Forum IV/10 - GA UK

Oponenti, co vy na to?

V letošním roce se souhrnem náhod nakumulovalo mnoho akcí ve stejnou dobu. Diskutuje se o rozpočtu, odhadují se finanční možnosti rezortu, organizací i jednotlivců a naříká se nad nimi, hodnotí se xtá varianta vysokoškolského zákona, žije se politickým děním, slaví se 650 let od založení Univerzity Karlovy, podávají se informace o všem možném. Současně probíhá příprava na výběrová řízení pro získání "grantů všech druhů a barev", protože termíny má GA ČR, IGA MZ, FRVŠ, Ministerstvo kultury atd. atd. Běžný vědeckopedagogický pracovník z toho musí mít zamotanou hlavu.

Administrativní pracovník RUK však hlavu zamotanou mít nesmí a panuje obecné přesvědčení, že musí pro fakulty či součásti UK dovést vždy boj do vítězného konce. Jenže jsou věci, které ani zapálené nadšení nepřekoná.

Grantová agentura UK funguje od roku 1993, je v podvědomí pracovníků UK a stává se víc a víc známou i mimo UK. Externí odborníci posuzují navržené projekty, ve VR UK zasedají pracovníci Akademie věd a jiné renomované osoby, které o ní ví při řešení otázek spojených s vědní koncepcí Karlovy univerzity. Na základě široké popularizační činnosti jsou s její funkcí i existencí obeznámeni postgraduanti, jejichž zapojení do projektů je vítáno, ať už pro omlazení řešitelských týmů, pro nové svěží a neotřelé nápady i pro schopnost mnohdy operativnější komunikace navenek.

Akademičtí funkcionáři opakovaně potvrdili, ať už na oficiálních poradách (s proděkany, děkany aj.) nebo i v užším plénu či při soukromých jednáních, že o GA UK mají zájem a že ji podporují, do oborových rad navrhli ze svých fakult (či součástí) kvalifikované zástupce, kteří se snaží a usilovně s grantovou agenturou spolupracují. Jednu věc však možná maličko podcenili, a tou je osvěta na pracovištích. Je zapotřebí, aby si každý pracovník uvědomil, že existence grantové agentury neznamená jenom možnost podat projekt a získat na něj finanční prostředky, ale znamená to také možnost, že se na něj příslušná grantová agentura obrátí zdvořilým dopisem a bude chtít po něm práci. Práci odbornou, to jest posouzení projektu kolegy. Práce je to podle mého názoru zajímavá, protože poskytuje možnost seznámit se ve vlastním oboru s nějakým novým nápadem. Ten nápad může být vynikající nebo také úplně nemožný (druhou eventualitu uvádím pouze hypoteticky, protože nepředpokládám, že by se děkan fakulty byl ochoten v tom případě pod projekt podepsat v doporučujícím vyjádření). V obou případech se však jedná o časově náročné seznámení s projektem, napsání jakéhosi vyjádření a postarání se, aby to GA UK v termínu obdržela. To vše - bohužel - bezplatně.

No, a zde se po dlouhé peripetii dostávám k tomu, co nás letos velmi zamrzelo. Při evidenci došlých oponentských posudků vznikl samozřejmě přehled i těch nedošlých. Jednoznačně mezi nimi vedou případy, kdy projekt byl zadán k posouzení našim, tj. univerzitním pracovníkům. V mnoha případech se tak stalo beze slova omluvy. Že by ve všech těchto případech selhala Česká pošta? No...já nevím. Nicméně stalo se, a tak za své kolegyně v GA UK, za členy oborových rad, kteří museli vzniklé "nedodělky" v potu tváře řešit a napravovat, a konečně i za sebe - moc prosím, smutně koukám:

Dámy a pánové, vědeckopedagogičtí pracovníci UK, dorazí-li k Vašim rukám žádost o vypracování oponentského posudku pro GA UK, nahlédněte do ní a zvažte, ke které z níže uvedených eventualit se přikloníte:

  1. pociťujete k projektu či k jeho autorovi nepřekonatelný odpor a nebudete ochotni se jím zabývat; v tom případě nám sdělte tuto smutnou skutečnost co nejdříve, abychom se nekochali planými nadějemi, že je projekt v rukou, které na něm pilně pracují. Pak jej můžeme neprodleně zadat jinému odborníkovi daného oboru, samozřejmě na základě doporučení příslušné oborové rady (to je ta horší eventualita).
  2. projekt, autor, popř. oba dva Vás sice nadchli, nicméně Váš psychický, fyzický, rodinný či jiný stav, pracovní zaneprázdnění, zahraniční stáž či dovolená nebo další skutečnosti Vám neumožňují se projektem kvalifikovaně zabývat. Zde postupujte laskavě stejně jako v předchozím případě, vraťte materiály GA UK se sdělením důvodů, proč nemůžete projekt oponovat.
  3. v případě, že z kolegiality, ze zájmu o věc, ve snaze, aby naše univerzitní GA UK fungovala pro Vás a co nejlépe atd., budete ochotni posudek vypracovat, učiňte tak v požadovaném termínu a zajistěte, aby k nám byl v pořádku doručen. Tak budou moci Vaši fakultní zástupci spolu s externisty opravdu objektivně zvážit a posoudit hodnotu projektů, posoudit výsledky a rozhodnout o přidělení peněz. Je jich žalostně málo a tak se všichni snažme, aby vše proběhlo co nejjednodušeji, s minimálními náklady a současně i maximálně objektivně.
Děkuji mockrát za pochopení.

Na závěr bych chtěla ještě sdělit těm, které to bytostně zajímá, že dne 14. dubna 1998 se uskuteční zasedání rozšířeného předsednictva GA UK pod vedením prof.MUDr. Pavla Klenera, DrSc., jejího předsedy. Na tomto zasedání bude rozhodnuto o přidělení finančních prostředků pokračujícím projektům i těm nově podaným v letošním roce.

JUDr. Jiřina Potočná
odbor vědy RUK

O závěrech zasedání vás budeme informovat v dalších číslech časopisu.