Forum V/4 - Bilance

UNIVERZITY JINDE (II)

Americké univerzity očima Stanislava Segerta (II)

V minulém čísle jsme uveřejnili první část cyklu o současnosti amerických univerzit. Exkluzivně pro čtenáře časopisu Forum nám mailuje z Los Angeles své úvahy o některých stránkách života univerzit prof.Stanislav Segert, významný český a světový filolog a hebraista, který v USA žije a pracuje od roku 1969. Zatím jsme byli svědky jeho prvních kontaktů s americkým univerzitním životem. V tomto čísle se zabývá organizací amerických univerzit.

Organizace amerických univerzit

První americká univerzita byla založena v roce 1636. Puritánský duchovní John Harvard poskytl a odkázal svou knihovnu nově založené koleji a umožnil tak vznik vysoké škole, která dostala jeho jméno, Harvard College, nyní Harvard University. Dodnes se traduje, že za jejího prvního prezidenta měl být povolán Jan Ámos Komenský. Tato domněnka nebyla plně potvrzena, ukazuje se však, jak byl "neporovnatelný Moravan" vážen. Také později byly univerzity zakládány jednotlivci, například John Hopkins Univerzity (1876) nese v názvu jméno svého zakladatele.

Některé univerzity byly zakládány církvemi, jako Moravian College, která zahájila svou činnost v roce 1742 v Bethlehemu ve státě Pennsylvania z popudu obnovené Jednoty bratrské. Pro mnohé vysoké školy se v USA užíval a podnes užívá název "college". Toto slovo, pocházející z latinského "collegium", má mnoho významů. Může značit celou vysokou školu, nebo její složku, v níž studenti studují první čtyři roky; může také znamenat určitou část univerzity pro speciální obor s vlastní správou, a někdy i budovu.

Počínaje 19. stoletím byly v USA zakládány četné univerzity státní, například University of California v Berkeley v roce 1868. Dodnes stále vznikají další vysoké školy různého typu. V evropských zemích jsou nejvýše desítky vysokých škol, ve Spojených státech jsou jich tisíce.

Americké vysoké školy lze rozlišit podle délky základního studia, na čtyřleté a dvouleté. Dvouleté koleje poskytují svým absolventům pouze titul "associate". Na čtyřletých školách lze obdržet titul bakalářský - "bachelor". Jen některé univerzity umožňují takové vzdělání, jímž je možno získat titul magisterský a doktorský. Tento způsob se liší od systémů evropských. Student, který dostal na "college" po čtyřech (obvykle však více) letech tzv. "undergraduate studies" hodnost bakalářskou, může - po splnění dalších podmínek - pokračovat ve vyšším stupni studia, v tzv. "graduate studies". Tyto dva základní stupně vyššího vzdělání jsou dále různými způsoby modifikovány.

Organizaci univerzity, která má především výzkumné cíle, lze ukázat na příkladu University of California v Los Angeles (UCLA). Některé její části jsou obdobné fakultám evropských univerzit."College of Letters and Science" zahrnuje obory, kterými se v Evropě zabývají fakulty filozofické a přírodovědecké. Škola právnická a škola lékařská jsou podobné fakultám evropských univerzit. Další školy poskytují vzdělání v oboru zubního lékařství, veřejného zdravotnictví a ošetřovatelství. Některé obory zastoupené na UCLA běžné, se v Evropě vyučují na jiných typech vysokých škol: obchodní obory, architektura, inženýrství, příprava k učitelskému povolání, knihovnictví. Na UCLA jsou též školy umělecké - výtvarná a hudební a také - blízko Hollywoodu - škola pro divadlo, film a televizi. Tyto studijní obory jsou podporovány výzkumnými ústavy, knihovnami, muzei, výstavními a koncertními sály, divadelními scénami a kiny.

Ve státě Kalifornia je vyšší studium promyšleně organizováno ve třech stupních. University of California se skládá z 9 vysokých škol v různých městech. V jejich čele jsou kancléři a v čele celého souboru univerzit je prezident se sídlem v Berkeley. Tyto univerzity udělují graduovaným studentům tituly magisterské a doktorské. Jsou na ně přijímáni nejlepší absolventi středních škol (12,5%) a studenti zvláště nadaní v některém oboru.

Druhý stupeň zahrnuje 22 vysokých škol, které se nazývají California State University. Přijímají ročně dalších 25 % absolventů středních škol a udělují tituly bakalářské a magisterské, nikoliv však doktorské.

Třetí stupeň představuje více než sto obecních kolejí, "community colleges". Zřizují a spravují je obce a jejich sdružení. Může na nich dále studovat i každý absolvent střední školy a po dvou letech má možnost získat titul "associate". Nejlepší studenti z těchto kolejí mohou být přijati do vyšších stupňů kalifornských veřejných vysokých škol. Ovšem jiné vysoké školy ve Spojených státech jsou organizovány jinak. Studenti si mohou vybírat ty, od nichž očekávají vzdělání odpovídající jejich nadání, zájmům i životním cílům.

Stanislav Segert
Los Angeles, 29. října 1998

Oslavy výročí založení univerzity vyvrcholily v dubnu 1998. Dne 9. dubna 1998 u příležitosti slavnostního zasedání vědecké rady UK přijal z rukou rektora UK prof. K. Malého jubilejní medaili 650. výročí UK také autor cyklu Univerzity jinde - prof. Stanislav Segert (na snímku vlevo).

FOTO FORUM: ARCHIV UK