Forum V/1 - 650 let UK

Prázdninová ohlédnutí

Poté, co jsme koncem května 1998 předali do tisku poslední číslo IV. ročníku časopisu Forum do tisku se na akademické půdě (i mimo ní) odehrálo mnoho zajímavého. Často se jednalo o významné události v rámci 650. výročí UK. Chtěli bychom Vás o nich - byť s několikaměsíčním odstupem - telegraficky informovat. Vzhledem k tomu, že se během akademických prázdnin odehrálo několik desítek akcí, jistě nám prominete, že tento komentář nebude vyčerpávající.

21. května

Měsíc poté, co kulminovaly v týdnu kolem 7. dubna hlavní akce konané k univerzitnímu jubileu v Praze, byly v Hradci Králové (21. května 1998) předány 64 pracovníkům pamětní medaile k 650. výročí založení UK. Mezi vyznamenanými byli, vedle příslušníků Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, i zástupci FN a Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně. Slavnostního shromáždění se kromě rektora univerzity zúčastnili dva členové jeho kolegia, děkanka FaF UK v Hradci Králové prof. Eva Kvasničková a děkan LF UK v Hradci Králové prof. Ivo Šteiner. O slavnosti v Hradci Králové nás informoval prof. L. Chrobák. Po slavnostním ceremoniálu se v sále Filharmonie Hradec Králové konal slavnostní koncert. V jeho podání ocenili posluchači především Dvořákovu symfonii Z Nového světa.

Na snímku předává rektor UK prof. Malý pamětní medaili doc. Vladimíru Geršlovi.
Foto pro Forum: Beatriz Pražáková

1. června

Ve Velké aule Karolina byly 4. června 1998 předány ministrem školství Janem Sokolem (za přítomnosti ministerského předsedy Josefa Tošovského a vicekancléře Kanceláře prezidenta republiky Iva Mathé) dekrety profesorům, jmenovaným prezidentem republiky Václavem Havlem s účinností od 1. června 1998. Mezi nimi bylo také devět dosavadních docentů Univerzity Karlovy: RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (MFF), MUDr. Jan Dominik, CSc. (LF HK), Dr. Petr Dostál, Ph. D. (PřF), Dr. Hassan Farghali, DrSc. (1. LF), RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. (MFF), Ing. Michal Ilavský, DrSc. (MFF), MUDr. Vladimír Resl, CSc. (LF Pl), MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. (2. LF) a PhDr. Jan Vymětal (1. LF).

Dekret profesora přijímá z rukou ministra školství doc. Hassan Farghali z 1. LF UK
Foto Forum: Michaela Vlčková

1. - 3. června

Třídenní Česko - makedonská konference na půdě FF UK s logem 650. výročí se konala na začátku června (1. - 3. června 1998). Konference získala zájem vědeckých pracovníků ze Skopje, Prahy a Brna. Jak nás informovala Veronika Nováková, po úvodním slově prof. M. Kvapila, vedoucího katedry slavistiky FF UK, přivítala přítomné doc. S. Hermochová a za makedonskou stranu pozdravil všechny přítomné děkan FF ze Skopje prof. A. Popovski. Za tři dny konání zde odeznělo množství zajímavých příspěvků na jazyková, literární a historická témata.

4. a 5. června

Mezi akcemi konanými u příležitosti oslav 650. výročí založení UK na FaF UK získalo jasnou prioritu sympozium Etika a farmakoekonomika ve farmakoterapii. O jejím konání nás informoval prezident sympozia doc. Jiří Vlček. Zajímavá akce se konala 4. a 5. června 1998 v Karolinu a záštitu nad ní převzal ministr zdravotnictví. Na celé organizaci se podílela kromě FaF UK i Česká lékárnická komora. Přednášky provázela bohatá diskuse, která pokračovala u posterů, v kuloárech během obědové pauzy, na workshopech a kulminovala při panelové diskusi na závěr symposia. Průběh akce obohatil i prof. J. Koutecký, prorektor UK, svou přednáškou o vnímání etických problémů očima lékaře. Program, určený vědeckým výborem, byl stoprocentně splněn, navíc si zahraniční účastníci mohli prohlédnout naše hlavní město.

4. a 5. června

V univerzitním areálu Zahrádky u České Lípy se konala v rámci oslav UK a v předvečer osmdesátého výročí vzniku Československa dvoudenní mezinárodní vědecká konference. Pořádala ji PF UK ve spolupráci s Nadáním J. M. a Z. Hlávkových, jednání se zúčastnilo 150 vědeckých a odborných pracovníků. Jeho rámec vymezil v hlavním referátu prof. Václav Pavlíček - doložil aktuálnost historických zkušeností, které se váží na základní vývojové etapy našeho státu. Na konferenci zazněly příspěvky právníků, teologů, sociologů, politologů, filologů a historiků k právní problematice české a československé státnosti.

(red)

Neformální setkání trojice účastníků doc. J. Nedvěda, předsedy Nadání, prof. Přemysla Berana, člena správy a prof. Václava Pavlíčka z PF UK

Foto pro Forum: Miroslav Zajíc

22. června

Pracovníci Ústavu geologie a paleontologie PřF UK uspořádali v rámci univerzitního jubilea 8. uhelně-geologickou konferenci. K účasti na ní se přihlásilo přes sto zájemců z mnoha zemí Evropy. O jednání nás informoval prof. J. Pešek, ředitel Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Třídenní přednáškový maratón byl zahájen 22. června 1998, akce skončila o čtyři dny později. V jeho rámci proběhly dvě úspěšné geologické exkurze, další jednání probíhalo ve dvou paralelních sekcích. Vedle ryze geologických přednášek bylo prezentováno mnoho příspěvků, které se zabývaly aktuálním tématem: vlivem těžby a spalováním uhlí na životní prostředí.

23. června

Toto je datum, kdy prof. P. Sgall získal již druhou mezinárodní poctu. Po čestném doktorátu Univerzity INALCO v Paříži byl jmenován Dr. h. c., tentokrát na Univerzitě v Hamburku. O velké poctě emeritního profesora UK a externího pracovníka Ústavu formální a aplikované lingvistiky (MFF UK) Forum informovala prof. Eva Hajičová. K jeho úspěchu dodala: "Vždy jsme v něm jako jeho žáci a spolupracovníci uznávali velkou vědeckou osobnost, bytostně zaujatou bádáním a předáváním svých znalostí a poznatků - proto nás jeho úspěch velmi těší".

25. června

Pedagogická Fakulta UK uspořádala v měsících červnu a červenci výstavu umělců katedry výtvarné výchovy s názvem Profesor - učitel - žák. Výstavu zahájil 25. června 1998 v Křížové chodbě Karolina prorektor UK prof. J. Koutecký. Mezi vystavujícími se představili také výtvarníci J. Dvořák, J. Hladký, P. Humhal, Z. Hůla a další.

Doc. P. Šamšula, prof. J. Koutecký a prof. Zd. Helus (zleva) při vernisáži výstavy Profesor - učitel - žák.

Foto: Archiv PedF UK

23. července

Výstava s nezvykle dlouhým názvem Císař římský, král český Karel IV. na medailích, pečetích a pamětních mincích obohatila v letních měsících (23. 7. - 11. 8. 1998) stávající expozice v historickém Karolinu věnované 650. výročí založení UK. Medaile, mince a pečetě pocházejí z rozsáhlé soukromé sbírky manželů Bašeových (budují ji čtvrt století) a představená kolekce obsahovala 250 exemplářů. Pražané i její návštěvníci si s velkým zájmen prohlédli univerzitní medaile s podobiznou Otce vlasti i pamětní medaile UK z let 1948, 1978 a 1998.

(mich)

Jednou z vystavených medailí byla i ražená, postříbřená, tombaková medaile 2. LF UK autora J. Soukupa z roku 1995

Reprofoto: Archiv Forum

10. srpna

Jednou z akcí k poctě univerzitního výročí byla konference Partial Differential Equations - Theory and Numerical Solution, která proběhla ve dnech 10. - 16. 8. 1998 v Praze, v historických prostorách Karolina a v areálu VŠE. Konferenci pořádala MFF UK a Institut für Wissenschaftliche Rechnung univerzity v Heidelbergu. Toto setkání matematiků bylo zařazeno mezi satelitní konference k Mezinárodnímu matematickému kongresu v Berlíně. Mezi řečníky byla řada světově proslulých matematiků, kteří seznámili účastníky s aktuálním stavem problematiky v oboru parciálních diferenciálních rovnic. Kromě odborného programu si asi 200 účastníků z 31 zemí prohlédlo historickou část Prahy i UK (viz foto) a bylo přítomno koncertu Stamicova kvarteta v Karolinu. o zajímavém projektu nás informovala doc. Dr. Jana Stará z MFF UK.

Foto pro Forum: Alena Havlíčková

10. srpna

Dne 9. září 1998, v den stého výročí přenesení univerzitní botanické zahrady z levého břehu Vltavy na pravý, na tzv. Slupskou stráň pod Karlovým náměstím, byla v Karolinu otevřena výstava s názvem Botanická zahrada UK ve fotografii Michela Laverreta. Autor fotografií (na snímku vpravo při vernisáži výstavy s ředitelem Botanické zahrady UK Václavem Větvičkou) je francouzský profesor biologie, nadšený fotoamatér a milovník Prahy a Botanické zahrady UK. Výstavu pořádala PřF UK a byla ke shlédnutí do 9. září 1998.

(jak)


15.srpna

Tradiční evropská konference - setkání krystalografů - se konala v letošním, pro UK jubilejním roce, již po osmnácté (15. - 20. srpna 1998), poprvé na území bývalého Československa. Hlavním pořadatelem byla Krystalografická společnost, spolupořadateli pak MFF UK, Strojní fakulta ČVUT, Ústav makromolekulární chemie a Fyzikální ústav AV ČR, Národní muzeum a Inženýrská akademie. Konference se konala pod patronací Evropské krystalografické asociace (ECA) a Mezinárodní krystalografické unie (IUCr) na Strojní a Stavební fakultě ČVUT. Podle sdělení RNDr. Radomíra Kužela z MFF UK se jí zúčastnilo na 1000 krystalografů nejen z Evropy, ale i dalších kontinentů.

23. srpna 1998

V poslední dekádě srpna byla zahájena vědecká konference s názvem Chinese Modernism: "New Perspectives on Chinese Culture in the 1910s". K českým sinologům se na ní připojilo 19 badatelů z Číny, Japonska, Evropy, USA a Kanady. Jejich společným zájmem při několikadenním jednání (do 27. srpna 1998) se stala snaha rozšířit dosavadní znalosti počátků moderní doby v Číně. V předvečer ukončení konference se její účastníci sešli s českými sinology, s představiteli UK a s delegáty nadace Chiang Ching-kuo Foundation for Schorarly Exchange z Taj-pej na recepci k zahájení prvního tříletého regulérního cyklu činnosti Mezinárodního sinologického centra v Praze. Shromážděnou akademickou obec pozdravil pan Yu Ying-shih z Princetonské univerzity (na našem snímku), člen správní rady nadace, pan David Dean, ředitel partnerského washingtonského Centra pro americký region a prof. Oldřich Král, ředitel pražského Mezinárodního sinologického centra pro evropský region. Jak nám sdělil prof. Král, kromě jiného se zajímavě orientovaná činnost rozšíří i dalším směrem, Praha se stane nejpozději od roku 2000 pravidelným dějištěm Pražských letních škol v jednotlivých oborech čínských studií.

Foto Forum: Archiv UK

23. - 28. srpna

V těchto dnech se konala mezinárodní konference Prague Stochastics '98, pořádaná katedrou pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK spolu s oddělením stochastické informatiky ÚTIA AV ČR. Jak sdělila časopisu Forum doc. Dr. Zuzana Prášková, při slavnostním zahájení konference ve Velké aule Karolina, za přítomnosti prorektora UK I. Wilhelma, předsedy AV ČR R. Zahradníka, předsedy Českého statistického úřadu E. Outraty, děkana MFF UK B. Sedláka, ředitele ÚTIA AV ČR M. Mareše, předsedy Evropského výboru Bernoulliovy společnosti N. Veraverbekeho a dalších významných hostů byly předány pamětní medaile MFF UK. Vyznamenaní byli, spolu s dalšími významnými hosty, přijati prorektorem UK doc. I. Wilhelmem a předsedou AV ČR prof. R. Zahradníkem. Konference se zúčastnilo celkem 260 odborníků z celého světa, kteří ve 13 sekcích přednesli 200 příspěvků.

31. srpna

Dílem anglického romantického básníka G. G. Byrona se zabývala 24. konference Mezinárodní Byronovy společnosti pod názvem Byron: East and West. Konference se -jako součást oslav 650. výročí založení UK - konala na FF UK a navazovala na letitou tradici byronovských setkání, jež každoročně pořádá International Byron Society (vloni proběhla ve Versailles). Organizátorem konference byl doc. PhDr. M. Procházka, CSc., z Centra komparistiky FF UK, který přednesl i hlavní projev. Většina referátů se zaměřovala na tři základní problémové oblasti: Západ a Orient v Byronově díle, Byronův vliv ve východní a západní kultuře a na čtení Byronových textů v kontextu minulých i současných kulturních, ideologických, politických nebo ekonomických tradic.

(čtjk)

7. září

Konference s názvem Present and Historical Nature-Culture Interactions in Landscapes pojednávala v několika okruzích o vzájemném ovlivňování přírody a lidské kultury a konala se v rámci výročí ve dnech 7.- 13. 9. 1998 (v jednacích prostorách FTVS UK). Mezinárodní akce, první svého druhu na území ČR nabídla témata v 9 tematických sekcích, která jsou primárně ve sféře zájmu resortu MŽP. Spoluorganizátory konference byla Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Národní komitét MAB při UNESCO, dále se podíleli - zejména na vedení exkurzí - odborníci z ústavů Akademie věd ČR nebo České zemědělské univerzity. Podle informace doc. Pavla Kováře z PřF UK bylo jednání koncipováno tak, aby jednotlivé bloky pokrývaly skutečně obecné odborné problémy bez ohledu na umístění na glóbu (jednání zahrnovalo kromě otázek středoevropské krajiny např. i problematiku ekologie tropů, kde řada našich specialistů též pracuje na konkrétních projektech). V rámci krajinně ekologické konference obdrželi především mladí pracovníci zlaté medaile Přírodovědecké fakulty UK, prof. R. Bunce z Velké Británie a prof. R. Forman z USA obdrželi jubilejní medaile UK.
Generálním sponzorem konference se stala Mostecká uhelná, a. s. Její odborný zástupce se rovněž zúčastnil konferenčního bloku "Ekologie obnovy".


LŠSS ve znamení výročí

Po čtyři srpnové týdny letošního roku se na FF UK konala tradičně Letní škola slovanských jazyků. Letos probíhala již její 42. běh, z toho po čtyřicáté v nepřerušené kontinuitě a zároveň ve znamení oslav výročí založení UK. To byl také důvod k tomu, aby se v době jejího konání (20. do 26. srpna 1998) uskutečnilo i Mezinárodní sympozium bohemistů Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy (oficiální zahájení tohoto mezinárodního sympozia, spojené se slavnostním koncertem, se konalo 21.srpna 1998 ve Velké aule Karolina).1) Letní školy slovanských jazyků se zúčastnilo 193 bohemistů a slavistů z 34 zemí. Za pozornost jistě stojí, že účastníci přijeli tentokráte i z Latinské Ameriky, i z Číny, Japonska a Koreje. V zastoupení evropských států přirozeně dominuje spolupráce naší univerzity s univerzitami v sousedních zemích, a proto nejvíce účastníků LŠSS bylo ze Spolkové republiky Německo. Potěšitelné je, že v posledních letech stoupá počet studentů v postgraduálním studiu. Zájem těchto studentů o studium českého jazyka, literatury, dějin a kultury má již pevnější a vyhraněnější kontury a svědčí o tom, že si bohemistika postupně buduje dobrou pozici mezi ostatními slavistickými obory. Je třeba ovšem podotknout, že o prestiž bohemistiky v zahraničí nemůže usilovat Letní škola osamoceně, ale že je to společný úkol všech univerzitních bohemistických pracovišť.

Myšlenka spolupráce všech bohemistických pracovišť UK při podpoře zahraniční bohemistiky se výrazně uplatnila v přípravě mezinárodního sympozia zahraničních bohemistů. Jednání sympozia proběhlo ve čtyřech sekcích. Usnadnila jej skutečnost, že k dispozici byl již vytištěný první díl sborníku referátů, a proto bylo i dost času pro živé debaty a diskuse. Celkové odborné výsledky a vědecký přínos sympozia bude moci veřejnost posoudit po vydání druhého dílu sborníku, který vyjde do konce tohoto roku. Řadu cenných podnětů a impulzů k otázkám podpory zahraniční bohemistiky přinesl závěrečný kulatý stůl mezinárodního sympozia.

prof. Jan Kuklík
FF UK


1) Přednášku prof. Alexandra Sticha Pocta bohemistů Univerzitě Karlově, proslovenou na tomto sympoziu 23. srpna 1998, přinesly v plném znění Literární noviny č.34/98.

Společná fotografie se stává po čase pro všechny účastníky LŠSS ceněným dokumentem. Připomíná zajímavou výuku, bohatý kulturní program i nově navázaná přátelství.

Foto Forum: Michaela Vlčková


Univerzita a její studenti

O univerzitní komunikaci

Několik dní nabitých intenzivní komunikací mezi těmi, bez nichž by pojem univerzita neměl smysl, tj. mezi studenty a jejich učiteli, uběhlo jako voda. Od 9. do 12. září 1998 na sympoziu s názvem Univerzita a její studenti ovšem čas hlavní roli nehrál. Spíše ji hrála aktuálnost problémů tohoto světa a této doby, které byly na sympoziu přednášeny a diskutovány. Jednalo se o mezinárodní setkání a účastnilo se ho více než 250 studentů a profesorů z Evropy, Kanady a USA. Cílem konference bylo poukázat na úlohu a poslání univerzitních učitelů a studentů v duchu myšlenky zakladatele univerzity Karla IV. - v rámci evropské spolupráce přispívat ke vzájemnému poznávání "akademických lidí" bez rozdílu národnosti, rasy a náboženství. Významní zahraniční i domácí univerzitní profesoři a vědci ve čtyřech sekcích přednesli celkem zásadních 12 přednášek (téma byla např. Kultura a civilizace, Svoboda a odpovědnost - role univerzity a jejich studentů, Etika a věda, Náboženství: politika a věda, Univerzitní studenti během historického vývoje univerzity - konfesionální, sociální, národnostní a rasové problémy, Humanismus vs. rozvoj technologií v medicíně, Budoucnost univerzity, jejich studentů a profesorů, Univerzita a její studenti v moderních informačních technologiích). Velký prostor byl věnován též přednáškám a referátům studentů a řadě diskusí. Za připomenutí stojí jména některých osobností. Z řad renomovaných profesorů významných světových univerzit se sympozia zúčastnili, např. profesoři H.- J. Sonnenberger, bývalý děkan právnické fakulty univerzity v Mnichově, E. Biser, svět proslulý morální teolog, R. L. Frye, bývalý prezident americké heraldické společnosti, W. Hermann, prezident Technické univerzity v Mnichově, E. Hobsbawm z Velké Británie, P. Chartier, prorektor pařížské univerzity, známý publicista evropského renomé A. Grosser z Francie. Tématem studia žen na univerzitách v Čechách, Rakousku, Německu a Švýcarsku se zabývaly česká historička Dr. L. Petráňová a M. Daumová z Mnichova.

Na slavnostním zakončení sympozia, které se konalo ve Valdštejnském paláci v Praze, promluvil předseda Senátu Petr Pithart o univerzitě jako místě, kde je možno při diskusích a v dialogu hledat a nalézat pravdu. "Univerzita je nezastupitelná pro život každého národa i každé vyzrálé kultury a civilizace... kultivuje a chrání hodnoty, které by měly být drahé všem. Je to místo pro osobní dialogické setkávání učitelů a studentů, jež není omezeno žádnými hranicemi." Podle názorů mnohých účastníků sympozia (viz příště) byla celá akce díky zvoleným tématům, reprezentativně vybraným hlavním řečníkům od nás i ze zahraničí a díky práci organizačního výboru (v čele s prof. S. Daumem) úspěšná. Není proto od věci, že se uvažuje o tom, aby se druhé setkání, které je plánováno na rok 2000, uskutečnilo opět v Praze na UK.

Karel Janků

Součástí sympozia byla i teologická rozprava v kostele Sv. Salvátora v Praze. Vedl ji univerzitní kaplan prof. Tomáš Halík (vpravo) a bývalý děkan ETF UK prof. Jakub S. Trojan.

Foto pro Forum: Miloš Šindelář


Univerzity po roce 2000

V souladu se Statutem soutěže Univerzity po roce 2000, vyhlášené rektorem Univerzity Karlovy v rámci oslav 650. výročí jejího založení byly 9. září 1998 slavnostně oznámeny její výsledky. Do soutěže bylo přihlášeno 21 prací (z toho dvě v jazyce slovenském a jedna v angličtině) z dvanácti vysokých škol a univerzit. Většina prací se zabývala vážnými a možnými problémy budoucího vývoje univerzit v příštím století, a to z různých hledisek, např. z hlediska kvalifikace učitelů, mezinárodních vztahů a kontaktů, globalizace a internacionalizace meziuniverzitní spolupráce nebo vlivu nových technologií na obsah i metodiku výuky v budoucnosti. Nechyběly ani práce, které problém pojednaly historicky či z pohledu právních norem univerzitního života nebo akcentovaly novou roli studenta a jeho univerzitních a mimouniverzitních aktivit. Většina prací byla napsána kultivovaným jazykem, se stylistickou obratností, přičemž autoři volili téměř všechny možné formy vyjádření, od odborného a literárně dokumentovaného textu po volně, nikoliv však nezávazně a nestrukturovaně napsanou esej.

Celkovou úrovní soutěž splnila svůj účel. Práce posoudila komise ve složení prof. Dr. Miroslav Marcelli, CSc., Univerzita Komenského v Bratislavě, prof. Dr. Marie Königová, CSc., a prof. Dr. Miloslav Petrusek, CSc., z Univerzity Karlovy. Posuzovatelé se shodli na výběru šesti nejkvalitnějších prací. Z nich pak navrhli rektorovi UK tři. Na základě návrhu komise rozhodl rektor UK udělit ceny v tomto pořadí:

  1. Lukáš Jelínek (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně) za práci O univerzitách a univerzálních lidech.
  2. Ing. Václav Vinklárek (Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně) za práci Vymezení nešvarů současného vysokého školství z pohledu studentů, návrhy na jejich odstranění a náčrt obrazů budoucnosti a to vše ve třech dějstvích.
  3. Petr Pecháček (Technická univerzita v Liberci) za práci Univerzity po roce 2000.

(red)

Vítězové soutěže Univerzity po roce 2000 Petr Pecháček a Lukáš Jelínek a držitelé jubilejní medaile 650. výročí UK prof. F. Seibt a J. Simonsová (zleva) při slavnostním zahájení sympozia Univerzita a její studenti dne 9. září 1998 ve Velké aule Karolina.

Foto pro Forum: Archiv RUK


Pocta a uznání

U příležitosti oficiálního a slavnostního zahájení sympozia Univerzita a její studenti ve Velké aule Karolina předal rektor UK prof. Karel Malý ceny laureátům studentské soutěže vyhlášené na téma Univerzity po roce 2000. Výrazem úcty a uznání bylo i udělení pamětní medaile 1. lékařské fakulty UK prof. Dr. Wulfovi Steinmanovi a MUDr. Antonínu Hornychovi.

Univerzita Karlova 9. září 1998 též udělila jubilejní pamětní medaile k 650. výročí UK, a to prof. Ferdinandovi Seibtovi, emeritnímu profesoru Ruhrské univerzity v Bochumi, doktoru honoris causa UK, a Dr. Jennifer Allen Simonsové, prezidentce Nadace Simons ve Vancouveru, oběma za jejich významný podíl na rozvoji UK.

(jak)

Dr. Jennifer Simonsová předala UK darovací listinu s obnosem 20000 USD, určenou k podpoře mobility studentů.

Foto Forum: Michaela Vlčková


"Štafeta" v Praze

Ve dnech 8. - 12. září 1998 proběhla na UK Evropská konference o moderních studiích jižní Asie. Konferenci připravil Indologický ústav FF UK v kooperaci s Evropskou asociací jihoasijských studií. Na přípravě se dále podíleli pracovníci Orientálního ústavu ČAV, Náprstkova muzea a přispělo k ní též sdružení Kontinenty. Jednání konference se zúčastnily bezmála dvě stovky badatelů z Evropy, z Ameriky a také z Indie a Pákistánu. Na zahájení konference vystoupili velvyslanec Indie J. E. Girish Dhume a velvyslanec Pákistánu J. E. Samuel Thomas Joshua. Oba zdůraznili význam vzájemného poznávání a odborného dialogu specialistů mezi významnými regiony dnešní "globální vesnice". Konferenci organizují evropské univerzity jako "štafetu", kterou si podávají po dvou letech. Letos poprvé konference překročila hranice bývalé železné opony. V posledních letech došlo k posunu tematického zaměření konferencí směrem k vyváženému podílu s klasickými disciplínami (literaturou, kulturou, jazyky). Je to v souladu se zájmem evropských institucí, které podporují činnost celoevropských orientalistických společností, kam se zařadila i Evropská asociace jihoasijských studií založená loni v Praze a sídlící v Leydenu. Kladou důraz právě na vyvážený podíl klasických a moderních disciplín s vědomím, že se tyto dvě komplementární oblasti bádání často nerozumně oddělovaly a v kontextu mimoevropských kultur bez vzájemného dialogu ztrácejí správnou poznávací hodnotu. Z mnoha jednotlivých vystoupení vzpomeňme alespoň dvě plenární přednášky na zahájení konference, které přednesly významné osobnosti evropského indologického bádání - Dr. T. Ja. Jelizarenkova z Moskvy (o interpretaci nejstaršího indického textu Rgvédu) a Prof. D. Rothermund z Heidelbergu (o roli státu v jižní Asii).

Fakt, že organizace této konference byla před dvěma lety na konferenci v Kodani nabídnuta Praze, svědčí také o tom, že naši indologii evropská odborná veřejnost přijímá a že ji vnímá, stejně jako ostatní orientalistické obory na UK, jako objektivně působící a věcně budovanou disciplínu,  s prestiží doma i v zahraničí.

prof. Jaroslav Vacek
FF UK

Zleva velvyslanec Indie J. E. Girish Dhume, prof. J. Vacek a velvyslanec Pákistánu J. E. Samuel Thomas Joshua pozorně sledují jednání konference

Foto pro Forum: Jan Smit