Forum V/3 - Fakultní forum Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje konkurzní řízení na:
vedoucího oddělení ruských a východoevropských studií
Kvalifikační předpoklady:
VŠ vzdělání
znalost jazyků tohoto regionu
pedagogická praxe
org. schopnosti, bohaté publikační výsledky, znalost moderních dějin a reálií regionu
1 odborného asistenta pro katedru německých a rakouských studií v oboru dějin umění se specializací na umění německy mluvících zemí 19. a 20. st., východoevropských zemí 19. a 20. st., amerického umění a obecných dějin umění
1 odborného asistenta v oddělení západoevropských studií se specializací na historii, politické a právní systémy západoevropských zemí.
Kvalifikační předpoklady:
VŠ vzdělání
znalost jazyků příslušného směru
pedagogická praxe
Přihlášky do konkursu doložené životopisem, osobním dotazníkem a doklady o dosaženém vzdělání a praxi zasílejte na adresu:

FSV UK
Smetanovo nábřeží 6
Praha 1

a to do tří týdnů od uveřejnění inzerátu. Osobní dotazníky obdržíte na personálním oddělení FSV UK.

Když se řekne...

Co je ECTS

S připravovaným vstupem naší republiky do Evropské unie souvisí naše postupné přípravy na tuto událost. To se projevuje v mnoha oblastech našeho života, přirozeně i v oblasti školství. Jednou ze změn je i příprava na zavádění ECTS (The European Credit Transfer System) na naše vysoké školy, s cílem usnadnit v rámci programů Evropské unie, především programu ERASMUS, mobilitu studentů.

Hned na úvod je ale třeba zdůraznit, že zavádění ECTS je dobrovolnou záležitostí vysokých škol, může však v budoucnu příznivě ovlivnit přidělování finančních prostředků od EU. V souvislosti se zaváděním ECTS je možno žádat o přidělení grantu EU, v případě UK prostřednictvím Evropské kanceláře ERASMUS při RUK. ECTS, vytvořený za základě několikaleté experimentální zkušenosti téměř stopadesáti vybraných vysokých škol Evropské unie, představuje nástroj, který umožňuje při studentských meziuniverzitních výměnách způsob stanovení rozsahu studijních úkonů a jejich porovnávání mezi institucemi, kde se studentská výměna uskutečňuje. Přitom nemusí jít jen o výměny mezinárodní, ale i o výměny mezi vysokoškolskými institucemi uvnitř jedné země. Tato hodnocení se dějí na základě přidělení (alokace) ECTS kreditů.

Kredity je nutno přiřknout všem studijním aktivitám "odshora dolů". Výchozím bodem je kompletní učební plán a normální struktura kurzů, které student absolvuje v ročníku při zachování úředně stanovené délky studia (4 nebo 5 let). Kredity vyjadřují určitou hodnotu každé studijní povinnosti, kterou student podstupuje, a tím i míru práce, potřebnou k jejímu splnění. Představují tedy poměrný podíl jednotlivé povinnosti na celkovém objemu práce studenta za celý školní rok. Do tohoto objemu se započítávají všechny povinné i zvolené studijní úkony, které student absolvuje, tedy přednášky, cvičení, semináře, ale i soukromé studijní aktivity, jako např. práce v knihovně nebo vypracovávání referátů na seminář a příprava na zkoušky. Kredity se přidělují rovněž za povinnou praxi, za přípravu diplomové práce i za vykonané souborné zkoušky.

Celkový počet přidělovaných kreditů za jeden školní rok byl na základě dosavadních zkušeností z vysokých škol, kde byl ECTS zaváděn, stanoven na 60, tedy 30 za semestr. Tento společný jmenovatel byl určen v zájmu možnosti objektivního porovnávání jednotlivých učebních programů stejných nebo blízkých oborů na různých vysokých školách, což je při mobilitě studentů zásadní problém.

Výuka by měla být rovnoměrně rozložena do obou semestrů ročníku, ale to není bezpodmínečným kritériem. Důležité je, aby za oba semestry se dosáhlo hodnoty 60 kreditů. Pokud se při alokaci kreditů za ročník dojde k jiné hodnotě než 60, pak se tato hodnota vynásobí takovým koeficientem, aby potřebné hodnoty 60 dosáhla. Například vychází-li hodnota "interních kreditů" pouze 40, pak se prostě vynásobí koeficientem 1,5 (stejně se přepočtou kredity pro každý předmět!).

Hodnoty kreditů jsou decimální a pokud nejsou celými čísly, zaokrouhlují se na ně nebo na poloviny (tedy např. 1,82 se zaokrouhlí na 2).

Kontakt:
Evropská kancelář ERASMUS při RUK nebo pražská kancelář SOCRATES (http://www.csvs.cz).

prof. Josef Pacák

ilustr.fotoStudenti si často stěžují na nedostatek informací potřebných ke studiu. Přitom by někdy stačilo důkladněji prostudovat nástěnky nebo tabule na svých fakultách...

Foto Forum: Michaela Vlčková


Tento způsob léta

Máme za sebou jedno drsné léto. To konstatuji pro ty, kteří si myslí, že když pracujeme ve školství, tak si v létě užíváme. Užíváme si. Ale ne volna, klidu a pěkného počasí (pokud je). Na odboru pro studium rektorátu a na studijních odděleních fakult si každoročně užíváme přijímacího a odvolacího řízení. V letošním létě, protože bohulibé činnosti kolem přijímaní studentů nebylo asi dost, spočívala na našich bedrech i implementace nového vysokoškolského zákona - odbor pro studium měl za povinnost vypracovat přes desítku návrhů směrnic, předpisů a řádů týkajících se nejrůznějších problémů z oblasti studijní a sociální, které by odpovídaly liteře nového zákona. Shrneme-li letošní letní (bylo vůbec nějaké léto?) aktivity, vyřídili jsme na rektorátě o patnáct set odvolání víc než vloni, zpracovávali jsme průběžně veškerou agendu, a mezi tím, po večerech, sobotách a nedělích jsme tvořili předpisy. Nebylo nás na to mnoho. Těm z pracovníků odboru pro studium a záležitosti studentů, kteří přiložili ruku k dílu, děkuji. Děkuji i členům Akademického senátu UK, kteří byli pověřeni toutéž činností a se kterými se nám velmi dobře spolupracovalo a společně tvořilo. Včas jsme odevzdali žádané. Myslím, že jsme udělali víc, než se původně chtělo. Společně jsme předložili kolegiu rektora a předsednictvu AS UK materiály v takové podobě a tak zpracované, že mohly být postoupeny fakultám k diskusi.

Ani jsme se nenadáli, a je po prázdninách. Pokud mám charakterizovat letošní léto a jeho půvaby, pak mohu jen povzdychnout slovy Antonína Důry: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným...

Dr. Helena Justová
vedoucí odboru pro studium a záležitosti studentů RUK