Forum V/3 - Reflexy

Gaudeamus igitur

Od konce září a celý říjen probíhaly v Karolínu imatrikulace nových tisíců studentů ze všech fakult UK Některých z nich se redakce zúčastnila, a protože nás všechny oslovil proslov děkana FSV UK prof. Lubomíra Mlčocha, přinášíme jej ve zkráceném znění:

"Složením imatrikulačního slibu se stanete právoplatnými členy, občany akademické obce nejstarší české univerzity a nejstarší univerzity na sever od Alp a na východ od Rýna.

ilustr.fotoSamotný akt imatrikulace se váže k insigniím, žezlu jako středověkému odznaku důstojnosti. Fakulta sociálních věd dosud nemá vlastní insignie a používá insignie svých starších sesterských fakult, v tomto případě fakulty filozofické. Podstatou slavnosti je slib, vlastně přísaha, kterou se zavazujete být věrohodnými občany více než čtyřicetitisícové univerzitní akademické obce. Slib tohoto druhu patří z hlediska smlouvy k takovým kontraktům, jejichž vynutitelnost je velmi křehká, váže se k pojmům osobní cti, čestnosti, charakteru. Avšak nejde o prázdnou teorii, planý akt či dutě znějící ceremonii: naše polistopadová společnost již trpce zakouší, že tam, kde se nelze spolehnout na dané slovo, na to, že si dva "plácnou", přestávají platit i kontrakty zaštítěné hrozbami sankcí moci soudní...

Jestliže připomínám ony duchovní tradice univerzity, nečiním tak proto, že bych chtěl oktrojovat vaši osobní víru. Nově nabyté akademické svobody nám všem dávají šanci vycházet z různých náboženských a filozofických východisek. Jsou to však hodnoty, které jsou součástí společného dobra každé společnosti, hodnoty, v jejichž světle rozdíly v našich východiscích vyblédají. K takovým hodnotám patří i důstojnost člověka, který chce a má vědět, co bylo a je podstatou starodávného obřadu, na němž se tak či onak podílí, a nemá vše považovat jen za trapnou a vynucenou taškařici.

V letošním roce probíhají přípravy na změnu vysokoškolského zákona, který vstoupí v platnost 1. ledna. Již zakrátko budete mít příležitost použít svých akademických práv k volbě nového akademického senátu jako vrcholného orgánu akademické obce i univerzity jako celku. FSV letos naposledy pracuje ve stísněných prostorech. Pro asi 2000 studentů naší fakulty, i pro nás pedagogy, bude proto velkou změnou k lepšímu nová dislokace od příštího akademického roku 1999-2000, kdy fakulta otevře novou budovu v Opletalově ulici - sídlo Institutu ekonomických studií, a kdy se bude spolu s ostatními společenskovědními obory univerzity podílet o novou budovu poblíž stanice metra Jinonice, kde by měly působit instituty politologie, sociologie a mezinárodních studií.

Vaši předchůdci, kteří imatrikulační sliby skládali před sedmi, osmi lety, tak činili v atmosféře všeobecné euforie, nadšení z nově získané svobody. Budoucnost se nám zdála ležet u nohou. Absolventi prvních čtyř ročníků FSV nalezli vesměs dobré, ba prestižní uplatnění. Nemám obavy ani o vaše uplatnění na začátku příštího století. Je však jisté, že vaše studia i začátek vaší profesní kariéry budou daleko těžší, než se kdysi zdálo. Česká společnost je očividně v potížích. Dá se říci, že české národní hospodářství už potřebuje novou generaci, ta naše se zdá být příliš svázaná s minulostí. Vězte, že v těžkých časech se každé povolání musí teprve prokázat svou pravostí, a to platí pro ekonoma, sociologa, politologa i žurnalistu.

Tradiční součástí obřadů v Karolinu je i studentská hymna Gaudeamus igitur. Nenechte si vzít radost ze života ani překážkami, které budete překonávat."

Foto pro Forum: Z ARCHIVU RUK