Forum V/2 - 650 let UK

Čestný doktorát putuje do Irska!

Páteční odpoledne dne 25. září 1998 se ve Velké aule Karolina udílel v rámci 650. výročí Univerzity Karlovy další z čestných doktorátů - tentokrát Prof. Thomasi N. Mitchellovi - rektorovi Trinity College v Dublinu, profesorovi klasických studií. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili kromě rektora UK, členů jeho kolegia a dalších akademických hodnostářů vzácní hosté z oblastí veřejného, kulturního i hospodářského života. Předání doktorátu dr. h. c. přihlíželi také členové vlády (P. Mertlík, E. Zeman, E. Lánský, I. David, K. Motejl, J. Bašta), na čestném místě zasedla Její Excelence zplnomocněná velvyslankyně Irska Marie Therese Crossová. Ceremoniál po doznění české a irské hymny zahájil prof. Pavel Klener, prorektor UK. Přivítal především oba irské hosty na půdě Univerzity Karlovy - kromě kandidáta na hodnost dr. h. c. také prof. MUDr. Davise, Coakleyho, děkana lékařské fakulty Trinity College v Dublinu. Poté prof. Mitchella představil za navrhující fakultu doc. Jaromír Černý, proděkan FF UK. Ve stručném životopise shrnul studia i dosavadní akademickou kariéru prof. Mitchella: po půlročním působení na Cornell University pracoval Th. N. Mitchell jako Assistant Professor na Swarthmore College (1966-67), poté jako Statutary Lecturer na University College v Cork (1967-1968). Od r. 1968 působil na Swarthmore College jako Assistant Professor (1968-1973), poté jako Associate Professor (1973-1978) a Professor of Classics (1978-1979). V letech 1979-1991 pracoval T. Mitchell jako profesor latinských studií na Trinity College v Dublinu a v r. 1991 se stal rektorem (Provost) této Trinity College. Jeho pedagogická činnost se soustřeďuje na antické dějiny, římskou literaturu a latinský jazyk. Ve vědecké činnosti soustřeďuje Prof. Thomas N. Mitchell svůj badatelský zájem na římské dějiny republikánského období. Své stati k politickým, sociálním a ústavním otázkám 1. st. př. Kr. publikuje v uznávaných mezinárodních časopisech. Ve svých monografiích se zabývá zvláště etickými hodnotami římské společnosti, které sleduje v obecné rovině i v konkrétní politické praxi zejména na osudu Marka Tullia Cicerona, římského politika, řečníka a spisovatele, který se významně podílel na formulaci římského politického myšlení. Ve vědecké práci prof. Mitchella se vhodně spojují postupy historické a filologické, které jsou základem jeho fundovaného komplexního pohledu na krizové období římské republiky.

Prof. Mitchell byl zvolen členem Royal Irish Academy r. 1986 a jejím Senior Vice President v r. 1989. V r. 1992 mu byl udělen čestný doktorát práv na National University of Ireland a na Queen's University v Belfastu a téhož roku byl poctěn čestným doktorátem humanitních věd na Swarthmore College v USA. Je čestným členem řady odborných společností, mezi jinými American Philosophical Society.

Na závěr svého zdůvodnění doc. Černý uvedl, že "Prof. Thomas N. Mitchell je významnou irskou badatelskou osobností v oblasti politické a sociální historie, jejíž pohled do antického světa se orientuje na morální stránky politiky a práva spojené s individuální zodpovědností. Je také vysoce angažovanou osobností v organizaci kvalitního univerzitního studia a vědeckého bádání." Poté rektor UK, prof. Karel Malý, dal z rektorské lóže svolení k udělení čestné vědecké hodnosti. Promotorka slavnosti prof. PhDr. Bohumila Mouchová, ředitelka řeckých a latinských studií (FF UK) po slibu předala prof. Mitchellovi diplom dr. h. c. "za celoživotní dílo v oboru klasických studií" také zlatý doktorský řetěz (na našem snímku).

Před závěrem ceremoniálu převzal prof. MUDr. Davis Coakley z rukou rektora UK prof. Karla Malého jubilejní medaili k 650. výročí založení Univerzity Karlovy.

Po slavnosti ve Velké aule byla ve výstavních sálech Karolina slavnostně otevřena výstava Irové na pražské lékařské fakultě a v českých zemích v 17. a v 18. století. Jde o českou (a poněkud zúženou mutaci) expozice, která se setkala s velkým ohlasem koncem loňského roku v irském Dublinu. Podle slov rektora UK, který spolu s prof. Mitchellem výstavu zahájil "jde o objevnou záležitost, která představuje Univerzitu Karlovu jako mezinárodní instituci, tato idea upadla leckdy v zapomenutí, nyní se obnovuje a posiluje". Smyslem výstavy (je v Karolinu otevřená až do 16. října letošního roku) je připomenout významné zastoupení Irů mezi zahraničními studenty (v 17. a v 18. století před 30%), ale především osobnosti akademických hodnostářů, zmíněny jsou i širší souvislosti irského působení v Českých zemích a v mozaice se představuje mozaika česko-irských kulturních vztahů. Před prohlídkou expozice předal fakultní medaile 1. LF UK doc. Petr Hach jako poděkování všem, kteří se o objevnou expozici zasloužili (prof. Mitchell, prof. Coakley, MUDr. Zdeněk Kalvach, odborný asistent 1. LF UK a PhDr. Petr Svobodný z Archívu dějin UK).

Michaela Zindelová

Prof. Thomas N. Mitchell při prohlídce Karolina. Latinskému výkladu studentů FF UK přihlížela také prof. Bohumila Mouchová
Foto: z archívu RUK


Čtvrtý blok fakultních výstav

Závěrečná část výstav fakult Univerzity Karlovy je věnována trojici teologických fakult. Na slavnostní vernisáži 24. září 1998 výstavu zahájil prorektor UK prof. Jaroslav Pánek, za vystavující fakulty promluvil děkan Evangelické teologické fakulty UK prof. Petr Pokorný. Prof. Pánek zdůraznil, že finální série fakultních výstav je stejně důležitá, jako dřívější prezentace ostatních fakult UK. "Trojice teologických fakult byla až v nové době inkorporována do celku UK, Katolická pak souvisí s univerzitní myšlenkou od počátku...", řekl prof. Pánek mimo jiné. Vyzdvihl také "plnoprávnost současného vědeckého výkonu" na všech teologických fakultách UK. "Snad se expozice stane další možností, výzvou pro každého z nás, aby se ekumenismus stal výrazným problémem naší doby."

Děkan ETF prof. Petr Pokorný připomenul, že teologie u zrodu "myšlenky univerzitní stála" a připomenul významná jména teologů i přínos žijící generace vědců a pedagogů k disputacím v době totalitní, připomněl také pluralitní otevřenost doby po listopadové revoluci... Dnes jde, podle slov děkana Pokorného, o to, "aby zřetelněji zazněla pravda Evangelia, která celou dlouhou historii univerzitní myšlenky provází". Na závěr slavnostního otevření výstavy zazněly tři kytarové skladby v podání virtuóze Miloslava Klause.

Výstava na desítkách exponátů ukazuje historii i současnosti všech tří teologických fakult UK: katolické, husitské a evangelické.

Husitská teologická fakulta vystavuje v Křížové chodbě Karolina i své nové insignie (žezlo, proděkanský a promotorský řetěz), Evangelická teologická fakulta představuje výběr starých vzácných tisků i projekty knihoven (tezaurus), Katolická teologická fakulta vystavuje soubor historických předmětů (například kříž z pracovny děkana, bibli k přísahám, pokladnici, doktorský biret s prstenem, kalich k volbě děkana).

(mich)

Jedna ze zajímavých vitrín současné expozice v Křížové chodbě Karolina
Foto pro Forum: Archiv RUK


Zdařilé setkání

Na počest 650. výročí založení UK zorganizovala 1. LF UK (organizační výbor pracoval ve složení doc. Borovanský, doc. Matouš, prof. Vosmík) ve spolupráci s českou dermatovenerologickou společností a Českou společností pro biochemii a molekulární biologii 8. konferenci pro výzkum pigmentové buňky.

Těžištěm jednání byly pigmentové buňky a tkáně v multidisciplinárním pohledu s cílem využití jejich vlastností pro léčbu pigmentových poruch a pro diagnostiku a terapii maligního melanomu, jehož výskyt hrozivě narůstá nejen v ČR, ale i v Evropě a v USA. Kromě toho - v rámci mezioborové spolupráce s European Society for Photobiology probíhala i jednání speciální sekce věnovaná UV světlu, fototerapii a fotoprotekci.

Jednání se zúčastnila většina špičkových vědců této oblasti ze 14 zemí Evropy, USA, Japonska a Austrálie. při slavnostním zahájení obdrželi pamětní medaile 1. LF UK prof. P. A. Riley (Velká Británie) za dlouhodobou podporu pracovníků UK, prof. F. Meyskens (USA) za prohlubování spolupráce mezi ČR a USA na poli výzkumu maligního melanomu a prof. J. Duchoň (ČR) za výchovu řady badatelů v této oblasti.

doc. Jan Borovanský, doc. Bohuslav Matouš
1. LF UK

Purkyňova kresba pigmentových buněk

Primární škola a přelom století

V rámci oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy pořádala katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK ve dnech 14. - 15. září 1998 vědeckou konferenci na téma Univerzitní vzdělávání učitelů primární školy na přelomu století. Cílem konference bylo společně uvažovat o současných i budoucích proměnách vzdělávání učitelů primárních škol v kontextu měnících se společenských podmínek a probíhající transformace školy. Na základě rekapitulace vývoje po roce 1989 v České a Slovenské republice a v souvislosti se západoevropskými vývojovými trendy v oblasti primárního školství byly identifikovány hlavní úkoly, které stojí před vzděláváním učitelů primárních škol v příštích 5 - 10 letech.

Konference se zúčastnilo přes 70 účastníků převážně z české a Slovenské republiky. Zastoupeno bylo sedm českých a pět slovenských pedagogických fakult. V průběhu dvou dní zaznělo kolem 50 referátů (viz foto), které svědčily o značné reformní činorodosti a úsilí o proměnu učitelského vzdělávání. Do konce letošního roku bude vydán sborník nejkvalitnějších příspěvků. Konferenci lze - podle ohlasu účastníků - považovat za významný příspěvek k mezifakultní spolupráci a ke hledání účinných cest k výchově studentů ve vzdělané, citlivé, tvořivé a zodpovědné učitelské osobnosti.

PhDr. Vladimíra Spilková
PedF UK

Foto Forum: Michaela Vlčková


Sympozium plné chemiků

Na počest 650. výročí založení Univerzity Karlovy uspořádala ve dnech 1.- 4.7. 1998 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové 2. evropské sympozium na téma Antimicrobial Agents: Mechanism on Action and Structure - Activity Relationships. Při slavnostním zahájení sympozia předala děkanka FaF UK v Hradci Králové prof. Eva Kvasničková pamětní medaili Univerzity Karlovy prof. H. D. Stachelovi z univerzity v Mnichově. Předseda Asociace chemických společností prof. Šimánek udělil Hanušovu medaili prof. J. K. Seydlovi z Borstelu. Prof. K. Waisser z FaF UK v Hradci Králové se stal čestným členem chemické společnosti.

V příspěvcích prezentovaných formou plenárních přednášek, krátkých ústních sdělení a posterů se představilo 86 odborníků z celé Evropy. Oblast mechanismů účinku byla zastoupena přednáškami o pyrrothinových antibioticích (Stachel), inhibitorech dihydrofolat reduktázy (Seydl, Stevens), ß-laktamových antibioticích (Wiedemann), inhibitorech ß-laktamázy (Lambert), glykopeptidových antibioticích (Preobrazhenskaya). Další sledovanou oblastí bylo racionální navrhování nových antifungálních látek (Borowski), QSAR potenciálních antimykobakteriálních látek (Waisser), nové trendy ve výzkumu antibakteriálních chinolonů (Rádl) a pokroky ve výzkumu antivirotik (Holý). Využití HPLC při stanovení hydrofobicity antimikrobiálních látek (Kaliszan) tvořilo odborný program sympozia. Ten byl obohacen prezentací firem Beilstein Informationssysteme, GmbH, Bristol-Myers Squibb, EXIN, Fisher Scientific, GALENA, Glaxo Wellcome, Hoechst Marion Roussel, LACHEMA, MAXDORF, MED-SERVIS, MERCK, NICODOM, RADANAL, SIGMA-ALDRICH, SmithKline-Beecham, Studio Evolving a Vitrum-Sklolab.

doc. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
FaF UK Hradec Králové

Účastníci 2. evropského sympoziaNoví nositelé Medaile E. Bořického

Dne 2. října 1998 byla ve Velké aule Karolina již tradičně předána Cena Emanuela Bořického - medaile, kterou již více než dvacet let uděluje PřF UK významným světovým přírodovědcům, jež se zasloužili o rozvoj petrografie a mineralogie a zároveň přispěli i k rozvoji pražské Přírodovědecké fakulty. V letošním roce bylo předání cen o to slavnostnější, že se konalo v rámci oslav 650. výročí založení UK. Bořického medaile byly uděleny hned dvě: profesoru Alanu Bruce Thompsonovi z ETH v Curychu a profesoru Jeanu Marcovi Lardaeux, který vyučuje na Univerzitě Blaise Pascala v Lyonu. Předání cen se zúčastnil prof. P. Čepek, prorektor UK, proděkan PřF UK doc. E. Jelínek, doc. K. Schulmann, ředitel Ústavu petrologie a strukturní geologie, a Dr. F. Holub, poradce pro studium z téhož ústavu. Ve svém vystoupení zdůvodnil předání Bořického medailí doc. E. Jelínek. Oba odměněné označil za významné osobnosti, které svými vědeckými pracemi přispívají k rozvoji různých oblastí petrologie a strukturní geologie, resp. metamorfické petrologie a tektoniky. Profesora J. M. Lardeauxe pak přiblížil i jako výborného pedagoga, který je svými studenty milován a díky jeho pedagogickému umu patří ve svém oboru k nejlepším ve Francii. Na závěr doc. K. Schulmann řekl, že oba ocenění nejsou jen výbornými geology, ale i dobrými znalci české geologie s vřelým vztahem k UK a její přírodovědecké fakultě. Dokázali to mnoha aktivitami teoretickými i praktickým, jimiž přispěli i nadále přispívají k tomu, že výuka metamorfické petrologie a tektoniky na UK je na velmi dobré úrovni.

Karel Janků

Profesoři A.B. Thomson a J. M. Lardeaux ve Velké aule Karolina při zápisu do pamětní knihy PřF UK

FOTO PRO FORUM: Ivan FIŠER


O učitelské profesi

na přelomu století

Další významná mezinárodní konference k 650. výročí založení Univerzity Karlovy se konala ve dnech 23. až 25. září na Pedagogické fakultě UK. Konference pod názvem Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí se účastnilo přes 250 vědců, vysokoškolských učitelů a dalších odborníků z 23 zemí celého světa - z Austrálie, Hong-Kongu, Jižní Afrik, USA a Kanady, zastoupeny byly výrazně evropské země, nejpočetnější byla skupina slovenských účastníků. V pěti sekcích zaznělo přes sto odborných referátů, sekretariát konference obdržel přes 150 referátů. Z nich bude vydán výběrový sborník a kromě toho budou referáty přístupné na internetu. Samotná Abstrakta referátů, vydaná pro potřeby konference, mají 150 stran. Odbornost jednotlivých sekcí byla zvýrazněna tím, že na koncipování a vedení jednotlivých sekcí se účastnili kromě našich odborníků také zástupci TNTEE (Evropské sítě institucí pro vzdělávání učitelů). Význam problematiky, která byla na programu jednání, byl zdůrazněn přítomností osob, které převzaly nad konferencí záštitu. Zahájení konference se účastnila místopředsedkyně Senátu ČR a předsedkyně České komise UNESCO Jaroslava Moserová. Na slavnostním zakončení konference, které se konalo v historickém Karolinu, byl přítomen ministr školství Eduard Zeman, za vedení Univerzity Karlovy se účastnili prorektoři prof. Čepek a prof. Koutecký. Významné podpory se dostalo konferenci ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a od řady sponzorů (nakladatelství Albatros, ČEZ, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, nakladatelství Fortuna, Královský pivovar Krušovice, Týdeník Květy, NOVA TV, nakladatelství Práce SPL, Pinko - Gelati all' Italiana, nakladatelství Portál). O odborném zaměření konference a tematice jednotlivých sekcí budeme uveřejňovat články v odborných časopisech.

Doc.Jana Kohnová
PedF UK

Slavnostní ukončení konference se uskutečnilo ve Velké aule Karolina. Přítomen byl i ministr školství Eduard Zeman (uprostřed)

FOTO FORUM: ARCHIV REDAKCE


Setkání egyptologů v Praze

Ve dnech 21. - 23. září se v Praze sešla rada Mezinárodní asociace egyptologů (IAE). V reprezentativním Císařském salonku Karolina po tři dny zasedali zástupci zemí, které se aktivně účastní egyptologického bádání, a diskutovali o činnosti a cílech asociace. V zájmu posílení nově vznikajících egyptologických pracovišť bylo schváleno poskytnutí finanční podpory knihovně nadace Aigyptos v Bratislavě a knihovně univerzity v egyptském Sohagu. V rámci téhož projektu, nazvaného podle staroegyptské bohyně písma Sešat, vyzve IAE všechny instituce, které v roce 1999 vydají egyptologickou publikaci, k zaslání bezplatného exempláře do těchto knihoven.

Na návrh prof. Gabally, generálního tajemníka Nejvyšší rady pro památky Egypta (Supreme Council of Antiquities), vydala IAE dvě rezoluce, vyzývající k záchranným archeologickým výzkumům v nilské Deltě, zejména k rekonstrukci Esetina chrámu v Behbét el-Hagaru, a k ochraně historického dědictví nekropole v Gíze. Byly projednány i změny stanov IAE, příprava příštího egyptologického kongresu v Káhiře aj.

Bouřlivou debatu o smyslu své existence nakonec přežila i internetová stránka IAE, která bude i nadále poskytovat jistotu ve změti mnohdy nepříliš důvěryhodných novinových informací o starověkém Egyptě.

Renata Landgráfová
studentka ČEgÚ FF UK

Socha boha Amona v Karnaku (18. dynastie) s Hatšepsutinim obeliskem v pozadí je jedna z tisíců neobyčejně krásných památek starobylé egyptské civilizace. Zkoumáním staroegyptských památek se zabývá Český egyptologický ústav FF UK, který v této oblasti dosáhl již řady úspěchů. Nedílnou součástí egyptologie je i problematika záchrany památek.
Foto pro Forum: Milan Zemina

Prof. J. Pánek, prorektor UK (vpravo) přijal tajemníka Nejvyšší rady pro památky prof. G. A. Gaballu

Program i atmosféra na výtečnou

Další ze série vědeckých akcí, pořádaných u příležitosti 650. výročí UK, bylo 72. výroční zasedání Německé společnosti pro výzkum savců. Tato organizace patří k nejstarším a nejvýznamnějším profesionálním organizacím koordinujícím výzkum savců v měřítku zahrnujícím větší část střední Evropy. Sdružuje několik set specialistů z většiny evropských zemí včetně ČR. Letošní zasedání bylo uspořádáno ve spolupráci s katedrou zoologie PřF UK a pod záštitou děkana PřF UK a rektora UK. Podstatnou náplní zasedání byl bohatý vědecký program zahrnující 35 přednášek a 45 posterových prezentací, na nichž se, vedle představitelů univerzitních pracovišť německy mluvících zemí, podíleli i pracovníci dalších čtyř evropských států a USA. Konference probíhala od 20. do 23. září 1998 v prostorách FF UK, RUK a PřF UK. Přes 120 účastníků ocenilo při závěrečném zasedání výbornou atmosféru setkání a kvalitní organizační zajištění, o něž se zasloužil především hlavní organizátor sympozia, doc. RNDr. Leo Sigmund CSc. z PřF UK.

(hor)

Bohatý vědecký program konference zahrnoval i 45 posterových prezentací

Foto Forum: Michaela Vlčková


Portrét farmakologa

Zajímavé setkání proběhlo v Karolinu 21. září 1998. Prof. K. Malý, rektor UK, prof. P. Klener, prorektor UK a prof. J. Petráň, ředitel Ústavu dějin a Archivu UK, se sešli s Magdou van Emde Boasovou, dcerou univerzitního profesora Emila Starkensteina (1884 - 1942), významného farmakologa a v letech 1931/1932 děkana lékařské fakulty Německé univerzity v Praze. Jak paní Emde van Boasová připomněla, byl její otec znám svou náklonností ke světu literatury, hudby a umění, stejně jako k jeho tvůrcům. Ve svém bytě pořádal setkání pro umělce, především z okruhu pražských Němců, jejichž pravidelným hostem býval např. i Max Brod. Prof. E. Starkenstein těsně před okupací Československa v roce 1939 uprchl i s rodinou do Anglie a poté do Holandska. Přesto neušel rasovému pronásledování - zemřel v Mauthausenu v roce 1942. Na podnět rodiny rozhodla se paní van Emde Boasová věnovat - v rámci výročí - věnovat UK portrét svého otce. Obraz je pravděpodobně dílem E. Neuschula (není signován), známého salónního portrétisty té doby. Nicméně, podle prof. J. Petráně, velkého znalce dějin a reálií UK, má obraz spíše než hodnotu uměleckou, velikou hodnotu historickou a dokumentární. Je to jediný portrét děkana lékařské Německé univerzity v Praze, který - díky daru paní Magdy van Emde Boasové - Univerzita Karlova vlastní.

Karel Janků

REPROFOTO FORUM: Emil Starkenstein foto (viz Dějiny UK IV.str.204, vpravo nahoře)
REPROFOTO FORUM: Věnovaný portrét prof. E. Starkensteina (foto J.Smit)

NEPŘEHLÉDNĚTE