Forum IV/11 - Fakultní forum

Z konference andragogů

Ve dnech 2. a 3. dubna 1998 u příležitosti oslav 650. výročí založení UK uspořádala katedra andragogiky a personálního řízení FF UK konferenci českých a slovenských kateder andragogiky na téma Rozvoj andragogiky jako vědního oboru. Kromě pedagogů a studentů z katedry andragogiky a personálního řízení FF UK a dalších hostů a zájemců o tuto problematiku, se konference zúčastnili i pedagogové kateder andragogiky z Univerzity Palackého v Olomouci a z prešovské a bratislavské univerzity. Jednání konference, kterou zahájil vedoucí katedry prof. PhDr. Milan Nakonečný, byla přítomna proděkanka FF UK doc. PhDr. Soňa Hermochová. Dva stěžejní referáty - PhDr. Zdeňka Palána z MŠMT ČR a PhDr. Milana Bureše, zástupce vedoucího katedry, byly doplněny koreferáty a diskusními příspěvky zástupců jednotlivých partnerských kateder. Diskutující - kromě jiného - poukázali na to, že andragogika jako vědní obor má v systému ostatních společenských věd své opodstatnění, a její význam - zvláště v souvislosti s informační explozí a z hlediska existenčního i existenciálního - poroste. Složitou problematiku andragogiky a některá témata, která se v jejím rámci diskutují a byla předmětem vystoupení referujících, přinese chystaný sborník referátů a diskusních příspěvků.

(jak)

Záběr z jednání konference andragogů. Zprava doc. Soňa Hermochová, prof. Milan Nakonečný a referující - Dr. Zdeněk Palán.

FOTO FORUM: Michaela Vlčková


Dar ze země kávy a čaje

Dne 6. dubna 1998 navštívil Indologický ústav Filozofické fakulty UK indonéský vyslanec Leonard Tobing, aby učitelům a studentům předal knižní dar - osmnáctisvazkovou Národní indonéskou encyklopedii. Při návštěvě Leonarda Tobinga byli přítomni studenti a ředitel ústavu prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., odborná asistentka Ing. Zorica Dubovská a PhDr. Zdeněk Zbořil z Ústavu politologie UK. Všichni vyslovili uspokojení nad tím, že se jim dostává do rukou dílo, které v mnoha ohledech přispěje k poznání Indonésie i ke studiu indonéského jazyka, reálií a kultury. Rozhovor s Leonardem Tobingem, který se týkal výuky indonéštiny, studijních pobytů apod., byl velmi živý a bezprostřední už proto, že pan velvyslanec, jako bývalý absolvent UK, hovoří velmi dobře česky.

(jak)

Indonéský velvyslanec Leonard Tobing předává studentům indologického ústavu FF UK knižní dar.

FOTO FORUM: MICHAELA VLČKOVÁ


Dějiny vytvářejí lidé

Mimořádný zájem studentů vyvolala přednáška francouzského historika Jacquese Le Goff, kterou na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přednesl 8. dubna 1998 při příležitosti oslav 650. výročí jejího založení. Úvahu na téma Křesťanství ve středověku aneb Evropa dnes a zítra vyslechlo přes čtyři sta studentů a vědeckých pracovníků.

Jacques Le Goff patří právem mezi nejvýznamnější současné evropské historiky, zabývá se především studiem mentality středověkého člověka. Vědeckou dráhu začal studiem univerzit, které jej po druhé světové válce zavedlo také do Prahy...

"Stejně jako v raném středověku musí být i současná pluralitní Evropa otevřená," řekl mimo jiné francouzský profesor. Podle něj se na evropském kontinentu musejí naučit žít vedle sebe křesťané a muslimové. "Islám a křesťanství již nemají stejnou agresivní dobyvačnou sílu jako ve středověku," domnívá se Jacques Le Goff, podle kterého jsou i národnostní konflikty v Bosně, Irsku či Baskicku projevem archaismu a dědictvím nešťastné minulosti. "To, co se děje v Irsku, je skandální," rozhořčil se během přednášky. Svým nástupcům z řad studentů připomněl, že mají zodpovědnost za vytváření dějin. "Musíme umět dělat dějiny. Ty nevytvářejí žádné temné síly, jak se tvrdilo ve středověku, ale lidé," vyzval je Le Goff, kterému byl během jeho pražské návštěvy na Univerzitě Karlově udělen čestný titul doctor honoris causa (na našem snímku děkuje jménem oceněných po předání čestného doktorátu ve Velké aule).

(čtk, red)