Forum IV/11 - Seznam rubrik

logo časopisu


SETKÁVÁNÍ

Dny kolem vyvrcholení univerzitního jubilea se dají definovat střízlivě, ale i květnatě, dají se přikrášlit mnoha adjektivy nebo lze jen stručně konstatovat fakta. Kdybych měla ocenit a docenit lidský rozměr všech těch malých, větších i "megahradních" akcí, postavila bych bez váhání na první místo setkávání. V jednom místě, v jednom časovém průsečíku se setkali lidé, kteří se buď neviděli nikdy, nebo několik týdnů, měsíců, mnohdy i let. Z Prahy, Evropy, ze zámoří. Setkávali se bývalí i dnešní kolegové, dávní známí, vznikala nová přátelství. Vědci a učitelé desítek oborů, lékaři, psychologové, přírodovědci, matematikové, jaderní fyzikové. Všem byla společná pokora, která je charakteristická lidem velkého ducha. Jejich etickými kritérii nepohnula ani sláva, ani moc, která, jak napsal L. Mňačko, "chutná". Že vědění je mocná síla, to věděly už generace před námi ("knowledge is power" - R. Bacon). Dvojice, větší či menší skupinky těchto mocných duchem živě diskutovaly nejen během jednání, ale i o přestávkách, v oddechových časech nebo při privátních setkáních. Česky, anglicky, německy. U kávy, u minerálky, u sklenky vína. Mnohdy dojímala už jen fyziognomická ušlechtilost oněch devatenácti nových laureátů titulu doctor honoris causa. Mezi těmi, kteří další den přijímali z rukou rektora Univerzity Karlovy pamětní medaile, byli lidé padesátiletí, ale i někteří, lež měli o hodně křížků víc. Mezi nimi skuteční nestoři univerzitního dění - profesoři Fingerland, Vencovský, Polišenský. Lidé, kteří Alma mater zasvětili celý svůj plodný život. Nežili lehké semestrální sezóny. O pracovitosti, neústupnosti, vědecké poctivosti, hrdosti a úctě k univerzitě by mohli své nástupce v mnohém poučit. Pokud budu parafrázovat výrok charismatického francouzského historika Jacquese Le Goff, dějiny tvoří lidé. Platí to zajisté i o dějinách naší univerzity.

Téma stejné jako tento úvodník - setkávání - je obsahem i malého fotofejetonu. Je vytvořen ze snímků, které zůstaly tak trochu na okraji oficiální pozornosti. Jsou však neméně zajímavé. Výmluvně vypovídají právě o lidských setkáváních - podstatném rysu univerzitních oslav.

Michaela Zindelová
šéfredaktorka Forum, vedoucí oddělení vnějších vztahů


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Vedoucí oddělení vnějších vztahů a šéfredaktorka: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Editor: PhDr. Karel Janků.
 • Redakce:Jan Martinek.
 • Grafická úprava tištěné podoby:Jiří Maleninský a Jiří Staněk.
 • Sekretariát: Michaela Vlčková.
 • Číslo IV/11 vychází 7. 5. 1998.
 • Uzávěrka čísla 14. 4. 1998.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" nebo na adrese forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje nakladatelství Hermes(R).
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.