Forum IV/6

Euroteam ´98

V době nedávno minulé proběhly naší republikou mohutné oslavy zlatého olympijského triumfu našich hokejistů, kdy se člověk cítil být částí celku a lidé měli k sobě blíže. Ve spojitosti s touto událostí a výročím 650 let od založení Univerzity Karlovy nelze nevzpomenout na akademický sport a jeho nezastupitelné místo v procesu harmonického rozvoje jedince, ať již ve smyslu fyzickém nebo ve smyslu hrdosti na příslušnost k akademické obci.

Není mnoho těch, kteří se mohou pyšnit účastí na evropském či světovém šampionátu v barvách akademického sportu. Proto bychom rádi informovali o historicky druhém Mistrovství Evropy v soutěži Euroteam, připraveném na květen 1998 v dánském Odense, kterého se zúčastní také družstvo FTVS UK. Euroteam je nová atraktivní forma gymnastických aktivit, kdy spolu soutěží družstva žen, mužů a družstva smíšená (mix team) v gymnastickém trojboji. Ten obnáší pódiovou skladbu, tři série skoků z malé trampolíny a tři skokové série na pružné akrobatické podlaze. Veškerá cvičení jsou s hudebním doprovodem a hodnocen je vždy výkon družstva jako celku. Tato nová atraktivní gymnastická soutěž se velmi dynamicky rozvíjí i u nás, o čemž svědčí účast třiadvaceti družstev na Mistrovství České republiky, které bylo současně i nominací na ME. Družstvu FTVS UK (mix team) se opět podařilo na ME kvalifikovat. Opět proto, že se toto družstvo před dvěma lety zúčastnilo historicky prvního ME v této soutěži. Nyní prochází družstvo náročnou tréninkovou přípravou a neméně náročným procesem ekonomického zajištění akce. Držte nám palce!

PaedDr. Naďa Vlasáková
FTVS UK


Setkání studentů CTS

Ve dnech 19. - 22. února 1998 se v Rabyni na Slapské přehradě uskutečnilo již druhé výjezdní setkání studentů, jejichž školiteli nebo učiteli jsou pracovníci Centra teoretických studií. Téměř dvacítka posluchačů magisterského i doktorandského studia z Přírodovědecké, Filozofické, 3. lékařské a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy si vyměňovala názory na interdisciplinaritu předmětu svého studia a zájmu. Otevřená debata ukázala, že navzdory zdánlivé "mimoběžnosti" oborů jednotlivých účastníků není účelná diskuse nesplnitelným snem. Zjištění je potěšitelné, zvlášť v době, kdy na úrovni univerzitních pracovníku i zaměstnanců Akademie pociťujeme její zoufalý nedostatek.

Výjezdní setkání se bude opakovat, a to v přibližně v půlročních intervalech. Bude dobré, když se ho zúčastní i další studenti UK. Kromě schopnosti sdělovat a naslouchat už jen stačí vzít si s sebou dobrou náladu a na volné chvíle třeba nějaký hudební nástroj...

Marek Biskup
student CTS


Významné ocenění

Evropská informační asociace (European Information Association - EIA) je mezinárodní sdružení, jehož členy jsou jednotlivci i instituce působící v oblasti informací o evropské integraci. EIA poskytuje a koordinuje informační služby. Tato vlivná organizace má silnou vazbou na instituce Evropské unie (EU). Cíl její činnosti se dá stručně shrnout do několika bodů: - sloužit jako fórum pro výměnu názorů a šíření informací z oblasti evropské integrace na regionální, národní i celoevropské úrovni - prezentovat názory informačních pracovníků na informační politiku EU vůči institucím EU - všestranně podporovat rozvoj informačních služeb například vzdělávacími programy, kurzy a semináři - rozvíjet znalost i odbornou úroveň publikační produkce EZ a dalších evropských organizací, zabývajících se otázkami evropské integrace.

Od roku 1985 uděluje EIA každoročně informačním pracovníkům, kteří se specializují na otázky evropské integrace, pamětní cenu Heleny Greerové (Helen Greer Memorial Prize) za mimořádné výsledky práce na poli tzv. evropské dokumentace. Za minulý rok 1997 byla tato cena poprvé v historii udělena mimo členské státy EU. Získala ji PhDr. Jitka Hradilová, vedoucí Evropského dokumentačního střediska Univerzity Karlovy, za koncepci a realizaci informační činnosti v oblasti evropské integrace, významným způsobem napomáhající procesu přípravy České republiky na členství v EU. (Cena byla předána na výroční konferenci EIA v Londýně 18. března 1998.)

(jak)


Jeden den s fyzikou

Ve čtvrtek 5. února 1998 uspořádala Matematicko-fyzikální fakulta UK již tradiční Jeden den s fyzikou. Den plný přednášek, demonstrací zajímavých experimentů, prohlídek, exkurzí na vědecká pracoviště fyzikální sekce MFF a besed s pracovníky a studenty fakulty, konaný v původních historických budovách Fyzikálního ústavu v ulici Ke Karlovu 3 a 5.

Akce měla odpovědět nejen na otázku vyjádřenou podtitulem Je fyzika jen nepraktická věda?, ale dát odpověď i na nevyřčené otázky na zájem studentů středních škol o přírodní vědy a jejich studium. Zajímá veřejnost fyzika? Je pro střední školy možnost prohlédnout si univerzitní a vědecké pracoviště pro obory fyziky atraktivní natolik, aby navštívily jeho sídlo? Bude pestrý program přednášek a exkurzí, umožňující individuální procházku oblastmi fyziky na MFF v doprovodu jejích studentů a pedagogů, lákavý?

Účast asi devíti set návštěvníků, přeplněné posluchárny nejen při přednáškách RNDr. Jiřího Grygara, CSc., o objevech zrozených z přesnosti, doc. RNDr. Jaromíra Pláška, DrSc., o buněčných membránách z pohledu fyzika nebo při velké podívané zprostředkované fyzikálními pokusy pod vedením doc. RNDr. Petra Vostrého, CSc., i plně vytížená experimentální pracoviště se svými programy exkurzí od využití optických metod v potravinářském průmyslu až po naslouchání zemským hlubinám, svědčí o stálé přízni veřejnosti paní Fyzice.

Mikrobus ze Žatce, studenti z Teplic, Českých Budějovic, Hranic na Moravě, Tábora a dalších měst pak dokládají, že nejen v Praze se zajímají o témata Na cestě k absolutní nule, Ekologická energie ze Slunce, Podivuhodný elektronový svět v krystalech, Čeká nás změna klimatu aj.

Ale jestli zájem o fyziku, její jevy, krásy i divy, je dostačujícím motivem pro studium této vědy, to už je jiná otázka a na její odpověď musíme ještě chvíli počkat.

(aha)

Přeplněná posluchárna Fyzikálního ústavu MFF UK - důkaz obrovského zájmu středoškoláků o fyziku.

Foto pro Forum: Alena Havlíčková