Forum IV/12 - Seznam rubrik

logo časopisu


Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou dvanácté - v tomto akademickém roce poslední - číslo časopisu nejstarší univerzity ve střední Evropě. Zatímco ona existuje už 650 let, její stávající časopis vychází pravidelně "teprve" čtyřicet měsíců. Při svém narození dostal do vínku jméno Forum (tehdy bylo v módě, jak už jména v módě bývají) a čekalo se, jestli vydrží. Zatím vyrůstalo bez velkých starostí a leckterá nemoc se mu vyhnula. Takže pokud si přečtete poslední díl tetralogie našeho periodika, pak jste dočetli téměř dvousetstránkovou knihu od autorů jménem redakce a kol. Byla to kniha napínavá nebo nudná? Poučná či banální? Stačil soubor jednotlivých epizod ze života, nebo se žádá velký příběh, "megatéma"? Třeba takové, které nastolil německý prezident Roman Herzog na shromáždění německých univerzit na sklonku loňského roku, totiž vzdělání: "Chceme-li se ve společnosti vědění příštího tisíciletí prosadit, musí se vzdělání v naší zemi stát megatématem. Potřebujeme širokou debatu o budoucnosti naší vzdělávací soustavy. Vrabci na střeše už cvrlikají, že vědění je dnes nejdůležitějším zdrojem prosperity v naší na suroviny chudé zemi," řekl na zmíněném shromáždění 5. listopadu 1997 německý prezident (a čtyři dny na to tento zásadní text přinesly prestižní Frankfurter Allgemaine Zeitung a v překladu ministra školství Jana Sokola v prvním letošním čísle Vita Nostra Revue 3. LF UK a v tomto čísle náš časopis s komentářem Dr. Jiřího Peška - na internetu již podstatně dříve). Této debatě bychom mohli věnovat mnohem víc místa než dosud. Samy oslavy 650. let založení Univerzity Karlovy, které - co si budeme povídat - zabraly hodně místa v oné výše zmíněné knize, ale nebylo to samoúčelné, neboť pravě ony ukázaly (a to ještě není konec pracovní části oslav), že toto téma je více než aktuální a protože je "problémů školství sto a jeden," (Jan Sokol) bylo by dobré, hlouběji se nad cestami budoucího obsahu a forem vzdělávání na naší univerzitě zabývat hlouběji a kompetentněji, než v povrchních novinových úvahách. Lidí, kteří do tohoto problému vidí, je v univerzitních řadách dost a v redakci bychom elán pro to, aby úroveň novin byla hodna prestiže Univerzity Karlovy, měli také. Jenom doufejme, že budeme mít dost papíru a peněz...

Karel Janků


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Vedoucí oddělení vnějších vztahů a šéfredaktorka: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Editor: PhDr. Karel Janků.
 • Redakce:Jan Martinek.
 • Grafická úprava tištěné podoby:Jiří Maleninský a Jiří Staněk.
 • Sekretariát: Michaela Vlčková.
 • Číslo IV/12 vychází 8. 6. 1998.
 • Uzávěrka čísla 18. 5. 1998.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" nebo na adrese forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje nakladatelství Hermes(R).
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.