Forum IV/10 - Honorati

Stále aktivní jubilant

Dne 26. 3. 1998 udělil rektor UK prof. Karel Malý zlatou pamětní medaili UK prof. RNDr. Františku Nožičkovi, Dr. h. c., za mimořádné výsledky v celoživotní vědecké a pedagogické práci.
Studium matematiky začal na Univerzitě Karlově v roce 1937 a dokončil po druhé světové válce v roce 1946. Od tohoto roku, až do svého odchodu do důchodu, působil na Univerzitě Karlově nepřetržitě. Od vzniku MFF UK na ní vyučoval postupně jako asistent, odborný asistent, později jako docent a od roku 1960 jako řádný profesor. Byl zakladatelem a dlouholetým ředitelem Centra numerické matematiky UK, které v šedesátých letech hrálo důležitou úlohu při orientaci mladých matematiků na využití moderní výpočetní techniky a pozdějším základem pro budoucí úspěšný rozvoj informatických oborů na této fakultě. Významným počinem bylo také založení katedry aplikované matematiky a numerické matematiky, které inicioval a řadu let řídil. V šedesátých letech působil ve funkci proděkana MFF UK a později, v období relativního politického uvolnění, kratší dobu jako prorektor UK. Prof. F. Nožička je mezinárodně uznávaným odborníkem zejména pro své práce v oblasti matematické optimalizace, kde dosáhl významných výsledků zejména v oblasti parametrické optimalizace. Mezinárodní ohlas mají i jeho práce související s geometrických přístupem ke konvexní analýze. "Přes svůj věk," jak uvedl v laudatio jeden z jeho spolupracovníků, prof. K. Zimmermann z MFF UK, "je profesor Nožička odborně i společensky aktivní i v dnešní době. Jako důkaz lze uvést například jeho přednáškovou činnost na Technické univerzitě v Liberci, jeho rodném městě Liberci, i častou aktivní účast na domácích i zahraničních odborných konferencích, kam je zván k přednesení přednášek - naposledy například v roce 1997 v SRN a návštěva konference v Japonsku." Neskrývané dojetí profesora F. Nožičky z udělené pocty překryl následný rozhovor, v němž oceněný zavzpomínal na své dětství, porovnal rodné Liberecko dříve a dnes, připomněl některé kolegy a vyznal se ze své filozofie přívržence vnitřní disciplíny. Nechce se věřit, že tento skromně vystupující elegantní muž, dodnes se věnující vědě a holdující sportu, oslavil letos osmdesáté narozeniny.

(jak)

Prof. F. Nožička přejímá od rektora UK prof. K. Malého pamětní medaili UK.

FOTO FORUM: MICHAELA VLČKOVÁ


Ad multos annos

Na zasedání vědecké rady UK, konaném dne 26. března 1998, byla doc. PhDr. Vladimíru Štverákovi, CSc., vedoucímu antropologické katedry HTF UK, předána pamětní medaile k významnému životnímu jubileu (doc. Štverák se narodil 4. března 1928). Jubilant na počátku 70. let zakončil studium pedagogiky na FF UK, stal se odborným asistentem na PedF UK, doktorskou práci obhájil o čtyři roky později a v roce 1979 se habilitoval. Doc. Štverák se aktivně podílel na významné mezinárodní konferenci o J. A. Komenském, postupně přecházel ve své vědecké práci od dílčích monografií k syntetickým dílům (dvoudílné Dějiny pedagogiky, obecná a srovnávací pedagogika, chrestomatie z dějin pedagogiky). Své historické vzory doc. Štverák nemění - jsou jimi stále Václav IV., Mistr Jan Hus, J. A. Komenský, T. G. Masaryk. Po převzetí pamětní medaile z rukou rektora UK prof. Karla Malého, vyjádřil doc. Vladimír Štverák (na snímku) překvapení nad tím, že byl poctěn právě on - "... jsem rád, že se tak stalo právě v době, kdy slavíme 650. výročí založení UK. V současné chvíli jsou ve finále práce na chrestomatii z dějin pedagogiky, kterou zpracovávám spolu s deseti svými kolegy."

(mich)

Foto Forum: Michaela Vlčková

Vítězství ve světové soutěži

Na zasedání vědecké rady dne 26. března 1998 oznámil rektor UK prof. Karel Malý "radostnou událost v životě univerzity". Tou se stalo vítězství studentů Matematicko-fyzikální fakulty UK ve světové soutěži v programování, jejíž 22. ročník se konal v Atlantě v USA. V obrovské konkurenci zvítězil tým studentů ve složení Pavel Machek (3. roč. informatika), Martin Mareš (3. roč. informatika) a Jiří Hájek (3. roč. matematika). Rektor UK předal přítomnému Jiřímu Hájkovi mimořádnou cenu rektora a uznání. Oba omluvení kolegové získají stejné ocenění dodatečně. Poděkování, jak zdůraznil rektor UK, náleží také doc. Pavlu Töpferovi (MFF UK), který celé družstvo na soutěž připravil a úskalím soutěžních předkol na evropské úrovni

(mich)

Jiří Hájek, student MFF UK, přebírá mimořádnou cenu rektora z rukou prof. Karla Malého.

Foto Forum: Michaela Vlčková