Forum V/3 - Seznam rubrik

logo časopisu


O univerzitních "novinách"

Pravidelně přicházejí do naší redakce časopisy českých a moravských vysokých škol. Kdysi, ještě před oslavami výročí Univerzity Karlovy, byla v časopise Forum zavedena rubrika Z partnerských časopisů, v níž redakce na tyto časopisy a některé zajímavé články nebo názory v nich uveřejňované, upozorňovala. Vír univerzitních slavností si rubriku prozatím vzal s sebou, ale redakce ji časem jistě obnoví. Je totiž velmi prospěšné vědět a vidět, jak v Čechách a na Moravě partnerské vysokoškolské časopisy - leckde jim říkají prostě "noviny" - vypadají a jakou jim univerzity a ostatní vysoké školy dávají váhu, formují podobu a obsah. Je velmi zajímavé tyto časopisy porovnávat. Jsou mezi nimi listy se štědrým sponzorem (celobarevný tisk na křídovém papíře) s originálními nápady (neobvyklá velikost, sazba a rozmanité přílohy). Někde hrají na básnickou, resp. beletristickou strunu (povídky, fejetony, sarkastické kritiky). Jinde si oblíbili fotografické umění (velké celostránkové umělecké fotografie). Uctívají-li statistiku jako královnu věd a alfu a omegu žurnalistiky, potom převažují přehledné tabulky a čísla. Existují časopisy coby úřední věstníky, ovšem jsou i takové, které mohou směle konkurovat vědeckým časopisům "veřejným". Samostatnou kapitolu tvoří pohled na autorské zázemí. Někde si redakce vystačí personálně sama (stereotypie), jinde se pracuje metodou "někdo něco vždycky pošle" (chaos) nebo metodou "staré známé tváře" (nuda). Ve Foru se více méně snažíme - dejme tomu - jít cestou kreativního výběru: nalezení kompetentních osob pro objasnění daného tématu.

Informace získané ze zahraničí hovoří o tom, že vnitrouniverzitní komunikace i komunikace univerzit s "vnějším světem" je čím dál více zprostředkovávána internetem a e-mailovou poštou. Každá ctihodná univerzita si ovšem stále zakládá na tištěné formě svého časopisu. Ten je považován za vizitku úrovně ekonomické i intelektuální. Podobný trend zastává i Forum, a proto i ono nabízí možnost umístit příspěvky (zvláště ty delší až dlouhé) na svou internetovou stránku. Zároveň se ovšem také nezříká formy papírové, neboť především podle ní hodnotí čtenáři úroveň časopisu, redakce i vydavatele.

Je nanejvýš pravděpodobné, že nejen já, ale také mnoho dalších čtenářů se občas probírá různými univerzitními časopisy, mudruje nad nimi a porovnává. Jak v tomto srovnání asi dopadá Forum, časopis Univerzity Karlovy...?

PhDr. Karel Janků
FORUM UK


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, 24 491 638, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka a vedoucí oddělení vnějších vztahů : PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce:Jiří Bláha, PhDr. Karel Janků.
 • Grafická úprava tištěné podoby:Jiří Maleninský a Jiří Staněk.
 • Sekretariát: Lenka Saulichová.
 • Číslo V/3 vychází 4. 11. 1998.
 • Uzávěrka čísla 15. 10. 1998.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" nebo na adrese forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje T-studio, Milíčova 18, 130 00 Praha 3.
 • Redakce si vyhrazuje právo na úpravu auorských rukopisů a jejich krácení.
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.