Forum IV/10

Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy
květen 1998
Vědecké publikace

 • Dějiny hmotné kultury III/2 (ed. J. Petráň)
  Poslední svazek se zabývá kulturní každodenností 16.-18. stol. a zahrnuje všechny základní složky novověké společnosti.
 • Rataj, J.: O autoritativní národní stát
  Kniha přináší nové pohledy na proces destrukce demokratických ideálů první republiky v pomnichovském Česko-Slovensku.
 • Chomsky, N.: Perspektivy moci
  Sbírka přednášek, v nichž se autor věnuje jak lingvistickým tématům, tak problematice lidských práv na Středním východě a na Východním Timoru.
 • Přibáň, J.: Suverenita, právo a legitimita
  Kniha představuje analytickou studii vývoje moderní právní filozofie od teorií společenské smlouvy a přirozených práv až po současné směry v právním pozitivismu, sociologii a kritické právní vědě.
 • Sborník k 400. výročí narození J. M. Marci (ed. P. Svobodný) /anglicky/
  Sborník prací autorů z různých oblastí postihuje život a dílo významné osobnosti a zasazuje je do kontextu evropského vývoje.
 • Köpplová, B.: Analýza obsahu mediálních sdělení
  Kniha podává ucelenou informaci o aplikaci rozboru funkce masmédií v souvislosti s volbami.
 • Miltner, V.: Old Hindi Reader
  Útlý svazek obsahuje vybrané texty od významných starohindských básníků a myslitelů.
 • Kontakt:
  Nakladatelství Karolinum
  Ovocný trh 3
  116 36 Praha 1
  Tel.: 24 291 276
  Fax: 24 212 041
  E-mail: cupres@cuni.cz