Forum IV/11 - 650 let
Zpravodajství z oslav 650. výročí založení UK sledujte na stránce oslav.

Vladislavský sál Pražského hradu 7. dubna 1998 - akademická obec UK si připomíná 650. výročí svého založení

Trůnní sál na Pražském hradě, 3. dubna 1998, společná fotografie delegace Univerzity Karlovy s prezidentem republiky Václavem Havlem

Foto pro Forum: ÚDAUKNEPŘEHLÉDNĚTE

Jednotné výtvarné zpracování mají tiskoviny, kterými upozorňuje Univerzita Karlova na některé významné akce, jež souvisejí s oslavami 650. výročí jejího založení. Obyvatelé Prahy a její návštěvníci mohou takto výtvarně ztvárněnou "nabídku" spatřit také na plakátech, nejširší veřejnost pak ve formě novinové a časopisecké inzerce. Autorem výtvarného návrhu je Jiří Ištvánek. • Cyklus koncertů dobové hudby, jedna z mála příležitostí pro širší veřejnost osobně se zúčastnit akcí k 650. výročí založení UK, jehož první koncert se konal 17. února 1998 pokračoval svou druhou částí 21. dubna 1998. Na koncertě ve Velké aule Karolina zazněla hudba 14. století v  podání souboru Ars Cameralis. III. koncert cyklu dobové hudby, který se uskuteční 16. června 1998 v 19.30 hod. přinese tentokrát hudbu renesanční.
 • Dne 15. dubna 1998 ve 20.00 hod se na prvním programu České televize vysílala televizní soutěž O poklad Anežky České (Reprízovala se 16. a 17. 4. 1998). Populární pořad České televize byl celý věnován historii Univerzity Karlovy a doplněn rozhovorem s jejím rektorem. Pořad, který se odbýval v lehce humorném duchu, kompetentně a pro diváky přijatelným způsobem přiblížil dějiny UK. Odbornou poradkyní pořadu byla Lýdie Petráňová.
 • Týden zahraničních Čechů je název konference, která se bude konat v rámci oslav 650. výročí založení UK od 26. června do 4. července 1998. Jejím cílem je představit fenomén českého vystěhovalectví a exulantství a osobní setkání s těmi našimi krajany, kteří na základě svých zkušeností či vědeckých nebo podnikatelských úspěchů mohou akademické obci UK sdělit své cenné profesní a životní poznatky.
 • Významnou akcí oslav bude mezinárodní sympozium studentů a profesorů, které se pod názvem Univerzita a její studenti a patronací rektora UK uskuteční od 9. do 12. září 1998. Zúčastnit se ho má 350 až 400 účastníků z Evropy a z USA. Program i přihlášku k účasti na sympoziu lze vyžádat na tel. 297271. Rozsáhlejší informaci od ředitele organizačního výboru prof. MUDr. Severina Dauma, M.D. přineseme v příštím čísle.
 • Ve spolupráci Univerzity Karlovy a Univerzity of New Orleans bude ve dnech 5. - 31. července 1998 uspořádán cyklus pražských letních seminářů - The Prague Summer Seminars. Předmětem seminářů bude česká literatura a politika, kurzy kreativního psaní, hudby a dějin hudby, židovská studia a mnohé jiné. Z české strany se seminářů zúčastní např. Jiřina Šiklová, Eduard Goldstücker, Jiří Dienstbier, Jan Urban, Miroslav Jindra, Miroslav Holub, Arnošt Lustig a asi tři desítky zahraničních odborníků.
 • Pod logem oslav UK se od března t. r. vždy v pátečním vydání deníku DNES objevují zasvěcené články z některých údobí dějin UK. Naposledy (před uzávěrkou tohoto čísla) to byla stať Dr. Marie Štemberkové s názvem V posluchárnách se poprvé objevily ženy, i když by je mnozí raději vymetli koštětem.
 • Dvě útlé, ale zvláště v období oslav potřebné a praktické publikace vydalo v dubnu Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy. Jde o publikaci Charles University and the Wider World, která představuje (fotografií a stručnou charakteristikou) přední osobnosti vědeckého, pedagogického a kulturního života, které v období 1990 - 1997 navštívili UK, aby zde získali některé univerzitní ocenění (titul doktor honoris causa, zlatou či stříbrnou medaili UK apod.). Druhá knížka s názvem Udělení čestných doktorátů UK ve Velké aule Karolina 8.dubna 1998, přináší v české a anglické verzi všechny podstatné informace o vědeckém životě nových doktorů h.c. UK.
 • (jak)


  Dva semináře na translatologii

  Seminář pro tlumočníky

  Training of Interpreter Trainers

  Pod tímto názvem se koncem ledna konal v prostorách Filozofické fakulty UK mezinárodní seminář, věnovaný vysokoškolské didaktice a výzkumu v oblasti tlumočení pro všechny asociované země Evropské unie. Pořadatelem semináře se stal Ústav translatologie, jehož projekt, zaměřený na školení učitelů konferenčního tlumočení, byl TAIEX (Úřadem pro technickou pomoc a výměnu informací při Evropské komisi) ve výběrovém řízení schválen a také financován. Obsahové, personální i organizační zabezpečení samotného semináře si vyžádalo téměř osm měsíců intenzívních příprav. Z deseti asociovaných zemí včetně České republiky se na seminář dostavilo přes dvacet učitelů a konferenčních tlumočníků, kteří učí teorii tlumočení, konsekutivní a simultánní tlumočení na vysokých školách v Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Hlavními školiteli byli profesorka Barbara Moser-Mercerová z tlumočnické školy ETI při Ženevské univerzitě a Philip Minns z tlumočnické školy ESIT z Nové Sorbonny v Paříži. Evropská unie byla zastoupena Roderickem Jonesem (TAIEX, SCIC) a Patrickem Twidlem (Evropský parlament). Po čtyři dny se přednášelo a diskutovalo o obsahu studia, o vstupních, průběžných i závěrečných zkouškách, o výuce konsekutivního a simultánního tlumočení, jakož i o situaci a perspektivách tlumočnického výzkumu a jeho interdisciplinární orientaci. Mnohé postuláty byly i prakticky předvedeny, a to díky studentům Ústavu translatologie, kteří před účastníky semináře ukázali, jak by měla vypadat výuka konsekutivního i simultánního tlumočení. Jejich výkon byl všemi zúčastněnými patřičně oceněn. Účastníci semináře pozitivně hodnotili nejen obsahovou náplň semináře, ale i jeho organizaci, kterou měli na starosti učitelé tlumočení a studenti ÚTRL. Ocenili i to, že všechny účastníky semináře přivítal na recepci v Karolinu prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., prorektor pro zahraniční styky UK.

  doc. PhDr. Ivana Čeňková
  Ústav translatologie FF UK


  Překládáme,  p ř e k l á d á m e  a "překládáme"

  Slovo překlad a překladatel se od roku 1990 užívá častěji než předtím. Ano, "otevřeli jsme se světu" jako vyprahlá houba, která přežila dlouhé suché léto. Tlumočník a překladatel nemá dnes na trhu nouzi o práci, která je navíc dobře honorovaná. Překládání je vedle vlastního povolání dokonce prestižní záležitostí, zvláště když se jedná o překlad beletrie nebo významných odborných děl. A tak se součástí vykazované bibliografie stala položka překlad, stejně jako se stala i součástí biografie akademiků a významných osobností. Ani nový ministr školství neopominul ve svém životopise pro média uvést, i když na posledním místě, že je také překladatel. Překlad a  p ř e k l a d  jsou však dva různé pojmy. V tom prvním případě jde o to, že někdo překládá literaturu pouze ze svého oboru nebo je talentovaným překladatelem literárním. Druhý typ překládání a tlumočení obstarávají profesionální překladatelé a tlumočníci, kteří musí překračovat hranice velmi různých oborů a od nichž se očekává oboustranný překlad (tj. ve směru do češtiny i do cizího jazyka), případně i překlad literární, pokud pro něj mají talent. Právě k tomuto profesionálnímu překladu vychovává studenty již od roku 1963 Ústav translatologie FF UK. Jedná se však o něco zcela odlišného od třetího pojmu "překlad", tradičně používaného ve výuce cizích jazyků a sloužícího k prověření znalostí cizího jazyka, nikoliv k plnění konkrétní komunikační funkce ve společenském kontextu. Jak jinak bychom si mohli vysvětlit to, že ve skutečném překladu dochází např. ke změnám, při nichž se originál "vytrácí", "tloustne" nebo jinak deformuje, anebo že nemůže existovat "jediný" správný překlad. Zmíněná situace zvýšené společenské potřeby překladu vedla po roce 1990 k tomu, že se některé filozofické a pedagogické fakulty snažily do svých učebních plánů nebo osnov zavádět překlad i v tom druhém slova smyslu, i když většinou nemohlo jít o více než třetí typ překladu - tedy cvičení na zjištění jazykové kompetence. Dobrý úmysl i upřímné snahy učitelů tu byly, avšak obvykle chyběla vlastní profesionální překladatelská nebo tlumočnická zkušenost s výukou překladu nebo tlumočení, jakož i znalost metodiky. U studentů byla často překážkou nedostatečná znalost obou jazyků a kultur či absence vloh pro překlad nebo tlumočení.

  Na dnešních vysokých a středních školách tak vznikal jakýsi geneticky malformovaný hybrid, nepodobný realitě. Proto se Ústav translatologie v roce 1994 rozhodl těmto učitelům pomoci a na základě jejich zájmu uspořádal tři metodické semináře pro učitele překladu a tlumočení, kde se dozvěděli, v čem spočívá podstata překladu a tlumočení a jejich výuky, i jaké parametry musí splňovat učitel i jeho žák. Na letošní třídenní seminář se v únoru sjelo na sto vysokoškolských učitelů z České a Slovenské republiky. Absolventi našich seminářů sice poznají, jaké předpoklady jsou pro tuto výuku nutné, jde tu však většinou o jejich "šéfy", kteří nemají tušení, že  p ř e k l a d  není "překlad", ale cítí, že jejich jazykové obory musí jít s dobou a studentům něco atraktivního nabídnout, protože pedagogická řehole je řeholí nejen duševní, ale i finanční. Učitelům pak bývá výuka překladu a tlumočení víceméně vnucená a nezbývá jim, než tyto předměty učit.

  Letošnímu metodickému semináři (2. února - 4. února 1998) bezprostředně předcházel čtyřdenní Mezinárodní seminář pro učitele tlumočení z vysokých škol asociovaných zemí (28. - 23. ledna 1998). Ústav byl Evropskou unií vybrán jako organizátor na základě víceleté spolupráce a hlavně dlouholeté zkušenosti s výukou tlumočení. Seminář se zaměřil na vědecké a metodické školení učitelů, kteří jsou zároveň profesionály a kterým taková forma přípravy doposud chybí všude ve světě. seminář pro úzký kruh dvaceti "vyvolených" proběhl pod vedením tří zkušených odborníků z univerzity v Ženevě, ze Sorbony a z Univerzity Karlovy.

  V souvislosti s těmito společenskými potřebami se Ústav translatologie chystá zahájit přípravu budoucích učitelů překladu a tlumočení v rámci svého magisterského programu na oboru překladatelství a tlumočnictví. Odborně a teoreticky se na vývoj metodiky specializují již někteří doktorandi v postgraduálním studiu translatologie. Metodický seminář se bude v příštím roce velmi pravděpodobně opakovat, protože o něj projevili velký zájem učitelé Státní jazykové školy, kteří vedou specializované státnicové kursy překladu a tlumočení s obdobnými pocity jako mnozí jejich kolegové na vysokých školách.

  Při tom všem lze jen doufat, že aktivity podobného typu prospějí nejen kvalitě výuky na našich školách, ale i praxi, a v neposlední řadě jistě také prestiži Univerzity Karlovy.

  Dr. Zuzana Jettmarová, doc. Jana Králová
  Ústav translatologie FF UK


  Minulost a současnost farmacie

  Dne 30. března 1998 se v Galerii na mostě FaF UK v Hradci Králové konala vernisáž výstavy 650 let existence Univerzity Karlovy a studium farmacie. Za účasti prof. MUDr. Ivo Šteinera, CSc., děkana Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, prof. Ing. Oldřicha Pytely, DrSc., rektora Univerzity Pardubice, plukovníka doc. MUDr. Svatopluka Býmy, CSc., rektora Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně, Mons. Jaromíra Tučka, biskupa hradecké diecéze, Mgr. Jiřího Kotláře, viceprezidenta České lékárnické komory, Ing. Pavla Khala, ředitele firmy Helago, a prvního děkana FaF prof. RNDr. PhMr. Jaroslava Květiny, DrSc., otevřela výstavu děkanka FaF UK prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc. (na snímku vpravo), která přivítala hosty vernisáže a poděkovala všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli. Slavnostní zahájení obohatilo vystoupení žáků ZŠU na Střezině z Hradce Králové. Odborný komentář k výstavě přednesl doc. RNDr. Václav Rusek, CSc.

  V první vitríně je vystavena dřevěná zlacená socha anděla - ochránce lékárenské práce (z 1. pol. 18. století) ze sbírek Českého farmaceutického muzea v Kuksu a model DNA, který zhotovili studenti na praktikách z farmaceutické chemie a modely azathioprinu, ofloxacinu, cyklofosfamidu a vidarabinu. Společné umístění těchto exponátů je symbolickým výrazem motta výstavy - spojení a kontrastu historie a současnosti. Bez objevů a práce minulých generací by nebylo možné vybudovat současnou moderní farmacii. Na čestném místě je umístěna zlatá medaile, udělená pracovníkům Farmaceutické fakulty UK v Bruselu na světové výstavě patentů a vynálezů EUREKA 97. Za patentovaný urychlovač transdermální penetrace tam toto ocenění obdrželi PharmDr. Alexandr Hrabálek, RNDr. Pavel Doležal, Mgr. Oldřich Farsa, Mgr. Aleš Krebs, Mgr. Aleš Kroutil, PharmDr. Martin Roman a PharmDr. Zdeňka Šklubalová. Mezi více než dvěma sty exponátů, které souvisejí s výukou farmacie i se společenským životem kateder a jednotlivých pracovišť FaF UK se nacházejí poprvé vystavené unikáty ze sbírek Českého farmaceutického muzea, například diplom magistra farmacie Josefa Horbacha z roku 1802. Výstava, která seznamuje nejen s dějinami Univerzity Karlovy, ale i s dějinami a současností Farmaceutické fakulty, vzbudila již během své instalace pozornost studentů a pracovníků FaF UK. Stane se pravděpodobně magnetem Galerie na mostě. Na pozvánky k prohlídce, zaslané středním a vysokým školám v Hradci Králové, již mnozí reagovali a první návštěvníci expozici již se zájmem navštívili.

  doc. PhDr. Karel Král, CSc.

  Dřevěné sošky z první poloviny 18. století - Andělé (ochránci lékárnického povolání)

  FOTO PRO FORUM: Tomáš Koleček


  Astronomické muzeum Vojtěcha Šafaříka

  Při příležitosti oslav 100. výročí existence hvězdárny Ondřejov a 650. výročí založení Univerzity Karlovy bylo v historických budovách ondřejovské hvězdárny slavnostně otevřeno muzeum astronomických přístrojů ze sbírek Astronomického ústavu UK a Astronomického ústavu AV ČR. Otevření byli přítomni doc. Jan Sokol, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, prof. Karel Malý, rektor UK, prof. Rudolf Zahradník, předseda AV ČR, prof. Bedřich Sedlák, děkan MFF UK a oba ředitelé astronomických ústavů, z jejichž iniciativy muzeum vzniklo. Muzeum bude společnou institucí MFF UK a Astronomického ústavu AV ČR a ponese jméno Vojtěcha Šafaříka, profesora astronomie na UK a mecenáše ondřejovské hvězdárny.

  Martin Šolc, MFF UK


  UNIVERZITA KARLOVA DŘÍVE A NYNÍ

  Spatřit Velkou aulu Karolina v dnešní podobě bylo možné až v roce 1948 (tj. na počátku Fragnerovy rekonstrukce). Do té doby bylo průčelí Velké auly na opačné, tj. západní straně. Obrázek zcela vlevo je z doby kolem roku 1870, uprostřed průčelí je obraz panovníka, po stranách na stěnách jsou zavěšeny podobizny pražských arcibiskupů, některých papežů a českých panovníků. Snímek uprostřed ukazuje západní čelo auly Karolina po úpravách v roce 1915, kdy byla aula elektrizována a zavěšeny tři rokokové lustry (z roku 1791). Zcela vpravo je fotografie západního čela Velké auly z konce dubna letošního roku.

  FOTO PRO FORUM: Z ARCHIVU UK
  FOTO PRO FORUM: Z ARCHIVU UK
  FOTO PRO FORUM: JAN SMIT

  Studentské oslavy v Plzni

  Dne 8.4. 1998 proběhla v Plzni akce s názvem "Medici k 650. výročí založení UK". Jak už sám název napovídá, jednalo se o příspěvek studentů Lékařské fakulty UK v Plzni k oslavám význačného výročí naší Almy mater. Akci organizovalo Sdružení studentů LF UK v Plzni pod záštitou Lékařské fakulty UK v Plzni. Začínalo se hned ráno, kdy se uskutečnil fotbalový turnaj hvězd, jehož se zúčastnila tři družstva studentů a jedno družstvo učitelů, kteří si říkali Tatíci s. r. o. Na prvním místě skončil team AC Zkušenost, druzí skončili Tatíci s. r. o., třetí byli zástupci druhého ročníku a jako poslední zůstali zástupci ročníku třetího. Zatímco dopoledne bylo věnováno sportu, odpoledne se uskutečnila vernisáž výstavy, kde byla prezentována díla studentů naší fakulty. Vernisáž zahajoval prof. MUDr. et RNDr. J. Slípka DrSc. Následoval kulturní program, kde zazněla, kromě poezie, hudební díla nejen klasických autorů, ale i kompozice studenta naší fakulty. Celý den byl pak uzavřen společenským večerem.

  Lukáš Nalos, student LF UK Plzeň