Forum IV/11 Ex libris

FINIS CORONAT OPUS!

Dne 16. dubna 1998 byl slavnostně prezentován poslední, čtvrtý díl Dějin Univerzity Karlovy. Tímto aktem se dovršilo úsilí UK a uskutečnil se dávný záměr jejích pracovníků, zpracovat rozsáhlejší a podrobnější dějiny, který by reflektovaly dění na pražské univerzitě způsobem, odpovídajícím významu a postavení Univerzity Karlovy v národě i v kontextu evropské a světové vzdělanosti. Historie pražského vysokého učení nebyla nikdy zpracována v takovém rozsahu a komplexnosti jako nově vydané Dějiny Univerzity Karlovy. Děl, na něž bylo možno při tvorbě nově vzniklého díla (zachycuje období od doby založení pražské univerzity až do roku 1990) navázat, je málo. Patří mezi ně snad jen klasické dílo historika W. Wladiwoje Tomka, česky psané Děje Univerzity pražské, z roku 1849 (pro období let 1348 - 1436) nebo až daleko pozdější Stručné dějiny Univerzity Karlovy, vydané pod redakcí prof. F. Kavky v roce 1964, v období relativní ideologické liberalizace (obě díla na snímku vpravo). Dějiny Univerzity Karlovy I.- IV. je týmová práce odborných vlastních a externích spolupracovníků Ústavu dějin - Archivu UK. U příležitosti 650. výročí založení UK byl rozsáhlý projekt vydávání Dějin Univerzity Karlovy ukončen a dílo završeno vydáním posledního, čtvrtého a nejrozsáhlejšího svazku, mapujícího historii událostí života univerzity, které dosud zpracovány nebyly. Díky erudovanému autorskému kolektivu (na snímku vpravo z prezentace při příležitosti vydání závěrečného díla - zprava - ředitel Ústavu dějin - Archivu UK prof. Josef Petráň, který společně s prof. Františkem Kavkou celý projekt řídil, prof. Jan Havránek, autor a redaktor IV. svazku, prof. Robert Kvaček, recenzent, PhDr. Zdeněk Pousta, autor a redaktor IV. svazku a prof. Karel Malý, rektor UK, který stál u zrodu projektu a dílo recenzoval) a za podpory České spořitelny, a. s., kvalitní práce Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy a tiskárny Calamarus vzniklo dílo, jež v podmínkách svobodného vědeckého bádání rozšiřuje a prohlubuje znalosti o dějinách naší Alma mater. Je bezpečným průvodcem univerzitní pohnutou historií - je i její chloubou. První a jediný exemplář všech čtyř svazků Dějin Univerzity Karlovy v kožené vazbě, opatřen plastickým znakem UK, zlatou ořízkou a uložen v sametovém pouzdře byl předán jako dar prezidentu republiky Václavu Havlovi v rámci přijetí delegace UK 3.dubna 1998 na Pražském hradě.

(jak)

FOTO PRO FORUM: ÚDAUK

UČEBNÍ TEXTY

 • Borecký, V.: K otázkám symbolické imaginace
  Učební text zpracovává pro studenty jinak těžko dostupnou oblast interpretace symbolické imaginace z okruhu francouzského myslitele G. Bachelarda a jeho žáků a následovníků. Text tvoří součást výuky na katedře kulturologie FF UK, ale bude zajímat i posluchače ostatních společenskovědních oborů.
 • Buchta, V. a kol.: Základy mikrobiologie a parazitologie pro farmaceuty
  Publikace je sukusem z rozsáhlého písemnictví určeného specialistům, který byl zejména v oblasti farmaceutické mikrobiologie vytvořen dle zahraničních vzorů s respektováním našich podmínek. V kapitolách speciální mikrobiologie autoři skloubili pohled všeobecně biologický s klinickými aspekty a terapeutickými možnostmi.
 • Cvejnová, J.: Co chcete vědět o České republice.
  Učebnice reálií
  Učební text je určen cizincům, kteří se učí česky v kurzech češtiny pro pokročilé, na letních školách slovanských studií, event. na vysokých školách v zahraničí. Přináší základní informace o geografii, obyvatelstvu, ekonomice, jazyku, historii apod. v ČR.
 • Čihař, M.: Ochrana přírody a krajiny I.
  Územní ochrana přírody a krajiny v ČR.
  Učební text pokrývá významnou část základní přednášky z předmětu ochrana přírody a krajiny pro bakalářské i magisterské studium oboru Ochrana životního prostředí na PřF UK.
 • Křemen, J., Pohlreich, P., Stříbrná, J.: Techniky molekulární biologie a jejich využití v medicíně
  Text obsahuje reprezentativní výběr moderních technik molekulární biologie a podává o nich co nejaktuálnější informace. Jsou v něm zahrnuty především klasické, osvědčené metody, jež mají nadčasový význam.
 • Pohlreich, J. a kol.: Základy toxikologie II.
  Text zahrnuje v širokém záběru řadu klíčových oblastí současné toxikologie a je důležitou informací pro studenty, příslušné odborníky i širší veřejnost.
 • Soukupová, M., Soukup, F.: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II.
  Učební text je doplněním prvního dílu. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány problematice buněčné signalizace a regulacím buněčného cyklu; zopakováním základů obecné molekulární genetiky; problematice formální genetiky a genetickým problémům evoluce.

 • Dějiny biologického myšlení

  Nová publikace nakladatelství Vesmír vydaná v edici Medusa poskytuje českému čtenáři základní přehled jednotlivých etap vývoje biologie. Autor doc. RNDr. et Dr. rer. nat. Stanislav Komárek, Ph.D., zdůrazňuje, že dějiny biologie (stejně jako kteréhokoli vědního oboru) mají význam pouze tehdy, zařazují-li faktografii do dobového kulturně-historického kontextu. Proto i členění knihy na jednotlivé kapitoly odpovídá historickému vývoji lidské společnosti. V kapitole Biologické vědomosti přírodních národů a starých civilizací se autor zamýšlí nad zvláštnostmi vnímání světa a vztahem k přírodě typickým pro lovecko-sběračské kmeny i nad změnami, které přinesla neolitická zemědělská revoluce. V dalších kapitolách se čtenář seznámí s vývojem biologického myšlení v období antiky, středověku, renesance, baroka a osvícenství. Autor upozorňuje, že po polovině 18. století se i v přírodních vědách rozpadá univerzalismus, táhnoucí se v zásadě od středověku, a biologie se dělí na "národní" vědy, které mají poněkud odlišné předměty zájmu i metody zkoumání. Tento stav pak končí druhou světovou válkou, kdy se stává univerzálním anglosaský model a angličtina téměř výhradním publikačním jazykem se všemi pozitivy i negativy, která tento stav přináší. V závěru publikace autor shrnuje vývoj některých oborů biologie, jako je genetika, mikrobiologie, ekologie a ochrana přírody. Útlá kniha napsaná svěžím jazykem, s mnoha zajímavými postřehy a názory, bude jistě ozdobou knihovny každého, koho zajímá nejen vývoj biologie jako oboru, ale i jeho širší společenskovědní souvislosti.

  RNDr. Magdalena Boučková
  3. LF UK