Forum IV/11 - Honorati

8. dubna 1998

Spondeo ac polliceor

V rámci oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy se ve středu 8. dubna 1998 odpoledne konalo ve Velké aule Karolina slavnostní rozšířené zasedání vědecké rady UK. Další informace najdete na stránce věnované oslavám 650. výročí založení UK.

Jediná žena mezi dvaceti novými čestnými doktory UK, prof. Denise Albe-Fessard, přebírá svůj diplom z rukou prof. Zdeňka Lojdy

Foto pro Forum: archiv UK


9. dubna 1998

Patříme do akademické obce

Dne 9. dubna 1998 se ve Velké aule Karolina při příležitosti udílení jubilejních medailí k 650. výročí UK konalo slavnostní zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy. Ceremoniálu se zúčastnili akademičtí hodnostáři Univerzity Karlovy v čele s rektorem UK prof. Karlem Malým, děkani jednotlivých fakult UK a zástupci českých vysokých škol.

Další informace najdete na stránce věnované oslavám 650. výročí založení UK.

Karel Janků

Na snímku (v první řadě) po převzetí jubilejní medaile k 650. výročí UK Mons. Giovanni Coppa, prof. Tomáš Klíma, M.D., prof. Antonín Fingerland a prof. Josef Polišenský.

FOTO PRO FORUM: Z ARCHIVU UK


NOSITELÉ JUBILEJNÍ MEDAILE K 650. VÝROČÍ UK

Na návrh Evangelické teologické fakulty UK:
Prof. Dr. Theo de Boer - za aktivní pomoc, kterou v  70. a 80. letech poskytoval českým filozofům zbaveným možnosti veřejně působit
Prof. Dr. Stanislav Segert - za významný podíl na rozvoji široké oblasti starověkých studií
Dr. Simon Schoon - za hluboký zájem o vztahy mezi židy a křesťany, podepřený praktickými zkušenostmi z pobytu v křesťansko-židovské komunitě v izraelském Nes Ammim
Na návrh Husitské teologické fakulty UK:
Mons. Giovanni Coppa, arcibiskup sertský - za celoživotní znamenité dílo v  oblasti církevní historie a diplomatickou činnost vedoucí k  obnově kladných vztahů mezi Vatikánem a naší republikou
Dipl. rer. pol. Werner Korthaase - za vynikající práci v komeniologii a edici dvanáctisvazkového německého výboru z díla J.A.Komenského
Prof. ThDr. Zdeněk Kučera - za všestrannou činnost v  různých oborech teologie a etiky a ekumenické úsilí, zejména ve vztahu k judaismu a mimokřesťanským náboženstvím
Na návrh Právnické fakulty UK:
Prof. dr. Rainer Arnold - za zásluhy o zavedení a rozvoj výuky evropského práva na Právnické fakultě UK
Prof. JUDr. Peter Blaho - za záslužnou činnost v  oboru právní romanistiky a úzkou spolupráci s českými kolegy
Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. - za významnou činnost v oblasti státní správy, správního práva a správní vědy
Prof. dr. Wolfgang Hromadka - za zásluhy o navázání mezinárodních kontaktů Právnické fakulty UK po roce 1990, zejména zapojení do projektu TEMPUS
Prof. dr. Werner Ogris - za dlouholeté zásluhy o pěstování spolupráce českých a rakouských univerzitních právněhistorických pracovišť
JUDr. Jan Štěpán - za celoživotní přínos k  rozvoji právní vědy a kultury a za zásluhy o obohacení fondu knihovny Právnické fakulty UK
Prof. dr. Otto Weinberger - za mimořádné zásluhy o právní vědu
Na návrh 1. lékařské fakulty UK:
Dr. Jiří F. Brotan - za rozvoj kontaktů 1. lékařské fakulty UK, propagaci českých lékařských fakult a podporu českých stipendistů v USA
Doc. Dr. Ursula Habenicht - za podporu kontaktů 1. lékařské fakulty UK na univerzitách v SRN, zejména na postgraduální úrovni
Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. - za mimořádné zásluhy o rozvoj 1. lékařské fakulty v období po roce 1989
Prof. MUDr. Jan Jirout, DrSc. - za celoživotní zakladatelské dílo v  oboru neuroradiologie na úrovni české i evropské
Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. - za celoživotní dílo v  oboru imunologie a mikrobiologie, za občanskou statečnost a příspěvek k  morální obrodě akademické společnosti
Prof. Jean Klastersky, M.D. - za dlouholetou vědeckou, organizační a pedagogickou spolupráci 1. lékařské fakulty a belgických partnerů a podporu českých odborníků
Prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc. - za celoživotní průkopnické dílo na poli světové histochemie, za výrazný podíl na obrodě Univerzity Karlovy a 1. lékařské fakulty UK po listopadu 1989
Prof. MUDr. Karel Maršál - za dlouholetou spolupráci univerzity v  Lundu s 1. lékařskou fakultou UK ve všech oblastech vědy a pedagogiky
Doc. MUDr. František Stryhal, CSc. - za celoživotní vědeckou a pedagogickou práci v oboru ortopedie a za občanskou statečnost
Dr. Felix Uhl - za občanskou statečnost, podíl na demokratickém procesu po 2. světové válce, jako představiteli persekuovaných studentů 1. lékařské fakulty UK
Na návrh 2. lékařské fakulty UK:
Prof. Tomáš Klíma, M.D. - za prosazení výměnného programu postgraduální výuky mezi 2. lékařskou fakultou UK a lékařskými fakultami v USA
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. - za vytvoření oboru dětské onkologie v  Československu, za vynikající vědeckou a pedagogickou činnost a zásluhy o obnovení akademické obce po listopadu 1989
Prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc. - za založení motolské chirurgické školy a vynikající přínos v chirurgii, zejména v oblasti chirurgie břicha
Prof. Otakar Poupa, M.D. - za průkopnickou práci v oblasti vývojové fyziologie oběhové soustavy
Prof. MUDr. Václav Vojta - za vytvoření pražské neurologické školy a významné pedagogické působení v řadě států světa
Na návrh 3. lékařské fakulty UK:
Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc. - za vysoce kvalitní práci v  plastické chirurgii a vynikající výsledky zejména v problematice rozštěpů
Prof. Richard G. Farmer, M.D. -za vědeckou práci v oboru vnitřního lékařství a za znamenité publikace o Crohnově chorobě a gastroenterologii
Prof. MUDr. Stanislav Hájek, DrSc. - za znalecké posudky z  oblasti trestných činů proti životu a zdraví, které vynikaly odborností a srozumitelností a vyčerpávajícím způsobem řešily projednávané případy
Prof. MUDr. Radana Königová, CSc. - za vynikající výsledky v léčení popálenin a nevšední zásluhy o vzestup kliniky popáleninové medicíny 3. lékařské fakulty UK
MUDr. Zuzana Roithová - za významnou činnost v oblasti veřejného zdravotnictví, kterou vyvíjela donedávna jako ředitelka Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a nyní jako ministryně zdravotnictví ČR
Na návrh Lékařské fakulty UK v Plzni:
Prof. MUDr. Karel Opatrný, DrSc. - za vynikající zásluhy o rozvoj I. interní kliniky Lékařské fakulty UK v  Plzni, zvláště jejího nefrologického pracoviště, které patří k  předním v  republice
Prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc. - za propagaci nových chirurgických metod, zvláště transplantačního programu na Lékařské fakultě UK v Plzni
Prof. MUDr. Eugen Vencovský, DrSc., za celoživotní zásluhy o rozvoj psychiatrie
Na návrh Lékařské fakulty UK v Hradci Králové:
Prof. MUDr. Antonín Fingerland, DrSc. - za zásluhy o založení a rozvoj Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, zejména jejího Ústavu patologické anatomie
Prof. MUDr. Thomas Gral - za činnost v  oboru vnitřního lékařství a významnou pomoc při zkvalitňování studia medicíny v naší republice
Prof. MUDr. Rudolf Petr - za zásluhy o založení československé neurochirurgie a průkopnickou činnost v  tomto oboru, zejména ve vztahu k patofyziologii a neuroendokrinologii
Prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc. - za průkopnickou činnost v plicní chirurgii a dlouholeté vedení chirurgické kliniky na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, kde se poprvé v naší republice prováděly operace v mimotělním krevním oběhu
Prof. MUDr. Josef Rösch, PhD. - za dlouholetou průkopnickou činnost v  intervenční radiologii a angiografii
Alan Shenkin, PhD., FRCP(G), FRCPath. - za dlouholetou vědeckou a výchovnou činnost, zejména ve vztahu k Lékařské fakultě UK a Fakultní nemocnici v Hradci Králové
Alexander Schirger, M.D. - za mezinárodně uznávanou práci v  interní medicíně, zejména v angiologii
Jaroslav Stark, M.D., F.R.C.S. -za vynikající výsledky v  kardiochirurgii a úzkou spolupráci s  českými kolegy, zejména s  Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové
Prof. Dr. med. Werner Strik -za dlouholeté působení v oboru vnitřního lékařství a významnou aktivitu ve veřejném životě
Na návrh Farmaceutické fakulty UK:
Prof. RNDr. PhMr. Milan Chalabala - za zásluhy o rozvoj farmaceutického školství a farmaceutických věd
Prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc. - za mimořádné zásluhy o založení Farmaceutické fakulty UK a její další rozvoj
Na návrh Filozofické fakulty UK:
Prof. Dr. Peter Demetz - za mezinárodně uznávanou činnost v oboru germanistiky a literární vědy
Prof. Dr. Ernst Eichler - za všestrannou badatelskou práci v  bohemistických oborech a udržování úzkých kontaktů s českými slavisty
Prof. Dr. Eduard Goldstücker - za vědeckou práci v oboru germanistiky se zvláštním zaměřením na pražskou německou literaturu a za prosazování demokratických zásad na akademické půdě i mimo ni
Prof. PhDr. Radislav Hošek - za celoživotní badatelskou práci v oblasti dějin antické kultury se zvláštním zaměřením na Aristofanovu tvorbu a její dobový kontext
Prof. Pavel Oliva, DrSc. - za celoživotní badatelskou práci v  oblasti dějin antiky, která dosáhla mezinárodního věhlasu
Prof. Dr. Franz Pöggeler - za činnost zaměřenou na obor vzdělávání dospělých, pedagogickou antropologii a na komparativní pedagogické a andragogické výzkumy
Prof. PhDr. Josef Polišenský, DrSc. - za mimořádně všestrannou vědeckou práci v českých i světových dějinách, která se neobrací na úzký okruh odborníků, nýbrž na širší kulturní veřejnost, a za vynikající pedagogickou činnost
Prof. Dr. Hans Rothe - za zásluhy o prohloubení studia bohemistiky na univerzitě v Bonnu a iniciativu ve vydávání starých slovanských tisků obsahujících biblické text
Prof. PhDr. Emil Skála, DrSc. - za významné badatelské výsledky v  oboru germanistiky, zejména pokud jde o vývoj německého jazyka v českých zemích
PhDr. František Svejkovský - za zásluhy o prohloubení studia starší české literatury na Filozofické a Pedagogické fakultě UK
Na návrh Přírodovědecké fakulty UK:
Prof. Dr. Klaus Aerni - za výrazné ovlivnění socioekonomické a regionální geografie ve Švýcarsku a vynikající působení v oboru geografického vzdělávání
Prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. - za zásluhy o vedení a rozvoj Přírodovědecké fakulty UK v období změn po listopadu 1989, za vynikající výsledky v geologickém výzkumu a kvalitní výchovu studentů
Prof. Dr. George Demko - za vynikající práci v  geografii, zejména v  oboru sociální apolitické geografie
Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc. - za výrazný podíl na rozmachu oborů teoretické sociální geografie a regionálního rozvoje
RNDr. Vladimír Hanuš, CSc. - za celoživotní významnou činnost v  oblasti hmotnostní spektroskopie se zvláštní orientací na studium organických látek
Prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc. - za významný podíl ve funkci konzultanta, experta a poradce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) na průzkumu radiometrických metod geofyziky v  bývalém Československu a České republice
Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. - za průkopnickou činnost v oborech demografie a geodemografie, v nichž se stal mezinárodně uznávanou autoritou
Prof. RNDr. Zdeněk Pouba, CSc. - za zásluhy o rozvoj geologických věd v Československu a rozsáhlou spolupráci českých vědců se zahraničními kolegy
Prof. RNDr. Ing. František Sládeček (in memoriam) - za intenzívní rozvíjení oboru experimentální embryologie a horlivou organizační činnost na Přírodovědecké fakultě UK
Na návrh Matematicko-fyzikální fakulty UK:
Prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc. - za příspěvek k rozvoji světové vědy zejména v  oblasti kvantové chemie a zásluhy o spolupráci mezi Univerzitou Waterloo a Univerzitou Karlovou
Prof. Dr. Walther von Hahn - za příspěvek k  rozvoji světové vědy v  oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka a zásluhy o spolupráci mezi Univerzitou Hamburg a Univerzitou Karlovou
Na návrh Pedagogické fakulty UK:
Prof. Dr. Jean-Pierre Jallade - za mezinárodně uznávanou činnost v  oblasti vzdělávací politiky, zaměstnanosti a lidských zdrojů
Prof. PaedDr. Jiří Kotásek, CSc. - za dlouholetou činnost v oboru výchovy a vzdělávání dospělých
Prof. Josef A. Mestenhauser - za působení na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty UK a pomoc při získávání odborných publikací
Prof. Dr. Wolfgang Mitter - za významnou činnost ve funkci prezidenta Světové rady společností pro srovnávací pedagogiku a za osobní iniciativu, která vedla k  systematické spolupráci mezi sekcemi výchovy Německé a České komise pro UNESCO
Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc. - za významný podíl při obnově akademického života na UK ve funkci prvního polistopadového rektora
Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. - za činnost v  oboru teorie a historie kultury na Pedagogické fakultě UK
Prof. dr. hab. Wladyslaw Wozniewicz - za dlouholetou činnost v oboru didaktiky jazyků
Na návrh Fakulty sociálních věd UK:
Václav Bělohradský - za příspěvek k obnově významného postavení českých společenských věd v evropské vědecké obci
Prof. Ing. Karel Kouba, DrSc. - za činnost v oboru ekonomie, uznávanou i na mezinárodním foru
Prof. Jan Křen - za zásluhy o založení německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd UK a za činnost ve funkci předsedy české části česko-německé komise historiků
Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. - za zásluhy o vybudování nejmladší fakulty UK - Fakulty sociálních věd a za vědecký i pedagogický přínos v oboru sociologie
PhDr. Luděk Rychetník - za významný příspěvek k výzkumu transformace, restrukturalizace a využití lidských zdrojů v české ekonomice po roce 1990
Ilja Šrubař - za všestrannou činnost v  oblasti společenských věd a edici Sebraných spisů Jana Patočky
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc. - za mezinárodně uznávanou činnost v oboru ekonomické teorie
Prof. Dr. Dr.h.c. Erhard Roy Wiehn, M.A. - za mimořádné osobní nasazení při studiu osudů obětí totalitních režimů a za zásluhy o záchranu historické paměti Židů přeživších holocaust
Na návrh Fakulty tělesné výchovy a sportu UK:
Prof. Vassilis Klissouras - za zásluhy o samostatný vědecký rozvoj kinantropologie ve světě a o přijetí Fakulty tělesné výchovy a sportu UK do Evropské sítě univerzitních škol tělesné výchovy
Na návrh rektora UK:
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. - za mimořádné zásluhy o rozvoj vzdělanosti, vědy a kultury
Prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. - za zásluhy o rozvoj českého vysokého školství
Doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. - za mimořádné zásluhy o rozvoj vzdělanosti, vědy a kultury