. RNDr. Danuše Sofrová, CSc. (PřF)
29. 4. doc. RNDr. Ladislav Beran, DrSc. (MFF)
65
2. 4. prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc. (1. LF)
2. 4. prof. RNDr. Michal Suk, DrSc. (MFF)
3. 4. doc. PhDr. Břetislav Fajkus, CSc. (PřF)
11. 4. prof. RNDr. Vladimír Bouška, DrSc. (PřF)
12. 4. prof. RNDr. Jiří Vávra, DrSc. (PřF)
21. 4. prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. (ETF)
21. 4. doc. MUDr. Blanka Suková, CSc. (2. LF)
70
26. 4. doc. PhDr. Jan Srnec, CSc. (FF)

Jubileum nestora UK

V roce, kdy Univerzita Karlova slaví 650. výročí založení, oslaví své významné životní jubileum - devadesátiny - psychiatr prof. MUDr. Dr. h. c. Eugen Vencovský, DrSc., doktor h. c. Jagellonské univerzity v Krakově a Humboldtovy univerzity v Berlíně, čestný člen České akademie věd, zakládající člen Lékařské fakulty v Plzni i první plzeňské psychiatrické kliniky. Svoji odbornou dráhu začal u psychiatra prof. Janoty v Praze. Během protektorátu odešel do Plzně, kde nejprve založil ambulantní oddělení pro neurologii a psychiatrii. Později z jeho podnětu vzniklo v Plzni samostatné psychiatrické lůžkové oddělení, jehož se stal prvním přednostou. Toto oddělení mělo kolem padesáti lůžek.

Po válce se prof. E. Vencovský stal docentem Univerzity Karlovy, ale Plzeň neopustil. Byl opakovaně zvolen do funkce předsedy Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Stal se členem Světové psychiatrické asociace. Bývalé nemocniční psychiatrické oddělení bylo základem nynější psychiatrické kliniky v Plzni. Prof. E. Vencovský byl jejím dlouholetým předsedou. Před čtyřmi roky založil nadaci nesoucí jeho jméno. Z té je každoročně 17. listopadu vyplácena odměna vybraným studentům LF UK v Plzni.

Přejeme jubilantovi dobré zdraví a pohodu do dalších let!

doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
přednosta psychiatrické kliniky LF UK v Plzni

prof. MUDr. Dr. h. c. Eugen Vencovský, DrSc.

Foto pro Forum: archiv LF UK v Plzni