Forum IV/11 - Carolinum

Z VIII. valné hromady

CÍLEM JE NOVÁ ORIENTACE

Jako obvykle - dívám-li se tři roky nazpět - se jednání valné hromady Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum zúčastnilo hodně členů. Jako obvykle se nedostávalo židlí, takže si je před, i krátce po oficiálním zahájení jednání, někteří jedinci přinášeli z jiných místností. Nakonec všichni seděli a mohli se plně věnovat programu.

Nejprve valnou hromadu oslovil rektor UK a předseda spolku Carolinum prof. Karel Malý. Psal se 1. duben 1998 a probíhalo horečné finále příprav vyvrcholení oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Přípravou oslav, jejich programem, posláním a smyslem se pan rektor zabýval nejvíce. Hovořil nejen o tom, že mediálně přitažlivé prezentace UK zajisté posílí její prestiž v nejširší veřejnosti, ale zdůraznil, že hlavním přínosem oslav (jsou rozvrženy na více než rok) budou především ty akce, které obohatí duchovní život pedagogů a studentů univerzity - vědecké konference a kolokvia, semináře, přednášky špiček zahraničí vědy, výstavy, vydání nových vědeckých děl, učebních textů apod. Smyslem oslav není jen důstojné uctění velkolepé tradice Karlova učení, ale i vytyčení nových pedagogických a vědeckých horizontů univerzity a hledání optimálních cest k jejich dosažení.

S výroční zprávou o činnosti spolku vystoupil jeho výkonný místopředseda Dr. Michal Svatoš. Sdělil, že spolek Carolinum měl k datu konání konference 860 členů a informoval přítomné o bohatém repertoáru akcí, které spolek v hodnoceném období uspořádal. Upozornil rovněž na nové upomínkové předměty, jimiž se rozšiřuje jejich nabídková paleta, vyzdvihl význam spolkové přílohy vydávané v časopise FORUM UK a upozornil na její zpřístupnění v síti internetu. "Rádi bychom docílili toho, aby stránky spolkové přílohy začali svými příspěvky podstatným způsobem formovat samotní členové spolku," řekl Dr. Michal Svatoš, který se dále věnoval spolkovým financím, zmínil sponzorskou pomoc a upozornil na jednu z akcí, pořádanou v rámci oslav 650. výročí založení UK - Týden zahraničních Čechů (28. června 1998 - 4. července 1998), na které se bude spolek Carolinum spolupodílet. Podstatné skutečnosti, které souvisejí s budoucností spolku a s jeho novou orientací, sdělil Dr. M. Svatoš na závěr svého vystoupení: "Dosavadní činnost spolku Carolinum byla nesena v tradičním duchu, zaměřeném na kulturní, společenské a spolkové aktivity. V tomto směru dospěl spolek téměř k hranici svých možností a jeho aktivity jsou pozitivně oceňovány nejen členy spolku, ale i širší akademickou veřejností. Malá pozornost však byla dosud věnována vlastnímu cíli spolku, jímž má být vytváření vědomí sounáležitosti členů s mateřskou univerzitou a propagace a podpora Univerzity Karlovy. Především k tomu by měly být směřovány chystané změny, jež jsou motivovány narůstajícími aktivitami spolku, finanční situací a podněty získanými na základě zahraničních zkušeností. Cílem změn spolku je rozšíření členské základny a nová orientace činnosti směřující nejen k vlastní činnosti spolkové, ale především k podpoře mateřské univerzity. Tohoto cíle lze dosáhnout postupnou přeměnou organizační struktury, složení členstva a finančního zajištění činnosti spolku. Prvním krokem je vtělit nově do stanov možnost získání živnostenského listu (což umožní samostatnou ekonomickou aktivitu). Druhým krokem je potřeba spolupráce s Agenturou Carolina, s níž uvažujeme o časově limitované smlouvě o spolupráci, která by spočívala v tom, že Agentura Carolina by převzala administrativní agendu a vzala do kvalifikovaných rukou hospodářskou činnost spolku. Do další oblasti směřuje spolupráce s Hlávkovou nadací, s níž bychom rádi podpořili badatelské a studijní aktivity nových absolventů a postgraduálních studentů UK."

Zprávou o hospodaření, diskusí a schválením usnesení byla VIII. valná hromada ukončena.

(jak)

Rektor Univerzity Karlovy a předseda spolku Carolinum prof. Karel Malý při svém vystoupení na VIII. valné hromadě. Na snímku zleva vedoucí sponzorské sekce Ing. J. Kubíček, členka zahraniční sekce PaedDr. Vl. Rattayová, prof. K. Malý, vedoucí zahraniční sekce prof. Z. Dienstbier, výkonný místopředseda PhDr. M. Svatoš a předseda zahraniční sekce Ing. Josef Svoboda.

Foto pro Forum: JAN SMIT

USNESENÍ
VIII. valné hromady
Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy
Carolinum
ze dne 1. dubna 1998

Valná hromada bere na vědomí:

  1. Výroční zprávu Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy v Praze - Carolinum za období 1997 - 1998
  2. Zprávu o hospodaření spolku

Valná hromada schvaluje:

  1. změnu stanov spolku
  2. změnu výše ročního členského příspěvku na minimálně 200 Kč
  3. přijetí nových členů spolku:
    1. Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
    2. Agentury Carolina.


Držitelka Ceny Thálie v Karolinu

U příležitosti VIII. valné hromady Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy se 1. dubna 1998 konal ve Velké aule Karolina koncert, v němž pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského vystoupila Komorní filharmonie Pardubice. Na programu byly skladby Jana Dismase Zelenky, Wolfganga Amadea Mozarta a Josefa Suka. Svůj mozartovský repertoár - přednesem árií Zuzanky, Paminy a Zerliny z oper Figarova skladba, Kouzelná flétna a Don Giovanni - předvedla Eva Dřízgová - Jirušová (na snímku), sólistka opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a držitelka Ceny Thálie za rok 1996. Eva Dřízgová - Jirušová, vyhledávaná pěvkyně operního i koncertního repertoáru, častý host předních operních scén české republiky, která s úspěchem zpívala i v mnoha zemích Evropy a poprvé v japonské premiéře Janáčkovy opery Liška Bystrouška, byla po svém vystoupení v Karolinu za prvotřídní výkon odměněna kromě obligátních květin i upřímným dlouhým potleskem.


(jak)


KALENDÁRIUM 1998
aneb
Kdy se příště setkáme?

19. května 1998 (17 hod.)
Kámen a poznání
Divadlo Archa
promítání dokumentárního filmu o dějinách UK a beseda s tvůrci a odbornými poradci filmu
26. červen 1998
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Valdštejnská zahrada
tradiční setkání vedení UK, fakult, zástupců AS a studentů při příležitosti ukončení školního roku
28. červen 1998 - 4. červenec 1998
Týden zahraničních Čechů
část programu je věnována setkání a diskusi s představiteli českých spolků v zahraničí
Přesný čas, úplný program i místo konání každé akce budou členům spolku sděleny pozvánkou

KONTAKTNÍ ADRESA:
CAROLINUM - SAP UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
(sekretariát Mgr. J. Vopravilová)
Tel.:(+420 2) 24491326, 24491325
Fax.:(+420 2) 263871
e-mail:sapuk@ruk.cuni.cz
URL: http://www.cuni.cz/cuni/ruk/sap

Předchozí spolkové přílohy:
duben 1998 (Forum IV č. 8-9)
únor 1998 (Forum IV č. 6)
prosinec 1997 (Forum IV č. 5)
říjen 1997 (Forum IV č. 3)
září 1997 (Forum IV č. 1)
červen 1997 (Forum III č. 12)
květen 1997 (Forum III č. 11)
duben 1997 (Forum III č. 9)
prosinec 1996 (Forum III č. 6)
říjen 1996 (Forum III č. 2)