Forum IV/10

STALO SE - STANE SE

 • Dne 24. února 1998 byla studentce Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Jarmile Macháčkové předána cena za třetí místo v soutěži Zdravotnických novin. Ocenění získala za svoji studii problematiky drog a návykových látek mezi studenty vybraných fakult v ČR.
 • Dne 26. února 1998 se konal na UK seminář na téma Vysíláme v příštím tisíciletí: Pestrost a světovost. Seminář uspořádala spolu s UK Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a BBS World Service. Jednání zahájil svou úvahou o mediální společnosti prorektor UK prof. M. Petrusek, který účastníky pozdravil i jménem rektora UK prof. K. Malého.
 • V době od 10. 3. do 19. 5. 1998 nabízí katedra psychologie FF UK všem studentům UK cyklus volných přednášek pod názvem Psychologie pro nepsychology. Jednotlivé přednášky se konají vždy v úterý od 17.30 do 20.00 hodin.
 • Společnost pro vědy a umění uspořádala 12. března 1998 k 650. výročí založení UK konferenci na téma Univerzita Karlova a Edvard Beneš. O univerzitní dráze Edvarda Beneše v letech 1904 - 1948 hovořila prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc.
 • Jarní komorní koncert ve Velké aule Karolina uspořádala 25. března 1998 2. lékařská fakulta UK. Mozartovy, Morantovy a Beethovenovy skladby hrálo Kocianovo kvarteto. Zpíval Luís Alberto Fernández-Llaneza.
 • Za účasti pedagogů UK (doc. J. Pešek, doc. J. Čornej, prof. J. Homolka, PhDr. M. Zilynskij, doc. J. Royt, PhDr. P. Svobodný, PhDr. M. Svatoš, PhDr. I. Ebelová, prof. P. Preiss a doc. M. Horyna) se v době od 31. 3.- 2. 4. 1998 konala konference na téma 650 let dějin Nového Města pražského.
 • Klementinské Matematické muzeum - nejstarší veřejné muzeum v českých zemích je název výstavy, jejíž vernisáž se konala 2. dubna 1998 v Karolinu. Vernisáž zahájil rektor UK prof. Karel Malý. Odborný výklad k výstavě měl PhDr. Lubomír Sršeň, pracovník oddělení starších dějin Národního muzea. (O výstavě se dozvíte více v příštím čísle.)
 • U příležitosti oslav 650. výročí založení UK zařadila Lyra Pragensis do svého programu pořad s názvem Vlastní životopis Karla IV. Text, který z latinského originálu přeložil R. Mertlík, je úvahou krále Karla IV. o dvojím životě, duchovním a světském. Za zvukového záznamu duchovní hudby v podání souboru Musica Bohemica přednáší text životopisu Otakar Brousek. Premiéra pořadu se konala 7. dubna 1998.
 • Sdružení studentů LF UK v Plzni uspořádalo 8. dubna 1998 v rámci 650. výročí založení UK zajímavý celodenní program s názvem Medici k 650. výročí UK. Nabitý harmonogram akce zahrnoval Fotbalový turnaj hvězd, vernisáž výstavy Cestou do medikovy duše a společenský večer v menze Šafránkova pavilonu.
 • V reprezentačních prostorách Karolina podepsali 15. dubna 1998 smlouvu o spolupráci mezi AV ČR a UK prezident AV ČR Rudolf Zahradník a rektor UK prof. Karel Malý.
 • Dne 26. dubna 1998 (14.30 hod.) uspořádá Společnost bratří Čapků a Památník národního písemnictví v Praze na Strahově k 650. výročí založení UK přednášku Karel Čapek a Univerzita Karlova. Na uvedené téma promluví ředitel Ústavu dějin UK a Archivu UK prof. Josef Petráň.
 • Během dubna si mohli všichni pracovníci Univerzity Karlovy převzít stříbrné pamětní mince v hodnotě 200 Kč jako památku na období 650. výročí založení UK.
 • Dne 8. a 9. května 1998 pořádá katedra anglického jazyka a literatury PedF UK se spolupráci s Britskou radou Třetí středoevropskou konferenci o přípravě učitelů angličtiny (ELTECS - English Language Teaching Contacts Scheme). Konference se zúčastní 160 anglistů ze všech postkomunistických zemí střední, východní a jižní Evropy a rovněž z Velké Británie.
 • Tři anketní otázky, dotýkající se některých stránek života Karla Čapka a Josefa Čapka, položila Společnost bratří Čapků i několika členům Univerzity Karlovy. V čísle 35 Zpravodaje SBČ jsou uveřejněny odpověďi prorektora UK prof. J. Kouteckého, ředitele Ústavu dějin UK a Archivu UK prof. J. Petráně a doc. J. Bečváře z MFF UK.