Forum IV/11 - Infoforum

Spolupráce s firmou Olympus pokračuje

V pondělí 6. dubna 1998 přijal rektor Univerzity Karlovy prof. Karel Malý prezidenta správní rady japonské společnosti Olympus Corporation Ltd., japonského podnikatele Toshiro Shimoyamu s chotí a doprovodem (pan Takeyuki Mori, výkonný ředitel Olympus - Evropa). Pan Shimoyama není u nás poprvé, už v roce 1996 získal v Praze pamětní medaili UK, jeho nynější návštěva Prahy souvisí přímo s univerzitním jubileem (T. Shimoyama převzal na zahajovací konferenci O roli univerzit na prahu 21. století jubilejní pamětní medaili). V příjemné atmosféře se stala předmětem rozhovoru nedávná cesta rektora UK po japonských vysokých školách, nejen neobyčejně "inspirativní, ale také užitečná". Přítomnost pana Shimoyamy pokládá rektor UK za důkaz možné další spolupráce s firmou Olympus. V silách UK je podle slov prof. Malého "možnost nejen přijímat, ale i dávat". Poté oba, T. Shimoyama spolu s rektorem UK prof. K. Malým, specifikovali projekty, na kterých by se společně mohla firma Olympus a Univerzita Karlova v blízké budoucnosti spolupodílet.

(mich)

Rozloučení se vzácným japonským hostem - na snímku se loučí s T. Shimoyamou kvestor UK, Ing. Josef Kubíček, vedle nich další členové kolegia rektora UK

Foto Forum: Michaela Vlčková


Smlouva s AV ČR podepsána

Dlouho očekávanou Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR podepsali 15. dubna v Karolinu rektor UK prof. Karel Malý a předseda AV ČR Rudolf Zahradník. Z historického pohledu se nejedná o novou záležitost. Vzájemná spolupráce probíhala ve větším či menším rozsahu - podle momentálního společenského klimatu - i v minulých letech a desetiletích. Předchozí rámcová dohoda byla uzavřena v květnu 1990, od té doby se však změnily jak ekonomické podmínky, tak i společenský rámec spolupráce, a je proto třeba na ně reagovat. Nově uzavřená smlouva by měla být aktuální zejména s ohledem na obsah nově přijatého zákona o VŠ, bude třeba spolupodílet se na vypracování koncepce vědní politiky nejen našeho státu, ale i jednotlivých resortů. To vše s ohledem na předpokládaný vstup České republiky do EU, NATO, a tedy nutnosti co nejširší spolupráce s nejrůznějšími subjekty v zahraničí. Z této nové právní situace vyplynou další úkoly také v souvislosti s předpokládanými změnami způsobu financování vědy a výzkumu v ČR. Lze totiž předpokládat, že bude zájem netříštit a nedělit toky finančních prostředků, vynakládat je účelně a směřovat je na společné projekty více institucí a na projekty víceoborové. Univerzita Karlova a Akademie věd ČR mají nemalý vědecký potenciál, a tak je z pochopitelných důvodů snaha využít jej pro společné plnění zásadních úkolů při použití moderních přístrojových vybavení. Kromě uzavřené rámcové smlouvy, zabývající se obecnými otázkami a podmínkami vědní spolupráce, byla v uplynulém roce na jaře uzavřena též samostatná rámcová smlouva o spolupráci v postgraduálním doktorském studiu, jejíž obsah se průběžně naplňuje. Samozřejmě se předpokládá, že na Rámcovou smlouvu budou navazovat konkrétní samostatné smlouvy mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a fakultami UK. "Spolupráce byla léta dobrá, ale s ohledem na potřeby země si naléhavě přeji, aby byla bezbřehá a vynikající. Tato smlouva je v tomto smyslu velmi pozitivním krokem" řekl bezprostředně po podpisu smlouvy novinářům prof. Zahradník. Rektor UK prof. Malý doplnil, že obě instituce představují nejmohutnější vědecká pracoviště v republice, a proto je jejich spolupráce přirozená a nezbytná.


Stipendia programu SYLFF na Univerzitě Karlově

The Charles University Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

na rok 1998/1999

Rektor Univerzity Karlovy v souladu s Dohodou mezi Univerzitou Karlovou a Sasakawa Foundation
ze dne 10. dubna 1995
vyhlašuje stipendijní program na následující akademický rok (1998/99) a vybízí studenty Univerzity Karlovy, aby této příležitosti využili.

Kritéria pro udělení stipendií Nadace Sasakawa pro studenty Univerzity Karlovy pro školní rok 1998 / 1999:
 1. Stipendia jsou určena pro studenty Univerzity Karlovy posledního ročníku magisterského studia a pro studenty postgraduálního doktorského studia (příjemce musí být studentem po celou dobu podporovaného projektu) v oborech:
  1. právo a mezinárodní vztahy
  2. sociální vědy se zaměřením na transformaci české společnosti po roce 1989
  3. ekonomie se zaměřením na ekonomickou transformaci České republiky
 2. Peněžní prostředky mohou být přiděleny rozhodnutím Výboru Sasakawa SYLFF programu na:
  1. studia v zahraničí
   • úhradu nákladů na studijní pobyty a výzkumné projekty v zahraničí (v délce přibližně jednoho semestru) - ubytování, poplatky za kurzy apod.
   • cestovní výlohy
  2. studia v České republice
   • doktorandská stipendia
   • cestovní náklady na výzkumné pobyty v ČR
   • částečné náklady na výzkum, který je prováděn jako součást doktorského studia.
   • úhradu nákladů na účast na konferencích
 3. Součástí žádostí o udělení stipendia musí být projekt, z kterého také vyplývá jaký je jeho odborný obsah, k jakým účelům a jakým způsobem budou finanční prostředky použity, jakým způsobem žadatel prokazuje své jazykové schopnosti a dva doporučující dopisy. V případě studijního pobytu v zahraničí je nutné předložit pozvání zahraničního pracoviště či potvrzení o charakteru studijního pobytu. Pokročilí doktorandi dále předloží doporučení konzultanta své disertační práce, začínající doktorandi doporučení svého poradce. Žádosti se podávají v anglickém jazyce na formulářích, které obdržíte v Centru pro doktorská studia (CDS) odboru pro studium a záležitosti studentů UK, Praha 1, Ovocný trh 5. K žádosti musí být připojeno potvrzení o studiu na Univerzitě Karlově a vyjádření děkana příslušné fakulty.
 4. Stipendisté budou vybráni Výborem Sasakawa SYLFF UK, jeho členy jsou prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., rektor UK, prorektor prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., prorektor prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., kvestor Ing. Josef Kubíček, děkan FSV prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., děkan PF prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. a tajemník výboru, vedoucí kanceláře rektora UK JUDr. Jan Kuklík.

Přihlášky podávejte na adresu:
JUDr. Jan Kuklík
RUK, sekretariát rektora UK
Ovocný trh 3
Praha 1
116 36
Termín podání přihlášek:
31. 5. 1998

Udělení stipendií bude oznámeno do 30. 6. 1998.


Další programy Fondu SYLFF - Sasakawa pro studenty UK

Organizace nazvaná Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund se sídlem v Tokiu vyhlásila pro studenty institucí, které obdržely finanční prostředky od Nadace Sasakawa, a tedy i pro studenty Univerzity Karlovy další zajímavý program nazvaný SYLFF Program FORUM. Jeho cílem je poskytnout až 50000 dolarů studentům, v našem případě studentům UK a jejich spolupracovníkům, kteří jsou z partnerských institucí popřípadě i ze zahraničí, na pořádání studentských konferencí o významných otázkách dnešního světa v oblasti sociálních věd a humanitních oborů. Tato regionální fora, do kterých by mělo být zapojeno několik institucí, by měla být spojena s praktickými otázkami a měly by na ně navazovat další aktivity, doporučení k nápravě popřípadě další konkrétní výsledky. Čistě akademicky pojatá témata mají proto menší šanci na úspěch. Organizovat takovéto forum musí převážně sami studenti, pokrývají se pouze věcné náklady organizované konference a nikoli například mzdy či diety. Předpokládá se účast především doktorandů či bývalých doktorandů a studentů posledního ročníku magisterského studia. Konference se jako účastníci mohou samozřejmě účastnit i učitelé a širší odborná veřejnost. Návrh na pořádání konference, která by měla být organizována v roce 1999 musí být podán do konce měsíce října 1998 k rukám JUDr. Jana Kuklíka do sekretariátu rektora UK. Návrh musí obsahovat detailní požadované částky a musí splňovat výše uvedená kritéria.


Dalším programem určeným pro studenty postgraduálního doktorského studia Univerzity Karlovy je JOINT RESEARCH/EXCHANGE PROGRAM. Jde se o program, na jehož základě je možno poskytnout grant ve výši 5000 USD plus úhrada některých dalších nákladů (především cestovného), a to na projekty spolupráce mezi doktorandy v oblasti sociálních věd. Jde se o dva typy

 • společný výzkum a
 • výměnné pobyty, které nejsou zaměřeny na čistý výzkum ( vytváření sítí, pořádání seminářů apod.).
 • Týmy musí být minimálně dvoučlenné a jeho vedoucí musí být postgraduálním studentem UK. Minimálně polovina týmu musí být také postgraduálními studenty buď UK nebo některé z dalších institucí, které jsou zařazeny do programu SYLFF. (Jejich seznam je k dispozici v sekretariátu rektora).

  O poskytnutí grantu rozhoduje na základě doporučení rektora UK výbor Nadace v Tokiu. Žádosti se podávají prostřednictvím rektorátu UK a musí být vyplněny na zvláštním formuláři, který je k dispozici v sekretariátu rektora. Projekt musí obsahovat stručný popis tématu, které má řešit (ne více než 300 slov) a detailní návrh projektu (5 - 7 stran).

  V něm je pak třeba zmínit povahu a stupeň mezinárodní spolupráce, použitou metodologii, relevance tématu, inovativnost projektu, interdisciplinární povahu, prokázat dosavadní zkušenosti týmu a porozumění problematice, časový rozsah projektu, rozpočet, C.V. a doporučení.

  Termín podání je 20. května 1998 do sekretariátu rektora.

  Výběr bude proveden 1. září letošního roku a peníze k dispozici v říjnu 1998.

  Ukončení projektu se předpokládá k 31. květnu 1999.

  Bližší informace podá vedoucí kanceláře rektora a tajemník výboru programu SYLFF na UK JUDr. Jan Kuklík na tel čísle 24491312-15 nebo e - mail JAN.KUKLIK@RUK.CUNI.CZ.