Forum V/4 - Fakultní forum

Následník trůnu na UK

Dne 7. října 1998 navštívil Indologický ústav FF UK významný indický politik, Dr. Karan Singh, který do Prahy zavítal jako host setkání světových myslitelů Fórum 2000. Dr. Karan Singh diskutoval s pedagogy a studenty indologie. Zodpověděl desítky dotazů na téma současné politické, sociální a náboženské situace v Indii. Dr. Singh je osobnost velmi zajímavá. Narodil se jako juvarádž, tzn. následník trůnu (v Kašmíru). Po vzniku Indické republiky se stal regentem Kašmíru, poté jeho voleným zástupcem. Úzce spolupracoval s kongresovou vládou nové Indie. Život Dr. Singha je výjimečným příkladem toho, jak se představitel "staré doby" může stát významným činitelem nového demokratického státu.

V roce 1967, ve svých šestatřiceti letech, byl nejmladším ministrem ve vládě Indíry Gándhíové, poté prošel nejrůznějšími politickými funkcemi, angažoval se i na kulturní scéně. Je autorem téměř dvaceti knih z oblasti politologie a filozofie, napsal řadu cestopisů, básnických sbírek,i vlastní životopis. Angažuje se rovněž v otázkách životního prostředí. S četnými univerzitami celého světa (i s Univerzitou Karlovou) ho spojuje mnoholeté působení jako kancléře University Džammú v Kašmíru a Benáresu. Je držitelem několika čestných doktorátů indických univerzit a jedné univerzity japonské.

(jv)

Prof. J. Vacek (uprostřed) a doc. J. Marek přivítali jménem Ústavu indologie FF UK Dr. K. Singha (vlevo) v Malé aule Karolina.

FOTO FORUM: LENKA SAULICHOVÁ


Evropsko - Americké univerzitní fórum

Ve dnech 11. - 17. 10. 1998 proběhlo v Praze Evropsko - Americké univerzitní fórum a 9. Mezinárodní konference Americké asociace univerzitních administrátorů.Kromě zástupců univerzit z USA se fóra aktivně účastnili i reprezentanti několika univerzit z Itálie, Belgie, Nizozemska, Gruzie, Velké Británie, Švédska, Kanady, Rakouska a České republiky.

Cílem, který má fórum naplňovat, je rozvíjet spolupráci univerzit na nejširší úrovni, od přípravy studijních plánů, po výzkum, k administrativní činnosti.

Mimo plenární zasedání, která byla především věnována zdůvodnění základních principů a kladů intenzivní mezinárodní spolupráce, proběhly i panelové diskuse, zaměřené na referáty o probíhajících projektech, jejich přínosu i problémech.

Delegáty zástupců fóra přijal rektor UK K. Malý. Pan rektor informoval hosty o oslavách UK a plánu udělit příští rok čestný doktorát bývalému americkému prezidentu Georgi Bushovi. Dále hosty informoval o struktuře UK, o její modernizaci, potřebách, úspěších (egyptologie), snahách vytvořit mladou vědeckou generaci schopnou obstát na mezinárodním vědeckém poli, o novém vysokoškolském zákonu a problémech s tím spojených, o otázce školného, o výběru studentů a specifik jejich studia na různých fakultách.

Hosté vyslovili uznání a obdiv UK nejen jako jedné z nejstarších univerzit, ale i průběhu jejího transformačního procesu na moderní demokratickou univerzitu.

doc. Soňa Hermochová


Pro studenty i pedagogy

Oddělení vnějších vztahů a propagace (OVVP) MFF UK opět připravilo pro školní rok 1998/99 celou řadu odborných akcí, které jsou určené zejména studentům středních škol, ale současně mohou také být dobrým pomocníkem i pro středoškolské pedagogy.

Jednou z nejvýznamnějších akcí bude tradiční Den otevřených dveří na MFF UK, který se koná 24. listopadu. Dopolední program (od 8 do 12 hodin v Národním domě na Náměstí Míru) i odpolední (od 13 do 16 hod. v budovách Ke Karlovu 3 a 5, v Holešovičkách 2 a Malostranském náměstí 25) nabídne zájemcům ucelenou informaci o životě na fakultě. Během dne mohou také příchozí navštívit katedry, ústavy a další pracoviště fakulty a při besedách a v diskusích se seznámit s celou škálou výukových, vědeckých a výzkumných aktivit.

(hav)

Bližší informace lze získat na kontaktní adrese:
Oddělení vnějších vztahů a propagace (OVVP)
PhDr. Alena Havlíčková
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2 - Nové Město
tel:(02) 2191 1235
e-mail: havlicko@dekanat.mff.cuni.cz
URL=http://www.mff.cuni.cz/iso/news/news.htm

Bakaláři v Mariánských Lázních

Ve školním roce 1998/99 otevřela 1. lékařská fakulta UK v Praze řádné denní studium bakalářského oboru ergoterapie se zaměřením na fyzioterapii a balneologii v Mariánských Lázních. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnil prorektor UK prof. Pavel Klener, děkan 1. LF doc. Petr Hach, 1. proděkan 1. LF UK doc. Bohuslav Matouš, přednosta kliniky 1. LF a VFN doc. Jiří Votava, ředitel ÚJOP UK v Praze Mgr. Jan Podroužek a další vzácní hosté.

Na výuce studentů se podílejí učitelé 1. LF UK, tak vybraní odborníci a. s. Léčebné lázně Mariánské Lázně. Odborná úroveň a náplň jednotlivých předmětů jsou garantovány habilitovanými učiteli 1. lékařské fakulty.

1. LF UK tak realizuje ojedinělý projekt přímé spolupráce s Léčebnými lázněmi a. s. a jejich odborníky, s cílem vychovat pro potřeby českého lázeňství vysoce specializované a vysokoškolsky erudované pracovníky, kteří budou působit na středním článku řízení a budou zajišťovat vysoký standard péče v českých lázeňských zařízeních. Tento projekt by nebyl možný bez spolupráce s účelovým zařízením UK - Ústavem odborné a jazykové přípravy v Praze. Ten umožnil využití Studijního střediska ÚJOP UK v Mariánských Lázních pro ubytování, stravování studentů a poskytl rovněž nezbytné prostory pro přednášky, semináře a cvičení. Spolupráce všech zúčastněných subjektů vytváří předpoklady pro vědeckou činnost při plánování společných výzkumných záměrů a grantových objektů.

Největší přínos pro studenty tohoto bakalářského studia spočívá v tom, že umožňuje získat vysoký stupeň znalostí a dovedností při individuální výuce přímo v praxi.

doc. Bohuslav Matouš
1. LF UK


Když se řekne...

Co je ECTS (II. část)

S připravovaným vstupem naší republiky do Evropské unie souvisejí naše postupné přípravy na tuto událost. To se projevuje v mnoha oblastech našeho života a má to přirozeně i dopad do oblasti školství. Jednou z těchto změn je i příprava na zavádění ECTS, The European Credit Transfer Systém, na naše vysoké školy s cílem usnadnit v rámci programů Evropské unie, především programu ERASMUS, mobilitu studentů.

V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že zavádění ECTS vůbec nemusí znamenat zásadní přestavbu studijních programů na jednotlivých fakultách, ale může představovat jen vhodný přepočet hodin, obsažených ve studijních programech, vyjádřený v kreditech tak, aby tyto hodnoty za jeden školní rok činily 60. Je ovšem možné, že zavádění kreditů může inspirovat určitou úpravu a flexibilitu studijních programů.

Studentovi, který je vysílán na jinou vysokou školu, se jeho předchozí studijní výsledky hodnotí kredity, které byly příslušné studijní povinnosti ve studijním plánu přiděleny, a které se mu započítávají jen v případě, že je řádně ukončil předepsaným způsobem (zápočtem, zkouškou). Přitom jejich výše není ovlivněna známkou, kterou student dostal. To ovšem neznamená, že by se univerzita, přijímající studenta, který přicházející z jiné vysoké školy, nezajímala o jeho prospěch. Zde ovšem může docházet ke komplikacím, vycházejícím ze skutečnosti, že hodnocení úspěšnosti studenta pomocí známek se u různých škol může lišit. Proto byla zavedena stupnice známek ECTS (ECTS grading scale) a to v rozsahu A až E, podle snižujících se výkonů studenta při zkoušce; nicméně i student s  hodnocením E je považován za úspěšného a je mu přiznán kredit za vykonanou zkoušku. Student, který při zkoušce neobstál, je hodnocen známkou F a žádný kredit nezískává.

Je třeba ještě informovat o třech klíčových dokumentech, na nichž je ECTS vybudován. Je to informační balíček, studijní dohoda a přepis záznamu o studijních výsledcích.

Na zavádění ECTS na vysokou školu se podílejí (The institutional coordinator) a na jednotlivých pracovištích koordinátoři oboroví (The departamental coordinators).

Podle zkušeností ze zahraničí se doporučuje zavádět ECTS s rozmyslem a postupně na vybraných pracovištích fakult.

Kontakt pro další informace: Evropská kancelář ERASMUS při BUK nebo pražská kancelář SOCRATES (http://www.csvs.cz).

prof. Josef Pacák