Forum V/2 - Infoforum

Téma dne: kvalita a efektivita (II.)

V prvním čísle tohoto ročníku odpovídal časopisu Forum prorektor UK pro rozvoj doc. Ing. Ivan Wilhelm na dotazy, týkající se uvedení nového vysokoškolského zákona do života. Ve zveřejněné části rozhovoru jsme se stačili dotknout časového harmonogramu všech etap až do finálních podob. Společně s prorektorem Wilhelmem jsme se shodli na tom, že tématem dne na celé univerzitě je kvalita a efektivita. Dokončení interview o aktuálním tématu pro celou UK přinášíme v tomto čísle.

Objeví se první výsledky chystané transformace již v příštím akademickém roce?
Podle platného vysokoškolského zákona budou studenti přijímáni od ledna 1999 (pro školní rok 1999/2000) ke studiu studijních programů. Univerzita Karlova se tedy na tuto novou okolnost musí důkladně připravit a vypracovat systém, umožňující studijní programy.

To ovšem staví studijní odbor rektorátu a studijní oddělení děkanátů před velké problémy?
Musíme si zvykat na to, že život spěje velkou rychlostí. Přijímací řízení musí již proběhnout v intencích nového zákona.

Potom je ovšem šíře možností studia oborů, kterou Univerzita Karlova poskytuje, přínosem?
Zde vnímám moment zajímavý pro humanitní i exaktní obory - moment vzájemného ovlivňování. Cesta univerzity není v jednoduchém prohlubování jedné specializace. Univerzita musí poskytnout podmínky pro širší vzdělávání, nejen pro analytický pohled, ale i pro syntézu. A UK při svém širokém záběru má v tomto bodě co poskytnout.

Vyjmenujte jen některé problémy, které se, podle Vašeho názoru, budou muset řešit...
Takže stručně: Univerzita Karlova není minoritní školou v tomto státě, a její názor bude velmi významný třeba pro akreditační komisi. Dále - vznikají úplně nová bakalářská studia, a zákon je pouze charakterizuje jako profesně zaměřená. Univerzita by sama měla definovat bakalářské studijní programy a zažádat o jejich akreditaci. Tím nastaví i laťku pro projednání ostatních žádostí, které přijdou na akreditační komisi pro bakalářské studijní programy. Naše univerzita je významnou akademicky zaměřenou školou. Otevření bakalářských studijních programů by znamenalo jednak její civilnější charakter a jednak významnější zvýšení počtu studijních míst. Ve srovnání se zahraničím máme žalostně málo doktorandů a právě doktorandi jsou nositeli vědecké činnosti instituce. Proto by se jejich počet na UK měl výrazně zvýšit. V posledním období došlo k jistým pozitivním krokům při začleňování vědeckých týmů UK do mezinárodních vědeckých projektů. Tento trend je nutné prohloubit a významně podpořit. Dobré americké školy mají kolem padesáti procent doktorandských studentů. To jsou jen namátkou vybrané oblasti našeho zájmu.

Chystají se nějaké změny ve financování chronicky podhodnocených vysokých škol?
Podle mého názoru je třeba posílit rozpočet pro školství a je nutné v rámci školství restrukturalizovat fondy. Rámcově by se měl navýšit pro školství objem financí a v rámci tohoto navýšení přesunout finance i na vysoké školy. Nehledě na uvedené okolnosti by všechna naše další rozhodování na Univerzitě Karlově měla být vždy poměřována s institucemi v Evropské unii, a to zejména pokud jde o kvalitu výstupů a rychlost. Současně bychom měli hledat i vnitřní zdroje, a ty spočívají právě ve zvýšené efektivnosti. To je podle mého svéprávnost, která by se měla promítnout v celé koncepci transformace Univerzity Karlovy.

Michaela Zindelová

Foto pro Forum: Archiv RUK

Z Akademického senátu UK

Po akademických prázdninách začala znovu jednání AS UK (25. září 1998) - pravidelnou schůzi řídil předseda AS UK prof. Bednář. Velmi obsáhlý program jednání zahrnoval mimo jiné schválení na doplnění přílohy III. Statutu UK o některé obory na FF, FaF, HTF, 2. LF a LF Plzeň. Vystoupení prorektora Čepka se soustředilo na problematiku koncepce rozvoje kolejí a menz a současného stavu přidělování míst na kolejích. V současné chvíli je již (po projednání sociální a ekonomickou komisí) připraven materiál Koncepce rozvoje kolejí a menz. S konečnou verzí koncepce se čeká na formulování stanoviska MŠMT ČR k této problematice. Dále AS UK jednal o havarijních stavech na majetku UK - kvestor Ing. Josef Kubíček plénum informoval o stanovení komise pro posouzení havarijních situací na MFF a PřF. V diskusi byla dále specifikována havárie v objektu Hostivař a situace v Botanické zahradě. Podstatné informace přineslo vystoupení prof. Karla Malého, rektora UK. V úvodu svého vystoupení zdůraznil rektor UK značný rozsah a náročnost aktuálních úkolů. Připravují se nové vnitřní předpisy UK (ty byly zčásti projednány na společném pracovním zasedání vedení UK a předsednictva AS UK). Na příštím zasedání bude věnována pozornost zejména nové podobě studijních předpisů. Rektor UK také poděkoval za práci všem, kteří se podíleli v průběhu prázdnin na práci univerzitních komisí, připravujících první verze diskutovaných materiálů. Řada těchto podkladů, jak prohlásil prof. Malý "je předkládána v alternativách, které by mohly vést k optimálnímu nastavení dalšího rozvoje UK." Jedná se o komplex vnitřních záležitostí (např. nového pracovního řádu pro učitele a zaměstnance). Dosud byla UK správcem majetku, nyní ho bude spravovat jako vlastník, což klade nové požadavky na management Univerzity. Koncem listopadu (26. až 28. 11. 1998) proběhne společné výjezdní zasedání vedení UK, VR UK a AS UK, na kterém se bude tato problematika dále projednávat a budou přijaty závěry, umožňující, aby všechny připravované změny mohly vstoupit v platnost od 1. ledna 1999. V následné diskusi zdůraznil předseda AS UK, že problém nových vnitrouniverzitních předpisů se stane pravidelným tématem všech jednání AS UK. Dále plénum diskutovalo o problematice FKSP a jeho alternativní náhrady, otázku účelového financování vědeckého výzkumu, oslabovaní grantového systému a důraz na institucionální financování vědy, problém hodnotících kritérií pro vědeckou práci a zpracování výročních zpráv, jež budou vypovídat o skutečném výkonu celé UK. AS UK si také stanovil svůj časový harmonogram pro postup k přípravě nových vnitřních předpisů UK. Závěrečný bod programu schůze se týkal problematiky výběrových řízení na KTF UK.

(mich)

Příští zasedání AS UK se uskuteční v rámci společného výjezdního zasedání vedení UK, VR UK a AS UK, ve dnech 26. - 28. listopadu 1998 v Junior Centru a. s., v Seči u Chrudimi).


Významná ocenění

Dne 29. září 1998 se ve Velké aule Karolina za přítomnosti prof. K. Malého, rektora UK, a prof. P. Klenera, prorektora UK pro vědu, konalo slavnostní předání jmenovacích dekretů docentům UK a předání diplomů doktorům a kandidátům věd UK. Na základě úspěšně vykonané obhajoby habilitační práce bylo rektorem UK jmenováno a jmenovací dekrety převzalo 74 nových docentů UK a na základě veřejné obhajoby doktorské disertační práce či prokázání zvlášť hlubokých teoretických znalostí, přínosu nových poznatků a osvědčení způsobilosti k tvůrčí vědecké práci ve svém oboru bylo uděleno 47 hodností doktora věd (DrSc.) a kandidáta věd (CSc.). Prof. Karel Malý, rektor UK, ve svých projevech při udílení pedagogických a vědeckých hodností zdůraznil maximální pozornost vytváření dobrých podmínek pro rozvoj vědecké práce i nezastupitelnou úlohu a odpovědnost vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků za budoucnost vědy, vzdělanosti a úrovně příštích generací.

Prof. P. Klener pak zmínil i nutnost popularizace vědy a připomněl ještě jeden její úkol - boj proto iracionalitě a pavědě. "V současné době se vlivem filozofie radikálního postmodernismu deformují vědecké poznatky, myšlení se systematicky vzdaluje od reality, ve všech oblastech vědy. Tyto tendence.... přinášejí závažná rizika zdravotní, morální, ekonomická i politická. Musíte vše učinit pro to, aby studenti nepodlehli někdy líbivým a atraktivním paravědeckým teoriím, ale abyste z nich naopak vychovali nositele vědeckého pokroku." Za nově jmenované docenty, kandidáty a doktory věd UK promluvili doc. MUDr. Michal Aschermann, DrSc. z 1. LF UK a doc. PhDr. Alena Míšková, CSc., z FSV UK.

Karel Janků

Jedním z nově jmenovaných docentů byl i PhDr. Vladimír Borecký, CSc. z katedry kulturologie FF UK.
Foto Forum: Michaela Vlčková


Několik údajů

Ke dni 14. května 1998 bylo k přijímacímu řízení na UK podáno celkem 45245 přihlášek, z toho 41834 do denního a 3411 do externího studia. Občané ČR podali 43598 přihlášek, ženy se na tomto počtu podílely 16290, muži 27308 přihláškami. V přijímacím řízení ke studiu na fakulty UK bylo vydáno celkem 11301 rozhodnutí o přijetí - ne všichni uchazeči však na něj reflektují, například proto, že byli přijati současně na více fakult. Podle stavu k 23. září 1998 bylo na UK přijato celkem 7960 uchazečů.
(Údaje jsou z tiskové konference 8.10.1998 - více v příštím čísle časopisu Forum).

(red)


Ze zahraničního odboru

Přijetí od 10. do 24. září 1998

Rozsáhlá agenda zahraničního odboru RUK vyvolala potřebu této stálé rubriky jako ucelenější, přehledné a komplexní informace o činnosti tohoto odboru, která je úzce spojena s důležitou úlohou UK - s rozšiřováním a upevňováním kontaktů mezi studenty, pedagogickými a vědeckými pracovníky UK a jejich zahraničními partnery.

10.9. Prorektor UK prof. J. Pánek přijal Rainera Kohmanna vedoucího zahraničního oddělení a Monique Esnoufovou, referentku zahraničního oddělení Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mnichově. Během přijetí byly projednány perspektivy spolupráce na rok 1999.
10.9. Rektor UK prof. K. Malý a prorektor prof. J.Pánek přijali na vlastní žádost prof.Jurise Zakasie, rektora Lotyšské univerzity v Rize, který se spolu s doprovodem zúčastnil v Praze konference Univerzita a její studenti. Prof. J. Zakis navrhl oblasti možné spolupráce: fyzika, humanitní vědy, lingvistika, slavistika, biologie, pedagogika a právo.
16.9. Rektor UK prof. K. Malý a děkanka FaF UK prof. E. Kvasničková přijali prof. Blundena z Univerzity Portmouth, kterému na návrh FaF UK udělil rektor UK prof. Malý pamětní medaili UK za iniciaci a rozvoj spolupráce mezi výzkumným centrem Univerzity Portsmouth a FaF UK.
16.9. Prorektor UK prof. J. Pánek přijal, spolu s  doc. S. Dorotíkovou, proděkankou PedF UK, doc.J.-Yves Rochexe z Univerzité Paris VIII - Saint Denis. Na návrh PedF UK udělil rektor UK docentu Rochexovi jubilejní medaili UK za jeho přínos k vědecké spolupráci.(Medaili předal prof. J Pánek).
16.9. Prorektor UK prof. J. Pánek přijal prof. Dr. Rüdigera Schmitta, prorektora pro vědu a zahraniční styky Univerzity v Řezně. Během jednání byl zmíněn problém připravené, avšak řezenskou univerzitou na počátku 90. let nepodepsané smlouvy s UK. Univerzita v Řezně je zainteresována na spolupráci s UK už vzhledem ke zřízení oboru bohemistiky s výukou češtiny.
17.9. Prorektor UK prof.J. Pánek přijal prof. Jana Rubeše ze Svobodné bruselské univerzity v Belgii (ULB).
Prof. Rubeš informoval o nových skutečnostech, týkajících se Generálního komisariátu pro zahraniční vztahy Francouzského společenství v Belgii) na zřízení Střediska Wallonie-Bruxelles při UK. Dále se hovořilo o činnosti Střediska českých studií při ULB a o připravovaném festivalu Europalia.
22.9. Prorektor prof. P. Čepek přijal prof. Alberta Lila z Victoria University v Austrálii. Tato univerzita má 50000 studentů a dostává roční dotaci 50 mil. australských dolarů. Při jednání byla vyjádřena podpora myšlenky vzájemné spolupráce.

(hal)


Hraj fér v Karolinu

Fair play - Cenu Pierra de Coubertina (zakladatele moderních olympijských her) převzal 10. září 1998 ve Velké aule Karolina Ludvík Daněk (český diskař, vítěz OH v roce 1972) a jeden z nejslavnějších zápasníků sumó v historii Japonska a dnes nejpopulárnější japonský sportovec Jasokiči Konišiki. Touto cenou byly Mezinárodním výborem pro fair play při UNESCO oceněny jejich celoživotní zásluhy o prosazování čestného sportovního boje. Slavnostního aktu se zúčastnil předseda tohoto výboru L.Guirandou-A'Diay z Pobřeží slonoviny. Přítomna byla řada známých českých sportovců, např. manž. Dana a Emil Zátopkovi, hokejista Vl.Martinec (dnes spolutrenér reprezentačního hokejového mužstva ČR) a další.

Pro 265 kilogramy vážícího Jasokiči Konišikiho muselo být do Velké auly přineseno speciálně zpevněné křeslo.
FOTO FORUM: Michaela Vlčková